نانو مل 2

 

 

 

:

۵۱-۳۷۸۷۶ش

:

۱۲۷۷۱۴۹

:

دیوسالار، علی

 

 

 

 

 

 

 

 

‏شماره بازیابی

:

۵۱-۴۳۷۷۸

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۱۶۱۶۹۱۳

‏پدیدآور

:

شجاعی‌بهاآباد، مریم

‏عنوان و نام پدیدآور

:

‏‫تهیه الیافYAG/AI2O3 با ریزساختار نانو به روش سل- ژل[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو مریم شجاعی‌بهاآباد ؛ استاد راهنما احسان طاهری‌نساج ؛ استاد مشاور رحیم نقی‌زاده.

‏مقطع و رشته تحصیلی

:

(کارشناسی ارشد): مهندسی مواد، گرایش سرامیک.

‏محل و سال اخذ مدرک

:

تهران‏‫‏، ۱۳۸۴.

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه

:

دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنی و مهندسی

‏مشخصات ظاهری

:

‏‫‏۱۱۹ورق:مصور، نمودار.

‏یادداشت

:

کتابنامه: ص. ۱۱۱-۱۱۷.

‏شناسه افزوده

:

طاهری‌نساج، احسان، استاد‌ راهنما

‏شناسه افزوده

:

نقی‌زاده، رحیم، استاد مشاور

‏توصیفگر

:

الیاف
ساختار میکروسکوپی
ریزفناوری
رئولوژی
تبلور
ژله‌شدن
ترکیبات ایتریم
گارنت
آلومینیم
هیدروکلریک‌اسید

‏چکیده

:

هدف پژوهش ‏‫تهیه الیافYAG/AI2O3 با ریزساختار نانو به روش سل- ژل است. در این پژوهش اثر مقدار اسید کلریدریک، فلز آلومینیوم و ایتریا بر روی قابلیت الیافی شدن و خواص ماکروسکوپی محلول های پیش زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده شده که با افزایش مقدار اسید و ایتریا زمان هیدرولیز- کندانسیون، کشش الیاف، ژلاسیون و طول الیاف کشیده شده کاهش یافته است. در عین حال با افزایش مقدار آلومینیوم، زمان هیدرولیز- کندانسیون و ژلاسیون کاهش و زمان ریسندگی و قابلیت الیافی شدن افزایش یافته است. همچنین تاثیر ایتریا روی کریستالیزاسیون و ریز ساختار الیاف بررسی شده است. وقتی مقدار ایتریا افزایش یافته، دمای کریستالیزاسیون YAG کاهش یافته، در حالیکه درجه حرارت تبدیل به فاز آلفا آلومینا افزایش یافته است. با این وجود درجه حرارت یکسانی (۱۴۰۰ درجه سانتیگراد) برای بدست آوردن الیافی شامل فازهای YAG و آلومینا لازم است. الیاف ترکیبی در مقایسه با الیاف آلومینا متراکم ترند. چنانچه مقدار ایتریا افزایش یابد، قطر الیاف بدست آمده نیز افزایش یافته ولی تراکم و اندازه دانه ها کاهش یافته است. کلیدواژه ها: فرآیند سل- ژل، الیاف، الیاف YAG/AI2O3،رئولوژی، قابلیت الیافی شدن، ریزساختار، کریستالیزاسیون.

‏توصیفگر

:

ف‍ن‍اوری‌
ریز فناوری
راهبرد‌ها

‏توصیفگر

:

ایران

‏چکیده

:

در این پژوهش به طور کلی به مدیریت تکنولوژی های نوین و به طور خاص به مبحث تدوین استراتژی ملی تکنولوژی پرداخته شده است. در فرایند تحقیق بر اساس مباحث سیاست ملی تکنولوژی و استراتژی تکنولوژی بنگاه ، مفهوم استراتژی ملی تکنولوژی تبیین و معرفی شده است. سپس با بررسی چند نمونه از موارد داخلی و خارجی که با هدف استخراج استراتژی ملی تکنولوژی در زمینه های مختلف صورت گرفته اند و با توجه به نقاط ضعف و قوت روش های بکار گرفته شده در آنها و همچنین با توجه به تعریف ارائه شده برای استراتژی ملی تکنولوژی مدلی برای استخراج استراتژی ملی تکنولوژی تدوین شده است. در ادامه با بکاربردن مدل پیشنهادی و استفاده از نتایج پژوهش های پیشین از جمله سند راهبرد آینده نانوتکنولوژی کشور، استراتژیهای ملی نانوتکنولوژی چه استراتژی هایی را در پیش گیرد. در اجرای این مدل نظرات تعدادی از کارشناسان نانو با استفاده از پرسشنامه ای جمع آوری شده و شاخه های نانو از لحاظ عوامل جذابیت و قابلیت مورد سنجش قرار گرفته است . واژه های کلیدی : استراتژی تکنولوژی، مدل ملی، نانوتکنولوژی، استراتژی ملی تکنولوژی ، ایران

 

Top of Form

‏پدیدآور

:

شجاعی‌بهاآباد، مریم

‏عنوان و نام پدیدآور

:

‏‫تهیه الیافYAG/AI2O3 با ریزساختار نانو به روش سل- ژل[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو مریم شجاعی‌بهاآباد ؛ استاد راهنما احسان طاهری‌نساج ؛ استاد مشاور رحیم نقی‌زاده.

‏مقطع و رشته تحصیلی

:

(کارشناسی ارشد): مهندسی مواد، گرایش سرامیک.

‏محل و سال اخذ مدرک

:

تهران‏‫‏، ۱۳۸۴.

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه

:

دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنی و مهندسی

‏مشخصات ظاهری

:

‏‫‏۱۱۹ورق:مصور، نمودار.

‏یادداشت

:

کتابنامه: ص. ۱۱۱-۱۱۷.

‏شناسه افزوده

:

طاهری‌نساج، احسان، استاد‌ راهنما

‏شناسه افزوده

:

نقی‌زاده، رحیم، استاد مشاور

‏توصیفگر

:

الیاف
ساختار میکروسکوپی
ریزفناوری
رئولوژی
تبلور
ژله‌شدن
ترکیبات ایتریم
گارنت
آلومینیم
هیدروکلریک‌اسید

‏چکیده

:

هدف پژوهش ‏‫تهیه الیافYAG/AI2O3 با ریزساختار نانو به روش سل- ژل است. در این پژوهش اثر مقدار اسید کلریدریک، فلز آلومینیوم و ایتریا بر روی قابلیت الیافی شدن و خواص ماکروسکوپی محلول های پیش زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده شده که با افزایش مقدار اسید و ایتریا زمان هیدرولیز- کندانسیون، کشش الیاف، ژلاسیون و طول الیاف کشیده شده کاهش یافته است. در عین حال با افزایش مقدار آلومینیوم، زمان هیدرولیز- کندانسیون و ژلاسیون کاهش و زمان ریسندگی و قابلیت الیافی شدن افزایش یافته است. همچنین تاثیر ایتریا روی کریستالیزاسیون و ریز ساختار الیاف بررسی شده است. وقتی مقدار ایتریا افزایش یافته، دمای کریستالیزاسیون YAG کاهش یافته، در حالیکه درجه حرارت تبدیل به فاز آلفا آلومینا افزایش یافته است. با این وجود درجه حرارت یکسانی (۱۴۰۰ درجه سانتیگراد) برای بدست آوردن الیافی شامل فازهای YAG و آلومینا لازم است. الیاف ترکیبی در مقایسه با الیاف آلومینا متراکم ترند. چنانچه مقدار ایتریا افزایش یابد، قطر الیاف بدست آمده نیز افزایش یافته ولی تراکم و اندازه دانه ها کاهش یافته است. کلیدواژه ها: فرآیند سل- ژل، الیاف، الیاف YAG/AI2O3،رئولوژی، قابلیت الیافی شدن، ریزساختار، کریستالیزاسیون.

