نانو 1مل

 

Top of Form

     
     
     

‏عنوان

:

‏‫مطالعه و بررسی خواص اپتیکی نانو‌ذرات کروی (اثر محیط اطراف در‌برگیرنده ذرات بر روی خواص اپتیکی در دمای صفر) جهت ساخت نانو‌المانهای اپتیکی ــ توریهای پراش

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌
ریزفناوری
خواص الکتریکی
فلزات
پراش
اوپ‍ت‍ی‍ک‌
موادنانوساختار

‏چکیده

:

هدف پژوهش ‏‫مطالعه و بررسی خواص اپتیکی نانو‌ذرات کروی (اثر محیط اطراف در‌برگیرنده ذرات بر روی خواص اپتیکی در دمای صفر) جهت ساخت نانو‌المانهای اپتیکی ــ توریهای پراش است . دراین پژوهش درباره فناوری نانو٬ نانو‌ذرات فلزی کروی و مطالعه خواص اپتیکی٬ توریهای پراش مطالبی مطرح شده. در میان نانو‌ذرات فلزی طلا و نقره خواص اپتیکی قابل ملاحظه‌ای از خود نشان دادند و خواص اپتیکی وابسته به شکل و اندازه که در بعضی موارد شدیدا به تغییرات محیط دی‌الکتریک اطراف حساسند بررسی شد نتایج نشان میدهد محیط اطراف با ثابت دی‌الکتریک٬ شاخص شکست و رزونانس پلاسمون ذره تغییر میکند.


     
     
     

‏عنوان

:

سنتز و شناسایی نانو کریستال‌های اکسید روی، نیکل و مسرشد نانو لوله‌های کربنی چند دیواره(mwcnts) با روش cvd

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
بلورها
روی، اکسیدروی اکسید
نیکل
مس
واکنش‌های شیمیایی
سنتز
مواد شیمیایی معدنی
کاتالیزورها

‏چکیده

:

در پژوهش حاضر نانو کریستال های اکسید روی و نیکل و مس با روش های مختلف شیمیایی و فیزیکی تهیه گردید که از مهمترین روش های به کار گرفته شده می توان به روش سل-ژل هم رسوبی شیمیایی، هیدروترمال، و روش های فیزیکی چون: نشست شیمیایی فاز بخار و انتقال فاز بخار اشاره کرد. همچنین در این کار پژوهشی اثر نوع الگو بر اندازه ذرات و اثر نوع روش سنتز بر مورفولوژی و اندازه ذرات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش های انجام شده نشان داد که اندازه کریستال ها در فرآورده در محدوده نانو بوده و مورفولوژی آن توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. و همچنین نانو لوله های کربنی از تجزیه شدن گاز استیلن بر روی نانو ذرات حاصل از اکسیدهای مخلوط نیکل و سریم با خلوص و بهره بالا تهیه گردید که نمونه به دست آمده مورد شناسایی قرار گرفت. پهنای نانو لوله چند دیواره کربنی بدست آمده در حدود ۵۰ نانومتر و طول آن بیش از ۶ میکرون می باشد.


     
     
     

‏عنوان

:

ساخت و بررسی خواص مغناطیسی و الکتریکی نانوذرات نیکل

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
نانو لوله‌های کربنی
خواص الکتریکی
خواص مغناطیسی
ریزفناوری
نیکل
اشعه ایکس

‏چکیده

:

هدف از این پژوهش ساخت نمونه‌ای شامل نانوذرات و نانولوله‌های نیکل و بررسی خواص مغناطیسی و الکتریکی آن است. نتایج نشان می‌دهد که دمای ذوب مربوط به نانو ذرات اکسید روی درون نمونه از دمای ذوب نانوذرات نیکل پایین‌تر است و به همین دلیل سریعتر در درون بوته ذوب شده و سپس بخار شده‌اند، با افزایش دمای بازپخت، انرژی فعال‌سازی و همچنین مقاومت نمونه‌ها در دماهای یکسان کاهش یافته است و با افزایش فشار اعمالی بر نمونه‌ها فاصله‌ی میان نانوذرات کمتر شده و الکترونها راحت‌تر در درون ماده حرکت می‌کنند.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی تأثیر نانو‌ذرات‌پلی‌استایرن- بوتیل‌اکریلات بر قدرت چسبندگی نانوکامپوزیت‌های‌پلی‌ایمید PMDA-ODA.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
نانوچندسازه‌ای‌ها
پلی استیرن
پلی‌ایمید
چسبندگی

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی تاثیر نانو ذرات پلی استایرن- بوتیل اکریلات بر قدرت چسبندگی نانو کامپوزیتهای پلی ایمید است. نتایج نشان دادند که با افزایش میزان نانو ذرات، دمای Tg پلی ایمیدها کاهش یافته و در نتیجه موجبات خیس کردن بهتر سطوح را فراهم می‌آورد که لازمه چسبندگی خوب می‌باشد. اما بعد از افزایش نانو ذرات به میزان بیش از ۲۵درصد، قدرت چسبندگی شروع به کاهش می‌گذارد که به خاطر کاهش استحکام بین زنجیرهای پلی ایمیدی می‌باشد. همچنین با افزایش میزان نانو ذرات در ماتریس پلی ایمیدی نقص شکستگی، از نقص چسبندگی به سمت نقص پیوستگی پیش می‌رود، که تصاویر حاصل از SEM این امر را تایید کردند.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫شبیه‌سازی خازنهای ترانزیستور اثر میدان ساخته شده با نانولوله کربنی‏‫= (Simulation of capacitance in carbon nanotube field effect transistor (CNTFET/

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

شبیه‌سازی
ترانزیستورها با اثر میدان
نانو لوله‌های کربنی
ظرفیت (الکتریکی)
خازنها

‏چکیده

:

خواص الکتریکی استثنایی و خواص مکانیکی جالب نانولوله‌های کربنی باعث استفاده آنها در ادوات الکترونیکی از قبیل ترانزیستور می‌شود. هدف این پژوهش، شبیه‌سازی ترانزیستور اثر میدانی نانو تیوپ کربنی بوده و همچنین بررسی خازنهای این ترانزیستور به ویژه خازن کوانتومی می‌باشد. بارها روی سطح نانو تیوپ به صورت مجزا و رژیم انتقال در کانال، بالستیکی در نظر گرفته شده است. کانال از نوع ذاتی بوده و با یک اتصال اهمیک با مقاومت ناچیز به سورس و درین متصل شده است، سورس و درین با ناخالصی نوع n، آلایش شده‌اند. از معادله شرودینگر برای بدست آوردن چگالی بار و از معادله پواسون برای بدست آوردن پتانسیل الکتریکی استفاده شده است. همچنین برای حل معادله شرودینگر از تابع گرین غیر تعادلی Non-Equilibrium Green Function و برای حل معادله پواسون از روش Finite Difference استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی مشاهده می‌شود که با توجه به کوچک بودن ابعاد کانال، افزاره خصوصیات خروجی مطلوبی از نظر مقاومت پایین و عبور جریان قابل توجه از خود نشان می‌دهد. همچنین اثر ولتاژ گیت نیز در تغییر تراکم حاملها در کانال بسیار محسوس بوده که نشان‌دهنده کنترل قوی گیت روی کانال می‌باشد. در این کار اثر کوچک شدن کانال و اثر جابجا شدن گیت بین سورس و درین و همچنین اثرات خازن با توجه به تغییر طول گیت و تغییر ضریب دی الکتریک اکسید گیت مورد بررسی قرار گرفته است.


     
     
     

‏عنوان

:

جریان - مانا در نانو چنبره‌های کربنی

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

شار مغناطیسی
نانوتیوپ‌های کربنی
جریان‌های الکتریکی
واکنش‌های شیمیایی
حلقه‌ای شدن (کردن)
رسانایی سنجی

‏چکیده

:

در پژوهش حاضر ابتدا جریان مانا مطالعه می شود سپس یک مدل چنبره ای محض در نظر گرفته شده جریان در آن محاسبه شده و با این اطلاعات اثر ناخالصی بر جریان بررسی شده است. و نیز مطالعه شبکه نانولوله پرداخته شده و با در نظر گرفتن شبکه نانولوله مدل جدید و واقعی ای را برای محاسبه جریان مانا و اثر ناخالصی در نانو چنبره معرفی شده نتایج خوبی به دست می دهد و ضمنا تمامی انواع نانولوله را در بر می گیرد. کلمات کلیدی: جریان مانا، نانوچنبره، ناخالصی، نانولوله


     
     
     
     

‏عنوان

:

ایجاد و مقایسه نانو ساختارها در مواد با تابش پالس‌های لیزری فمتو ثانیه و نانو ثانیه

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوساختارها
فرساب
تشعشع
لیزر

‏چکیده

:

در این تحقیق ابتدا مروری کلی بر فرآیندهای برهمکنش و مدلهای ارائه شده برای پردازش مواد مختلف با طول پالس‌های نانو و فمتوثانیه ارائه شده است. سپس نتایج تجربی مربوط به ساختارهای ایجاد شده روی نمونه‌های پلیمری تفزل، پلی‌امید و نمونه نیمه رسانای سیلیکون ارائه شده است. مقایسه تغییرات مورفولوژیکی درهر نمونه نشان می‌دهد که مکانیزم‌های برهمکنش در هر نمونه تحت تابش با پالس‌های مختلف، متفاوت است.


