ن1

     
     
     

‏عنوان

:

اندازه‌گیری نوسکاپین و لوسین بر روی الکترود کربن شیشه اصلاح‌شده با نانولوله های کربن چند جداره به روش ولتامتری روبش چرخه‌ای

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
لوسین
ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ولت- آمپرسنجی‌چرخه‌ای
اکسیداسیون

‏چکیده

:

در این پروژه رفتار الکتروشیمیایی نوسکاپین در سطح الکترود کرب شیشه برهنه و الکترود پوشش داده شده با نانولوله کربن چند جداره، با کمک ولتامتری چرخه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده نقش الکتروکاتالیزوری نانولوله های کربنی در فرآیند اکسایش نوسکاپین بود که برای اندازه گیری کمی نوسکاپین استفاده شد. با استفاده از روش تغییر یک متغیر و بررسی اثر آن را روی شدت پیک نوسکاپین PH=۶ و سرعت روبش ۳۰۰ میلی ولت بر ثانیه به عنوان شرایط بهینه انتخاب شد. در ادامه میزان انحراف استاندارد نسبی کمتر از ۱٪ و حد تشخیص ۸۰ نانومولار و ۴۰٪ میکرومولار و دامنه خطی ۳ مرتبه ده تایی برای پیک آندی اول و دوم نوسکاپین به دست آمد. کارایی روش در اندازه گیری میزان نوسکاپین و بافت پلاسمای خون و چند داروی مشابه بررسی شد. در بخش دوم این پژوهش رفتار اکسایش و کاهش لوسین، در سطح الکترود کربن شیشه برهنه و الکترود پوشش داده شده با نانولوله کربن چند جداره، با کمک ولتامتری چرخه ای مورد بررسی الکتروشیمیایی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده نقش الکتروکاتالیزوری نانولوله های کربنی در فرآیند اکسایش و کاهش لوسین بود که برای اندازه گیری کمی لوسین استفاده شد. در پایان این بخش با محاسبه پارامترهای سینتیکی مربوط به اکسایش لوسین، مکانیسمی برای اکسایش چند مرحله ایی آن پیشنهاد شد.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه‌ی گروه‌های با مرکزسازهای از مرتبه‌ی بزرگ و محاسبه‌ی اندیس‌های توپولوژیک نانوچنبره‌ها[

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

گروه‌های متناهی
مرکزساز
چنبره
نانو لوله‌های کربنی
گراف‌ها
ری‍اض‍ی‍ات‌

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش مطالعه‌ی گروه‌های با مرکزسازهای از مرتبه‌ی بزرگ و محاسبه‌ی اندیس‌های توپولوژیک نانوچنبره‌ها است. در این گروه ها به ازای هر عضو گروه، مجذور مرتبه ی مرکزساز، بزرگتر از مرتبه ی خود گروه می شود. در ادامه پژوهش اندیس PI معرفی می شود. این اندیس برای گراف G قابل محاسبه است. این اندیس برای نانوچنبره های کربنی صندلی، زیگزاگ محاسبه شده است. کلید واژه ها: گروه، مرکزساز ‏بزرگ، اندیس PI، نانولوله و نانوچنبره های کربنی زیگ زاگ، صندلی و ‫‍.C۴C۸‪ (S)
‏‫‏


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه پایداری و ساختارهای الکترونی نانولوله‌های تک‌دیواره نیترید‌ایندیم، به روش نظریه تابعی چگالی.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ساختار الکترونی
نانو لوله‌های کربنی
نیتریدها
ترکیبات ایندیم
توابع چگالی

‏چکیده

:

هدف پژوهش مطالعه پایداری و ساختارهای الکترونی نانولوله‌های تک‌دیواره نیترید‌ایندیم، به روش نظریه تابعی چگالی است. در این پژوهش به بررسی امکان تشکیل نانولوله های تک دیواره ی نیترید ایندیم و مطالعه ساختار الکترونی آنها با محاسبات مبتنی بر نظریه ی تابعی چگالی، توسط بسته ی نرم افزاری اسپرسو پرداخته شده است. بدین منظور ترکیبات مختلف نیترید ایندیم از حجیم تا نانولوله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین اثر میدان الکتریکی ضعیف بر ساختارهای دو- بعدی و یک- بعدی نیز مطالعه شده است. با محاسبه ی انرژی تشکیل و همچنین انرژی کرنش مشخص شده است که تشکیل نانولوله های نیترید ایندیم دور از انتظار نیست. ترکیبات نیترید ایندیم همگی شبه رسانا با گافی بین ۰،۲ تا ۲ الکترون ولت هستند. کلیدواژه ها: نظریه ی تابعی چگالی، نیترید ایندیم، چگالی حالات الکترونی، اسپرسو.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی هدایت نوری در نانولوله‌های کربنی تک جداره و دوجداره

