ن1

     
     
     

‏عنوان

:

اندازه‌گیری نوسکاپین و لوسین بر روی الکترود کربن شیشه اصلاح‌شده با نانولوله های کربن چند جداره به روش ولتامتری روبش چرخه‌ای

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
لوسین
ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ولت- آمپرسنجی‌چرخه‌ای
اکسیداسیون

‏چکیده

:

در این پروژه رفتار الکتروشیمیایی نوسکاپین در سطح الکترود کرب شیشه برهنه و الکترود پوشش داده شده با نانولوله کربن چند جداره، با کمک ولتامتری چرخه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده نقش الکتروکاتالیزوری نانولوله های کربنی در فرآیند اکسایش نوسکاپین بود که برای اندازه گیری کمی نوسکاپین استفاده شد. با استفاده از روش تغییر یک متغیر و بررسی اثر آن را روی شدت پیک نوسکاپین PH=۶ و سرعت روبش ۳۰۰ میلی ولت بر ثانیه به عنوان شرایط بهینه انتخاب شد. در ادامه میزان انحراف استاندارد نسبی کمتر از ۱٪ و حد تشخیص ۸۰ نانومولار و ۴۰٪ میکرومولار و دامنه خطی ۳ مرتبه ده تایی برای پیک آندی اول و دوم نوسکاپین به دست آمد. کارایی روش در اندازه گیری میزان نوسکاپین و بافت پلاسمای خون و چند داروی مشابه بررسی شد. در بخش دوم این پژوهش رفتار اکسایش و کاهش لوسین، در سطح الکترود کربن شیشه برهنه و الکترود پوشش داده شده با نانولوله کربن چند جداره، با کمک ولتامتری چرخه ای مورد بررسی الکتروشیمیایی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده نقش الکتروکاتالیزوری نانولوله های کربنی در فرآیند اکسایش و کاهش لوسین بود که برای اندازه گیری کمی لوسین استفاده شد. در پایان این بخش با محاسبه پارامترهای سینتیکی مربوط به اکسایش لوسین، مکانیسمی برای اکسایش چند مرحله ایی آن پیشنهاد شد.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه‌ی گروه‌های با مرکزسازهای از مرتبه‌ی بزرگ و محاسبه‌ی اندیس‌های توپولوژیک نانوچنبره‌ها[

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

گروه‌های متناهی
مرکزساز
چنبره
نانو لوله‌های کربنی
گراف‌ها
ری‍اض‍ی‍ات‌

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش مطالعه‌ی گروه‌های با مرکزسازهای از مرتبه‌ی بزرگ و محاسبه‌ی اندیس‌های توپولوژیک نانوچنبره‌ها است. در این گروه ها به ازای هر عضو گروه، مجذور مرتبه ی مرکزساز، بزرگتر از مرتبه ی خود گروه می شود. در ادامه پژوهش اندیس PI معرفی می شود. این اندیس برای گراف G قابل محاسبه است. این اندیس برای نانوچنبره های کربنی صندلی، زیگزاگ محاسبه شده است. کلید واژه ها: گروه، مرکزساز ‏بزرگ، اندیس PI، نانولوله و نانوچنبره های کربنی زیگ زاگ، صندلی و ‫‍.C۴C۸‪ (S)
‏‫‏


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه پایداری و ساختارهای الکترونی نانولوله‌های تک‌دیواره نیترید‌ایندیم، به روش نظریه تابعی چگالی.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ساختار الکترونی
نانو لوله‌های کربنی
نیتریدها
ترکیبات ایندیم
توابع چگالی

‏چکیده

:

هدف پژوهش مطالعه پایداری و ساختارهای الکترونی نانولوله‌های تک‌دیواره نیترید‌ایندیم، به روش نظریه تابعی چگالی است. در این پژوهش به بررسی امکان تشکیل نانولوله های تک دیواره ی نیترید ایندیم و مطالعه ساختار الکترونی آنها با محاسبات مبتنی بر نظریه ی تابعی چگالی، توسط بسته ی نرم افزاری اسپرسو پرداخته شده است. بدین منظور ترکیبات مختلف نیترید ایندیم از حجیم تا نانولوله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین اثر میدان الکتریکی ضعیف بر ساختارهای دو- بعدی و یک- بعدی نیز مطالعه شده است. با محاسبه ی انرژی تشکیل و همچنین انرژی کرنش مشخص شده است که تشکیل نانولوله های نیترید ایندیم دور از انتظار نیست. ترکیبات نیترید ایندیم همگی شبه رسانا با گافی بین ۰،۲ تا ۲ الکترون ولت هستند. کلیدواژه ها: نظریه ی تابعی چگالی، نیترید ایندیم، چگالی حالات الکترونی، اسپرسو.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی هدایت نوری در نانولوله‌های کربنی تک جداره و دوجداره

     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانولامپ کربنی
نانو لوله‌های کربنی
چگالی الکترونی
پلاسمون سطحی
معادلات ماکسول
پاشیدگی

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی معادلات پاشندگی مدهایTE و TM برای نانوتیوب‌های‌کربنی تک‌جداره و دوجداره و همچنین معادلات پاشندگی در حضور یک باریکه‌ی الکترونی است. نتایج نشان می‌دهند نمودارهای معادلات پاشندگی برای مدTM در نانوتیوپ تک‌جداره و در مدهای عرضی با افزایش مدهای عرضی فرکانس‌های قطع برای نانوتیوپ‌کربنی تک‌داره افزایش یافته است. همچنین برای شعاع‌های مختلف نانوتیوپ‌های‌کربنی تک‌جداره، با افزایش شعاع، شیب منحنی پاشندگی که نماین‌گر سرعت گروه امواج پلزمونی منتشر شده در موجبر لست کاهش می یابد.


     
     
     
     

‏عنوان

:

تولید نانولوله‌های کربنی بس‌دیواره به روش تخلیه‌ی قوس الکتریکی در محیط مایع و برخی از فرآیند‌های تخلیص

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌
ریز فناوری
ت‍ول‍ی‍د
نانو لوله‌های کربنی
تخلیه الکتریکی
تصفیه

‏چکیده

:

‏‫در این تحقیق تولید نانولوله های کربنی به روش تخلیه ی قوس الکتریکی در محیط مایع مورد نظر است. در ابتدا اثر مولاریته های مختلف (۲/۰، ۲۵/۰، ۳/۰و ۳۵/۰) و محلول های گوناگون چون NaCl و KCI بر میزان تولید بررسی شده است سپس تولید نانولوله های کربنی در حضور کاتالیست های فلزی چون آهن، نیکل و آهن- نیکل انجام گرفته و نتایج مختلفی به دست آمده است. در نهایت پس از طی مراحل تولید، با استفاده از روش فعل و انفعالات اسیدی، اکسیداسیون و تابش امواج مافوق صوتی، سعی بر تصفیه و جداسازی کاتالیست های فلزی از نانولوله های کربنی شده است. لازم به ذکر است که در این پژوهش، اثر اسیدهایی چون HCI۵ مولار ، HNO3 و H2SO4 غلیظ و آب برم بر روی تصفیه و جداسازی کاتالیست‌های فلزی از نانولوله های کربنی تولید شده با استفاده از تصاویر SEM و TEM مورد بررسی قرار گرفته است.


     
     
     

‏عنوان

:

تولید لایه‌های نازک نانومتری مس/ نیکل به وسیله فرآیند آبکاری الکتریکی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

آبکاری (برقی)
لایه‌های نازک
نانو متری
مس
نیکل
خوردگی

‏چکیده

:

هدف بررسی تولید لایه‌های نازک نانولومتری مس/ نیکل به وسیله فرایند آبکاری الکتریکی است.یک دسته جدید از ساختارهایی که اخیرا مورد توجه خاصی قرار گرفته‌اند پوشش‌های نازک چند لایه هستند که به دلیل خواص برجسته و منحصر به فردی که دارند موضوع تحقیقات زیادی می‌باشند.زیرا این ساختارها می‌توانند خواص الکتریکی، مغناطیسی، مکانیکی و خوردگی مطلوبی از خود نشان دهند که به طور چشمگیری با خواص فلز یا آلیاژ پایه آنها متفاوت خواهد بود.برای تولید پوشش از سیستم آبکاری دو حمامی استفاده گردید که برای آبکاری فلز نیکل از حمام واتز و برای آبکاری مس از حمام اسیدی سولفات مس استفاده شده است.ورق نازک مسی به عنوان زیرلایه مورد استفاده قرار گرفته است.ابتدا آبکاری به وسیله جریان مستقیم انجام گرفت و اثر پارامترهای موثر به آبکاری از جمله غلظت، دما، PH، زمان و جریان آبکاری و همچنین کیفیت سطحی زیرلایه مورد بررسی قرار گرفتند که زمان و جریان آبکاری و کیفیت سطحی زیرلایه از مهمترین پارامترهایی بودند که آزمایشات زیادی برای بهینه کردن آنها انجام گرفت.سپس آبکاری پوشش‌های نازک چند لایه مس/نیکل با استفاده از دستگاه پالس انجام گرفت و پارامترهای موثر بر کیفیت پوشش بررسی شدند.پس از آبکاری، نمونه‌ها متالوگرافی شدند و از آنها تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی SEM تهیه گردید.به منظور تعیین ضخامت لایه‌ها و بررسی کیفیت و یکنواختی لایه‌ها از نمونه‌های با لایه‌های نازک‌تر تصاویر میکروسکوپ الکترونی TEM تهیه گردید.علاوه بر این به منظور برررسی عیوب کریستالی، الگوی پراش مربوط به قسمتهایی از نمونه نیز تهیه و بررسی گردید.آنالیز شیمیایی لایه‌ها نیز برای تعیین جنس لایه‌ها انجام گرفت.از تحقیقات انجام شده مشخص شد که به ازای مقادیر مختلفی که برای دانسیته جریان آبکاری در نظر گرفته شد یک زمان بحرانی وجود دارد که در زمان‌های کمتر از آن، پوشش ایجاد شده پیوستگی و یکنواختی خود را از دست می‌دهد.و با افزایش دانسیته جریان و کاهش زمان آبکاری می‌توان پوشش‌هایی با ضخامت کم بدست آورد که در عین حال پیوستگی و یکنواختی آنها نیز حفظ شود.از نتایج آبکاری با جریان مستقیم مشخص شد که به ازای دانسیته جریان ۱۰A/dm2 و زمان آبکاری ۲ ثانیه برای نیکل و ۴ ثانیه برای مس می‌توان پوشش‌هایی با ضخامت کم بدست آورد که در عین حال پیوستگی و یکنواختی آنها نیز حفظ شود.در این شرایط ضخامت لایه نیکل ۵۰nm و ضخامت لایه مس ۱۰۰nm بود.نتایج حاصل از آبکاری با جریان پالسی حاکی از این بود که با اعمال یک جریان پالسی مطلوب می‌توان زمان بحرانی و در نتیجه ضخامت لایه‌ها را تا ۴/۱ کاهش داد.


     
     
     

‏عنوان و نام پدیدآور

:

مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیندهای جداسازی گازها با استفاده از غشاهای نانومتری (سرامیکی) لوله‌ای

‏عنوان دیگر

:

Modeling and simulation of the nanocomposite memberane based gas separation

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

قالب و قالب‌سازی
شبیه سازی
گ‍از ه‍ا
جداسازی
نانو متری
ریز فناوری


     
     
     

         ‏عنوان

:

طراحی و بررسی خواص ترابرد مدارهای نانومتری متشکل از سیم‌های کوانتمی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوسیم‌ها
ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌
نانو متری
ترابرد پرتاپ‌شناختی

‏چکیده

:

در این پایان نامه مدارهای نانومتری که متشکل از سیم‌های کوانتومی که در سه شکل نیم‌دایره، یک چهارم دایره و سیم راست می‌باشد به عنوان قطعات پایه‌ای برای طراحی مدار معرفی کرده و ترابرد آنها را به کمک محاسبه‌ی ضریب عبور در نگاشت پوآنکاره بررسی شده است. همچنین به کمک رابطه‌ی لاندورا - بوتیکر جریان تولید شده به واسطه‌ی یک تغذیه‌ی خارجی در این قطعات محاسبه شد. در نگاشت پوآنکاره همیشه حالت تک مدی بررسی شده است، اما با توجه به اینکه در بسیاری موارد مثل پیوندگاه‌های ابررسانا و یا حضور ناخالصی مغناطیسی در مواد، نیاز به حالت‌های چند مدی وجود دارد این روش به دو حالت دو مدی گسترش داده شده است. کلمات کلیدی: ساختار نانومتری، سیم کوانتومی، طراحی مدار، نگاشت پوآنکاره، لاندوار - بوتیکر، دومدی


     
     
     

‏عنوان و نام پدیدآور

:

محاسبه اندیس وینر شبکه‌های شش گوشه‌ای و نانولوله‌ها

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
لوله‌ها
نانو لوله‌های کربنی
گراف‌ها

‏چکیده

:

‏‫یک شبکه n - شش ضلعی، یک سیستم شش ضلعی ساخته شده از یک شش ضلعی در مرکز و n-1 لایه از شش ضلعی‌ها در اطراف آن می‌باشد. یک شبکه TUC4C8 یک آرایش سه ظرفیتی است که به صورت تناوبی یا بوسیله مربع و هشت ضلعی و یا بوسیله لوزی و هشت ضلعی ساخته می‌شود. اگر این آرایش سه ظرفیتی بوسیله مربع و هشت ضلعی تولید شود آن را با (TUC4C8(S و اگر بوسیله لوزی و هشت ضلعی ساخته شود آن با (TUC4C8(R نمایش داده می‌شود. اندیس وینر یک گراف مانند G برابر مجموع فواصل روی تمامی راسهای متمایز آن می‌باشد و اندیس PI گراف G به صورت [PI(G) =E [ neu(e/G) + nev (e/G) تعریف می‌شود، جایی که (neu(e/G تعداد یالهایی از G می‌باشد که به u نسبت به v نزدیکترند، (nev(e/G تعداد یالهایی از G می‌باشد که به V نسبت به u نزدیکترند و مجموع روی تمامی یالهای G صورت می‌گیرد. در این پایان‌نامه اندیس وینر یک شبکه شش ضلعی و نانولوله (TUC4C8(R/S و همچنین اندیس PI نانولوله (TUC4C8(R محاسبه شده است.