     
     
     

‏عنوان

:

تهیه و بررسی ساختار و خواص الیاف پلی‌اتلین ترفتالات تقویت شده با نانو

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
الیاف نساجی مصنوعی
نانوساختارها
پلیمرها

‏چکیده

:

کار تحقیقاتی حاضر به بررسی ساختار و خواص الیاف تقویت شده با ذرات نانو کلی می‌پردازد.در این راستا تحقیقات انجام شده بر روی عوامل موقر بر تشکیل ساختار و خواص نمونه‌های نانو کامپوزیتی PET/Clay که به روش اختلاط در مذاب توسط مخلوط‌کننده داخلی تهیه شده‌اند متمرکز گردیده است.پس از بررسی خواص نانوکامپوزیت‌ها، نانو کامپوزیت‌های تهیه شده توسط یک دستگاه ذوب ریسی آزمایشگاهی به لیف تبدیل گشته و سپس خواص مورفولوژیکی و مکانیکی الیاف نانو کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفتند.با مقایسه‌ این خواص با خواص الیاف حاصل از پلیمر پایه PET به بررسی تغییرات حاصله پرداخته شد.نتایج حاصل از مطالعات مورفولوژیکی، پخش بهتر نانو ذرات را در نانوکامپوزیت‌های شامل ۲ درصد نانوکلی نسبت به نانوکامپوزیت‌های شامل ۴ درصد نانوکلی نشان داد.همچنین وجود تجمع نانوذرات در نانوکامپوزیت‌های شامل چهار درصد نانوکلی بخوبی ملاحظه می‌گردد.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫سنتز نانو تیوب‌های کربنی با روش رشد روی پایه کاتالیست ‏AI2O3

     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
نانوتیوپهای کربنی
مواد شیمیایی معدنی
واکنش‌های شیمیایی
تجزیه شدن
سنتز

‏چکیده

:

در پژوهش حاضر آهن به عنوان فلز کاتالیستی انتخاب شد و به صورت پیش سازنده آهن دار بر روی دو نوع پایه کاتالیست آلومینا و هیبرید آلومینا- سیلیکا که به روش سل- ژل تهیه شده، نشانده شد. انی کاتالیست ها نوعا در دو حالت کلسینه شده و کلسینه نشده بکار رفتند. و نتیجه اینکه بر روی تمامی کاتالیست ها نانو لوله تشکیل شد که البته مورفولوژی و نرخ رشد بسته به نوع پایه کاتالیست، میزان کاتالیست و نوع فرایند پیش آماده سازی متفاوت بوده است. تصاویر TEM نشان داد که با استفاده از کاتالیست آلومینا- سیلیکا- آهن در نسبت وزنی آهن/ پایه برابر ۱۰ که تحت عملیات پیش آماده سازی در محیط N2 قرار گرفته باشد دسته های نانو لوله های تک دیواره با توزیع قطری باریک و با استفاده از کاتالیست آلومینا- آهن در همان نسبت وزنی نانو لوله های تک دیواره، دو دیواره و بندرت سه دیواره دسته ای سنتز شده است. بررسی مکانیزم رشد بر روی این دسته کاتالیست ها نشان داد که تغییراتی که باعث تغییر نوع بافت زیر پایه و نحوه ارتباط زیر پایه با ذرات کاتالیست و خصوصیات کاتالیست و محیط پیرامون آن شوند، منجر به تغییرات چشمگیری بر روی کمیت و کیفیت نانو لوله های نهایی خواهند شد. بررسی الگوهای پراش از محل رشد نانو لوله ها بر روی ذرات آهن نیز صفحات آهن bcc و صفحاتی با فواصل و تقارن مناسب برای رشد صفحات گرافیتی نشان داد.


     
     
     

‏عنوان

:

تحقیق بر روی معادلات پلاستیسیته مواد در ابعاد نانو و ارائه روشی برای بهبود اثر پارامتر طول در معادلات[

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

پلاستیسیته
پلاستیک
ریز فناوری
مکانیک آماری
‏‫تغییر شکل (مکانیک)
ذره‌های بنیادی
‏‫معادله‌ها

‏چکیده

:

مدل ویادجیس برای تغییر شکل‌های کوچک استفاده می‌گردد. حال آنکه با توجه به اثر فوق پلاستیک مواد نانو و تغییر شکل بزرگ پلاستیک نسبت به ذره نانو متری این مدل نیز با خطا روبروست. در این پایان‌نامه با استفاده از مکانیک آماری نابجای‌ها و مفاهیم تغییر شکل‌های بزرگ، مدل جدیدی برای تئوری گرادیان کرنش مواد نانو ارائه گردیده‌است. در پایان نتایج حاصل از این مدل با نتایج مدل‌های ارائه شده و همچنین نتایج تجربی مقایسه شده‌است.


     
     
     

‏عنوان

:

ساخت و شناسایی ساختار اکسیدروی نانو‌‌ذره‌ای

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
روی، اکسید
سنتز
مواد فعال در سطح
ریزفناوری

‏چکیده

:

هدف پژوهش ساخت و شناسایی ساختار اکسیدروی نانو‌‌ذره‌ای است. در این پژوهش سنتز نانوذرات اکسیدروی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. برای ساخت نانوذرات ZnO روش مایکروویو- هیدروترمال انتخاب شده است. در تهیه این ذرات، تاثیر دو سورفکتانت، آدیپیک اسید و دودسیل بنزن سولفونیک اسید، به ترتیب به عنوان عامل پوشاننده و عامل پراکندگی و همچنین اثر شرایط مختلف دیگر، بر روی اصلاح ساختار و اندازه نانوذرات ZnO با استفاده از طراحی آماری فاکتوریل کامل مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بهینه سازی شده است. بعد از آن، اثر التراسونیک بر روی اندازه ذرات نیز با اثر سرفکتانت های مورد استفاده مقایسه شده است، که نتایج مشابهی را در بر داشته است. پودر بدست آمده، با دستگاه XRD (پراش اشعه ایکس) آنالیز و اندازه کریستال ها حدود nm ۳۰-۱۵ محاسبه شده است. همچنین با استفاده از SEM (میکروسکوپ الکترونی پیمایشی) ساختار ذره ای بودن، آنالیز دانه بندی و درصد خلوص آن تعیین شده است. کلیدوازه ها: اکسیدروی نانوذره ای، سرفکتانت، هیدروترمال، طراحی آماری، پراش اشعه ایکس.


     
     
     

‏عنوان

:

تأثیر فعالسازی مکانیکی روی تشکیل سیالون نانو ساختار[

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سرامیک
نانوساختارها
ت‍ول‍ی‍د

‏چکیده

:

‏‫در این پروژه تأثیر فعال‌‌سازی مکانیکی روی تشکیل سیالون نانو ساختار مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور دو روند کلی برای تولید سیالون نانو ساختار در نظر گرفته شد. در روند اول هدف استفاده از مخلوط پودر Si3N4 و AL2O3 به عنوان ماده اولیه بوده است. در روند دوم مخلوط پودرهای اکسید سیلیسیم و نیترید آلومینیم به مدت زمان‌های ۱۰و ۲۰ساعت آسیاب‌کاری شده است. نتایج نشان داد که آسیاب‌کاری مخلوط پودر اکسید سیلیسیم و نیترید آلومینیم منجر به تشکیل سیالون در دمایی کمتر از دمای گزارش شده توسط دیگر محققین شده است. افزایش زمان آسیاب‌کاری از ۱۰ساعت به ۲۰ساعت باعث افزایش درصد تشکیل سیالون β شده و افزایش زمان عملیات حرارتی در دمای ۱۳۰۰درجه سانتی‌گراد تشکیل سیالون β را افزایش داده است. افزایش دمای عملیات حرارتی برای هر دو نمونه ۱۰ و ۲۰ ساعت آسیاب‌کاری شده باعث افزایش درصد تشکیل سیالون β شده است. سیالون β تولید شده در همه موارد ترکیب شیمیایی Si3AL3O3N5 دارد. عملیات حرارتی پودر ۲۰ساعت آسیاب‌کاری شده در دمای C°‏۱۳۰۰ منجر به تشکیل یک سیالون یا ترکیب شیمیایی SiAL2O2N7 شده است. افزایش زمان عملیات حرارتی در این دما از ۲ساعت به ۴ساعت منجر به غالب شدن این فاز شده است.