‏توصیفگر

:

ف‍ن‍اوری‌
ریز فناوری
راهبرد‌ها

‏توصیفگر

:

ایران

‏چکیده

:

در این پژوهش به طور کلی به مدیریت تکنولوژی های نوین و به طور خاص به مبحث تدوین استراتژی ملی تکنولوژی پرداخته شده است. در فرایند تحقیق بر اساس مباحث سیاست ملی تکنولوژی و استراتژی تکنولوژی بنگاه ، مفهوم استراتژی ملی تکنولوژی تبیین و معرفی شده است. سپس با بررسی چند نمونه از موارد داخلی و خارجی که با هدف استخراج استراتژی ملی تکنولوژی در زمینه های مختلف صورت گرفته اند و با توجه به نقاط ضعف و قوت روش های بکار گرفته شده در آنها و همچنین با توجه به تعریف ارائه شده برای استراتژی ملی تکنولوژی مدلی برای استخراج استراتژی ملی تکنولوژی تدوین شده است. در ادامه با بکاربردن مدل پیشنهادی و استفاده از نتایج پژوهش های پیشین از جمله سند راهبرد آینده نانوتکنولوژی کشور، استراتژیهای ملی نانوتکنولوژی چه استراتژی هایی را در پیش گیرد. در اجرای این مدل نظرات تعدادی از کارشناسان نانو با استفاده از پرسشنامه ای جمع آوری شده و شاخه های نانو از لحاظ عوامل جذابیت و قابلیت مورد سنجش قرار گرفته است . واژه های کلیدی : استراتژی تکنولوژی، مدل ملی، نانوتکنولوژی، استراتژی ملی تکنولوژی ، ایران

 

Top of Form

‏عنوان

:

محاسبه خواص انتقالی سیالات در نانو کانال‌ها با استفاده از روش دینامیک مولکولی

‏توصیفگر

:

ترمودینامیک
ریزفناوری
طرح و محاسبه
نانوتیوپ‌ها
دینامیک مولکولی
انتقال‌پذیری تکنولوژی
سیالات

‏چکیده

:

هدف از پژوهش حاضر محاسبه ضریب دیفیوژن و ویسکوزیته سیال لنارد- جونز در ناحیه زیر بحرانی و فوق بحرانی در ناحیه ی مایع و گاز، در سیستم های با مقیاس نانو و مقایسه آن با سیستمهای بزرگتر در دماها و چگالیهای مختلف با استفاده از رابطه انیشتین و روش دینامیک مولکولی می باشد. نتایج حاصل از حل دینامیک مولکولی با نتایج موجود برای ضریب دیفیوژن در سیستم با مقیاس ماکرو مقایسه و مشاهده شد که با کاهش اندازه سیستم به سمت مقیاس های نانو نتایج پیش بینی شده قبلی برای سیستمهای ماکرو، اعتباری ندارند. روش دینامیک مولکولی اثرات ناشی از کاهش اندازه سیستم بر روی خواص ترمودینامیکی سیال مانند ضریب دیفیوژن و ویسکوزیته را به خوبی نشان می دهد. نتایج به دست آمده از این کار با نتایج مییر و هیس مقایسه گردیده است و مشاهده شده است که با افزایش اندازه سیستم نتایج به دست آمده با نتایج هیس که برای ماکرو سیستم ها به دست آمده است، اختلاف کمتری پیدا می کنند. همچنین نتایج حاصل از کار حاضر با نتایج مییر در شرایط یکسان، کاملا بر هم منطبق می باشند. کلمات کلیدی: دینامیک مولکولی، سیال لنارد-جونز، رابطه انیشتین، رابطه گرین- کوبو، ویسکوزیته، ضریب دیفیوژن.