     
     
     
     

‏عنوان

:

بررسی اثرات گرمایی در نانولوله‌های کربنی به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
نانو لوله‌های کربنی
خواص گرمایی
خواص مکانیکی
شبیه‌سازی
دینامیک مولکولی
موادنانوساختار


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی کارایی نانو فیلتراسیون در حذف آرسنیک از آب آشامیدنی

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

آب آشامیدنی
تصفیه آب
ریزفناوری
ارسنیک

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر حذف آرسنیک از آب توسط غشای نانوفیلتراسیون بوده است و آزمایشهای حذف آرسنیک شامل تغییرات در غلظت آرسنیک ورودی، فشار، پی اچ، دما و نیز تاثیر یونهای دیگر در حذف آرسنیک انجام شده و در این آزمایش با افزایش غلظت آرسنیک ورودی حذف آرسنیک کاهش پیدا کرد و باافزایش فشار میزان حذف آرسنات و حذف آرسنیت افزایش پیدا کرد و با افزایش پی اچ محلول ورودی، حذف آرسنات و حذف آرسنیت افزایش پیدا کرد و با افزایش میزان دما حذف آرسنات و آرسنیت کاهش پیدا کرد و سپس تاثیر نمک‌های کلرید سدیم و سولفات سدیم مورد بررسی قرار گرفته شد که با افزایش غلظت نمک‌ها حذف آرسنات در حضور کلرید سدیم در حضور سولفات سدیم کاهش یافت و در کلیه آزمایشات حذف آرسنات از آرسنیت بیشتر بود.

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی تهیه و شناسایی ترکیبات معدنی مس در مقیاس نانو

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
مس
ترکیب‌های معدنی

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر تهیه نانوسیمها و نانونوارهای مس (II) هیدروکسید بوده است. برای تهیه این نانوساختارها از محلولهای بازی سود و آمونیاک استفاده شده و برای تعیین ساختار نمونه‌های سنتزی از پراش پرتو X و برای بررسی ریخت‌شناسی آنها از روشهای SEM و TEM استفاده شده است.


     
     
     

‏عنوان و نام پدیدآور

:

مطالعه خواص نوری خطی و غیر خطی نانو ذرات فلزی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
خواص مکانیکی
خواص انتقالی
خواص سطح
فلزات

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار نوری غیرخطی نانوذرات CdS، کربن و ... بوده است و رفتار محدودکنندگی نوری این نانوذرات با استفاده از روش اندازه‌گیری تراگسیل بررسی شده و ضریب جذب و ضریب شکست غیرخطی آنها با استفاده از روش جاروب z روزنه باز و بسته اندازه‌گیری شده است.

     
     
     

‏عنوان

:

‏‫ساخت نانو ذرات TiO2 و بررسی آن در سنسور گاز

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
دی اکسیدتیتان
حسگر گاز

‏چکیده

:

در این پژوهش پس از آن‌که نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم به روش میکروامولسیون تولید شد و مشخصات نانوذرات تولیدشده با استفاده از روش‌های مختلف تعیین شد، از دی‌اکسیدتیتانیوم سنسوری تهیه و سپس تست شد، این سنسور توانست به عنوان حسگر § عمل کند، اما نتوانست به خوبی دو ناحیه غنی و فقیر از سوخت را به خوبی از یکدیگر تفکیک کند (هم‌پوشانی دماها) و این موضوع سبب اختلال در سیستم کنترل تزریق سوخت خودرو می‌شود بعد از آن پلاتین و سریا به عنوان افزودنی‌هایی جهت بهبود نحوه عملکرد حسگر دی‌اکسیدتیتانیوم استفاده شد. اضافه شدن پلاتین و سریا به دی‌اکسیدتیتانیوم سبب افزایش تغییر مقاومت در ناحیه انتقالی شدند اما نتوانستند مشکل مذکور را از بین ببرند و مشکل همپوشانی دماها همواره در مورد این حسگرها (Ce/TiO2 و Pt/SiO2) وجود داشت. برای رفع مشکل سنسورها از یک فیلتر کاتالیستی (ازنوع کاتالیست Pt/SiO2) قبل از سنسور استفاده شد، با استفاده از این فیلتر سنسور توانست دو ناحیه غنی و فقیر از سوخت را به خوبی از یکدیگر تفکیک کند و تابعیت سنسور از دما با استفاده از این فیلتر به نحو چشمگیری کاهش یافت. مقاومت سنسور Ce/TiO2 در حضور فیلتر کاتالیستی نسبت به دو سنسور TiO2و Pt/TiO2 افزایش چشمگیری در ناحیه انتقالی داشته است. فعالیت کاتالیستی مواد سنسور و کاتالیست فیلتر کاتالیستی در تبدیل CO نیز بررسی شد که نشان داد کاتالیست Pt/SiO2 به عنوان فیلتر کاتالیستی بیشترین فعالیت را در تبدیل CO نشان می‌دهد، به طوری که مونوکسیدکربن بر روی آن در دماهای کمتر از ۳۵۰درجه سانتیگراد به طور کگامل تبدیل شده است. پاسخ‌گذاری سنسورهای TiO2 و Ce/TiO2 به تزریق پالس اکسیژن و مونوکسیدکربن هنگامی که در دو ناحیه غنی و فقیر از سوخت قرار گرفته‌اند نیز بررسی شده است، مشاهده شد هنگامی که مونوکسید کربن به صورت پالس تزریق می‌شود، پیک‌ها کندتر از هنگامی که اکسیژن تزریق می‌شود به مقدار اولیه خود برمی‌گردند که نشان دهنده جذب سریع اکسیکژن و دفع سریع مونوکسیدکربن در مورد دو سنسور TiO2 و Ce/TiO2 می‌باشد که این مساله در مورد TiO2 مشهودتر است.


     
     
     

‏عنوان

:

سنتز آلومینا با ساختار نانو ذره‌ای

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو کریرهای دندریمری بر پایه گلوتامیک اسید

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

محاسبه مدول نانو کامپوزیت با نانولوله کربن در حالت دوبعدی

     
     
     

     
     
     
     

‏عنوان

:

‏‫سنتز پودر ‏MoSi2‏ نانو کریستال با روش آلیاژسازی مکانیکی

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

تنش قائم در نانو حفره صفحه‌ای

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو ذرات نیکل و بررسی چند ترکیب آلی ویژه

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

الکتروریسی کیتوسان و بررسی خواص الیاف نانو حاصله

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو کامپوزیت هماتیت- سیلیکا به عنوان رنگدانه قرمز سرامیکی

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

تهیه نانو داروهای مزو حفره= Preparation of mesoporous nano medicine

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی آزمایشگاهی ترابری الکترونی نانو لوله‌ها

 


‏عنوان

:

تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر توسعه فناوری نانو در ایران

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

بازتاب از نقص نقطه ای موجود در نانو تیوب ها

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

‏‫تولید نانو کامپوزیت ‏Al-SiCp‏ و بررسی خواص مکانیکی آن

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو ذرات پیگمنت فلورسانس بر پایه اکسید ایتریم

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی ویژگی‌های نانو ساختارهای اکسیدی سیلیسیم

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

تله‌اندازی و چیدش نانو ذرات توسط انبرک لیزری

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو ذرات نیکل و بررسی خواص کاتالیزوری آن

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی خواص الکترواستاتیک نانو لوله‌های کربنی

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

کاربرد نانو ذرات در کامپاند‌های لاستیکی

     
     
     

 

     
     
     

‏عنوان

:

پژوهش در حوزه نانو فناوری - خطرات و بررسی راهکارهای ایمنی

     
     
     

     
     
     
     

‏عنوان

:

اثرات ناخالصی روی خواص الکترونی نانو کپسول‌های کربنی

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

محاسبه اندیس وینریالی بعضی از نانو لوله‌ها

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

تهیه نانو‌کاتالیست نیکل و بررسی عملکرد آن

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی خواص خطی و غیرخطی اپتیکی نانو ذرات رسانا

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

رفتار پخت‌سختی نانو ساختار آلیاژ ۶۰۵۶ آلومینیوم

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو کاتالیست کراکینگ حرارتی هیدروکربنها برای تولید گاز هیدروژن

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

تولید نانو ذرات مس و تعیین زمان القای آن

     
     
     

 

  
نویسنده : محمد درخشان ; ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۸
تگ ها :