 

     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی سینترینگ نانو‌کامپوزیت آلومینا- زیرکنیا تهیه‌شده با روش Gel- casting

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
آلومین
زیرکونیا
ریخته‌گری
آلژینات‌ها
پودر‌ها
گرد سرامیک
ژل
تف‌جوشی

‏چکیده

:

هدف پژوهش ‏‫بررسی سینترینگ نانو‌کامپوزیت آلومینا- زیرکنیا تهیه‌شده با روش Gel- casting‏ است. نتایج نشان می‌دهند آلژینات‌سدیم می‌تواند برای فرآیند ریخته‌گری ژله‌ای نانوپودر سرامیکی آلومینا- زیرکنیا به کار گرفته شود. میزان لازم پراکنده‌کننده برای پودرهای نانو تقریبا ۸ برابر میزان لازم برای پودرهای میکرون می‌باشد. رفتار رئولوژیکی دوغابهای حاوی نانوپودر، به شدت به درصد حجمی نانو پودر بستگی دارد. حضور ذرات زیرکنیا منجر به جلوگیری از رشد دانه افراطی در زمینه آلومینا می‌شود. توزیع فاز زیرکنیا در زمینه به صورت همگن و یکنواخت می‌باشد که به دلیل به‌کار‌گیری روش سل- ژل در تهیه نانوپودرهای کامپوزیتی می‌باشد. زیرساختار قطعات آلومینا- زیرکنیای سینترشده، یکنواخت، بدون رشد افراطی و دانه‌بندی ریز است.


     
     
     
     

‏عنوان

:

سنتز و مطالعه خواص نوری ذرات نانومتری نیمه هادی سولفید روی آلائیده و غیر آلائیده

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سنتز
سولفید روی
خواص نوری
ف‍ی‍زی‍ک‌ ات‍م‍ی‌
نانو ذرات
نیمه هادی‌ها

‏چکیده

:

‏‫با توجه به خواص جالب و منحصر به فرد نیم رساناها و نیز کاربرد فراوان و جایگاه ویژه انها در صنایع الکترونیک٬ در این پروژه مطالعه خواص نیم رسانای سولفید روی ( ‏ZnS‏ ) را که یک نیم رسانای ترکیبی از دو گروه ‏II-VI‏ است به صورت آلائیده با منگنز ( ‏Mn‏ ) و غیره آلائیده در حالت حجیم و نیز به صورت نانو ذره بررسی با بکارگیری روش شیمیایی مهارکردن و استفاده از امکانات ساده آزمایشگاهی٬ نان ذرات سولفید روی را در اندازه کوچکتر از ۲ نانومتر تولید شده است. طول موج جذبی آن به طور قابل ملاحظه ای به سمت کوچک شدن٬ جابجا شد و انرژی عرض نور آن به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این مسئله در مورد حالت آلائیده آن یعنی ‏ZnS:Mn‏ نیز دقیقا تکرار شد. همچنین به کمک دستگاه ‏XRD‏ نشان داده شد که ساختار مولکولی ZnS:Mn‏ همان ساختار مولکولی ZnS در حالت غیرآلائیده است و افزودن ناخالصی منگنز به نیم رسانا٬ هیچ تغییری در ساختار بلوری آن ایجاد نکرده است.


     
     
     
     

‏عنوان

:

بهینه‌سازی سنتز نانوله‌های کربنی بروش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع/

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سنتز
تخلیه برقی
نانو‌لوله‌های کربنی
ب‍ه‍ره‌ وری‌
موادنانوساختاری
جوشکاری باقوس برقی
نانوتکنولوژی

‏چکیده

:

هدف پژوهش بهینه سازی سنتز نانولوله های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع است. نانو لوله های کربنی عموما به سه روش اصلی که عبارت اند از تخلیه قوس الکتریکی ، تبخیر لیزری و رسوبگذاری بخار شیمیایی تولید می شوند. در این کار تلاش شده است تا نانولوله های کربنی به صورت اقتصادی تر بوسیله روش تخلیه قوس در محیط مایع تولید شود تخلیه قوس در محیط های مایع یک روش جدید برای سنتز نانولوله های کربنی است که اخیرا توسعه یافته است همه آنچه موردنیاز است یک منبع تغذیه dcو یک ظرف پر از نیتروژن مایع ، آب دی یونیزه یا یک محلول آبی است این روش نیازمند تجهیزات خلا، گازهای واکنشی ، کوره دمای بالا و سیستم تبادل گرمایی نیست. سعی خواهد شده است تا سنتز نانولوله ها در محیط مایع بهینه گردد که برای این منظور از محیط های مختلف نظیر محلولهای کلرورسدیم ، کلرورپتاسیم، کلرورکلسیم، سولفات مس به عنوان محیط های تخلیه استفاده شده است. و همچنین اثر کاتالیزور های کبالت، نیکل و آهن بر سنتز نانولوله های کربنی مورد ارزیابی قرار گرفته و میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت تعیین مشخصات نمونه به کار رفته است.


     
     
     

‏عنوان

:

فرمولاسیون و ساخت برقگیرهای نانوساختاری

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

علوم‌نانو
واکنش‌های شیمیایی
اکسالیش
تکنولوژی الکترونیکی
برقگیر

‏چکیده

:

‏‫در پژوهش حاضر برقگیر اکسیدروی از پورد نانومتری، تولید شده توسط آسیاب گلوله ای با انرژی بالا تهیه شده است و توزیع اندازه ذرات پودر توسط دستگاه تحلیلگر اندازه ذرات و مورفولوژی نانو پودرهای حاصل توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفته است و نمونه های پرس شده به شکل قرص در دماهای مختلف زینتر شده و فازهای حاصل توسط پراش اشعه X مورد بررسی قرار گرفت و سپس نمونه ها دانسیته سنجی شده و منحنی ولتاژ- شدت جریات نمونه ها توسط دستگاه مولتی متر رسم شده و نتایج حاصل نشان داد که برقگیر ساخته شده با استفاده از پودرهای با میانگین اندازه ۸۶ نانومتر، دانسیته نسبی بیش از ۵/۹۸٪ میانگین اندازه دانه کمتر زا 3um ، ضریب غیر خطی ۶۰ و ولتاژ شکست V/cm۵۵۰۰ دارد و همچنین فازهای شناسائی شده شامل اکسیدروی، اسپینل و فاز مرزدانه ای غنی از بیسموت می باشد که این مقادیر درمقایسه با برقگیر ساخته شده از پودر میکرونی به روش مشابه، افزایش چشمگیری نشان می دهد.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی خواص فیزیکی شیمیایی سیمان پرتلند با استفاده از نانو ذرات خاک رس

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
خاک رس
سیمان پرتلند
خ‍واص‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی خواص فیزیکی شیمیایی سیمان پرتلند با استفاده از نانو ذرات خاک‌رس است. در این پژوهش از دو نوع مختلف نانو ذرات خاک‌رس اصلاح شده جهت تقویت سیمان‌پرتلندII استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده نانوذراتی بیشترین تاثیر را در روی خواص مکانیکی سیمان پرتلند دارند که دارای خواص آبگریزی کمتری بوده یا به عبارت دیگر دارای اصلاح کننده‌های قطبی یا آبدوست باشد. برای تهیه سوسپانسیون نانوذرات در آب از محیط اسیدی استفاده شود. نانوذرات در درصدهای کمتر از یک درصد وزنی مورد استفاده قرار گیرند.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه و بررسی خواص اپتیکی نانو‌ذرات‌ کروی (اثر اندازه ذرات و ضریب اتلافی بر روی خواص اپتیکی در دمای صفر‌) جهت ساخت نانو‌المان‌های اپتیکی- فیلتر‌های اپتیکی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
موادنانوساختار
اوپ‍ت‍ی‍ک‌
طلا
نقره
پلاریزاسیون نور
اندازه ذرات
پالایه نوری

‏چکیده

:

هدف پژوهش مطالعه و بررسی خواص اپتیکی نانو‌ذرات‌ کروی (اثر اندازه ذرات و ضریب اتلافی بر روی خواص اپتیکی در دمای صفر‌) جهت ساخت نانو‌المان‌های اپتیکی- فیلتر‌های اپتیکی است. با بررسی محاسبات ضریب خاموشی برای نانو‌فلز کروی سدیم و قطبیدگی نور پراکنده برای نانو‌فلزات کروی طلا و نقره، نشان داده شده است که چگونه می‌توان از نتایج حاصل از این بررسی در فیلترهای نوری استفاده کرد. برای نانو‌فلز کروی سدیم محاسبه ضریب خاموشی در فرکانس‌های مختلف، از ناحیه فرابنفش تا ناحیه فروسرخ، برای اندازه ذرات ۵/۱ نانومتر تا ۱۰۰ نانومتر انجام شده است. برای نانو‌فلزات نقره و طلا، محاسبه قطبیدگی نور پراکنده برای اندازه ذرات ۵ نانومتر تا ۱۵۰ نانومتر از ناحیه فرابنفش تا فروسرخ بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش اندازه ذرت، تعداد قله‌های جذبی و پهنای طیف افزایش یافت و به نسبت، از شدت قله‌ها کاسته شد. همچنین طیف خاموشی به سمت فرکانس‌های کوچکتر جابجا شده‌اند، بنابراین انتخاب اندازه ذرات در طیف خروجی فیلترهای اپتیکی بسیار اهمیت دارد در نمودارهای قطبیدگی، در محیط‌های با ضریب شکست کمتر، درجه قطبیدگی با شدت کمتری ظاهر می‌شود و هرچه محیط چگالتر شود کاهش درجه قطبیدگی بیشتر می‌شود و با افزایش اندازه ذرات نیز، درجه قطبیدگی کاهش مییابد.