‏عنوان

:

‏‫بررسی نظری ویژگیهای الکترونی یکی از مشتقات ‏1,2-dithienylcyclopentene به عنوان یک نانو‌سوئیچ

‏توصیفگر

:

نانوالکترونیک
ریز فناوری
ترانزسیتور دو قطبی

‏چکیده

:

سوئیچ‌های مولکولی بخشی از رشته نانو تکنولوژی هستند که توانایی ساخت ماشین‌های مفید و قابل استفاده در ابعاد اتمی را دارند و به ویژه از اتم‌هایی تشکیل شده‌اند که مانند یک سوئیچ یا گیت منطقی عمل می‌کنند و به دلیل کاربردهای مهمی که در نانو تکنولوژی، داروهای زیستی و در طراحی قطعات کامپیوتری دارند، توجه زیادی را به خود معطوف نموده‌‌اند. شیمی محاسباتی یک روش بسیار مفید و کارآمد برای تحقیق و بررسی در مورد موادی است که کار تجربی بر روی آنها یا بسیار سخت است و یا هزینه زیادی در بر دارد و به شیمیدانان کمک می‌کند تا بتواند قبل از انجام هرگونه آزمایش پیش‌بینی نمایند آیا می‌توان شرایطی فراهم نمود که نتایج و مشاهدات بهتری را به دست آورد، بنابراین امکان خطاهای احتمالی در عمل را کمتر می‌نماید. در این پروژه سعی بر این است که به کمک محاسبات کوانتومی و نرم‌افزارهای توانمند در این زمینه ویژگی‌های الکترونیکی یکی از مشتقات الیگوتیوفن - که به دلیل دارا بودن پایداری حرارتی و شیمیایی بالا و داشتن پیوند‌های n مزدوج کاندیدای خوبی برای استفاده به عنوان یک سوئیچ در ابزارهای الکترونی محسوب می‌شوند، بررسی شود.


‏عنوان

:

سنتز نانو‌ذرات فلزی و محاسبه انرژی چند ترکیب آلی

‏توصیفگر

:

سنتز
شیمی ترکیبی
نانوذرات
فلزات
ریز فناوری
گردفلزها

‏چکیده

:

در این تحقیق برای سنتز نانوذرات مس، اکسید مس، اکسید آهن و دی‌ هیدروکسی استون دیمر از روش قوس الکتریکی اصلاح شده در هوای آزاد استفاده شده است. این روش نوین بی‌شک مورد توجه صنعتگران قرار خواهد گرفت. نانوذرات بدست آمده توسط طیف XRD و رامان شناسایی شدند و مورفولوژی سطح آنها توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر SEM نانوذراتی کروی با اندازه‌های بین ۱۰۰ - ۲۰ نانومتر را برای مس و اکسید مس نشان می‌دهد. همچنین نتایج XRD نشان دهنده تشکیل کریستال fcc با اندازه متوسط ۲۵ نانومتر می‌باشد. در مورد نانو ذرات اکسید آهن، با توجه به قابلیت آن در ضبط فشرده داده‌ها، تلاش شد تا مورفولوژی مشابه با سیستم‌های عصبی بدست آید. تصاویر SEM تشکیل چنین مورفولوژی را همراه با شکل‌های کروی و زنجیری نشان می‌دهد. طیف‌های XRD و رامان حاکی از تشکیل کریستالهای تتراگونال و مونوکلینیک از این نانو ذرات می‌باشند. نانوذرات دی هیدروکسی استون دیمر با مورفولوژی خوشه انگور ماده دیگری که توسط این روش سنتز گردید. کریستالهای مونوکلینیک این ماده آلی در اندازه ۱۵۰ - ۴۰ نانومتر می‌باشند. تشکلی ماده آلی از گرافیک توسط روش قوس الکتریکی در هوای آزاد تاکنون گزارش نشده است و می‌تواند با تئوری منشا حیات ارتباط داشته باشد.