مهندسی مکانیک

TITLE Engineering thermodynamics Alternative Energy Demystified Robot dynamics algorithms Piping systems & pipeline: ASME code simplified The piping guide: for the design and drafting of industrial piping systems Kinematic analysis and synthesis of mechanisms Flexible joint robots Heat transfer Angmentation ingas-Cooled channels The tubular thermosyphon: Variations on a theme Experimental robotics VII The quintessential PIC microcontroller Outdoor power equipment Computer controlled systems: theory and design Tool Design Feedback control of dynamic systems Advanced robotics: redundancy and optimization Entropy-based design and analysis of fluids engineering systems McGraw-Hill dictionary of mechanical and design engineering Design and installation of marine pipelines Foundations of fuzzy control Robotics : applied mathematics and computational aspects : based on the proceedings of a conference on robotics, applied mathematics and computational aspects, organized by the institute of mathematics and its applications and held at loughborough university of technology in july 1989 Introduction to feedback control systems Integration, coordination, and control of multi-sensor robot systems Combustion efficiency and air quality Geometric modelling for numerically controlled machining Digital control Introduction to thermal sciences : thermodynamics, fluid dynamics, heat transfer Shigley's mechanical engineering design Fundamentals of thermodynamics Positive displacement pumps: a guide to performance evaluation Principles of abrasive processing The Energy report Competition,competitiveness,and sustainability Theory of machines and mechanisms Stabilization of nonlinear systems using receding-horizon control schemes: a parametrized approach for fast systems Mechanical design: an integrated approach Principles of combustion A practical guide to compressor technology Wind turbines: fundamentals, technologies, application, economics Encyclopaedia of Energy resources and Their Management Introduction to engineering thermodynamics At the margins of planning: offshore wind farms in the United Kingdom FEED BACK CONTROL SYSTEM ANALYSIS AND SYNTHESIS Steam turbines for modern fossil-fuel power plants CENTRIFUGAL PUMP USER'S GUIDE BOOK: PROBLEMS AND SOLUTIONS DIESEL ENGINE REFERNCE BOOK PLC: automation with programmable logic controllers : a textbook for and teachings ENERGY FOR PLANET EARTH Dictionary of machine tools and mechanical engineering: English/ German, German/ English = Worterbuch Werkzeugmaschinen und mechanische Fertigung: Englisch/ Deutsch, Deutsch/ Englisch FUNDAMENTALS OF CLASSICAL THERMODYNAMICS AUTOMATIC CONTROL: THE POWER OF FEEDBACK USING MATLAB Solutions Manual to Accompany Fundamentals of Classical Thermodynamics MODERN CONTROL TECHNOLOGY COMPONENTS AND SYSTEMS Hydrodynamics of pumps Concise international encyclopedia of robotics: applications and automation Vacuum technology : practical heat treating and brazing HYDRAULIC FLUIDS Fuzzy engineering Engineering thermodynamics Mechanical engineering science Biologically inspired robots : snake-like locomotors and manipulators Leak-free pumps and compressors Microscale and nanoscale heat transfer: fundamentals and engineering applications Boundary element methods in heat transfer Heat and mass transfer Intelligent control systems : theory and applications Automatic control engineering THE HYDRAULIC HANDBOOK Analytical robotics and mechatronics Automated manufacturing systems : actuators, controls, sensors, and robotics Intelligent sensors Energy storage for power systems System modelling and control Latest advances in the aerodynamics of turbomachinery with special emphasis upon unsteady flows: 9-10 December 1996 NEW TRENDS IN FARM MECHINERY DEVELOPMENT AND AGRICULTURE SCHAUM,S OUTLINE OF THEORY AND PROBLEMS OF MACHINE DESIGN THERMOFLUIDS ADVANCED ROBOTICS & INTELLIGENT MACHINES Illustrated sourcebook of mechanical components SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCES ON VIBRATIONS IN ROTATING MACHINERY :9-12 SEPTEMBER 1996 The mechanical design process Developments and challenges for autonomous unmanned vehicles: a compendium Robots Two-phase flow heat exchangers : thermal-hydraulic fundamentals and design Renewable sources of energy and the environment Engineering heat and mass transfer A TRIBOLOGY CASEBOOK:A LIFETIME IN TRIBOLOGY Industrial flow measurement Kai's power tools 3 Machinery's handbook guide to the use of tables and formulas: hundreds of examples and test questions on the use of tables, formulas, and general data in Machinery's handbook ... Profitable condition monitoring Riemannian geometry An introduction to control systems Basic control systems engineering Flow control Energy and life State variables for engineers FUZZY CONTROL INTRODUCTION TO ENERGY: RESOURCES, TECHNOLOGY, AND SOCIETY MICROSCALE ENERGY TRANSPORT TUBULAR HEAT EXCHANGER INSPECTION, MAINTENANCE, AND REPAIR Endoreversible thermodynamics of solar energy conversion Thermal hydraulic design of components for steam generation plants PHOTOVOLTAIC CONVERSION OF CONCENTRATED SUNLIGHT ROBOT CONTROL 1994 (SYROCO'94): APOSTPRINT VOLUME FROM THE IFAC SYMPOSIUM, CAPRI, ITALY, 19-21 SEPTEMBER 1994 Installation effects in fan systems Contact mechanics in tribolog Mechanics of coatings : proceedings of the 16th Leeds-Lyon Symposium on Tribology held at the Institute national des sciences appliqu‎عees, Lyon, France, 5th-8th September 1989 Pneumatic conveying design guide Workshop processes and materials Coatings tribology : properties, techniques, and applications in surface engineering CONTROL SYSTEM ANALYSIS AND DESIGNS Making robots smarter: combining sensing and action through robot learning Fundamentals of engineering heat and mass transfer (S.I. Units) Measurement and Control Theory of machines & Mechanisms Energy efficiency manual: for everyone who uses energy, pays for utilities, controls energy usage, designs and builds, is interested in energy and environmental preservation MACHINERY'S HANDBOOK THE STRUCTURAL DESIGN OF AIR AND GAS DUCTS FOR POWER STATIONS AND INDUSTRIAL BOILER APPLICATIONS Dictionary of mechanical engineering WORKSHOP TECHNOLOGY Mechatronics : electronic control systems in mechanical and elelctrical engineering Basic control system technology MODERN CONTROL SYSTEM Mechanical engineering design Energy efficiency and the environment : forging the link Feedback control systems Mechanical engineer's reference book Machine design FUZZY LOGIC TECHNOLOGY AND APPLICATONS HYDRAULICS AND PNEUMATICS: A TECHNICIAN'S AND ENGINEER'S GUIDE INDUSTRIAL APPLICATIONS OF FUZZY LOGIC AND INTELLIGENT SYSTEMS Design of machine tools ASME proceedings of the 31st national heat transfer conference : presented at the 31st national heat transfer conference,Houston,Text,August 3-6,1996 PID CONTROLLERS: THEORY, DESIGN, AND TUNING GAS TURBINE COMBUSTION PROPULSION COMBUSTION: FUELS TO EMISSIONS Convective flow and pool boiling: proceedings of the international engineering foundation 3rd conference held at irsee, germany, may 18th - 23rd. engineering foundation three park avenue, new york, ny 10016-5902 Proceeding of the ASME heat transfer division -- 1998 : presented at the 1998 ASME international mechanical engineering congress and exposition, november 15-20, 1998, anaheim, california Sliding mode control : theory and applications Iterative learning control: analysis, design, integration, and applications The power guide: an international catalogue of small - scale energy equipment Linear systems Machinery's handbook Control engineering solutions: a practical approach Pipe line rules of thumb handbook: a manual of quick, accurate solutions to everyday pipe line problems Workshop technology-I Gas turbine performance Metal cutting Cavitation and the contrifugal pump: a guide for pump users Handbook of applied thermal design Mechanical technology Lubricant properties analysis & testing AVR RISC microcontroller handbook Energy efficient building use Cryogenic heat transfer Progressing cavity pumps Energies: an illustrated guide to the biosphere and civilization Energy demand and planning Pole assignment for uncertain systems Dynamics of mechanical systems Fluid power dynamics Machinery Vibration: Balancing Industrial brushless servomotors Synergy and duality of identification and control Gas turbine theort Programmable logic controllers : an interoduction English testing : theory and practice Mechanical design Microsystem technology and microrobotics Introduction to Robotics: Mechanics and Control Programmable controllers: an engineer's guide Adaptive optimal control : the thinking man's GPC Hydraulic machines experimentation for engineering students Sliding mode control in electromechanical systems Tribology in machine design Adaptive control systems Youth automation (Yac '95) : a proceedings volume frome the IFLA conference, Beijing, PRC, 22-25 August 1995 8051 microcontrollers: hardware, software and applications Cams for industry: a handbook for designers of special - purpose machines Hydrodynamic lubrication : bearings and thrust bearings Principles of machine tools Third International coference oo computers in reciprocating engines and gas turbines 9-10 january 1996 Advances in energy efficiency, heat/mass transfer enhancement: presented at the 1996 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 17-22, 1996, Atlanta, Georgia Algorithms and architectures for real-time control, AARTC '95: a postprint volum from the 3rd IFAC/IFIP workshop, Ostend, Belgium, 31 May-2 June 1995 Computer aided control systems design, CACSD'97: a proceedings volume from the 7th IFAC Symposium, Gent, Belgium, 28-30 April 1997 Fluid power system and technology: collected papers presented at the...International Mechanical Engineering Congress and Exposition Intelligent components and instruments for control applications 1997 (SICICA'97): a proceedings volume from the 3rd IFAC symposium, Annecy, France, 9-11 June 1997 Nonlinear dynamics and controls: presented at the 1996 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 17-22, 1996, Atlanta, Georgia Proceedings of the 18th Annual Fall Technical Conference of the ASME Internal Combustion Engine Division Robust control design (ROCOD'97): a proceedings volume from the IFAC symposium, Budapest, Hungary, 25-27 June 1997 The Institute of Energy's Second International Conference on Combustion & Emissions Control: proceedings of the Institute of Energy conference held in London, UK, on 4-5 December 1995; organized by the Institute of Energy; co-sponsored by Associazione Termotecnica Italiana...[et al.] Thermal science of advanced steam generators/heat exchangers: presented at the 1996 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 17-22, 1996, Atlanta, Georgia Applied and computational control, signals, and circuits Elastohydrodynamics '96: fundamentals and applications in lubrication and traction Proceedings of the 7th International Power Transmission and Gearing Conference : presented at the International Power Transmission and Gearing Conference October 6-9, 1996, San Diego, California Proceedings of the ASME Dynamic Systems and Control Division Fastenings for seismic retrofitting : state of art report A unified algebraic approach to linear control design Digital control of dynamic systems Third international conference on train maintenance tomorrow-and beyond, 23-24 April, 1997 Bearings Introduction to control system technology Machine tool practices Mathematics of heat transfer : based on the proceedings of a Conference on the Institute of Mathematics and its Applications and held at the University of Bradford in June and July 1998 Practical application of fuzzy technologies Fluid power with applications Rail traction and braking: selected papers from railtech 96 Quantitative feedback design of linear and nonlinear control systems The 8051 microcontroller Direct digital control systems: application, commissioning Energy and the environment Fuzzy algorithms for control Stability of finite and infinite dimensional systems Heat transfer enhancement of heat exchangers Fuzzy control of industrial system: theory and applications Proceedings of the first production and manufacturing engineering conference (PMEC) Unsteady aerodynamics and aeroelasticity of turbomachines: Proceedings of the 8th ed international symposium held in stockholm, Sweden, 14-18 Septamber 1997 Fuzzy modeling for control System dynamics and control Fundamentals of programmable logic controllers, sensors, and communications The 8051 microcontroller: hardware, software, and interfacing The 8051 microcontroller and embedded systems Heat transfer Intelligent control based on flexible neural networks Practice of machine design Programmable logic controllers: principles and applications Vision of tomorrow: improving the quality of life through technology, 7-8 July Using the MCS-51 microcontroller Advances in robot kinematics: analysis and control Parametric programming for computer numerical control machine tools and touch probes: CNC's best-Kept secret Heat, bearings, and lubrication: engineering analysis of thermally coupled shear flows and elastic solid boundaries Automation, control and complexity: an integrated approach Combustion engineering Fluid machinery: performance, analysis, and design McGraw-Hill machining and metalworking handbook The vertical transportation handbook Machine vibration Alignment An introduction to combustion: concepts and applications Advanced modern control system theory and design Building energy management systems: applications to low energy HVAC and natural ventilation control Elements of Mechanical Engineering Intelligent adaptive control: industrial aopplications Newnes mechanical engineer's pocket book Machine design Energy Technology: Nonconventional, Renewable and Conventional Lean burn combustion engines: 3-4 December 1996 March of the machines: why the new race of robots will rule the world Thermodynamics, combustion and engines Autonomous agents Fuzzy systems: modeling and control Handbook of micro/nanotribology Internal combustion engines: applied thermosciences A sociology of energy, buildings, and the environment: constructing knowledge, designing practice A textbook of theory of machines Thermal engineering (Including: Thermodynamics, Heat Engines and Non- Conventional power generation) Inverse heat transfer: fundamentals and applications Hydraulic machines with fluid power engineering (In S.I. Units) Handbook of gear design Metal Cutting Mechanics Internal combustion engines [including gas turbines], theory and practice (in S.I. Units) Metal cutting theory and practice Internal combustion engines: theory and practice The two-stroke cycle engine: its development, operation, and design Fundamentals of thermal-fluid sciences Handbook of control systems engineering Non-linear control based on physical models: Electrical, mechanical, and hydraulic systems Identification and control using Volterra models Modeling, analysis, and control of dynamic systems Principles of solar engineering Control systems :principles and design Fluid mechanics and heat transfer Advances in numerical heat transfer How steam locomotives really work Fundamentals of engineering thermodynamics Energy and the environment Renewable energy in Europe: building markets and capacity Understanding renewable energy systems Methodologies for control of jump time-delay systems Build your own combat robot Control systems engineering Applied predictive control Digital controller implementation and fragility: A Modern Perspective Energy and sustainable development: case studies Build a remote-controlled robot Adaptive control of nonsmooth dynamic systems Concise encyclopedia of robotics Sustainable Energy: Choosing Among Options Renewable Energy: Its Physics, Engineering, Ues, Environmental Impacts, Economy and Planning Aspects Sensor based intelligent robots: international workshop, Dagstuhl Castle, Germany, October 15-20, 2000: selected revised papers Distributed autonomous robotic systems 5 Decision making under uncertainty: energy and power The friction and lubrication of solids Control of complex and uncertain systems: new types of feed back Convective heat transfer Dynamics of controlled mechanical systems with delayed feedback Flexible-link robot manipulators Fundamentals of robotic mechanical systems: theory, methods, and algorithms Hard disk drive servo systems Insectronics: build your own walking robot Junkbots, bugbots, and bots on wheels: building simple robots with BEAM technology Limited data rate in control systems with networks Mechatronic reliability: electric failures, mechanical-electrical coupling, domain switching, mass-flow instabilities Model reduction for control system design Non-linear control for underactuated mechanical systems Nonlinear identification and control: a nueral network approach Safety, reliability and risks associated with water, oil and gas pipelines Slurry systems handbook Liquid ring vacuum pumps, compressors and Systems: Conventional and Hermetic Design Technician's guide to the 68HC11 microcontroller Thermo and fluid-dynamic processes in diesel engines: Selected papers from the THIESEL 2000 conference held in Valencia, Spain, September 13-15, 2000 Elements of heat engines Internal combustion engines Lubricants and Greases Compressors: selection and sizing Discrete-time stochastic systems: estimation and control Control-oriented system identification: an H [infinity] approach Microfluidic technology and applications Gas turbine theory Forsthoffer's rotating equipment handbooks Development of reliability-based load and resistance factor design (LRFD) methods for piping: research and development report Gas turbine handbook: principles and practices Energy efficiency in household appliances and lighting Engineering thermodynamics: through Examples PIC microcontrollers Energy efficiency and management in food processing facilities Dynamical systems, wave-based computation and neuro-inspired robots Advances in abrasive technology XI: selected peer reviewed papers from the 11th International Symposium on Advances in Abrasive Technology, Sept 30, 2008-Oct 3, 2008, Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji City, Hyogo Japan Mechanical vibrations: Active and passive control Pipeline geo-environmental design and geohazard management Machines and mechanisms: applied kinematic analysis Engineering heat transfer Kinematics and dynamics of machinery Thermodynamics: an engineering approach Internal combustion engines: (including air compressors and gas turbines and jet propulsion) Oil hydraulic systems: principles and maintenance Hydraulic and pneumatic controls (understanding Made Easy) Machine design: design of machine elemenys Robot invasion: 7 cool and easy robot projects The flow of complex mixtures in pipes   
نویسنده : محمد درخشان ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٦/٧
تگ ها : مکانیک

ن م 6

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Courier; panose-1:2 7 4 9 2 2 5 2 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Tms Rmn"; panose-1:2 2 6 3 4 5 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Helv; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"New York"; panose-1:2 4 5 3 6 5 6 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:System; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"MS Mincho"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; mso-font-alt:"MS 明朝"; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:Batang; panose-1:2 3 6 0 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:바탕; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} @font-face {font-family:PMingLiU; panose-1:2 1 6 1 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:新細明體; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 134742016 16 0 1048576 0;} @font-face {font-family:"MS Gothic"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4; mso-font-alt:"MS ゴシック"; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:Dotum; panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:돋움; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face {font-family:SimHei; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:黑体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} @font-face {font-family:MingLiU; panose-1:2 1 6 9 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:細明體; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134742016 16 0 1048576 0;} @font-face {font-family:Mincho; panose-1:2 2 6 9 4 3 5 8 3 5; mso-font-alt:明朝; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:Gulim; panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:굴림; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:222; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777217 0 0 0 65536 0;} @font-face {font-family:"Cordia New"; panose-1:2 11 3 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:222; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777217 0 0 0 65536 0;} @font-face {font-family:Mangal; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8192 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Latha; panose-1:2 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:262144 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:12583555 0 0 0 13 0;} @font-face {font-family:Vrinda; panose-1:1 1 6 0 1 1 1 1 1 1; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Raavi; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Shruti; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Sendnya; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Gautami; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Tunga; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Estrangelo Edessa"; panose-1:3 8 6 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073741899 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Header Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 234.0pt right 468.0pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Footer Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 234.0pt right 468.0pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Balloon Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;} span.z-TopofFormChar {mso-style-name:"z-Top of Form Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"z-Top of Form"; mso-ansi-font-size:8.0pt; mso-bidi-font-size:8.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:Arial; display:none; mso-hide:all;} span.z-BottomofFormChar {mso-style-name:"z-Bottom of Form Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"z-Bottom of Form"; mso-ansi-font-size:8.0pt; mso-bidi-font-size:8.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:Arial; display:none; mso-hide:all;} span.HeaderChar {mso-style-name:"Header Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Header;} span.FooterChar {mso-style-name:"Footer Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Footer;} span.BalloonTextChar {mso-style-name:"Balloon Text Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Balloon Text"; mso-ansi-font-size:8.0pt; mso-bidi-font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-font-family:Tahoma;} span.msoIns {mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single; color:teal;} span.msoDel {mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:red;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

 

Top of Form

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی ترمودینامیکی رفتار قطر نانو تیوپ کربنی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو تیوپ‌ها
نانو تکنولوژی
مواد نانو ساختار
ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش بررسی ترمودینامیکی رفتار قطر نانو تیوپ کربنی و بررسی پارامتر اصلی رشد نانوتیوپهای مخروطی و ارائه مدل تئوری در زمینه تأثیر دما بر افزایش قطر ‏CNT‏ و ‏CP‏ است. برای این منظور جهت پیدا کردن پارامترهای موثر در رشد نانوتیوپهای مخروطی مورد پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق از روش های عددی به کمک نرم افزارهای ‏Matmatica, Matlab, Excel‏ جهت نشان دادن افزایش قط ها استفاده شده است . در این پژوهش با روشهای عددی ، نمودار افزایش قطر CNT‏ و ‏CP‏ در دمای مختلف رسم شده که انطباق کامل بر نتایج تجربی دارد. نتیجه کلی اینکه تغییر دما در حین فر آیند رشد میتواند قطر CNT‏ را افزایش داده که منجر به تولید نانوتیوپهای مخروطی میگردد همچنین باعث افزایش قطر CP نیز میشود نانوتیوبها در فرآیند افزایش قطر بر اثر دما کمتر از ذرات کاتالیست انبساط پیدا کرده و زودتر به قطر اشباع رسیده اند در نتیجه نانوتیوپ بر روی کاتالیست سر میخورد که این امر موجب عدم کنترل قطر نانوتیوپ بر روی کاتالیست میگردد. در نتیجه برای کنترل قطر بهتر است از کاتالیست هایی استفاده شود که چسبندگی نانوتیوب به کاتالیست بیشتر باشد.