     
     
     

‏عنوان

:

اولویت‌بندی عوامل موثر بر استراتژی‌های بازاریابی فناوری نانو با استفاده از رویکرد پیمایش محیطی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازار ی‍اب‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
فراورده‌های صنعتی

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر استراتژیهای بازاریابی فناوری نانو با استفاده از رویکرد پیمایش محیطی در سه سطح محیط سازمان و محیط خرد صنعت و محیط کلان بوده و عوامل موثر بر استراتژیهای بازاریابی در سه محیط آزمونهای مختلف آماری مورد آزمون قرار گرفته است و همچنین اولویت تاثیرگذاری عوامل فوق بر استراتژیهای بازاریابی مشخص گردیده است. کلمات کلیدی: نانو بازاریابی - استراتژی - مزیت رقابتی - الویت‌گذاری - استراتژیهای بازاریابی.


     
     
     

‏عنوان

:

تولید نانو پودرهای نقاط کوانتومی ZnS و CdS و بررسی خواص نوری و کاربردهای آنها متناسب با المانهای افزوده[

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

تولید
نقطه کوانتومی نیم ‌رسانا
نانوذره
خواص نوری

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش تولید نانو پودرهای‌نقاط کوانتومی‏ ZnS و CdS و بررسی خواص نوری و کاربردهای آنها متناسب با المانهای افزوده است. ZnS و CdS از جمله موادی هستند که بعنوان نیمرساناهای نورتاب شناخته شده و آلائیدن آنها با فلزات واسطه و فلزات خاکی کمیاب به منظور کنترل خواص فوتولومینسانس آنها انجام می‌گیرد. در این پژوهش نانو ذرات ZnS و CdS با بکارگیری روش شیمیایی مهارکننده و خاصیت مهارکنندگی مرکپتواتانول تولید و خواص نانو ذرات تولید شده با حالت غیر آلائیده مقایسه شده است . نتایج نشان می‌دهد طیفهای پراش اشعه ایکس ساختار هگزاگونال را برای نانو ذرات آلائیده ، هیچ نشانه‌ای از فاز خارجی در آنها دیده نشد طیفهای فوتولومینسانس هم نانو کریستالهایسولفید کادمیم خالص و هم آلائیدهگسیل سبزی را نشان می‌دهد ، آنالیز EDAX نیز وجود اربیوم را در نمونهای آلائیده تایید می‌کند ، همچنین مطالعه پایداری نانو ذرات با گذشت زمان نشان داد که نمونه‌های ZnS حتی بعد از ۵ ماه نیز پایدار هستند در حالیکه در مورد CdS حتی پس از ۱ماه نیز کلوخه شدن باعث بزرگتر شدن اندازه ذرات شده است.


     
     
     

‏عنوان

:

مدل‌سازی نانو و میکرو شتاب‌سنج تانلینگ

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

شتاب‌سنج
تونل‌سازی
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
میکرو الکترونیک
آشکارسازهای نوری

‏چکیده

:

هدف پژوهش : مدل‌سازی نانو و میکرو شتاب‌سنج تانلینگ کنترل باز و بسته با ساختار صفحه ای مستطیلی و دایروی بر مبنای تئوری صفحات است. مدلهای پیشنهادی شامل دو صفحه یکی به عنوان صفحه عنوان پایه و یک صفحه انعطاف پذیر با شرایط مرزی بسته به عنوان حسگر سیستم است. در این نوع شتابسنج برای اندازه گیری جابجایی جرم از پدیده تانلینگ استفاده می شود. با اندازه گیری مقدار جریان تانلینگ، میتوان به جابجایی جرم و در نتیجه شتاب اعمال شده به آن پی برد. برای گسسته سازی معادلات حاکم از روش گالرکین استفاده شده است.نتایج حاصل، نرخ جابجایی و تغییرات جریان تانلینگ برای شتاب های پله و هارمونیک برای سیستم مورد نظر توسط matlab و نرم افزار تحلیل و شبیه سازی convertor ware مطالعه شده است. مطالعات انجام شده و نتایج حاصل بیانگر عملکرد خوب سیستم و تفکیک پذیری بالای آن در پهنای باند طراحی شده می باشند.


     
     
     

‏عنوان

:

ساخت پودر سیلیکا در مقیاس نانو و تحلیل خصوصیات آن.

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سیلیس
پودر‌ها
ریزفناوری
سنتز
نانوذرات

‏چکیده

:

هدف پژوهش ساخت پودر سیلیکا در مقیاس نانو و تحلیل خصوصیات آن است. روش سل- ژل برای سنتز ذرات سیلیکا انتخاب شده است. سنتز این ذرات به وسیله تترااتوکسی سیلان، آب دیونیزه و الکل در حضور کاتالیزور آمونیا انجام شده است. ذرات سنتز شده در این پژوهش بین ۵۰۰-۵۰ نانومتر است. محاسبات و مطالعات SEM و TEM حاکی از آن است که ذرات سیلیکا از بهم پیوستن ذرات کوچک ایجاد می شود. بنابراین ذرات کروی سیلیکا حاصل بهم پیوستن ذرات کوچک مواد اولیه در مراحل مختلف است. پارامترهای موثر بر این فرایند از جمله نسبت مولی مواد اولیه، دما، نوع حلال و نوع استر مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نسبتهای مولی مختلف می توان ساختار و مورفولوژی نانوذرات سیلیکا را طراحی نمود.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫طراحی و مطالعه نظری کلیدهای مولکولی (نانو کلیدهای) چندراهه

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوالکترونیک
الکترونیک مولکولی
شیمی کوانتوم
میدان الکتریکی

‏چکیده

:

هدف پژوهش ‏‫طراحی و مطالعه نظری کلیدهای مولکولی (نانو کلیدهای) چندراهه است. در این پژوهش با استفاده از نتایج محاسبات شیمی کوانتومی، دو کلید مولکولی چندراهه طراحی و معرفی شده است. مطالعه کلیدهای مولکولی چندعاملی چندراهه پیچیده تر از مطالعه کلیدهای مولکولی ساده است و طراحی این کلیدها مستلزم بررسی و بهینه سازی متغیرهای بیشتری است. بنابراین، حجم محاسبات شیمی کوانتومی لازم برای مطالعه ی جامع چنین سامانه هایی خیلی زیادتر از موارد گزارش شده است. در این پژوهش همچنین تاثیر میدان الکتریکی بر عملکرد کلید مولکولی پیشنهادی بررسی شده است. یک کلید مولکولی چندراهه پیشنهاد و عملکرد آن در حالت منزوی و در حالت متصل به خوشه های فلزی مطالعه شده است.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بهینه سازی شرایط استخراج مایکروویو و آنالیز ترکیبات ویتانولیدی از گیاه ‏Withania somnfera Dunal ‏و تهیه نانو ذرات پلیمری حاوی داروی مدل[.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

استخراج
بهینه سازی
مایکروویو
گیاهان
ویتانیا
آنالیز ترکیبی

‏چکیده

:

هدف پژوهش : ‏‫رسوب‌دهی الکتروشیمیایی نانووایرهای آلیاژی ‏Co-Ni‏ در تمپلیت اکسید آندی آلومینیم است و نانووایرهای آلیاژی به روش رسوبدهی الکتروشیمیایی در تمپلت اکسید الومینیوم منظم با استفاده از جریان الکتریکی متناوب ساخته شدند.نتایج نشان می دهند بین غلظت یونها در محلول با ترکیب آلیاژی نانو وایرهای بدست آمده رابطه مستقیمی وجود دارد و در محدوده پتانسیل بهینه به دست آمده تغییرات پتانسیل تاثیر چندانی در ترکیب شیمیایی نانو وایرهای بدست آمده ندارد مشاهدات نشان داده که حفرات بصورت پیوسته و با نرخ تقریبا ثابت پر می شوند و در نتیجه نانو وایرهای به دست آمده دارای یکنواختی ساختاری و ترکیبی خوبی هستند. در بین نانو وایرهای بررسی شده، نانو وایرهای با ترکیب 55٪ کبالت- 45٪ نیکل دارای بالاترین خواص مغناطیسی هستند. کلیدواژه ها:رسوب دهی الکتروشیمیایی، جریان متناوب، کبالت- نیکل، نانووایر.