‏عنوان

:

روشی نوین برای تولید نانو‌ ذرات کربنات کلسیم به عنوان پرکننده برای مواد پلیمری

‏توصیفگر

:

مواد چند سازه پلیمری
نانوچندسازه‌ای‌ها
موادنانوساختار
Nanostructured materials
کربنات‌ها

‏چکیده

:

در این تحقیق ضمن تشریح کاربردی‌ترین روش‌های تولید نانوذرات، شیوه جدیدی براساس روش میکروامولسیون جهت تولید نانوذرات کربنات کلسیم ارائه شده است. در تشکیل میکروامولسیون‌ها از مخلوط سورفکتنت‌های اسپن ۸۰ و توین ۸۰ به جای یک سورفکتنت (به دلیل عملکرد بهتر) استفاده و تاثیر میزان سورفکتنت بر روی اندازه ذرات سنتز شده نیز بررسی شده است. با استفاده از نتایج آزمایشگاه پراش پرتوایکس، (XRD)، اندازه ذرات سنتز شده به طور میانگین ۳۸ نانومتر تخمین زده شده است. نتایج دلالت بر تقویت خواص کششی در هر دو دسته از کامپوزیت‌ها داشت. در مقایسه با مدول الاستیسیتی پلی‌آمید تقویت نشده، در کسر وزنی ۵/۲٪، ۷/۱۱٪ و ۳/۲۰٪ افزایش یافته است. نتایج آزمایشگاهی سپس با نتایج حاصل از تئوری‌ها و مدل‌های موجود در مورد نانو کامپوزیت‌ها مقایسه شد. نتایج بدست آمده از این مدل‌ها و تئوری‌ها، بیانگر عدم کارایی کافی مدل‌های مذکور برای مدل‌سازی و توجیه تقویت نانو کامپوزیت‌های ذره‌ای می‌باشد اما با توجه به آنکه نتایج تجربی بیشتر از نتایج حاصل از این مدل‌ها و تئوری‌ها می‌باشند، لذا می‌توان از حد بالای نتایج مدل‌ها و تئوری‌های مذکور برای انجام محاسبات طراحی بهره گرفت.


‏عنوان

:

‏‫بهینه‌سازی ساخت نانو ذرات فلزی توسط ریز سازواره‌ها ( ‏Fusarium Oxysporum

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
ب‍ه‍ره‌وری‌
نانوذرات
نقره
طیف سنجی
پرتوهای ایکس
قارچ ها
ریزسازواره‌ها

‏چکیده

:

در پژوهش حاضر تولید نانوذرات نقره توسط قارچ فوزاریوم اکسیپوروم بررسی و تولید خارج سلولی نانوذرات نقره توسط این قارچ با استفاده از میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری و روبشی و دستگاه طیف‌سنجی اشعه ایکس اثبات شد. بهترین محیط کشت برای تولید نانو ذرات توسط قارچ انتخاب شده بیشینه نرخ تولید نانوذرات در تاریکی توسط قارچ کشت داده شده در محیط و گل با منبع کربن سوکروز مشاهده شد. از میان پنج سویه موجود سویه شماره ۲۵ این قارچ سریع‌ترین تولید نانوذرات را نشان داده و ذرات کوچک‌تری با استفاده از این سویه به دست آمد. و بهترین زمان برداشت قارچ ۹۶ ساعت پس از شروع کشت مشخص شد. کشت در دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و چرخش ۲۰۰ دور بر دقیقه به عنوان بهترین حالت کشت به دست آمد، و در نهایت امکان بهینه‌سازی تولید نانوذرات توسط نور ماوراء بنفش، شدت هم زدن و غلظت نقره سبب تولید کاراتر نانوذرات شده و دمای بهینه واکنش ۵۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. نانوذرات تولید شده تحت نور ماوراء بنفش به صورت مجتمع در می‌آیند و در کل فرآیند بهینه‌سازی زمان تولید نانوذرات حدود ۲۰۰۰ برابر کاهش یافت. و این که تولید نانوذرات در تاریکی به حضور پروتئین‌ها وابسته بوده در حالیکه در روشنایی وجود پروتئین‌ها برای تشکیل نانوذرات الزامی نیست. و نانو ذرات تولید شده در نبود پروتئین پایداری کمتری از نانوذرات تولید شده در حضور پروتئینها دارند.