     
     
     
     

‏عنوان

:

تحلیل اجزاء محدود سازه‌های نانو

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
نانو لوله‌های کربنی
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
مکانیک پیوستاری

‏چکیده

:

هدق پژوهش بررسی روش ‌های تحلیل رفتار مواد در مقیاس نانو است. در این پژوهش دو معادله مشخصه برای تحلیل رفتار نانولوله‌های کربنی و ورقه گرافیتی ارائه شده‌اند.این معادلات در دیدگاه لاگرانژی بیان شده است و بصورت تانسوری بوده و در برگیرنده کلیه اطلاعات پیوندی و اتمی بیان شده توسط انرژی پتانسیل ترسف- برنر است. نتایج نشان می‌دهند که مدول الاستیسیته ورقه گرافیتی در دو جهت با وجود اختلاف جزیی تقریبا با هم برابر است. کلیدواژه‌ها: نانومکانیک، نانو لوله‌های کربنی، محیط پیوسته معادل، معادل مشخصه.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫سنتز و مشخصه‌یابی نانو لوله‌های کربنی رشد یافته بر پایه اکسیدمنیزیم (mgo.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سنتز
نانو لوله‌های کربنی
منیزیم
منیزی

‏چکیده

:

هدف پژوهش سنتز و مشخصه یابی نانو لوله های کربنی رشد یافته بر پایه اکسید منیزیم است.از روش رسوب دهی از فاز بخار جهت تولید نانو تیوب استفاده شده است. ابتدا مخلوطی از نیترات منیزیم، سولفات آهن و آب مقطر تهیه شده سپس گاز متان با خلوص بالا در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت از ترکیب عبور داده می شود تا به کمک کاتالیست نانو تیوب ها تشکیل شوند. در مرحله بعدی بجای نیترات منیزیم از اکسید منیزیم بصورت مستقیم استفاده شد که نتایج بسیار بهتری بدست می آید. در این پژوهش اثر در صد کاتالیست آهن بر روی نانو تیوبهای تشکیل شده بررسی شده است . با افزایش درصد آهن به عنوان کاتالیست شرایط جهت رشد نانو لوله ها بهتر می باشد البته میزان آهن حد بهینه ای دارد وبیشتر از مقدار بهینه کمکی به رشد نانو لوله ها نمی کند.


     
     
     

‏عنوان

:

مدلسازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌های پلیمری حاوی نانو لوله‌های کربنی[

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
نانو لوله‌های کربنی
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
خواص فیزیکی

‏چکیده

:

هدف پژوهش ارایه روش جدیدی جهت مدلسازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیتهای پلیمری حاوی نانو لوله های کربنی بر اساس مدل های میکرو کامپوزیتی کاکس، روزن، لائوک وفو است.بدین صورت با فرض اینکه نانو لوله ها به عنوان یک فیبر موثر هستند ، از روابط تحلیلی میکرو کامپوزیتها استفاده شده است . اثر نسبت طول به قطر نانو لوله، نسبت حجمی نانولوله ها به ماتریس، نسبت طولی نانولوله ونسبت مدول های یانگ نانولوله ها به ماتریس بر انتقال تنش از ماتریس به نانو لوله بررسی شده است و اثر نانولوله های مجاور فقط در مدل توسعه یافته فو لحاظ شده است. جهت اعتبار سنجی روش مورد استفاده یک مقایسه بین تعدادی از نتایج حاصله از روش ارایه شده با نتایج مدلهای جدیدترگائو و سیگال صورت گرفته است و در نهایت اعتبار خوب روش ارائه شده، جهت مدل سازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری حاوی نانو لوله های کربنی نتیجه گیری شده است.


     
     
     

‏عنوان

:

سنتز احتراقی پودر نانو بلورین 8YSZ با مایکروویو[

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

مایکروویو
سنتز سوختن
پودر نانو کریستال
زیرکونیا

‏چکیده

:

‏‫در این پژوهش پودر نانو بلورین زیرکونیای پایدار شده با ایتریا با استفاده از فرآیند سنتز احتراقی محلول و به کارگیری گلایسین، نیترات زیرکونیل و نیترات ایتریم به عنوان مواد اولیه تهیه شده است ارزیابی خواص پودری با دستگاههای TEM.SEM.BET.XRD مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهایی چون سیستم گرمایش (کوره و مایکروویو) نسبت سوخت به اکسنده (ø) و افزودن کمک احتراق (نیترات آمونیم) مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان می دهد که نسبت سوخت به اکسنده مهمترین پارامتر جهت کنترل خواص پودری می باشد . افزودن نیترات آمونیم به عنوان کمک احتراق در ترکیب استوکیومتری تمایل به تکمیل واکنش را افزایش می دهند و باعث رشد بلورک ها و افزایش سطح ویژه می شود . مدت زمان واکنش احتراق برای نسبتهای مختلف سوخت به اکسنده در مایکروویو کوتاه تر از کوره می باشد در نهایت برای ارزیابی سنتز پذیری ، پودرهای به دست آمده از نسبت های مختلف سوخت به اکسنده در دمای C °‏۱۴۵۰ و مدت زمان ۵ ساعت سینتز شدند .


     
     
     

‏عنوان

:

اثر ناخالص نانو ذرات‌مس بر طیف‌رامان لایه‌های نازک

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

طیف رامان
نانو ذره
ناخالصی
مس
نانو لوله‌های کربنی
لایه نازک

‏چکیده

:

در این پژوهش فیلمهای نانو ذرات ترکیب مس- کربن را به وسیله سیستم RF-PECVD با گاز استیلن و هدف مس تهیه گردیده است. بررسی خواص این لایه‌ها به روشهای مختلفی انجام می‌گیرد که ما با استفاده از طیف‌رامان اثر متغییرهای دما-فشار و هم چنین اثر وجود نانوذرات مس در این لایه است بر محل قله‌های رامان و پهنا و نسبت شدتهای این قله‌ها موثر است. کلیدواژه‌ها: لایه‌های نازک کربنی، ناخالصی‌نانو‌ذرات‌مس، طیف‌رامان.


     
     
     
     
     

‏عنوان

:

بررسی آزمایشگاهی ترابری الکترونیکی نانو لوله ها[

     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

‏‫لوله ها (س)
‏‫مواد نانوساختار (س)
‏‫اندازه گیری ( س)
‏‫نانو ذرات ( س )
کنترل الکترونیکی.

‏چکیده

:

‏‫پس از کشف نانولوله های کربنی توسط Sumio Iijima در سال ۱۹۹۱ نانو ذرات و مواد ناتو ساختار در دهه گذشته به علت ارائه رفتار و ویژگی های برجسته مورد توجه وسیع جامعه علمی و صنعتی جهان قرار گرفته است. تحلیل تغییرات مشاهده شده در خواص فیزیکی و شیمیایی مختلف در ناتو مواد، مستلزم درک عمیق و دقیق ریز ساختار آنها می باشد. در این تحقیق روش رسوب گذاری بخار شیمیایی - حراراتی برای تهیه نانو لوله ها انتخاب شده و از پایه آلومینا و سیلیکا و کاتالیست آهن و مولیبدن بر روی پایه فوق استفاده گردید و گاز متان به همراه گاز هیدروژن خالص در شرایط بهینه ۴ لیتر بر دقیقه و فشار ۲۷/۱ اتمسفر و به مدت ۲ تا ۲۵ دقیقه از روی کاتالیست عبور داده شد دمای کوره در حین آزمایش ۹۸۰ درجه سانتیگراد در خلا تصعید شدند. کربن نانو لوله های بدست آمده دارای بازده ۸- ۷۰ درصد بودند. قطر نانو لوله ها ۱۵ - ۲ نانومتر بوده است مقدار کربن آمورف بدست آمده در مراحل مختلف تهیه از ۹- ۵ درصد متفاوت بوده است. سطح ویژه کربن نانو لوله ها در حدود ۵۶۰- ۴۰۰ مترمربع بر گرم بود. در بررسی دستگاهی و تعیین خواص فیزیکی از XRD,Tem,SEM و برای بررسی خواص الکترونیکی از اندازه گیریهای رامان اسپکتروسکوپی، رزونانس اسپین الکترون C- V, I - V گپ و اثر هال استفاده گردید.


     
     
     
     
     

‏عنوان

:

ارائه معادله حالت برای سیالات محدود شده در فضای نانو

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
تکنولوژی نیروی سیالات
مکان مندی
تجزیه و تحلیل عوامل
نانو حفره‌ها

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر محاسبه یک روش کلی برای به دست آوردن انرژی آزاد هلمهولتز برای سیال محدود شده در فضای نانو با برهمکنش دیواره ضعیف بوده است. سپس از معادله حالت واندروالس برای پیش‌بینی رفتار سیال محدود شده در نانو حفره‌های با دیواره بی‌اثر استفاده شده است و فشار در راستاهای مختلف برای سیال محدود شده در نانو حفره استوانه‌ای و صفحه‌ای به دست آمده است. معادله پیشنهاد شده تعادل فازی و همچنین نقطه بحرانی را پیش‌بینی‌ می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که دمای بحرانی تابعی از اندازه نانو حفره است و در واقع با افزایش اندازه نانو حفره روند افزایشی دارد و در حالت حدی به مقدار ماکروسکوپی می‌رسد و همچنین نظریه هیل مورد بررسی قرار گرفته است.


     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو‌لوله‌های کربنی در بستر سیال

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سنتز
نانو لوله‌های کربنی
بستر سیال
کاتالیزورها
فروسن

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش سنتز نانو‌لوله‌های کربنی در بستر سیال است. نتایج نشان می دهند که رشد نانولوله های کربنی در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد و در حالتی که دبی گاز حامل فروسین به گونه ای انتخاب می شود که میزان نشست فروسین روی ذرات MgO برابر ۲۰٪ باشد، بهترین حالت بوده است. از تصاویر SEM مشهود است که نانولوله هایی با قطر ۲۰-۳۰ nm بدست آمده که در طیف رامان مربوطه نسبت IG/ID بیشتر از ۱۰ است که نشان دهنده مقادیر کم کربن آمورف و ناخالصی موجود در محصول است. به طور کلی با افزایش دما و کاهش مقدار فروسین ورودی به داخل راکتور کیفیت نانولوله های کربنی کاهش می یابد. کلیدواژه ها: نانولوله های کربنی، نشاندن کاتالیستی بخار شیمیائی، بستر سیال، کاتالیست شناور، فروسین.


     
     
     
     

‏عنوان

:

مطالعۀ حالتهای الکترونی نانو سیستم‌های نیم‌رسانای مغناطیسی به روش CPA[

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌
مواد نانو ساختار
نانو تکنولوژی
نیم‌رسانای مغناطیسی
سیم کوانتمی نیم‌رسانا

‏چکیده

:

‏‫در این رساله با استفاده از تقریب پتانسیل همدوس ( ‏CPA‏ ) و روش بستگی قوی تک نواری یکبار اثر بی نظمی جانشینی اتم های غیر مغناطیسی و بار دیگر اثر بی نظمی جانشینی اتم های مغناطیسی روی چگالی حالت های الکترونی در یک سیم کوانتومی نیمه رسانا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسبات عددی نشان می دهد که در هر دو مورد با افزایش غلظت ناخالصی٬ چگالی حالت های الکترونی پهن می شوند٬ از تیزی قله ها کاسته می شود و در مورد اول که بی نظمی غیر مغناطیسی است با افزایش ناخالصی لبه های نوار به سمت انرژی های بیشتر جابجا می شوند و در مورد دوم که بی نظمی مغناطیسی است با افزایش ناخالصی لبه های نوار به سمت انرژی های کمتر جابجا می شوند این نتایج در ساخت دستگاه های نانو الکترونیک می تواند مفید باشد.


     
     
     

‏عنوان

:

نانو‌ترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال[

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
ترانزیستورها
الکترونیک رقمی
نانو لوله‌های کربنی
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ رای‍ان‍ه‌ای‌

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی نانو ترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال است . ساختارهای متفاوت نانو تیوبها، نحوه تشکیل و خصوصیات هر یک از آنها مطالعه می شود. جهت مدلسازی ترانزیستورهای FET از تئوری ترانزیستورهای بالستیک استفاده شده است و هدف از این مدلسازی کاربرد آن درشبیه سازی مدارهای دیجیتال بوده و با توجه به کاربرد آن درنظر گرفته شده ساده سازیهایی انجام شده تا در نهایت مدل ساده ای ارائه گردد که توانایی بکارگیری توسط نرم افزار شبیه سازی مداری را داشته باشد. مدل ارائه شده به منظور شبیه سازی مدارهای دیجیتال و گیتهای منطقی بکار گرفته گرفته شده است.


     
     
     

‏عنوان

:

ضد باکتری کردن کالای پلی‌استر- لایکرا با استفاده از نانو سیلور[

     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

پلی استرها
نقره
نانوساختارها
نانو ذره
داروهای ضد میکربی

‏چکیده

:

هدف پژوهش ضد باکتری کردن کالای پلی‌استر- لایکرا با استفاده از نانوسیلور است. سالیان طولانی است که نقره برای جلوگیری و نگهداری در مقابل گونه‌های مختلفی از بیماریهای عفونی مورد استفاده قرار گرفته است، در این تحقیق نمونه‌هایی از پارچه پلی‌استر- لایکرا با غلضتهای متفاوت با استفاده از محلول کلوئیدی نانو نقره به دو روش رمق‌کشی و آغشته‌سازی در چهار گروه تحت عملیات رنگرزی و تکمیل قرار گرفته‌ا‌ند، مشخص گردید که تمامی نمونه‌ها با توجه به غلظت مصرفی، حاوی نقره بودند که نشان دهنده جذب ذرات نقره بر سطح پارچه است منسوجات رنگرزی و تکمیل شده توسط نانو نقره دارای خاصیت ضد باکتری هستند، چنانچه نانو نقره روی سطح باشد خاصیت آنتی‌باکتریالی خوبی دارند ولی اگر این ذرات در داخل لیف باشند این خاصیت را ندارد یعنی خاصیت آنتی‌باکتریالی در سطح معنی دار است نه در لیف. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که روش آغشته سازی مقرون به صرفه و اقتصادی است موارد مصرف این منسوجات بسیار گسترده است به طوری که در البسه زیرین، ورزشی و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 

     
     
     

‏عنوان

:

‏‫آلایش ابر رسانای ‏YBCO با نانو ذرات ‏TiO2[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش حمیدرضا بهاری‌پورفرکوش ؛ استاد راهنما محمدرضا محمدی‌زاده ؛ استاد مشاور عزت‌الله ارضی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ابررسانه‌های دمای بالا
نانو ذرات
ریزفناوری

‏چکیده

:

هدف: در این پایان‌نامه اثر افرودن نانو ذرات TiO2 به YBa2Ca3O7 با آزمایشهای (p(T اثر مایستز پذیر فتاری مغناطیسی XRD I-V و SEM بررسی شده است. نتایج آزمایش نشان داد که فقط نمونه استاندارد خالص (%Stdo) گذار به حالت ابررسانایی را نشان می‌دهد. اثر مایستز برای نمونه استاندارد خالص و تمام نمونه‌های مرجع مشاهده شد. نتایج XRD وجود فاز ثانویه و افزایش شدید آن با افزایش آلایش در نمونه‌های استاندارد را نشان داد که نتایج (p(T ، اثر مایستز و پذیرفتاری مغناطیسی را برای این نمونه‌ها تایید می‌کند. XRD وجود فاز TiO2 بدون واکنش با YBCO را در نمونه‌های مرجع تایید می‌کند. در تصاویر SEM نمونه‌های استاندارد، مناطقی با رنگی متفاوت با دانه‌های YBCO دیده شد که می‌تواند معرف فاز ثانویه باشد همچنین در تصاویر SEM نمونه‌های مرجع، ذرات نانومتری در کنار ذرات میکرومتری که می‌تواند معرف نانوذرات TiO2 بدون واکنش با دانه‌های میکرومتری YBCO باشد دیده شدند که مطابق با نتایج XRD است. همچنین تصاویر SEM نمونه‌های مرجع منفصل بودن دانه‌های YBCO را نشان می‌دهد بنابراین نتایج اثر مایستز پذیرفتاری مغناطیسی و (p(T را می‌توان به همین مطلب نسبت داد. پس می‌توان گفت افزودن TiO2 در نمونه‌های استاندارد باعث تشکیل فاز ثانویه عایق و در نتیجه عایق‌شدن نمونه‌ها می‌شود. همچنین فرآیند اعمال شده بر نمونه‌های مرجع، از ترکیب TiO2 و YBCO جلوگیری می‌کند، ولی باعث شکل‌گیری غیر متراکم دانه‌ها می‌شود. بنابراین چون (p(T خاصیت کپه‌ای قرص‌ها را نشان می‌دهد، گذار به حالت ابررسانایی دیده نمی‌شود ولی اثر مایستز که مربوط به هر یک از دانه‌ها است دیده می‌شود.