     
     
     

‏عنوان

:

محاسبه چگالی حالت‌های نانو ذره ZnS با استفاده از رهیافت تابعی چگالی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

توابع چگالی
سولفید‌ روی
خواص نوری
نانوذرات

‏چکیده

:

‏‫در این رساله خصوصیات اپتیکی نانو ذره ZnS بررسی شده‌است. برای پیداکردن پهنای نوار انرژی نانو ذره، ابتدا از تقریب جرم موثر استفاده شده‌است. مشاهده شد که برای ابعاد بزرگتر از A۲۵ این تقریب در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی نتایج خوبی دارد ولی برای ابعاد کوچکتر، نتایج این روش اختلاف فاحشی با نتایج تجربی پیدا می‌کند. برای رفع این مشکل، نانو ذره ZnS با استفاده از رهیافت تابعی چگالی شبیه‌سازی شد. پهنای نوار برای ابعاد ‏۴.۷A،۷.۳A،‏۱۱.۴Aو۱۴.۷Aبا استفاده از ساختارهای شبیه‌سازی شده به دست آمد و دیده شد که نتایج قابل قبولی با نتایج تجربی دارند. همچنین با استفاده از این روش تغییرات جرم موثرذره بر حسب ابعاد نیز به دست آمد. همچنین مشاهده شد که با وارد کردن این تغییرات در جرم موثر، می‌توان برای ابعاد کوچکتر از A۲۵ نیز، این روش را به کاربرد. علاوه براین، می‌توان ثابت دی‌الکتریک و همچنین ضریب جذب نانو ذرات شبیه‌سازی شده را نیز محاسبه کرد. طول موجهای جذبی که برای ابعاد مختلف به دست آمدند، پدیده جابجایی را نشان می‌دهند و در توافق کامل با نتایج آزمایشگاهی‌اند.


     
     
     

‏عنوان

:

نانو کامپوزیت عبورناپذیر در برابر اکسیژن بر پایه پلیمر پلی پرو پیلن[

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

پلی پروپیلن
نانوچندسازه‌ای‌ها
ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ا
لایه‌های نازک
پلیمرها

‏چکیده

:

در این تحقیق پس از ساخت نانو کامپوزیتهای پلی‌ پروپیلنی با درصدهای مختلف نانوذرات خاک رس در حضور سازگارکننده PP- g- MA فیلمهای بسته‌بندی با استفاده از فرآیند فیلم دمشی در نسبتهای کشش بالا و پایین تهیه شده و ساختار، شکل‌شناسی و عبورناپذیری آنها مطالعه شده است. بر این اساس در بهترین نمونه‌های عبورناپذیر حضور همزمان خوشه‌های کلوئیدی در میان لایه قرارگرفته و لایه‌های از هم گسیخته دیده شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی با نشان دادن نحوه آرایش‌یافتگی نانو ذرات در پلی پروپیلن این نتیجه را که عبورناپذیری بیشتر نمونه‌های تهیه شده با نسبت بالای کشش، ناشی از ایجاد آرایش‌یافتگی لایه‌های سیلیکاتی در جهت کشش است را تایید کرده است. نتایج نشان می‌دهد هرچه درصد سازگارکننده بالاتر رود ایجاد آرایش‌یافتگی در نانوذرات مشکلتر می‌شود. همچنین کاهش عبورپذیری نمونه‌های تهیه شده در نسبت بالای کشش، نسبت به نمونه‌های تهیه شده با نسبت پایین کشش، نمی‌تواند ناشی از حضور بلور به عنوان سدی نفوذناپذیر باشد. با استفاده از فناوری نانو، ضریب عبورپذیری فیلم نانو کامپوزیتی پلی پروپیلن تا ۳۱/۲ برابر کاهش می‌یابد.


     
     
     

‏عنوان

:

معادله حالت سیالات محدود شده در فضای نانو با دیواره دارای برهمکنش

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
واکنش‌های هسته‌ای
برهم کنش‌های الکترو مغناطیسی
توزیع‌های چند متغیره
چگالی (جرم)
مکانیک سیالات

‏چکیده

:

تحقیق حاضر مبتنی بر محاسبات نظریه ی تابعی چگالی است نتایج نشان می دهد که توزیع ناهمگن سیال در نانو حفره ها و همچنین بروز خواص متفاوت این سیالات ناشی از وجود سه عامل اثرات سطحی، اثر محدودیت بر برد برهمکنش های بین مولکولی و اثر انتروپی است و با توجه به این عوامل و همچنین با استفاده از نظریه ی اختلال و تقریب جمع پذیر جفت گونه، معادله ی انرژی آزاد هلمهولتز برای پیش بینی رفتار این سیالات ارائه شده است. معادله ی ارائه شده به صورت عددی برای سیال محدود شده در نانو حفره ی صفحه ای حل شده است که با استفاده از آن تعادل های فازی، نقطه ی بحرانی و ضریب تراکم پذیری سیال را می توان پیش بینی کرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دمای بحرانی سیال تابعی از اندازه ی نانو حفره است و با افزایش اندازه ی نانو حفره روند افزایشی دارد و در حالت حدی به مقدار ماکروسکوپی می رسد.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی استفاده از نانو ذرات در ساخت فیلم پلی‌اتیلنی مورد استفاده برای بسته بندی در جهت تقویت خواص مکانیکی و کاهش نفوذپذیری.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
نانوذرات
بسته‌بندی
شیر
پلی اتیلن
خاک رس
خواص مکانیکی
سازگار کننده‌ها
تراوایی
اکسیژن

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی استفاده از نانو ذرات در ساخت فیلم پلی اتیلنی مورد استفاده برای بسته بندی در جهت تقویت خواص مکانیکی و کاهش نفوذ پذیری است.جهت بررسی ساختار نانو کامپوزیت پلیمر- خاک رس دستگاه پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد استفاده قرار گرفته است. در اغلب نمونه ها اینترکلیشن اتفاق افتاده و در نمونه هایی که حاوی 5 و7 درصد وزنی از نانوکلی به همراه ۷ در صد وزنی سازگار کننده بودند اکسفولیشن میشود. همچنین استفاده از مالئیک انیدرید گرفت شده با پلی اتیلن، به عنوان سازگار کننده۷ نه تنها سبب چسبندگی خوبی میان نانو ذرات و فاز پلیمری گردید بلکه تنش کششی و مدول یانگ نانو کامپوزیت را نیز افزایش داد بر اساس نتایج بدست آمده از آزمونهای کشش و نفوذپذیری، در نسبت وزنی یکسان از LDPE و LLDPE بیشترین سازگاری میان دو فاز پلیمری برقرار می شود. افزایش مقدار نانو کلی نیز موجب کاهش نفوذپذیری اکسیژن شد. همچنین به منظور دستیابی به ترکیب مطلوب برای بهینه نمودن خواص مکانیکی و عبور پذیری، از نرم افزار Qualitek- 4که مبتنی بر روش تاگوچی می باشد، استفاده شد. کلیدواژه ها: نانو کامپوزیت پلی اتیلن، خاک رس، نانوکلی، سازگارکننده، خواص مکانیکی، نفوذپذیری اکسیژن.


     
     
     

‏عنوان

:

تحلیل فرکانسی دستگاه توپوگرافی سطح با دقت در ابعاد ملکولی با پروب نانوتیوب کربنی بر اساس مدل تیر تیموشنکو

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
اندازه‌گیری توپوگرافی سطح
زمان واکنش
پاسخ بسامدی
زبری
طیف‌نمایی مولکولی
انتشار موج

‏چکیده

:

هدف پژوهش تحلیل فرکانسی دستگاه توپوگرافی سطح با دقت در ابعاد ملکولی با پروب نانوتیوب کربنی بر اساس مدل تیر تیموشنکو است در مورد مفهوم نانو و اهمیت دستگاههای توپوگرافی سطح درابعاد نانو بحث میشود و اصول کلی دستگاه AFM به همراه نحوه عملکرد و مودهای اصلی کار آن ومدلسازی دینامیکی مجموعه دستگاه تشریح شده است. جهت مدلسازی از تئوریهای اولر- برنولی و تیموشنکواستفاده شده است با حل تحلیلی تحلیلی دقیق معادلات حاکم از روش انرژی، پاسخ زمانی سیستم را در یک مطالعه موردی یافته و میزان دقت پروفیل سطح پیش بینی شده را بررسی میشودبه بررسی دقیق دینامیک تیریکسر گیردار AFM پردخته و از پدیده انتشار موج در نانو تیوبهای کربنی وان پروب در انتهای تیپ استفاده میشود. نتایج نشان می دهند در طراحی سیستم بایستی علاوه بر استفاده از تئوریهای کاملتری چون تیر تیموشنکو، جرم و اینرسی دورانی تیپ انتهای آن نیز در نظر گرفته شوند. نتایج حاصله از بررسی انتشار موج درنانو تیوب کربنی چند جداره نشان داد که مدل تیر تیموشنکو چند گانه معرفی شده در این پژوهش که نیروهای وان دروالس بین جداره ها را لحاظ میکند جامعتر بوده و در محدوده تراهرتز مدل مناسبتری است.