     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانولامپ کربنی
نانو لوله‌های کربنی
چگالی الکترونی
پلاسمون سطحی
معادلات ماکسول
پاشیدگی

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی معادلات پاشندگی مدهایTE و TM برای نانوتیوب‌های‌کربنی تک‌جداره و دوجداره و همچنین معادلات پاشندگی در حضور یک باریکه‌ی الکترونی است. نتایج نشان می‌دهند نمودارهای معادلات پاشندگی برای مدTM در نانوتیوپ تک‌جداره و در مدهای عرضی با افزایش مدهای عرضی فرکانس‌های قطع برای نانوتیوپ‌کربنی تک‌داره افزایش یافته است. همچنین برای شعاع‌های مختلف نانوتیوپ‌های‌کربنی تک‌جداره، با افزایش شعاع، شیب منحنی پاشندگی که نماین‌گر سرعت گروه امواج پلزمونی منتشر شده در موجبر لست کاهش می یابد.


     
     
     
     

‏عنوان

:

تولید نانولوله‌های کربنی بس‌دیواره به روش تخلیه‌ی قوس الکتریکی در محیط مایع و برخی از فرآیند‌های تخلیص

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌
ریز فناوری
ت‍ول‍ی‍د
نانو لوله‌های کربنی
تخلیه الکتریکی
تصفیه

‏چکیده

:

‏‫در این تحقیق تولید نانولوله های کربنی به روش تخلیه ی قوس الکتریکی در محیط مایع مورد نظر است. در ابتدا اثر مولاریته های مختلف (۲/۰، ۲۵/۰، ۳/۰و ۳۵/۰) و محلول های گوناگون چون NaCl و KCI بر میزان تولید بررسی شده است سپس تولید نانولوله های کربنی در حضور کاتالیست های فلزی چون آهن، نیکل و آهن- نیکل انجام گرفته و نتایج مختلفی به دست آمده است. در نهایت پس از طی مراحل تولید، با استفاده از روش فعل و انفعالات اسیدی، اکسیداسیون و تابش امواج مافوق صوتی، سعی بر تصفیه و جداسازی کاتالیست های فلزی از نانولوله های کربنی شده است. لازم به ذکر است که در این پژوهش، اثر اسیدهایی چون HCI۵ مولار ، HNO3 و H2SO4 غلیظ و آب برم بر روی تصفیه و جداسازی کاتالیست‌های فلزی از نانولوله های کربنی تولید شده با استفاده از تصاویر SEM و TEM مورد بررسی قرار گرفته است.


     
     
     

‏عنوان

:

تولید لایه‌های نازک نانومتری مس/ نیکل به وسیله فرآیند آبکاری الکتریکی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

آبکاری (برقی)
لایه‌های نازک
نانو متری
مس
نیکل
خوردگی

‏چکیده

:

هدف بررسی تولید لایه‌های نازک نانولومتری مس/ نیکل به وسیله فرایند آبکاری الکتریکی است.یک دسته جدید از ساختارهایی که اخیرا مورد توجه خاصی قرار گرفته‌اند پوشش‌های نازک چند لایه هستند که به دلیل خواص برجسته و منحصر به فردی که دارند موضوع تحقیقات زیادی می‌باشند.زیرا این ساختارها می‌توانند خواص الکتریکی، مغناطیسی، مکانیکی و خوردگی مطلوبی از خود نشان دهند که به طور چشمگیری با خواص فلز یا آلیاژ پایه آنها متفاوت خواهد بود.برای تولید پوشش از سیستم آبکاری دو حمامی استفاده گردید که برای آبکاری فلز نیکل از حمام واتز و برای آبکاری مس از حمام اسیدی سولفات مس استفاده شده است.ورق نازک مسی به عنوان زیرلایه مورد استفاده قرار گرفته است.ابتدا آبکاری به وسیله جریان مستقیم انجام گرفت و اثر پارامترهای موثر به آبکاری از جمله غلظت، دما، PH، زمان و جریان آبکاری و همچنین کیفیت سطحی زیرلایه مورد بررسی قرار گرفتند که زمان و جریان آبکاری و کیفیت سطحی زیرلایه از مهمترین پارامترهایی بودند که آزمایشات زیادی برای بهینه کردن آنها انجام گرفت.سپس آبکاری پوشش‌های نازک چند لایه مس/نیکل با استفاده از دستگاه پالس انجام گرفت و پارامترهای موثر بر کیفیت پوشش بررسی شدند.پس از آبکاری، نمونه‌ها متالوگرافی شدند و از آنها تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی SEM تهیه گردید.به منظور تعیین ضخامت لایه‌ها و بررسی کیفیت و یکنواختی لایه‌ها از نمونه‌های با لایه‌های نازک‌تر تصاویر میکروسکوپ الکترونی TEM تهیه گردید.علاوه بر این به منظور برررسی عیوب کریستالی، الگوی پراش مربوط به قسمتهایی از نمونه نیز تهیه و بررسی گردید.آنالیز شیمیایی لایه‌ها نیز برای تعیین جنس لایه‌ها انجام گرفت.از تحقیقات انجام شده مشخص شد که به ازای مقادیر مختلفی که برای دانسیته جریان آبکاری در نظر گرفته شد یک زمان بحرانی وجود دارد که در زمان‌های کمتر از آن، پوشش ایجاد شده پیوستگی و یکنواختی خود را از دست می‌دهد.و با افزایش دانسیته جریان و کاهش زمان آبکاری می‌توان پوشش‌هایی با ضخامت کم بدست آورد که در عین حال پیوستگی و یکنواختی آنها نیز حفظ شود.از نتایج آبکاری با جریان مستقیم مشخص شد که به ازای دانسیته جریان ۱۰A/dm2 و زمان آبکاری ۲ ثانیه برای نیکل و ۴ ثانیه برای مس می‌توان پوشش‌هایی با ضخامت کم بدست آورد که در عین حال پیوستگی و یکنواختی آنها نیز حفظ شود.در این شرایط ضخامت لایه نیکل ۵۰nm و ضخامت لایه مس ۱۰۰nm بود.نتایج حاصل از آبکاری با جریان پالسی حاکی از این بود که با اعمال یک جریان پالسی مطلوب می‌توان زمان بحرانی و در نتیجه ضخامت لایه‌ها را تا ۴/۱ کاهش داد.


     
     
     

‏عنوان و نام پدیدآور

:

مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیندهای جداسازی گازها با استفاده از غشاهای نانومتری (سرامیکی) لوله‌ای

‏عنوان دیگر

:

Modeling and simulation of the nanocomposite memberane based gas separation

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

قالب و قالب‌سازی
شبیه سازی
گ‍از ه‍ا
جداسازی
نانو متری
ریز فناوری


     
     
     

         ‏عنوان

:

طراحی و بررسی خواص ترابرد مدارهای نانومتری متشکل از سیم‌های کوانتمی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوسیم‌ها
ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌
نانو متری
ترابرد پرتاپ‌شناختی

‏چکیده

:

در این پایان نامه مدارهای نانومتری که متشکل از سیم‌های کوانتومی که در سه شکل نیم‌دایره، یک چهارم دایره و سیم راست می‌باشد به عنوان قطعات پایه‌ای برای طراحی مدار معرفی کرده و ترابرد آنها را به کمک محاسبه‌ی ضریب عبور در نگاشت پوآنکاره بررسی شده است. همچنین به کمک رابطه‌ی لاندورا - بوتیکر جریان تولید شده به واسطه‌ی یک تغذیه‌ی خارجی در این قطعات محاسبه شد. در نگاشت پوآنکاره همیشه حالت تک مدی بررسی شده است، اما با توجه به اینکه در بسیاری موارد مثل پیوندگاه‌های ابررسانا و یا حضور ناخالصی مغناطیسی در مواد، نیاز به حالت‌های چند مدی وجود دارد این روش به دو حالت دو مدی گسترش داده شده است. کلمات کلیدی: ساختار نانومتری، سیم کوانتومی، طراحی مدار، نگاشت پوآنکاره، لاندوار - بوتیکر، دومدی


     
     
     

‏عنوان و نام پدیدآور

:

محاسبه اندیس وینر شبکه‌های شش گوشه‌ای و نانولوله‌ها

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
لوله‌ها
نانو لوله‌های کربنی
گراف‌ها

‏چکیده

:

‏‫یک شبکه n - شش ضلعی، یک سیستم شش ضلعی ساخته شده از یک شش ضلعی در مرکز و n-1 لایه از شش ضلعی‌ها در اطراف آن می‌باشد. یک شبکه TUC4C8 یک آرایش سه ظرفیتی است که به صورت تناوبی یا بوسیله مربع و هشت ضلعی و یا بوسیله لوزی و هشت ضلعی ساخته می‌شود. اگر این آرایش سه ظرفیتی بوسیله مربع و هشت ضلعی تولید شود آن را با (TUC4C8(S و اگر بوسیله لوزی و هشت ضلعی ساخته شود آن با (TUC4C8(R نمایش داده می‌شود. اندیس وینر یک گراف مانند G برابر مجموع فواصل روی تمامی راسهای متمایز آن می‌باشد و اندیس PI گراف G به صورت [PI(G) =E [ neu(e/G) + nev (e/G) تعریف می‌شود، جایی که (neu(e/G تعداد یالهایی از G می‌باشد که به u نسبت به v نزدیکترند، (nev(e/G تعداد یالهایی از G می‌باشد که به V نسبت به u نزدیکترند و مجموع روی تمامی یالهای G صورت می‌گیرد. در این پایان‌نامه اندیس وینر یک شبکه شش ضلعی و نانولوله (TUC4C8(R/S و همچنین اندیس PI نانولوله (TUC4C8(R محاسبه شده است.


     
     
     
     

‏عنوان

:

بررسی اثرات گرمایی در نانولوله‌های کربنی به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
نانو لوله‌های کربنی
خواص گرمایی
خواص مکانیکی
شبیه‌سازی
دینامیک مولکولی
موادنانوساختار


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی کارایی نانو فیلتراسیون در حذف آرسنیک از آب آشامیدنی

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

آب آشامیدنی
تصفیه آب
ریزفناوری
ارسنیک

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر حذف آرسنیک از آب توسط غشای نانوفیلتراسیون بوده است و آزمایشهای حذف آرسنیک شامل تغییرات در غلظت آرسنیک ورودی، فشار، پی اچ، دما و نیز تاثیر یونهای دیگر در حذف آرسنیک انجام شده و در این آزمایش با افزایش غلظت آرسنیک ورودی حذف آرسنیک کاهش پیدا کرد و باافزایش فشار میزان حذف آرسنات و حذف آرسنیت افزایش پیدا کرد و با افزایش پی اچ محلول ورودی، حذف آرسنات و حذف آرسنیت افزایش پیدا کرد و با افزایش میزان دما حذف آرسنات و آرسنیت کاهش پیدا کرد و سپس تاثیر نمک‌های کلرید سدیم و سولفات سدیم مورد بررسی قرار گرفته شد که با افزایش غلظت نمک‌ها حذف آرسنات در حضور کلرید سدیم در حضور سولفات سدیم کاهش یافت و در کلیه آزمایشات حذف آرسنات از آرسنیت بیشتر بود.

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی تهیه و شناسایی ترکیبات معدنی مس در مقیاس نانو

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
مس
ترکیب‌های معدنی

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر تهیه نانوسیمها و نانونوارهای مس (II) هیدروکسید بوده است. برای تهیه این نانوساختارها از محلولهای بازی سود و آمونیاک استفاده شده و برای تعیین ساختار نمونه‌های سنتزی از پراش پرتو X و برای بررسی ریخت‌شناسی آنها از روشهای SEM و TEM استفاده شده است.


     
     
     

‏عنوان و نام پدیدآور

:

مطالعه خواص نوری خطی و غیر خطی نانو ذرات فلزی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
خواص مکانیکی
خواص انتقالی
خواص سطح
فلزات

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار نوری غیرخطی نانوذرات CdS، کربن و ... بوده است و رفتار محدودکنندگی نوری این نانوذرات با استفاده از روش اندازه‌گیری تراگسیل بررسی شده و ضریب جذب و ضریب شکست غیرخطی آنها با استفاده از روش جاروب z روزنه باز و بسته اندازه‌گیری شده است.

     
     
     

‏عنوان

:

‏‫ساخت نانو ذرات TiO2 و بررسی آن در سنسور گاز

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
دی اکسیدتیتان
حسگر گاز

‏چکیده

:

در این پژوهش پس از آن‌که نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم به روش میکروامولسیون تولید شد و مشخصات نانوذرات تولیدشده با استفاده از روش‌های مختلف تعیین شد، از دی‌اکسیدتیتانیوم سنسوری تهیه و سپس تست شد، این سنسور توانست به عنوان حسگر § عمل کند، اما نتوانست به خوبی دو ناحیه غنی و فقیر از سوخت را به خوبی از یکدیگر تفکیک کند (هم‌پوشانی دماها) و این موضوع سبب اختلال در سیستم کنترل تزریق سوخت خودرو می‌شود بعد از آن پلاتین و سریا به عنوان افزودنی‌هایی جهت بهبود نحوه عملکرد حسگر دی‌اکسیدتیتانیوم استفاده شد. اضافه شدن پلاتین و سریا به دی‌اکسیدتیتانیوم سبب افزایش تغییر مقاومت در ناحیه انتقالی شدند اما نتوانستند مشکل مذکور را از بین ببرند و مشکل همپوشانی دماها همواره در مورد این حسگرها (Ce/TiO2 و Pt/SiO2) وجود داشت. برای رفع مشکل سنسورها از یک فیلتر کاتالیستی (ازنوع کاتالیست Pt/SiO2) قبل از سنسور استفاده شد، با استفاده از این فیلتر سنسور توانست دو ناحیه غنی و فقیر از سوخت را به خوبی از یکدیگر تفکیک کند و تابعیت سنسور از دما با استفاده از این فیلتر به نحو چشمگیری کاهش یافت. مقاومت سنسور Ce/TiO2 در حضور فیلتر کاتالیستی نسبت به دو سنسور TiO2و Pt/TiO2 افزایش چشمگیری در ناحیه انتقالی داشته است. فعالیت کاتالیستی مواد سنسور و کاتالیست فیلتر کاتالیستی در تبدیل CO نیز بررسی شد که نشان داد کاتالیست Pt/SiO2 به عنوان فیلتر کاتالیستی بیشترین فعالیت را در تبدیل CO نشان می‌دهد، به طوری که مونوکسیدکربن بر روی آن در دماهای کمتر از ۳۵۰درجه سانتیگراد به طور کگامل تبدیل شده است. پاسخ‌گذاری سنسورهای TiO2 و Ce/TiO2 به تزریق پالس اکسیژن و مونوکسیدکربن هنگامی که در دو ناحیه غنی و فقیر از سوخت قرار گرفته‌اند نیز بررسی شده است، مشاهده شد هنگامی که مونوکسید کربن به صورت پالس تزریق می‌شود، پیک‌ها کندتر از هنگامی که اکسیژن تزریق می‌شود به مقدار اولیه خود برمی‌گردند که نشان دهنده جذب سریع اکسیکژن و دفع سریع مونوکسیدکربن در مورد دو سنسور TiO2 و Ce/TiO2 می‌باشد که این مساله در مورد TiO2 مشهودتر است.


     
     
     

‏عنوان

:

سنتز آلومینا با ساختار نانو ذره‌ای

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو کریرهای دندریمری بر پایه گلوتامیک اسید

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

محاسبه مدول نانو کامپوزیت با نانولوله کربن در حالت دوبعدی

     
     
     

     
     
     
     

‏عنوان

:

‏‫سنتز پودر ‏MoSi2‏ نانو کریستال با روش آلیاژسازی مکانیکی

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

تنش قائم در نانو حفره صفحه‌ای

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو ذرات نیکل و بررسی چند ترکیب آلی ویژه

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

الکتروریسی کیتوسان و بررسی خواص الیاف نانو حاصله

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو کامپوزیت هماتیت- سیلیکا به عنوان رنگدانه قرمز سرامیکی

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

تهیه نانو داروهای مزو حفره= Preparation of mesoporous nano medicine

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی آزمایشگاهی ترابری الکترونی نانو لوله‌ها

 


‏عنوان

:

تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر توسعه فناوری نانو در ایران

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

بازتاب از نقص نقطه ای موجود در نانو تیوب ها

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

‏‫تولید نانو کامپوزیت ‏Al-SiCp‏ و بررسی خواص مکانیکی آن

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو ذرات پیگمنت فلورسانس بر پایه اکسید ایتریم

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی ویژگی‌های نانو ساختارهای اکسیدی سیلیسیم

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

تله‌اندازی و چیدش نانو ذرات توسط انبرک لیزری

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو ذرات نیکل و بررسی خواص کاتالیزوری آن

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی خواص الکترواستاتیک نانو لوله‌های کربنی

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

کاربرد نانو ذرات در کامپاند‌های لاستیکی

     
     
     

 

     
     
     

‏عنوان

:

پژوهش در حوزه نانو فناوری - خطرات و بررسی راهکارهای ایمنی

     
     
     

     
     
     
     

‏عنوان

:

اثرات ناخالصی روی خواص الکترونی نانو کپسول‌های کربنی

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

محاسبه اندیس وینریالی بعضی از نانو لوله‌ها

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

تهیه نانو‌کاتالیست نیکل و بررسی عملکرد آن

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی خواص خطی و غیرخطی اپتیکی نانو ذرات رسانا

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

رفتار پخت‌سختی نانو ساختار آلیاژ ۶۰۵۶ آلومینیوم

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو کاتالیست کراکینگ حرارتی هیدروکربنها برای تولید گاز هیدروژن

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

تولید نانو ذرات مس و تعیین زمان القای آن

     
     
     

 

  
نویسنده : محمد درخشان ; ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۸
تگ ها :