     
     

‏عنوان

:

بررسی تئوری و عددی خواص الکتریکی نانو لوله‌های کربنی به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی.

     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
تحرک الکترون
ثابت نیرو
ترانزیستورها با اثر میدان
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
خواص الکتریکی

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی تئوری و عددی خواص الکتریکی نانو لوله‌های کربنی به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی در شرایط دمایی و میدانهای مختلف است و با توجه به سرعت خاموش و روشن شدن ترانزیستورها در قطعات الکتریکی و پردازنده های کامپیوترینتایج نشان می دهند تحرک پذیری الکترون در نانو لوله ها ی کربنی متفاوت به ازای میدانهای مختلف که در طول نانو لوله ها اعمال شود، مقدار بیشینه ای را خواهد گرفت . بنابراین در طراحی ترانزیستورها با توجه به مشخصه های هندسی ترانزیستورو اختلاف پتانسیلی که بین چشمه و دررو آن اعمال می شود باید نانو لوله ای را انتخاب کرد که تحرک پذیری مناسبی داشته باشد. کلید واژه ها: نانو لوله‌های کربنی، ترانزیستوراثر میدانی، مدل ثابت نیرو، تحرک پذیری الکترون.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه عددی انتقال حرارت ترکیبی جریان سیال نانو درون لوله‌های افقی و مایل تحت زوایای مختلف نسبت به افق بااستفاده از مدل مخلوط (Mixture model )

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
لوله ها
گرما
آنالیز عددی
جریان سیال نانو

‏چکیده

:

هدف تحقیق بررسی مطالعه عددی انتقال حرارت ترکیبی جریان سیال نانو درون لوله‌های افقی و مایل تحت زوایای مختلف نسبت به افق با استفاده از مدل مخلوط (Micture modd) است.در این تحقیق، که با استفاده از روش‌های عددی و به صورت دو فازی انجام می‌شود، پارامترهای حرارتی و هیدرودینامیکی جریان آرام سیال نانو، درون لوله‌‌ی افقی و همچنین مایل، با زوایای مختلف نسبت به افق، مورد بررسی قرار می‌گیرد.مدل ارائه شده، یک معادله‌ی پیوستگی، یک معادله‌ی ممنتم و یک معادله‌ی انرژی برای مخلوط و یک معادله‌ی کسر حجمی را برای فاز دوم (ذرات معلق) در نظر می‌گیرد.و همچنین در صورتی که فازها با سرعت‌های متفاوتی حرکت کنند یک بیان ریاضی را برای سرعت نسبی ارائه می‌دهد.معادلات بکار رفته در این کار بیضوری بوده و با استفاده از روش حجم محدود، گسسته می‌شوند.در این بررس، تمامی خواص فیزیکی، به غیر از تغییرات چگالی سیال نانو، که با استفاده از فرض بوسینسک تقریب زده می‌شود، ثابت در نظر گرفته شده‌اند.بنابراین نیروی شناوری درون لوله، بر جریان سیال نو، تاثیرگذار است.در این پژوهش تاثیر نسبت حجمی جامد-مایع، عدد گراشهف و قطر ذرات معلق، همراه با اثر نیروی شناوری، بر روی سرعت محوری، سرعت‌های ثانویه، دما، ضریب انتقال حرارت جابجائی، عدد ناست، ضریب اصطکاک سطحی و نحوه‌ی توزیع فاز دوم (ذرات معلق فلزی)، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن تجزیه و تحلیل شده است.بطور خلاصه می‌توان این چنین بیان کرد که، با افزایش نسبت حجمی جامد- مایع در رینولدز و گراشهف ثابت، انتقال حرارت افزایش می‌یابد و ضریب اصطکاک سطحی تغییر نمی‌کند.اما برای شار حرارتی و دبی جرمی ثابت، با افزایش نسبت حجمی جامد- مایع، ضریب اصطکاک سطحی بیشتر می‌شود و منجر به افزایش افت فشار در طول لوله می‌گردد.کلمان کلیدی: سیال نانو، دو فازی، انتقال حرارت ترکیبی، لوله‌ی افقی و مایل، نیروی شناوری، فاز دوم، قطر ذرات معلق.


     
     
     

‏عنوان

:

تاثیر پارامترهای آسیاکاری بر خصوصیات پودر نانو کامپوزیت تنگستن-مس، ساخته شده به روش آسیاکاری مکانیکی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

علوم نانو
موادمرکب
ریخته‌گری
تنگستن
مس
ترمودینامیک
تکنولوژی شیمیایی
حلال‌ها

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی ساخت پودر نانو کامپوزیت بوده است زیرا که به روش آسیا کاری مکانیکی و با استفاده از آسیای انرژی بالا از مشکلات عملی مهم که در حین آسیاکاری اتفاق می افتد تمایل زیاد پودر به چسبیدن به ابزار آسیا کاری می باشد و این چسبیدن باعث کاهش بازدهی آسیاکاری می شود که یکی از روشهایی که برای کاهش چسبیدگی پودر بکار می رود، اضافه کردن عامل کنترل کننده فرآیند می باشد و در پژوهش حاضر از اسید استئاریک در مقادیر مختلف در نقش عامل کنترل کننده فرآیندو برای ایجاد شرایط آسیاکاری تراز هگزان، استفاده شد و تغییرات ریز ساختاری و بررسی های مورفولوژیکی در حین آسیا کاری مکانیکی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد و هم چنین برای محاسبات اندازه دانه، کرنش شبکه ای و پارامتر شبکه از الگوهای پراش پرتوایکس استفاده شد و استفاده از اسید استئاریک به عنوان PCA و آسیا کاری تر با هگزان درضمن اینکه باعث شد، مقدار پودر بازیافت شده در پایان آسیاکاری تا ۱۰۰٪، افزایش یابد و همگنی بسیار بیشتر ریز ساختار و هم چنین کاهش بیشتر ناخالصی های وارد شده به پودر را موجب شد و زمان تشکیل نانو کامپوزیت تنگستن- مس از حدود ۲۰ ساعت در حالت آسیاکاری خشک به حدود ۵ ساعت در حالت آسیاکاری تر، تقلیل یافت و هم چنین حدود افزایش حلالیت مس در تنگستن، در اثر آسیاکاری محاسبه شد.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی ساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای نانو کریستالین پایه تنگستن تهیه شده به روش متالورژی پودر

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
آلیاژها
متالوژی پودر
خواص مکانیکی
مواد شیمیایی معدنی
تنگستن
ساختار
نانو بلورها

‏چکیده

:

‏‫در تحقیق حاضر مخلوط پودر آلیاژ سنگین تنگستن با ترکیب Fe۲/۱‏‏- ‏‏Ni ‏‏۴/۹ ‏‏- W ‏‏۹۳ در دو آسیاب گلوله ای افقی و ماهواره ای به صورت مجزا تحت آلیاژسازی مکانیکی قرار گرفته و سپس تغییرات ساختاری و مورفولوژی پودرهای تولید شده مورد بررسی قرار گرفته است. با افزودن مولیبدن به مخلوط پودر آلیاژ سنگین تنگستن، تاثیر این عنصر بر سینتیک تشکیل ساختار نانو کریستالین مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین پودرهای آلیاژسازی مکانیکی شده در دماهای مختلف سینتر شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در هر دو روش آلیاژسازی مکانیکی، ساختار نانو کریستالین تشکیل شده است. و در حین گرم کردن پودرهای نانوکریستالین، فاز مذاب نسبت به پودرهای مخلوط شده در دمای کمتری تشکیل شده است. در نتیجه با سینتر پودرهای نانوکریستالین در دماهای کمتر از دمای متداول سینتر پودرهای مخلوط شده، چگالش با موفقیت انجام شد و موجب تشکیل ساختاری با ذرات ریز تنگستن شده است. واژه های کلیدی: آلیاژسازی مکانیکی، پودر نانوکریستالین، آلیاژسنگین تنگستن، آسیاب ماهواره ای، آسیاب گلوله ای افقی.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی نانو لوله‌های کربنی بعنوان پایه کاتالیست کبالت در سنتز فیشر- تروپش و مقایسه آن با پایه آلومینا[

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
سنتز
فرایند فیشر‌تروپش
کاتالیزورهای کبالت
آلومینیم ، اکسید

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی نانو لوله‌های کربنی بعنوان پایه کاتالیست کبالت در سنتز فیشر- تروپش و مقایسه آن با پایه آلومینا است. نتایج نشان می‌دهد که حضور نانو لوله‌های کربنی در کاتالیست‌های Co/AL2O3 و Co/MgO و Co/CNT ضمن افزایش قابل توجه درصد تبدیل CO، سبب افزایش گزینش‌پذیری ترکیبات سنگین و نسبت O/P شده است. به نظر میرسد که میزان احیاءپذیری کبالت با استفاده از نانولوله‌های کربنی بعنوان پایه، بیشتر از آلومینا است که باعث افزایش فعالیت می‌شود. نحوه توزیع ذرات کبالت در کاتالیست Co/CNT/MgO باعث افزایش گزینش‌پذیری نسبت به محصولات سنگین این کاتالیست میشود.


     
     
     

‏عنوان

:

 
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

پودرها
نانو چند سازه‌ای‌ها
خواص مغناطیسی
آلیاژسازی مکانیکی
متالورژی
گردفلزها

‏چکیده

:

در این پژوهش از پودرهای نانوبلوری Fe-Si تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی در تولید نوعی کامپوزیت مغناطیسی نرم استفاده شده است. نتایج حاصله نشاندهنده وجود مقادیر بهینه برای درصد رزین، دمای عملیات حرارتی و فشار فشردن هستند همچنین استفاده از زمانهای طولانی‌تر برای عملیات حرارتی به جای دماهای بالاتر، روش موثری برای انجام تنش زدایی نمونه‌ها نبوده است و می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در فرایند تنش‌زدایی این نمونه‌ها نقش دمای عملیات تنش‌زدایی مهمتر از زمان است. کلمات کلیدی: نانو کامپوزیت مغناطیسی نرم (Nano soft magnetic composite) ؛ میکروکرنش (Microstrain) ؛ اثر گرمایی (Thermal effect) ؛ تنش زدایی (Stress - relief) ؛ خواص مغناطیسی نرم (Soft magnetic properties).


     
     
     

‏عنوان

:

عملیات نفوذی نیتروژن ، کربن و بور دهی به روش پلاسمای الکترولیتی و برسی خواص تیریبولوژیکی و خوردگی پوشش های نانو کریستالی ایجاد شده

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نیتروژن
کربن
نانوبلورها
نانو ساختارها
فولاد
بوردهی
پلاسما (گازهای یونیزه)
خوردگی
خواص تریبولوژیکی
پوشش‌های حفاظتی

‏چکیده

:

در این پژوهش عملیات نیتروکربوراسیون، بوردهی و ترکیبی از آنها بر روی نمونه‌های فولادی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشانگر این است که لایه‌های تشکیل شده با این روش دارای ساختار نانو کریستالی بوده که منشا بسیاری از خواص مطلوب تریبولوژیکی و الکتروشیمیایی‌اند. مورفولوژی نانو ساختارهای ایجاد شده پیرو شرایط آزمایش بوده و با انتخاب پارامترهای بهینه آزمایش می‌توان لایه‌های با خواص تریبولوژیکی مطلوب و مقاوم در برابر خوردگی ایجاد کرد. از مهمترین پارامترهای موثر، زمان عملیات و دمای سطح در حین نفوذ است که مورفولوژی نانو کریستالها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تغییر در نانو ساختارها باعث بوجود آمدن خواص مختلف سطحی می‌شود.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫مطالعه برهمکنش هیدروژن، متان و هالومتان‌ها (CF4,CCl4) با نانو‌تیوب‌های کربنی تک‌‌دیواره.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

هیدروژن
متان
تری‌هالومتان‌ها
برهمکنش
نانو لوله‌های کربنی
دینامیک مولکولی

‏چکیده

:

هدف پژوهش ‏‫مطالعه برهمکنش هیدروژن، متان و هالومتان‌ها (CF4,CCl4) با نانو‌تیوب‌های کربنی تک‌‌دیواره است. در این پژوهش جذب CCL4, CF4, CH4, H2 بر روی یکی از واحدهای سازنده نانوتکنولوژی، یعنی نانوتیوب های کربنی تک دیواره، مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی دینامیک مولکولی به منظور شبیه سازی پدیده جذب فیزیکی به کار گرفته شده است. انرژی جذب محاسبه شده در مدت زمان ۱۳۰ پیکوثانیه نشان می دهد که در جذب H2، با افزایش دما، انرژی جذب کاهش می یابد. در مورد جذب CF4, CH4 و CCL4 انرژی جذب با افزایش قطر تیوب، افزایش می یابد. مقدار و محدوده تغییر شکل نانوتیوب در طول شبیه سازی به صورت کمی، از طریق تحلیل زاویه بین سه اتم کربن که در امتداد محور تیوب جهت گیری کرده اند، تعیین شده است. نشان داده شده که در صورت اعمال دماهای بالاتر و نیز داشتن جذب شونده های بزرگتر، این تغییر شکل بیشتر است.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫ساخت نانو لوله‌های کربنی به روش ‏CVd

     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی

‏چکیده

:

در این پژوهش به روش انباشت بخار شیمیایی (CVD) روی زیر لایه سیلیکونی و ترموکوپل نوع K نانولوله‌های کربنی رشد داده شد. فرایند ساخت شامل، رسوب کاتالیست روی زیر لایه سیلیکونی و رشد نانولوله‌های کربنی در حضور گاز هیدروکربنی به عنوان منبع کربنی می‌باشد. فرایند ساخت با کاتالیست‌ها و گازهای هیدروکربنی مختلف و در دماهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفت تا بهینه‌ترین شرایط برای هر یک از کاتالیست‌‌ها تعیین شود. ساختار نمونه‌های بدست آمده با میکروسکوپ الکترونیک روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونیکی انتقالی (TEM) مورد مطالعه قرار گرفت. نانولوله‌های رشد یافته روی زیر لایه سیلیکونی بامبویی می‌باشند.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی پوشش فلز Ti روی نانو‌لوله‌های کربنیر.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
دی اکسیدتیتان

‏چکیده

:

در این پژوهش لایه نشانی روی نانولوله‌های کربنی توسط Ti به عنوان موضوع پزوهش بررسی شده است. ابتدا نانولوله‌های کربنی تحت تاثیر محیط اسید قدی و التراسونیک عامل‌دار شدند سپس از مخلوط HC1 و TiC1۴ سوسپانسیونی حاوی TiO۲ تولید گردید. نانولوله‌های عامل‌دار و سوسپانسیون TiO۲ توسط همزن مخلوط شدند که پوششی از TiO۲ روی سطوح نانولوله‌های کربنی ایجاد شد و در انتها اکسیدتیتانیوم تپسط راکتور احیا به Ti تبدیل گردید. برای تشخیص ساختار و ترکیب نانولوله‌ها و تغییرات ایجاد شده در مراحل مختلف آزمایش از میکروسکوپ‌های روبشی (SEM) و عبوری (TEM)، طیف رامان و آزمایش‌های XRD، FTIR، TPR و EDAX استفاده شد.