 

     
     
     

‏عنوان

:

رسوب الکتروشیمیایی نانو‌ذرات طلا از حمام کلریدی- سولفاتی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
طلا
رسوب
الکتروشیمی

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی رسوب الکتروشیمیایی نانو‌ذرات طلا از حمام کلریدی- سولفاتی است. نتایج نشان می دهند که رسوب دهی نانوذرات طلا با مدل رسوب لحظه ای شارفیکر کاملا مطابقت دارد و تغییرات اندازه ذرات در محدوده نانومتری بر اساس مدل ولمر- وبر توجیه گردیده است. اندازه ذرات حاصل در محدوده ۸۰-۱۰ نانومتر و متوسط اندازه ذرات ۵۰ نانومتر بدست آمده است. یکنواختی توزیع اندازه ذرات بر روی زیرلایه ITO نسبت به زیرلایه پلاتین افزایش نشان داده است. بررسی خواص کاتالیزوری رسوبات طلا با تغییر اندازه ذرات در محلول قلیایی KOH صورت گرفته است که کلیه بررسی ها توسط تکنیک روبش خطی پتانسیل انجام شده است. برای بررسی خواص اپتیکی نیز از روش اسپکتروسکوپی با اشعه UV استفاده گردیده است. محدوده جذب اپتیکی در طول موج ۷۸۰ نانومتر با کاهش اندازه ذرات بدست آمده و احیای اکسیژن بر روی نانوذرات طلا تا ۸ برابر افزایش یافته است. کلیدواژه ها: رسوب الکتروشیمیایی، نانوذرات طلا، مکانیزم رسوب دهی.


     
     
     

‏عنوان

:

محاسبه طول پیوند در نانو خوشه‌های سیلیکون

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
سیلیکون‌ها
قالب و قالب‌سازی
طول پیوند

‏چکیده

:

‏‫در کار حاضر برای محاسبه طول پیوند در نانو خوشه های سیلیکون٬ در ابتدا روش محاسبه انرژی بستگی خوشه ها با استفاده از پتانسیلهای نیمه تجربی و روش بستگی قوی تشریح می شود. با وارد شدن ساختار نواری روش بستگی قوی بهتر از پتانسیلهای نیمه تجربی به توصیف اثرات بس ذره ای می پردازد و بر خلاف روشهای کوانتومی زمان کوتاهی برای محاسبات نیاز دارد و بنابراین قابل کاربرد برای خوشه های تا چند صد اتم می باشد به این همین علت مدل بستگی قوی برگزیده شده است بعد از انتخاب مدل انرژی به این علت که انرژی بستگی یک خوشه دارای تعداد زیادی کمینه محلی است و با افزایش تعداد اتمهای خوشه این کمینه های محلی به سرعت افزایش می یابند از یک روش بهینه سازی برای پیدا کردن انرژی حالت پایه و ساختار خوشه ها استفاده می کنیم به همین منظور ژنتیک الگوریتم ( یکی از روشهای بهینه سازی ) معرفی و برای پیدا کردن انرژی حالت پایه خوشه ها تا ۱۷ اتم استفاده شده است خوشه های سیلیکون بزرگتر تا ۵۰۰ اتم به صورت کروی با ساختارها ( الماسی ٬ ‏fcc ‏ و ‏sc‏ ) و قطرهای متفاوت در نظر گرفته شده اند در نهایت نتایج حاصله برای انرژی بستگی و طول پیوند خوشه ها با کارهای از ابتدا کوانتومی مقایسه گردیده است و توافق خوبی را نشان می دهد.


     
     
     
     

‏عنوان

:

آسیب‌شناسی سیاستگذاری نانو تکنولوژی در ایران

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
سیاست‌گذاری
Policy sciences
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌

‏توصیفگر

:

ایران

‏چکیده

:

رویکرد اصلی این تحقیق، آسیب‌شناسی سیاستگذاری نانوتکنولوژی در کشور در چارچوب نظام ملی نوآوری و تکنیک‌های تحلیلی مربوط به آن می‌باشد. بر همین اساس، در ادبیات تحقیق ابتدا مفهوم نظام ملی نوآوری به صورت خلاصه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه به مفهوم اساسی این تحقیق یعنی سیاستگذاری پرداخته شده است. محقق در این تحقیق تلاش کرده است به منظور تبیین روشنتر و دقیقتر سیاستگذاری تکنولوژی که یکی از حلقه های درونی سیاستگذاری عمومی است، ابتدا مفهوم سیاستگذاری عمومی را توضیح داده، سپس به تشریح سیاست‌های تکنولوژی بپردازد. همچنین به منظور شناخت دقیقتر سیاستگذاری نانوتکنولوژی و هموار شدن راه برای تحلیل وضعیت سیاستگذاری نانوتکنولوژی در ایران و شناسایی آسیب‌ها، چهار کشور ژاپن، آلمان، اسرائیل و آفریقای جنوبی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و سپس با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، داده های لازم برای شناسایی آسیبهای سیاستگذاری تکنولوژی نانو در ایران جمع‌آوری و پس از تجزیه و تحلیل لازم مهمترین آسیب‌ها شناسایی شده‌اند و در بخش پایانی تحقیق با توجه به نتایج تجزیه تحلیلها، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت سیاستگذاری نانوتکنولوژی در ایران ارائه شده است.


     
     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی تأثیر شرایط زینتر بر ریزساختار و خواص الکتریکی ‏PYNZT‏ نانو ساختار تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ساختار میکروسکوپی
خواص الکتریکی
آلیاژسازی مکانیکی
موادنانوساختار
تف‌جوشی
فرو‌الکتریسیته

‏چکیده

:

هدف پژوهش : بررسی تأثیر شرایط زینتر بر ریزساختار و خواص الکتریکی ‏PYNZT‏ نانو ساختار تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی است.نتایج نشان می دهندپودرهای نانو متری تحت فشار5/ 1 گیگا پاسکال شکل داده شده و تحت اممسفر غنی از سرب واقع گردیدند. افزایش سرعت زینترنمونه ها ناشی از ذرات نانومتری مورد استفاده است نمونه های تهیه شده در دماهای زینترپایین تر، بالاترین مقاومت مخصوص الکتریکی را از خود نشان دادند که ناشی از افزایش دانسیته مرز دانه ها می باشد بعلاوه کاهش سایز دانه ها منجر به کاهش قابل توجه اندازه بزرگی پارامترها یی نظیر قابلیت نفوذ دی الکتریکی نسبی گردید. این موضوع نیز احتمالا ناشی از تنشهای وارده به دی پیل های فرو الکتریکی در اثر افزایش دانسیته مرز دانه برای این ترکیبات نانو ساختار میباشد. نهایتا ارتباط بین خواص دی الکتریکی و فرو الکتریکی بدنه های تهیه شده با ریز ساختار مورد بحث قرار می گیرد.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫رشد نانو اکیسد فلزی (‏TiO2‏) در دما و فشار بالا و مطالعه ویژگی ساختار آن

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نیمه هادی‌ها
دی اکسیدتیتان
سیلیکون‌ها
تیتانیم دی اکسید
ساختار بلور
اثر دمای بالا
اثر فشار بالا

‏چکیده

:

ضخامت گیت دی‌الکتریک در ترانزیستورهای CMOS کنونی حدود ۱-۲/۱ نانومتر است، ولیکن مسائلی نظیر افزایش جریان تونل زنی و نشتی و نیز نفوذ بورن از الکترود پلی سیلیکون به درون گیت دی‌الکتریک باعث ناکارآمدی آن در ترانزیستورهای آتی CMOS شده است. به همین منظور در این پژوهش برای یافتن جایگزینی، به مطالعه‌ی نانو اکسید تیتانیوم در دما و فشار بالا پرداخته شده است. این مطالعات با تکنیک‌های AES و کندوپاش صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که اکسید تیتانیوم می‌تواند جایگزین مناسبی برای اکسید فوق نازک سیلیکون باشد. زیرا لایه‌‌ی میانی بی‌شکل خوبی بین اکسید تیتانیوم و زیر لایه‌ی سیلیکون است که قادر است جریان نشتی و پدیده‌ی تونل زنی را کاهش دهد. کلید واژه‌ها: ساختار بی‌شکل، مواد نیمه‌ رسانا، نانو اکسید تیتانیوم.


     
     
     

‏عنوان

:

تولید الیاف نانو یا میکرو از بطری‌های پلی‌اتیلن‌ترفتالات

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوالیاف
بطری ها
پلی‌اتیلن‌ترفتالات
بازیافت
ریسندگی الکتریکی

‏چکیده

:

هدف پژوهش تولید الیاف نانو یا میکرو از بطری‌های پلی‌اتیلن‌ترفتالات است. تولید الیاف نانوی PET نیازمند ذوب این ماده است. در راستای این عملیات و در قسمت کارهای عملی دستگاه تولید الیاف نانو از طریق الکتروریسی مذاب ساخته شده است. شرایط بهسازی روی این دستگاه صورت گرفته که نهایتا دستگاه مطلوب بدست آمده است. این دستگاه توانایی ذوب پلیمرهایی که از طریق ذوب ریسی به الیاف تبدیل می شوند را داراست. در این عملیات نشان داده شده که با اعمال شرایط مناسب در فرایند الکتروذوب ریسی توانایی تولید الیاف با قطر کمتر از ۱۰۰nm وجود دارد.