     
     
     

‏عنوان

:

تحقق الگوریتم رمزنگاری AES بااستفاده از تکنولوژی نانو الکترونیکی CMOL

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
رمزنگاری
نانو الکترونیک
الگوریتم گسترده

‏چکیده

:

‏‫الگوریتم رمزنگاری ‏Rijndael‏ که در سال ۲۰۰۰ از سوی موسسه ملی استاندارد و فن آوری ایالات متحده به عنوان الگوریتم استاندارد رمزنگاری داده مورد پذیرش قرار گرفت الگوریتم استاندارد پیشرفته رمزنگاری یا الگوریتم ‏AES‏ نامیده می شود و از سوی ‏ISO‏ و ‏IEEE‏ نیز به عنوان الگوریتم استاندارد رمزنگاری داده شناخته شده است از سال ۲۰۰۰ تاکنون بحث در مورد نحوه پیاده سازی سخت افزاری و ‏VLSI‏ هر چه بهتر و موثرتر این الگوریتم از جمله مباحث مورد توجه صاحب نظران رمزنگاری و طراحان مدارات مجتمع بوده است امروزه مدار مجتمع ‏AES در کاربردهای متنوعی از قبیل کارتهای هوشمند٬ وب سرورها٬ تلفن های سلولی٬ شبکه های ‏ATM ٬ ... برای رمز کردن داده ها مورد استفاده قرار می گیرد از سال ۲۰۰۰ تاکنون معماری و روش های مختلفی برای افزایش هر چه بیشتر سرعت٬ کاهش توان مصرفی٬ کاهش مساحت فیزیکی مورد نیاز برای پیاده سازی و محافظت از الگوریتم ‏AES در مقابل حملات سخت افزاری ارائه شده و کارآیی آنها با استفاده کتابخانه های ‏ASIC‏ و نیز ‏FPGA‏ ارزیابی گردیده است در این پایان نامه روش جدیدی برای پیاده سازی الگوریتم ‏AES با استفاده از ایده های نانوالکترونیک و تکنولوژی نانوالکترونیکی ‏CMOL‏ که به تازگی پیشنهاد و مطرح شده ارائه شده است مقایسه پیاده سازی ماژولهای اصلی الگوریتم ‏Rijndael ‏ با پیاده سازی بر روی ‏Spartan- 3 ‏٬ یک ‏CMOS FPGA‏ از خانواده ‏Xilinx‏ که با تکنولوژی ‏mm‏‏90 ‏ ساخته می شود که پیاده سازی ‏CMOL‏ نسبت به پیاده سازی CMOS‏ از کارآیی بسیار بهتری از حیث توان مصرفی٬ سرعت و سطح فیزیکی مورد نیاز برخوردار است افزایش سرعت توام با مصرف فضای فیزیکی کمتر در پیاده سازی بر روی بستر CMOL‏ در مقایسه با پیاده سازی مشابه بر روی بستر CMOS‏ قابلیت پیاده سازی الگوریتم با کلیدهای بلند تر و افزایش تعداد دورهای الگوریتم را می دهد که باعث افزایش محرمانگی آن میشود پیاده سازی الگوریتم های رمزنگاری بر روی بستر CMOL‏ ممکن است سبب افزایش امنیت الگوریتم در مقابل دسته ای از حملات رمزشکنی موسوم به حملات پیاده سازی نیز گردد.‏


     
     
     
     
     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی و ساخت نانو کامپوزیت نانو کریستالین ‏Al/Al2O3 به روش آسیاب مکانیکی درجا[

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

مواد چندسازه
نانو چندسازه‌ای‌ها
خواص مکانیکی
آلومینیم

‏چکیده

:

‏‫در این پژوهش تشکیل ذرات تقویت‌کننده آلومینا در زمینه A1 در فرایند آسیاب مکانیکی واکنشی مطالعه شده است. واکنش حالت جامد ناشی از آسیابکاری مخلوط پودرهای A1 و CuO با استفاده از آنالیزهای پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفته است و مراحل مختلف فرآیند پس از گذشت زمان‌های مختلف از آسیابکاری، به وسیله بررسی‌های ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، اندازه‌گیری دانسیته حجمی پودرها و تعیین توزیع اندازه ذرات با استفاده از لیزر مورد مطالعه قرار گرفته است. پیر سختی خواص مکانیکی نمونه نانوکامپوزیتی ساخته شده به روش درجا نشان می‌دهد که استحکام فشاری آن به اندازه MPa۱۲۰ بیشتر از نمونه غیر کامپوزیتی است.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه و ساخت حسگر گاز هیدروژن بر پایه نانو لوله های کربنی[

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
هیدروژن
آشکارسازها

‏چکیده

:

در این مطالعه رشد و مشخصه‌یابی نانولوله‌های کربنی چند دیواره به منظور بررسی خواص حسگری آنها نسبت به گاز هیدروژن، انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان داد با کاهش نسبت IG/ID حساسیت نانولوله‌ها نسبت گاز هیدروژن افزایش یافته است. این مساله شاید به دلیل آن باشد که کاهش نسبت IG/ID بیانگر افزایش ناکاملی‌ها در ساختار نانولوله‌ها و احتمالا افزایش سطح موثر برهم کنش آنها با مولکولهای گاز است. حسگر ساخته شده از نانولوله‌های کربنی بر پایه آلومینا و با استفاده از کاتالیست آهن / پالادیم، نسبت به گاز هیدروژن با غلظت ۱٪ در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد، حساسیت ۴۶۷٪ از خود نشان داد. به منظور بررسی‌های بیشتر از نحوه جذب هیدروژن در نانولوله‌های کربنی از طیف‌سنجی مادون قرمز بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده از اسپکتروسکوپی مادون قرمز (FTIR) در استفاده از نانولوله‌ها به عنوان حسگرهای گاز وجود دارد احیاء آنها پس از در معرض گاز قرار گرفتن، می‌باشد. در این تحقیق شرایط متفاوت برای احیاء نانولوله‌ها ارزیابی گردید که حرارت دادن نانولوله‌ها در معرض گاز قرار گرفتن، می‌باشد. در این تحقیق شرایط متفاوت برای احیاء نانولوله‌ها ارزیابی گردید که حرارت دادن نانولوله‌ها در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد و خلا ۱۰ میلی‌بار مناسب شناخته شد.


     
     
     

‏عنوان

:

ذخیره‌سازی هیدروژن در نانو‌لوله‌های کربنی

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

هیدروژن
نانو لوله‌های کربنی
ذخیره‌سازی

‏چکیده

:

‏‫در این پایان‌نامه شناسایی نانولوله کربنی به‌وسیله طیف‌های XRD و Raman و همچنین ذخیره سازی الکتروشیمیایی هیدروژن در نانولوله کربنی بررسی شده. خالص‌سازی نانولوله به دو روش اسیدی و یک روش حرارتی انجام شده است. برای ذخیره سازی هیدروژن در نانولوله تک دیواره دو روش برای تهیه الکترود استفاده شده است. روش اول فشرده سازی مخلوط پودر نانولوله و نیکل که حداکثر ظرفیت دشارژ mAh/g۶۵ برای آن بدست آمده است و روش دوم چسباندن نانولوله بر سطح ورقه نیکل به وسیله چسب نقره که در سیکل دهم بالاترین ظرفیت دشارژ برابر ۱۸۱mAh/g برای آن محاسبه شده است در طیف XRD نمونه بعد از هیدروژن نشانی دو پیک در حوالی ۳۳ و ۵۳ ایجاد شده است. بالاترین ظرفیت ذخیره سازی هیدروژن در نانولوله چند دیواره ۵۸mAh/g می باشد. بعد از انجام آزمایش در جریان‌های مختلفق بالاترین ظرفیت دشارژ در جریان ۰۶/۰ A بدست آمده است. ظرفیت دشارژ برای الکترود نیکل به تنهایی برابر با mAh/g۱/۶ محاسبه شده بنابراین ظرفیت ذخیره سازی در الکترودهای نانولوله و نیکل مربوط به نانولوله می‌باشد.


     
     
     

‏عنوان

:

استخراج نانو تیوب‌های کربنی از ضایعات کربنی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
طیف‌سنجی رامان
ضایعات

‏چکیده

:

در راکتور واحد اولفین مقداری دوده بر جداره‌ لوله‌ها می‌نشیند که به عنوان عاملی مزاحم تلقی می‌گردد. در این تحقیق نمونه‌هایی از این دوده جهت استخراج نانوتیوب کربنی خالص‌سازی شد. یکی از روشهای تولید نانوتیوب‌ کربنی رسوب‌دهی بخار شیمیایی است. علت انتخاب این دوده نیز مشابه بودن شرایط تشکیل آن با این روش می‌باشد. مقدار زیادی از ناخالصی توسط غربال مش ۸۰ و نیز توزیع ذرات در اتانول توسط امواج فراصوتی جدا شد. اسیدشویی توسط اسیدنیتریک و اسیدکلریدریک به منظور خارج کردن ذرات فلزی و حرارت دادن در کوره برای سوزاندن کربن‌های آمورف صورت گرفت. اثر مراحل مختلف خالص‌سازی بر روی ساختار محصولات به کمک پراکنش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی (SEM)، آنالیز حرارتی (TGA) و نیز طیف سنجی رامان مورد ارزیابی واقع شد. آنالیزهای TGA و SEM نشان داد که دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد و مدت زمان ۳۰ دقیقه برای سوزاندن کربن‌های آمورف و گرافیت مناسب است. در‌صد فلز در نمونه نهایی ۸٪ و درصد خلوص آن در حدود ۸۰٪ اندازه‌گیری شد. فلز موجود در نمونه توسط XRD، ترکیبات آهن شناسایی شد. در پایان کاربرد این نانوتیوب در جذب ترکیبات گوگردی از بنزین مورد بررسی قرار گرفته است. کلمات کلیدی: نانوتیوب‌های کربنی، رسوبدهی شیمیایی بخار، آنالیز حرارتی جرمی، طیف‌سنجی رامان.


     
     
     

‏عنوان

:

سنتز و بهینه‌سازی نانو لوله‌های کربنی

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سنتز
ب‍ه‍ره‌وری‌
نانو لوله‌های کربنی

‏چکیده

:

‏‫در این پژوهش برای اولین‌بار در ایران دستگاه روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع به صورت تمام اتوماتیک برای ساخت نانولوله‌های کربنی طراحی و ساخته شده است. این دستگاه قادر به ثابت نگه‌داشتن فاصله بین دو الکترود و میزان ولتاژ به طور اتوماتیک می‌باشد. در پی سنتز با این روش یک مرحله خالص‌سازی چند قسمتی برای از بین بردن ناخالصی‌های همراه با نانولوله‌های کربنی به کار برده شد. خصوصیات و بازده تولید نانولوله‌های کربنی به دست آمده با این روش تحت تأثیر پارامترهای مختلفی از جمله ولتاژ، جریان، نوع محلول و نوع و نسبت کاتالیست می‌باشد. برای بهینه‌سازی فرآیند، روش طراحی آزمایش‌ها، روش تاگوچی‌ با به کاربردن ۴عامل در ۴ سطح و تعیین ۱۶آزمایش با کاربرد نرم‌افزار Qualitek_۴ به کار برده شد. نتایج آنالیز تاگوچی در این بررسی حاکی از این بود که پارامترهای ولتاژ و کاتالیست بیشترین تأثیر را روی بازده تولید نانولوله‌های کربنی دارند. براساس این یافته‌ها، بیشینه بازده نانولوله های کربنی در شرایطی که ولتاژ ۲۵ ولت به همراه کاتالیست نیکل و مولیبیدن به ترتیب با نسبت ۱و ۲ درصد درون محلول LiC1 (‏min/‏mg۱۲۱/‏۴) به دست آمد. کلمات کلیدی: تخلیه قوس الکتریکی مایع، روش تاگوچی، نانولوله‌های کربنی، سنتز، بهینه‌سازی.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی اثر افزودن نانو لوله‌های کربنی بر روی ویسکوزیته روغن پایه موتور

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

ساخت دستگاه لانگمویر ـ بلاجت برای تولید نانو ساختارهای ـ دوبعدی و بررسی کارایی آن

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

خالص سازی نانو لوله‌های کربنی

     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
اکسیداسیون
فیزیک حالت جامد
موادنانوساختار
Nanostructured materials

‏چکیده

:

‏‫در پژوهش حاضر روش خالص‌سازی نانولوله‌های کربنی بررسی و تحقیق شده است. این روش بر روی نانولوله‌های سنتز شده با رسوب بخار شیمیایی گاز LG در دمای C ° ‏۸۰۰ با کاتالیست Nit انجام شده‌است. فرآیند خالص‌سازی شامل اکسیداسیون نمونه در دماهای مختلف، اسیدشویی با HCI۵ مولار، آلتراسونیک و فیلتراسیون است. نانولوله‌های کربنی قبل و بعد از فرآیند خالص‌سازی با آزمایش‌های تجزیه و تحلیلی TGA، ‏TEM و Raman مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که مقدار زیادی از ناخالصی‌ها در اثر خالص‌سازی از بین رفته‌اند. همچنین تأثیر افزایش مدت زمان اسیدشویی و اکسیداسیون در خالص‌سازی نشان داده می‌شود و مناسبترین دما و زمان برای خالص‌سازی معرفی می‌گردد.