     
     
     

‏عنوان

:

ایجاد پوشش نانو هیدروکسی اپتایت بر روی تیتانیوم به روش رسوب‌دهی الکتریکی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

هیدروکسی آپاتیت
آلیاژهای تیتانیوم
پ‍وش‍ش‌
خوردگی
ریزفناوری

‏چکیده

:

هدف پژوهش ایجاد پوشش هیدروکسی اپتایت بر روی آلیاژ تیتانیم با شش درصد آلومینیوم و چهار درصد وانادیوم به روش رسوبدهی الکتروشیمیایی یالسی و بررسی تأثیر فاکتورهای رسوبدهی نظیر درجه حرارت، پتانسیل، سیکل وظیفه، دانسیته جریان و تعداد پالسها است. براین اساس مشخص شد که دو فاز از ترکیبات زیستی فسفاتهای کلسیم در روش الکتروشیمیایی قابل تولیدند که در پوشش نانو علاوه بر آن، فاز فسفات کلسیم آمورف نیز ایجاد می‌شود. در مرحله بعدی آزمایشات خوردگی نشان داده‌اند که پوشش و به ویژه پوشش نانو، تأثیر مثبتی در حساسیت به خوردگی جزء پیوندی در محلول مشابه بدن خواهد داشت. سپس نمونه تحت سینترینگ قرار گرفته و بررسی‌ها نشان از افزایش چسبندگی پوشش و خواص آن دارند.


     
     
     
     

‏عنوان

:

بررسی تغییرات گاف انرژی در نانو ذرات و آثار آن روی خواص فیزیکی

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
نانوساختارها
واکنش‌های هسته‌ای
اتلاف انرژی
فیزیک کوانتوم

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی چهار اثر محدودیت کوانتومی، اثر محدودیت الکترونی، اثر محدودیت دی الکتریکی و اثرات سطح است و شواهد تجربی را ارائه داده است که نشان‌دهنده تغییر گاف انرژی و پاسخ نوری برای حالت نانو ذره نسبت به حالت کپه‌ایی می‌باشد. کلمات کلیدی: نانوذره- گاف انرژی، خواص فیزیکی نانوذرات


     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو سیم‌های اکسید روی و بررسی خواص فوتولومینسانس آنها.

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

درخشایی نوری
نانوسیم‌ها
روی، اکسید
درخشایی
ریزفناوری
پراش پرتو ایکس
آرگون
طیف فرابنفش

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی رشد نانوسیم‌های اکسیدروی و بررسی خواص فوتولومینسانسی آنها است. نتایج نشان می‌دهند ضخامت کاتالیست با نانوسیم‌ها رابطه مستقیم و افزایش و کاهش آهنگ رشد و افزایش فاصله سبب کاهش قطر بر روی ساختار نانوسیم‌ها تاثیر و شار گاز در چگالی محصولات موثر بوده البته پارامترهای فاصله و شار گاز به یکدیگر وابسته و با توجه به قطر نانوسیم‌ها تاثیر بر خواص اپتیکی دارد از مدل آزمایشی قطر آنها از دمای رشد و زمان رشد و ضخامت کاتالیست بوده و خواص فوتولومینسانسی نانوسیم‌ها دو پیک فرابنفش و پیک سبز مشاهده و کاهش قطر نانو سیم‌ها بدلیل افزایش نسبت سطح به حجم باز ترکیب سطحی افزایش و شدت پیک سبز در انو سیم‌ها با قطر کمتر بیشتر از شدت پیک فرابنفش و به منظور افزایش خواص فوتولومینساسی ناخالصی گوگرد در ساختار نانو سیم‌ها وارد و بار ساختار نانو سیم‌ها افزایش و در نتیجه گاف انرژی کوچکتر و پیک فرابنفش به سمت ناحیه آبی انتقال یافته و با تغییر فرم ساختار نانوسیم‌ها شدت پیک سبز افزایش یافته است.


     
     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی کامپوزیت نانو ساختار ‏W-20wt%Cu

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

تف‌جوشی
آلیاژسازی مکانیکی
ریزفناوری
مواد چندسازه
نانوذرات
تنگستن
مس

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی ساخت نانو کامپوزیت W-20wt%Cu به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی در حالت جامد و مایع است. از روش آلیاژسازی مکانیکی برای ریزکردن اندازه ذرات تا حد نانو و همگن کردن فاز تنگستن - مس استفاده شد. برای بررسی مکانیزم آلیاژسازی مکانیکی، سیستم‌های مس و تنگستن خالص نیز تحت شرایط مشابه آلیاژسازی مکانیکی شدند. تغییرات ریزساختاری در خلال آلیاژسازی مکانیکی. شرایط مناسب تف‌جوشی در فازهای مایع و جامد با انجام آزمایش‌های تجربی در شش ماه بدست آمد و همگنی ریزساختار، پارامترهای تف‌جوشی و مقاومت الکتریکی نمونه‌های تف‌جوش شده بررسی شد. نتایج نشان دادند که آلیاژسازی مکانیکی باعث کاهش نقطه ذوب سیستم به اندازه ۱۴۵C شده و نیروی محرکه لازم برای تف‌جوشی را افزایش می‌دهد. به این ترتیب آلیاژسازی مکانیکی امکان چگالش نانو کامپوزیت W-20wt%Cu را بدون استفاده از کمک تف‌جوش‌ها فراهم می‌کند. چگالی نسبی ۹۶/۲۲٪ در تف‌جوشی حالت جامد و ۹۶/۶۶٪ در تف‌جوشی فاز مایع و بر اساس مشاهدات TEM و محاسبات اندازه دانه بر اساس پهن شدن پیکهای مس و تنگستن، اندازه دانه‌های تنگستن و مس بترتیب ۲۳ و ۴۹ نانومتر بدست آمد. نتایج همچنین نشان دادند که حد حلالیت در سیستم W-Cu افزایش یافته است. کلمات کلیدی: کامپوزیت تنگستن - مس، آلیاژسازی مکانیکی، نانوساختار، تف‌جوشی.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی اثر افزودن نانو‌فیلر بر خصوصیات مکانیکی و استحکام باند یک نوع باندینگ مینایی آزمایشی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

مینای دندان
پرکننده
باندینگ دندان
موادنانوساختار
استحکام خمشی
خواص مکانیکی

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی اثر افزودن نانو‌فیلر بر خصوصیات مکانیکی و استحکام باند یک نوع باندینگ مینایی آزمایشی است. نتایج نشان می دهند که افزودن فیلر بر استحکام خمشی و DTS و استحکام باند ریزبرشی موثر است، اما بر مدول الاستیک موثر نیست. استحکام خمشی و DTS از خصوصیات مهم سیستمهای چسبنده است که از طریق کاربرد فیلر افزایش می یابد. استحکام باند ریزبرشی نیز با افزودن ۱ درصد فیلرهای نانو افزایش می یابد. کلیدواژه ها: عوامل چسبنده، فیلر، نوع فیلر، سایز فیلر، خواص مکانیکی و استحکام باند ریزبرشی.


     
     
     

‏عنوان

:

تثبیت آنزیم‌ها در سطح الکترود اصلاح شده با نانو ذرات اکسید نیکل بکارگیری آن‌ها در ساخت حسگر‌ها و بیو حسگر‌ها

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

آنزیمها
الکترودها
نانوذرات
نیکل
اکسیدها
آشکارسازها
زیست‌حسگرها

‏چکیده

:

در یک روش ساده الکترود کربن شیشه ای توسط نانو لوله های کربن و سلستین بلو اصلاح شد و فعالیت الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده توسط تکنیک ولتامتری چرخه ای بررسی شد. نتایج نشان دهنده وجود یک زوج پیک اکسایش و کاهش سریع و برگشت پذیر برای سلستین بلو با پتانسیل فرمال ۱۰۵ میلی ولت ۱۶۸ میلی ولت و اختلاف پتانسیل صفر میلی ولت در PH1 و پایداری الکترود اصلاح شده در محدوده گسترده ای از PH است. همچنین نتایج بدست آمده نشان دهنده عدم واکنش تخریبی میان نانو ذرات اکسید نیکل و آنزیم گلوکز اکسیداز و همچنین افزایش سرعت فرایند انتقال الکترون آنزیم گلوکز اکسیداز در نتیجه نثبیت آن در سطح فیلم نانو ذرات اکسید نیکل می باشد. بنابراین نانو ذرات اکسید نیکل، بستر مناسبی برای تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز محسوب می شود.


     
     
     

‏عنوان

:

مدل‌سازی میکرو ساختارها در روند انجماد آلیاژهای دو‌گانه فلزی از طریق روش اتوماسیون سلولی براساس مدل‌سازی مقیاس نانو

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
فیزیک حالت جامد
مدل‌سازی ساختاری
مواد چندسازه فلزی
خودکارسازی
منجمدسازی
ت‍ول‍ی‍د

‏چکیده

:

پژوهش حاضر مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری ساختارهای نانو و میکرو و در فرایند انجماد می باشد. در مقیاس نانو از روش دینامیک مولکولی استفاده شده و پتانسیل بین اتمی لازم داده شده است. اتوماسیون سلولی روشی است که برای شبیه سازی میکرو ساختارها در مقیاس میکرو استفاده می شود. شبیه سازی تعدادی از سیستم های عناصر و آلیاژهای فلزی مورد بحث واقع شده است.


     
     
     

‏عنوان

:

اصلاح الکترودهای خنثی(طلا یا پلاتین) با نانو تیوب‌های کربن و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

الکترودها
طلا
نانولوله‌های کربنی
الکتروشیمی
پلاتین
خواص الکتریکی

‏چکیده

:

این تحقیق به منظور مقایسه فعالیت الکتروشیمیایی نانوتیوب‌های خریداری شده از شرکتهای مختلف و انتخاب بهترین CNT و نیز بهترین روش تثبیت موثر نانو تیوبها بر روی سه اکترود Au, Pt و کربن شیشه‌ای از روش ولتامتری چرخه‌ای در حضور زوج ردوکس فری سیانید/ فرو سیانید پتاسیم به عنوان پروب، استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد در مورد الکترود کربن شیشه‌ای روش سایشی و در مورد الکترودهای فلزی بخصوص الکترود طلا روش پوشش‌دهی قطره‌ای مناسب‌ترین روش است. اصلاح الکترودها با نانو تیوبهای کربنی بهبود مورد انتظار در رفتار الکتروشیمیایی الکترود ایجاد نکرده و فقط تاثیر افزایش مساحت سطح الکترود (بصورت افزایش جریان) مشاهده شده است از این رو در بمنظور استفاده از این ویژگی نانو تیوبها از آنها بعنوان پایه کاتالیست، کاتالیزور نیکل استفاده شده است. و پاسخ الکتروکاتالیزوری نیکل به مولکولهای آلی کوچک مانند فرمالدئید، استالدئید، گلوتامیک اسید و فنل با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه‌ای و کرونر آمپرومتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد استفاده از نانو تیوبهای کربنی باعث افزایش محسوس مکانهای الکتروکاتالیزوری بر روی سطح الکترود و بهبود موثر اثر کاتالیزوری نیکل شده است.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی کمانش در نانولوله‌های چند جداره: مقایسه مدل پوسته پیوسته و روش پوسته الاستیکی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ریزفناوری
پوسته‌ها و صفحه‌های ارتجاعی
Elastic plates and shells
‏‫پوسته‌ها (مهندسی)
خمش (مکانیک)
بارگذاری

‏چکیده

:

در این پروژه کمانش نانو لوله های کربنی چند جداره تحت بارگذاری ترکیبی پیچشی، محوری و فشار داخلی و خارجی بوسیله دو روش مدل پوسته الاستیک و مدل میحط پیوسته، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق اثر مقیاس نانو و محیط الاستیک پیرامون نانولوله در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از مدل محیط پیوسته استفاده شده است که مزیت آن نسبت به جدا پوسته الاستیک در نظر گرفتن نیروی واندروالس بین همه لایه ها و توضیح بهتر مقیاس نانو می باشد. برای مدل کردن نانولوله های تک جداره از نرم افزار المان محدود ANSYS ، و برای محاسبات عددی این پروژه از نرم افزار MATLAB استفاده شده است. برای هر یک از حالتهای بارگذاری (محوری خالص، پیچشی خالص، ترکیب محوری و پیچشی و ترکیب محوری و پیچشی و شعاعی) مودهای کمانش و تنشهای بحرانی محاسبه و مقایسه شده اند. در تحلیلها نشان داده شده است که وجود نیروی واندروالسی باعث افزایش بار بحرانی و استحکام می شود. همچنین تاثیر بار داخلی در جهت افزایش استحکام، و با خارجی در جهت کاهش مقدار باز بحرانی و استحکام است. تحلیلها نشان می دهد نانولوله های چند جداره در برابر محوری خالص، در مقایسه با دیگر حالتهای بارگذاری مقاومتر است. از نتایج تحلیل المان محدود ( نرم افزار ANSYS ) برای نانولوله های تک جداره نیز می توان دریافت کمانش در هشتمین مود محیطی ( m=1,n=8) اتفاق می افتد که منطبق با تئوریهای کلاسیک پایداری است. همچنین به کمک این نرم افزار به خوبی می توان وابستگی کمانش را به نسبتهای L/D (طول به قطر) و r/t (شعاع به ضخامت) مشاهده کرد.


     
     
     

‏عنوان

:

تولید نانو کامپوزیت Al-SICP و بررسی خواص مکانیکی آن

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد
آلیاژهای آلومینیوم
Aluminum alloys
موادچندسازه فلزی

‏چکیده

:

هدف پژوهش تولید نانو کامپوزیت AL- SiCp و بررسی خواص مکانیکی آن است. ‏‫در تحقیق حاضر عملیات خردایش و همگن‌سازی پودرهای AL و SiC به روش آلیاژسازی مکانیکی درون یک آسیای انرژی بالا از نوع سایشی(Attrition Mill) در محدوه زمانی ۵/۰ تا ۲۰ ساعت با شدت‌های ۹۰، ۱۴۰و rpm۲۲۴ انجام شد. در ادامه به منظور تولید قطعاتی با دانسیته‌ای نزدیک به دانسیته تئوری، نمونه‌های پودر پس از فشرده‌شدن و شکل‌دهی در یک قالب به روش فشردن تک‌محوری، تحت عملیات پیش زینتر در دمای C°‏۵۴۰ (به مدت ۹۰دقیقه) قرارگرفتند و بلافاصله بعد از آن عملیات‌های اکسیژن گرم و پرس‌گرم بر روی آنها انجام شد. در نهایت به منظور بررسی کیفیت نمونه‌های تولیدشده و تأثیر شرایط آسیاکاری بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها آزمایش‌های متعددی از جمله تعیین دانسیته، بررسی‌های میکروسکوبی ریزساختار، سختی و استحکام کششی و فشاری بر روی آنها انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش زمان و شدت آسیاکاری منجر به کاهش اندازه ذرات SiC و اندازه کریستالی دانه‌های آلومینیوم تا کمتر از ۱۰۰ نانومتر شده و در ضمن توزیع همگن از ذرات SiC درون زمینه آلومینیوم ایجاد می‌نماید. این نتایج همچنین نشان دادند که علاوه بر عملیات اکستروژن گرم که فرآیند شناخته‌شده‌ای جهت ارتقاء چگالی و خصوصیات مکانیکی قطعات تولیدی به روش پودری می‌باشد، فرآیند پرس‌گرم نیز راهکار مناسبی جهت ارتقاء دانسیته و خصوصیات ریزساختاری و مکانیکی قطعات کامپوزیتی می‌باشد. نتایج حاصل از اندازه‌‌گیری خصوصیات مکانیکی قطعات تولید شده در این تحقیق نیز نشان دادند که با انجام عملیات آسیاکاری بر روی مخلوط پودرهای SiC و AL و ساخت قطعات از آنها، خصوصیات مکانیکی به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. بطوریکه در شرایطی قطعاتی با استحکام مکانیکی فشاری و سختی به ترتیب بیش از ۴و ۵۹/۶ برابر نسبت به نمونه‌های مشابه آسیا نشده، تولید شدند.


     
     
     

‏عنوان

:

لایه میانی گیت‌‌اکسید‌‌دی‌الکتریک در نانو ترانزیستورهای اثر میدانی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سیلیکون‌ها
پرتو ایکس
ترانزیستورها
نانوالکترونیک

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی لایه میانی گیت‌‌اکسید‌‌دی‌الکتریک در نانو ترانزیستورهای اثر میدانی است. لایه میانی بین فیلم اکسید و زیر لایه سیلیکون با استفاده از تکنیک XPS و روش برازش Fitxps مطالعه شده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند به دلیل وجود مولفه‌های Si+¹, Si+² و Si+³ در لایه میانی، این لایه بی‌شکل است. علاوه بر آن رشد فیلم اکسید تحت شرایط فراخلاء، یک رشد خود محدود‌کننده همراه با فیلمی که خالص و بی‌شکل است می‌باشد.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه و مدلسازی فرایند تزریق بار در تحریک نانو لوله‌های کربنی

 

   
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
انرژی‌مکانیکی
انرژی‌های پایان‌ناپذیر
انتقال نیروی الکتریکی
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
نانوتیوپهای کربنی

‏چکیده

:

در تحقیق حاضر خواص الکتریکی، مکانیکی و فرایند تزریق بار در نانوتیوپهای کربنی که منجر به جفت شدگی الکترومکانیکی در این مواد می شود مورد بررسی قرار گرفته و استرین تولید شده بوسیله پاسخ سه نوع نانو تیوپ زیگزاگ، دسته دار و کایرال با استفاده از برنامه MATLAB محاسبه شده است.بنابر نتایج بدست آمده و با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد الکتریکی و مکانیکی نانوتیوپهای کربنی، این مواد می توانند پاسخگوی نیازمندیهای موجود در زمینه سریعا رو به رشد سیستمهای میکروالکترومکانیکی و نانوالکترو مکانیکی باشند.


 
  
نویسنده : محمد درخشان ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٦/۳
تگ ها : نانو1 مل