     
     
     

‏عنوان

:

مطاله جذب گازها روی نانو لوله های کربنی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی و محاسبات مکانیک کوانتونی[

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

شبیه سازی
نانولوله های کربنی
مواد نانو ساختاری
نانو تکنولوژی
لوله ها
کربن

     

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی اثر شکل پالس و pH در ساخت الکتروشیمیایی نانو سیم‌های کبالت در آلومینای حفره‌دار

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

ساخت و مشخصه‌یابی فیلترهای نانو لوله‌ای و بررسی کارآیی آنها

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
ریزفناوری
پالایه‌ها

‏چکیده

:

در این پژوهش به بررسی ردش نانولوله‌های کربنی به روش رسوبگذاری بخار شیمیایی پرداخته شده است و یک روش جدید برای کاهش اندازه‌ حفره‌های غشاءها پیرکسی ابداع شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که با رشد نانولوله‌ها اندازه حفره‌ها بطور چشمگیری کاهش یافته است، همچنین کارایی غشاء حاصل در فیلتراسیون ذرات ۵۰۰ میکرونی از حدود ۶۷٪ (قبل از رشد نانولوله‌ها) به ۱۰۰٪ (پس از رشد نانولوله‌ها) افزایش پیدا کرده است. واژه‌های کلیدی: نانولوله کربنی، رسوبگذاری بخار شیمیایی، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، طیف سنجی رامان، غشاء پیرکسی و آزمون نقطه حباب.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی خواص اپتیکی نانو ذرات نیمرسانایZnS:Cu,ZnS:Mn,ZnS[

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نیمه هادی‌ها
مس
منگنز
نانوذرات
سنتز
لومینسانس
سولفید روی
خواص نوری

‏چکیده

:

پژوهش شامل موارد ذیل است: مقدمه‌ای بر نانو تکنولوژی، نظریه لومینسانس، نانو ساختارها و ساختار نیمرساناها، روشهای جداسازی و سنتز نانو ذره‌ها، روشهای سنتز نانو ذرات و نتایج آنالیز و خواص نوری نانو ذره‌ها.


 

     
     
     

‏عنوان

:

اندیس‌های توپولوژیک نانولوله‌ها و گروه‌های تقارنی سلول‌های یکه در جامدات

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
جامدات
‏‫تقارن (ریاضیات)
گروه فضایی
ت‍وپ‍ول‍وژی‌

‏چکیده

:

پژوهش شامل موارد ذیل است: مقدمات و پیش نیازها، اندیسهای توپولوژیک نانو ساختارها، گروهای تقارنی، ساختار و تقارن، ساختار نانو لوله های کربنی، آزمایشات، تقارن نانو لوله های کربنی تک جداره، عملگرهای تقارنی، اندیس های توپولوژیک نانو ساختارها، نانو مخروط،، اندیس PI نانومخروط، اندیس Sz نانومخروط، نانو لوله۸p,۴]HC5C7]، نانو لوله۸p,۴]VC5C7 ]، اندیس PI نانولوله ۸p,۴]VC5C7]، اندیس Sz نانولوله ۸p,۴]VC5C7]، گروههای تقارنی، گروههای نقطه ای و فضایی، اعمال تقارن، طبقه بندی اعمال تقارنی، ماتریس، گروه خوشه ای، سلول یکه، نمایش ها، تولید کلاس، اثبات گروهها، کاربرد شبکه های ۶ ضلعی.


     
     
     

‏عنوان

:

اقتصاد نانو

     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

آث‍ار اق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌[
۱]
پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ریز فناوری

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی پیش‌بینی اثرات عمده اقتصادی فناوری نانو و اثرات آن بر برخی از متغیرهای عمده کلان اقتصادی مانند رشد و توسعه، سرمایه‌گذاری، بازار، قیمت و دستمزد، اشتغال و توزیع درآمد می‌باشد.نتایج نشان می‌دهد که اغلب اثرات قابل توجه فناوری نانو در طی ۳۰سال و در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ قابل تصور است.محصولات متاثر از فناوری نانو ابتدا در فاز اول کم کشش بوده و سپس به سمت محصولات با کشش میل می‌کنند.فاز اول تولیدات نانو برای تامین نیازهای بخش عمومی است.صنعت الکترونیک در کوتاه‌مدت و صنعت بهداشت و درمان در بلندمدت بیشترین اثرپذیری را از فناوری نانو دارند.فناوری نانو در بلندمدت موجب توسعه پایدار، کاهش سطح عمومی قیمتها و افزایش دستمزدها می‌شود.اندازه بازار ناشی از این فناوری بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ معادل هزار میلیارد دلار برآورد شده است.پیش‌بینی میشود فناوری نانو تا سال ۲۰۱۵ تعداد ۲ میلیون نیروی کار را در جهان مشغول به فعالیت خواهد کرد.فناوری نانو در کشورهای توسعه‌یافته برای کشورهای درحال توسعه مناسب نمی‌باشند.


     
     
     

‏عنوان

:

معرفی، روشهای تهیه و خواص نانو‌‌پودرهای سرامیکی

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
گرد سرامیک
سنتز
خ‍واص‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
موادنانوساختار
Nanostructured materials

‏چکیده

:

پژوهش شامل موارد ذیل است: معرفی و دسته‌بندی نانومواد، روش‌های سنتز نانو پودرها، متراکم نمودن ذرات نانو ساختار، نانوزینترینگ، سرامیک‌های نانوکریستالی و خواص سرامیک‌های نانو کریستالی


     
     
     

‏عنوان

:

خالص‌سازی رس برای تولید نانو رس[

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
تولید و تصفیه
خاک رس
آماده‌سازی
م‍ع‍ادن‌
نانو ذرات

‏چکیده

:

پژوهش حاضر با انجام فرایندهای کانه‌آرایی و به کارگیری وسایل مناسب بتونیت مناسب برای تولید نانورس تهیه شد. برای این کار از هیدروسیکلون‌هایی با قطر کوچک استفاده شد. در طی فرایند پارامترهای مختلف اثرگذار برای بهبود شرایط خالص‌سازی مورد بررسی قرار گرفتند. در انتهای این مرحله در بهترین شرایط کار هیدروسیکلون بنتونیتی با ۹۰ درصد خلوص مونت‌موریلونیت و ابهادی زیر ۳ میکرون تهیه شد.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه ساختار گرافن و یک نانو‌لوله کربنی تک‌دیواره با استفاده از نظریه تابعی چگالی[

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

توابع چگالی
ساختار الکترونی
ریزفناوری
نانو لوله‌های کربنی

‏چکیده

:

در این پایان‌نامه با استفاده از کد PWscf ساختار نواری الکترونیکی یک صفحه‌ی گرافن با دو شبه پتانسیل مختلف بدست آمده که با محاسبات ابتدا به ساکن که توسط ماچن و دیگران در سال ۲۰۰۲ انجام شده مطابقت دارد. دو شبه پتانسیل مورد استفاده یکی از نوع بار - پایسته و دیگری از نوع فوق نرم است. ساختارهای نواری بدست آمده برای دو شبه پتانسیل بسیار شبیه به هم می‌باشد. در ادامه به محاسبات الکترونیکی نانولوله‌ی کربنی (۵و۵) پرداخته شده است. این ساختار به دو صورت تنها و دسته‌ای (bundle) قابل بررسی است. فاصله‌ی مراکز لوله‌ها در حالت single حدود ۲۲ واحد اتمی بوهر و در پایدارترین حالت یعنی bundle حدود ۱۹ بوهر محاسبه گردید. ادامه‌ی محاسبات یعنی بدست آوردن ساختار نواری و چگالی حالتهای الکترونیکی برای تک نانولوله‌ی کربنی (۵و۵) انجام گردید. عدم وجود گاف انرژی در دو نمودار ساختار نواری و چگالی حالتهای الکترونی رسانا بودن این نانولوله‌ی کربنی را تایید می‌کند.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های دارای نانولوله‌کربنی تحت بارهای کششی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
خواص مکانیکی
نانوچندسازه‌ای‌ها
پلیمریزاسیون

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیتها و کامپوزیتهای فیبری پایه اپوکسی تقویت شده با نانو ذراتی شامل نانولوله‌های کربنی و نانو ذرات رس است. نتایج نشان می‌دهند که افزایش خواص مکانیکی و سختی ماتریس اپوکسی و همچنین بهبود، هر چند اندک خواص مکانیکی کامپوزیتهای فیبری معمولی با افزودن در صد کمی از نانو ذرات بوده است و در روش اعمال برشی با افزودن میزان نانو ذرات رس نانو کامپوزیتها به طور مستمرافزایش یافته است.


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

آلومینیم
نانو لوله‌های کربنی

‏چکیده

:

‏‫در پروژه حاضر سعی بر این است تا ضمن تولید نانولوله‌های کربنی، از آنها برای تقویت آلومینیوم استفاده شود. به این منظور، روش تخلیه قوس الکتری‏کی در محلول کلرید سدیم (NaCl) با جریان مستقیم DC برای تولید نانولوله‌های کربنی استفاده شده است. برای دستیابی به شرایط بهینه تولید نانولوله‌های کربنی، مولاریته‌های مختلف ۲۵/۰، ۲۸/۰ و ۳/۰ مولار محلول NaCl و استفاده از کاتالیزورهای ترکیبی Ni، ‏Fe و Co با اعمال ولتاژی در محدوده ۱۴ تا ۲۰ ولت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بررسی نتایج حاکی از آن بود که محلول ۳/۰ مولار NaCl همراه با حضور کاتالیزور ترکیبی Ni - Co شرایط بهتری را برای رشد نانولوله‌های کربنی فراهم می‌کند. با دستیابی به شرایط بهینه تولید نانولوله‌های کربنی، نانولوله‌های مورد نیاز جهت استفاده در نانو کامپوزیت‌ تهیه گردید.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه خواص مولکولی نانو ساختارهای ZnO با رویکرد پزشکی .

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

روی، اکسید
موادنانوساختار
روی
گردفلزها

‏چکیده

:

هدف پژوهش مطالعه خواص مولکولی نانو ساختارهای Zno با رویکرد پزشکی با استفاده از روش تصعید فاز بخار نانو شانه‌ها، نانوحلقه‌ها، نانو فنرها، نانو نوارها و نانوسیم‌های اکسید روی تحت شرایط رشد ویژه سنتز است. نتایج نشان می دهند که اکسید روی احتمالا بزرگترین خانواده نانو مواد در بین مواد دیگر از لحاظ ساختار و خواص است. این نوع از نانو مواد کاربردهای جدید در مبدل‌های انرژی و علوم مهندسی زیستی می تواند داشته باشد ، اکسید نانویی به دلیل خواص منحصر به فرد و کاربرد جدید این نانو ساختارها در اپتیک ، اپتوالکترونیک، کانالیزور و پیزوالکتریک، اکسیدهای نوارهای نانویی یک گروه شبه کریستالی تک بعدی نانو مواد هستند که بطور منظم برای محدود وسیعی از مواد با ترکیبات شیمیایی مشخص و ساختارهای کریستالی کاربرد دارد، با استفاده از روش تبخیر ساده اکسید پودرهای فلزی در دمای بالا، نوارهای نانویی برای اکسیدهای نیمرسانا سنتز می شود.


     
     
     
     

‏عنوان

‏شماره کتابشناسی ملی

بررسی ساختار الکترونی نانو‌لوله‌های کربنی و تأثیرات آلائیدگی عناصر واسطه در آنها[

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
ساختار الکترونی
شبیه‌سازی
فلزهای واسطه
ساختار نواری

‏چکیده

:

هدف از این تحقیق بررسی نظری و شبیه‌سازی نانولوله‌های کربنی تکجداره بویژه زمانی است که عناصر واسطه شامل کوبالت، آهن، نیکل، منگنز، کروم و نیکل به داخل نانولوله (۰و ۵) تزریق می‌شود. بررسی نظری نانولوله‌های کربنی بر اساس مدل همبستگی قوی است. بر این اساس ابتدا به بررسی ساختار گرافین، پرداخته و سپس با اعمال شرایط محدودکننده‌ای که بر نانولوله‌های کربنی حاکم است، به تحلیل نظری و رسم این نانولوله‌ها به کمک فرمول و با استفاده از نرم افزار Matlab پرداخته شده است. شبیه‌سازی به کمک نرم‌افزار ABINIT و بر اساس نظریه DFT صورت می‌گیرد. بررسی این ساختارها نشان می‌دهد که نانولوله‌های (۳و۳) و (۵و۰) ساختار فلزی دارند. این در حالیست که نانولوله‌های آلاییده با آهن و نیکل و کروم خواص نیمرسانایی داشته و گاف انرژی بین ۲/۰ تا ۳/۰ را نشان می‌دهد. همچنین نانولوله (۰و۵) آلاییده با کوبالت و منگنز خواص فلزی دارند و گشتاور مغناطیسی آنها صفر است. همچنین در ادامه به بررسی تاثیر برداشتن یک اتم کربن از ابریاخته نانولوله‌های (۰و۵) و (۳و۳) پرداخته. نتایج نشان می‌دهد که به رغم تغییرات ساختار نواری در چنین حالتی سیستمها همچنین حالت فلزی خود را حفظ می‌کنند.


     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

‏چکیده

:

نیترید بور یک ترکیب شناخته شده v-iii با خواص شیمیایی، نوری، الکتریکی ، گرمایی و مکانیکی شگفت انگیز می باشد. نانولوله های نیترید بور در مقایسه با نانولوله های کربنی دارای خواص مفیدی همچون رسانایی گرمایی بالا و مقاومت عالی در مقابل اکسید شدن می باشند . در این کار خواص الکترونی و ساختاری نانولوله های تک دیواره AIN , BN دردو مدل زیگزاگ و دسته صندلی با روش DFT بررسی شده است. مقادیر شکاف نوار ، گشتاور دو قطبی ، گرمای تشکیل و پتانسیل یونش برای نانولوله های AIN 53zz , AIN43zz, AIN43ac , BN53zz, BN43ac, BN33ac محاسبه شده است. کشش طولی نانولوله ها در سطح B3LYP/STO-3G مورد بررسی قرار گرفته است. بار طبیعی اتم ها در نانولوله ها با استفاده از روش NBO محاسبه شده است .

 


     
     
     

‏عنوان

:

اثر ناخالصی‌های بورن و نیتروژن روی رسانش نانو لوله‌های کربنی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
نیتروژن
روی
ف‍ی‍زی‍ک‌
ناخالصی
رسانش
بور

‏چکیده

:

‏‫هدف محاسبات اصول اولیه برای نانولوله تک دیواره جایگذاری شده با بورن و نیتروژن در جملاتی از نسبتهای جایگذاری پرداخته شده است یک رابطه سیستماتیک بین جا به جایی تراز فرمی و نسبت اتمهای ناخالصی بافت می شود در ضمن مشخص می شود که رسانش نانولوله هایی که اتمهای ناخالصی در آنها قرار گرفته با انتقال بار از اتمهای بورن و نیتروژن به نانولوله ها افزایش می یابد. ساختار الکترونی یک نانولوله تک دیواره که اتمهای بورن و نیتروژن در آنها قرار گرفته است با نظریه تابعی چگالی (‏DFT‏ ) از روش تقریب چگالی موضعی ( ‏LDA‏ ) محاسبه شده است ساختار نواری و چگالی حالت برای نانولوله هایی که اتمهایی ناخالصی در نسبتهای مختلف در آنها قرار گرفته است به دست آمده است برای مقایسه نتایج با یکدیگر روشهای معمول در نظریه تابعی چگالی٬ از تقریب گرادیان تعمیم یافته نیز استفاده شده است نتایج یکسانی از هر دو روش به دست آمده است.

 

Top of Form

     
     
     
     

‏عنوان

:

بررسی اثر میدان الکتریکی روی خواص الکترونی نانو لوله‌های کربنی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
توابع چگالی
میدان‌های الکتریکی

‏چکیده

:

در این پروژه، تغییر خواص الکترونی نانولوله‌های کربنی و نانولوله‌های کربنی که دارای ناخالصی‌های بورن و نیتروژن هستند، تحت اثر یک میدان الکتریکی بررسی شده‌اند. برای بررسی ساختار نانولوله‌های کربنی از محاسبات مکانیک کوانتمی استفاده شده که در این راستا از نظریه تابعی چگالی بهره گرفته شده است. برای بررسی تغییرات خواص الکترونی از تغییرات دو نمودار چگالی حالات و ساختار نواری ترکیبات استفاده شده. نتایج نشان می‌دهد که گاف انرژی مربوط به نانولوله‌های مختلف با افزایش دامنه میدان الکتریکی کاهش می‌یابد و این مساله باعث افزایش رسانندگی نانولوله‌ها می‌شود.


     
     
     
     

‏عنوان

:

ساخت و مشخصه‌نگاری لایه‌های نازک نیمه رسانای نانوبلورهای PbS

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو ذرات
سطح مشترک(فیزیک)
بلورها
خواص الکتریکی
نیمه هادیها

‏چکیده

:

هدف ساخت، بهینه سازی و مشخصه نگاری لایه های نازک نانو بلورهای PBs به روش رسوب گیری از حمام شیمیایی بر روی زیر لایه هایی از جنس شیشه معمولی است رسوب گیری در دمای اتاق، درزمانها و PHهای متفاوتی انجام شده است نمونه ها در دماها مدت زمانها و اهنگهای متفاوتی در هوا پخت شده اند در مرحله ای دیگر از آزمایش نسبت های متفاوتی از اجزای تشکیل دهنده نانو بلورهای PBs برای تشکیل لایه های نازک استفاده شده است. نمونه های آلاییده هم در زمانها و دماهای متفاوتی در هوا پخت شده اند خواص الکتریکی لایه های نازک نانو بلورهای PBs با استفاده از روش مرسوم به دو سیمه در گستره دمایی ۳۰۰ تا ۴۵۰ کلوین مورد بررسی قرار گرتفه است برای مشخصه نگاری نمونه ها از نمودار طیف جذبی درناحیه فرابنفش و مربی و طیف پراش اشعه ایکس استفاده شده است با تغییر پارامترهایی فوق تغییراتی در خواص نوری، االکتریکی و ساختارهای لایه های نازک نانو بلورهای PBs مشاهده شده است هدایت الکتریکی درگستره دمایی ۳۰۰ تا ۴۵۰ کلوبن به علت جهت حامل های بار بین حالات جایگزیده در سطح فرمی است.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه نظری جذب ملکول هیدروژن بر روی نانو‌لوله‌های کربنی تک‌دیواره

‏عنوان دیگر

:

A theoretical study on the adsorption of hydrogen molecule on single- walled carbon nanotubes.

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
جذب سطحی
مولکول هیدروژن

‏چکیده

:

در این پژوهش جذب مولکول هیدروژون بر روی سه سیستم مورد مطالعه قرار گرفته است: نانولوله کربنی تک‌جداره (۱۰،۰)، نانولوله کربنی تک‌دیواره (۱۰،۰) با گوگرد اضافه شده بر روی دیواره خارجی، نانولوله کربن- بور تک‌دیواره (۱۰،۰)، (در نانولوله کربنی تک‌دیواره؛، اتم‌های بور جایگزین بعضی از اتم‌های کربن شده‌اند). محاسبات برای یافتن بهترین موقعیت ملکول هیدروژن و انرژی پیوندی آن برای هر سیستم انجام شد. برسی‌ها نشان می‌دهد که انرژی پیوندی ملکول هیدروژن جذب شده بر روی نانولوله کربنی تک‌دیواره ۱۵/۲- کیلوژول بر مول است. اضافه کردن گوگرد و جایگزین کردن بور خصوصیات الکترونی نانولوله را تغییر می‌دهند و بر جذب ملکول هیدروژن بر روی نانولوله کربنی تک‌دیواره اثر گذاشته و انرژی پیوندی را افزایش می‌دهند. بنابراین نانولوله کربنی با گوگرد اضافه شده بر روی دیواره خارجی و نانولوله کربن- بور می‌توانند جذب کننده‌های بهتری نسبت به نانولوله کربنی خالص باشند.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫سنتز نانو پودر نیمر سانای SnO

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
سنتز
نانوبلورها
نیمه هادی‌ها
گاف‌انرژی
گردفلزها

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش بررسی سنتز نانو پودر نیمرسانای SnO است و به روش آزمایشگاهی انجام شده است. تابه حال نانو پودر SnO به چند روش مختلف سنتز شده است یکی از این روشها روش شیمی- آبی است که بوسیله آن و گرم کردن دما به اندازه ذراتی، حدود ۵۰۰ نانو متر دست یافته‌اند ، دراین پژوهش نانو پودر در نیم‌رسانای SnO بطور موفقیت آمیزی بوسیله روش گرمایی سنتز شده است که نوآوری این کار در دستیابی به اندازه ذرات حدود ‏۲۰-۲۰۰ نانومتر بوسیله روش شیمی-آبی، استفاده از روش آرگون برای کاهش ناخالصی، استفاده از مایکروویو برای ریزتر شدن اندازه ذارات و رابطه‌ای که بین جذب اپتیکی و اندازه ذرات وجود دارد ، بدست آمد که نشان از موفقیت این طرح دارد.


 

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی خواص فیزیکی نانو لوله‌های کربنی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

خواص مکانیکی
نانو لوله‌های کربنی
قالب و قالب‌سازی
ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ظری‌
ریز فناوری
شبیه‌سازی
خواص الکترونی
خواص فیزیکی

‏چکیده

:

هدف بررسی خواص مختلف الکترونی و مکانیکی نانولوله‌های کربنی است.پژوهش شامل موارد ذیل است عنصر کربن و جنبه‌های غیرعادی آن در طبیعت، انواع مختلف کربن‌های موجود، نانولوله‌های کربنی، روش‌های ساخت نانولوله‌های کربنی، روش‌های موجود و معتبر برای شبیه‌سازی به صورت عام، خواص الکترونی نانولوله‌های چند دیواتره و تک دیواره و فرمول‌بندی مدل‌سازی خواص مکانیکی.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی نانو‌لوله‌های کربنی آلائیده شده با اتم‌های بور و نیتروژن و مقایسه آن با نانو‌لوله‌های کربنی با استفاده از طیف‌سنجی پراکندگی ‏RAMAN ، FTIR و پراش اشعه X (DRX

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
نانو لوله‌های کربنی
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ساختار الکترونی
ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌

‏چکیده

:

در این پایان‌نامه خواص الکترونی نانولو‌له‌های کربنی خالص و آلائیده مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا چگالی حالات انرژی برای گرافین که در صورت لوله شدن نانولوله را بدست می‌دهد، در منطقه اول بریلوئن توسط نرم‌افزار محاسباتی مطلب شبیه‌سازی شده است. سپس با اعمال تغییرات شرایط مرزی و کوانتومی بردار کایرال ناشی از لوله شدن صفحه گرافین بر چگالی حالات انرژی گرافین ساختار نواری الکترونی در دو حالت مختلف برای نانولوله‌های کربنی شبیه‌سازی شده است. همچنین ساختار نواری الکترونی و چگالی حالات نانولوله‌های آلائیده شده با درصدهای متفاوت از اتمهای نیتروژن و بورن در دو حالت متفاوت در روش DFT و در تقریب چگالی موضعی LDF و با استفاده از بسته نرم‌افزاری۳ Openmx بدست آمد. با مقایسه چگالی حالات و گاف انرژی بین نانولوله‌های کربنی خالص و آلائیده نتایج ارائه شده بدست آمد. علاوه بر شبیه‌سازی و محاسبات نظری، همزمان تحقیقات تجربی نیز صورت گرفت. نانولوله‌های کربنی خالص و آلائیده با درصدهای متفاوت از اتمهای بورن در روش تخلیه قوس الکتریکی، در پلاسمای He در دو حالت با حضور گاز استیلن و عدم حضور این گاز و در حضور کاتالیست‌های Co، Fe و Ni تولید شدند.


     
     
     

‏عنوان

:

تاثیر نیروهای واندروالسی ومحیط الاستیک روی ممان خمشی و کمانش محوری یک نانو‌لوله کربنی دو جداره

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

موادنانوساختار
Nanostructured materials
نانو لوله‌های کربنی
لنگر خمشی
خمش (مکانیک)
فشار و کشش

‏چکیده

:

در این پایان نامه به بررسی تاثیر نیروهای واندروالسی و محیط الاستیک بر کمانش نانولوله، دوجداره و همچنین یافتن بار فشاری محوری و ممان خمشی بحرانی که باعث پدیده، کمانش در نانولوله دوجداره می‌گردد، پرداخته می شود. برای بررسی رفتار کمانش از دو مدل پیوسته پوسته استوانه‌ای و تیر استفاده می‌گردد که البته نتایج بدست آمده از مدل پوسته استوانه‌ای تطابق بیشتری با نتایج تجربی دارد. جهت مشخص نمودن تاثیر نیروی واندروالسی و محیط الاستیک پیرامونی، بارهای فشاری محوری و ممان‌های خمشی نانولوله دوجداره با محیط الاستیک پیرامونی و نانولوله دوجداره بودن محیط الاستیک، همچنین نانولوله تک‌جداره باهم مقایسه می‌شوند. بارهای فشاری محوری به دو صورت توزیع یکنواخت بر هر دوجداره و توزیع بر روی یکی از نانوله‌های داخلی و یا خارجی نانولوله دوجداره اعمال می‌گردند، همچنین ممان‌های خمشی محض بر روی هر دوجداره نانولوله دوجداره وارد می‌شوند و کمترین نیروی فشاری محوری و ممان خمشی که باعث پدیده کمانش می‌شود برای چند نمونه شناخته‌شده از نانولوله‌های دوجداره با خواص ساختاری و مکانیکی مشخص ارایه می‌شود و نیز مقادیر نیروها و ممان‌های بحرانی مربوط به این نانولوله‌های دوجداره برای مودهای کمانش متفاوت، در نمودارهای متعددی ترسیم می‌گردد.


     
     
     

‏عنوان

:

رشد نانو- میکروساختارهای اکسید مولیبیدن

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

اکسیدهای مولیبدن
موادنانوساختار
عملیات حرارتی
نهشت تپ-لیزری
پخت

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش بررسی رشد نانو- میکروکریستال‌های اکسید مولیبیدن بر روی ورقه‌های نازک مولیبیدن و بررسی اثر پخت قر‌ص‌های اکسید مولیبیدن در لایه‌های اکسید‌مولیبیدن است، همچنین ریز ساختارهای MoO3 و اثرات دمای پخت قرص‌ها بر کریستالی شدن و گاف انرژی لایه‌های اکسید مولیبیدن بروش PLD را مورد بررسی قرار می دهد. و بیشترین چگالی نانو- میکرو میله‌های MoO3 با پخت نمونه‌‌‌ها در هوا در دمای ۵۳۰C بدست می آید و نتایج بر اساس مدل رشد بطور کیفی تفسیر شده است و سپس نمونه‌هایی بروش کندو سوز لیزر پالسی ساخته و به بررسی اثر دمای پخت قرص‌های اکسید مولیبیدن بر لایه‌های ایجاد شده یرداخته است ، روش PDL بدلیل حفظ استوکیومتری نمونه‌ها استفاده شده که ابتدا اثر دمای پخت هدفها بر توپوگرافی سطح لایه‌ها بوسیله SEM مطالعه گردیده است. نمونه‌های ساخته شده دارای ساختاری آمورف با دانه‌بندی ریز است که با پخت تبدیل به ساختاری کریستالی و میله‌ای و صفحه‌ای می‌شود و سپس اثر دمای پخت هدفها بر شکاف انرژی بررسی شده و نشان داده است که مقدار آن برای لایه‌های پخت نشده با افزایش دمای پخت هدف دمای اتاق تا ۷۰۰C از Ve ۸/۲ به Ve ۵۲/۳ افزایش یافته و مشاهدات SPX نیز وجود اکسید مولیبیدن با استوکیومتری 3OoM را در روی سطح نمونه‌ها تایید کرده است. کلیدواژه‌‌ها: پخت حرارتی، نانو- میکرو میله، DLP، لایه نازک، شکاف انرژی.


     
     
     

‏عنوان

:

بهره‌گیری از فناوری نانو در آزمایشگاههای تحقیقات جنایی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
آزمایشگاه‌‌های جرم‌یابی
صحنه جرم
م‍ام‍وری‍ت‌
ک‍ش‍ف‌ ج‍رم‌

‏چکیده

:

هدف پژوهش بهره گیری از فناوری نانو در آزمایشگاههای تحقیقات جنایی است و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش را دوگروه از متخصصان عرصه نانو و کارشناسان بررسی صحنه جرم و آزمایشگاه تحقیقات جنایی مشتمل بر ۲۰ نفر بصورت تمام شماری تشکیل می دهند که از مهر تا اسفند ۱۳۸۵ در تهران به ویژه دانشگاه تهران و ستاد توسعه فناوری نانو وابسته به دفتر ریاست جمهوری و اداره تشخیص هویت تهران انجام شده است .نتایج نشان می دهند با توجه به یافته های آماری پاسخگویان در اکثریت موارد و در سطح معنا داری با بکارگیری فناوری نانو در تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم موافق بودند و فناوری نانو در آزمایشگاههای تحقیقات جنایی کاربرد دارد . کلیدواژه ها: از فناوری نانو، تحقیقات جنایی، صحنه جرم، ماموریت.


     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو ذرات تیتانات باریم

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سنتز
سرامیک
نانوذرات
باریم تیتانات
روش ریزموجی
ژله شدن