‏عنوان

:

‏‫مطالعه‌ی طیف نوار ظرفیت لایه‌های فرانازک نیترید‌سیلیکان به عنوان گیت‌ نانو‌ترانزیستورها

‏توصیفگر

:

فیلم اریخت
سیلیسیم نیترید
ریزفناوری
ترانزیستورها
ترانزیستور فیلم‌ نازک

‏چکیده

:

‏‫به کمک تابش سینکروترونی ساختار فیلم‌های فرا نازک نیترید سیلیکان بر (۱۰۰) Si به همراه جریان فتوگسیلی از نوار ظرفیت بررسی شده است. با عبور مولکول‌های نیتروژن از یک لوله‌ی مویین که درون شیشه‌ای قرار دارد. با استفاده از از دستگاه مایکرو ویو اتم‌های نیتروژن تولید شده است. با بررسی حالت‌های سطحی سیلیکان٬ حالت‌های فصل مشترک Si- Nitride و حالت‌های توده نیترید در دمای زیر c° ‏۵۰۰ مشاهده شده که فیلم دارای ساختار آمورف است. بنابراین فیلم نیترید سیلیکان فرانازک را می‌توان به جای گیت اکسید سیلیکان در نانو ترانزیستورهای آتی استفاده کرد. واژه‌های کلیدی: نانو ترانزیستور٬ نیترید سیلیکان٬ فیلم آمورف و گیت دی‌الکتریک.


‏عنوان

:

تاثیر پارامترهای فرآیندی بر روی خواص و مورفولوژی نانو‌کامپوزیتهای بر پایه پلی‌پروپیلن- پلی‌آمید

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
ریزفناوری
پلی پروپیلن
پلی آمیدها
پلیمرها
ساختار میکروسکوپی

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی تاثیر پارامترهای فرآیندی بر روی خواص و مورفولوژی نانو‌کامپوزیتهای بر پایه پلی‌پروپیلن- پلی‌آمید است. نتایج نشان می دهند که کنترل سایز متفرق و توزیع Organoclay در اجزاء آلیاژ و در نهایت خواص نانوکامپوزیت ها با انتخاب ترکیب درصد مناسب، شرایط فرآیندی و ترتیب خوراک دهی قابل کنترل می باشند.


‏عنوان

:

بررسی اصول بنیادی نانو ترمودینامیک در رویکرد پتانسیل فروبخش و شبیه سازی قد بسته به رایانه در روش دینامیک مولکولی[

‏توصیفگر

:

طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ترمودینامیک
مکانیک آماری
ریز فناوری

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی اصول بنیادی نانو ترمودینامیک در رویکرد پتانسیل فروبخش و شبیه سازی قد بسته به رایانه در روش دینامیک مولکولی بوده و نتیجه اینکه هدف اولیه در این علم، استخراج روابط حاکم بر ماشین های تولید توان، به منظور به کارگیری بهینه ی آنها بوده اما پس از آن با گسترش دانش بشری، حوزه ی شمول این علم بسیار فراتر رفته ولی در هر صورت کلیه ی قوانین و معادلات به ثبت رسیده در این علم، برای سیستم های ماکروسکوپی به دست آمده اند و روابط متداول ترمودینامیک برای سیستم های به اندازه ی کافی کوچک، به دلیل اهمیت یافتن اثرات اندازه ی سیستم، به چالش کشیده می شوند و به همین خاطر باید ترمودینامیک حاکم بر سیستم کوچک، یا نانو ترمودینامیک را با یک مبنای منطقی و با به حساب آوردن اثرات اندازه ی سیستم، دوباره پی ریزی نمود و در این صورت، ترمودینامیک کلاسیک را می توان به عنوان حدی از نانو ترمودینامیک دانست که با بزرگ شدن سیستم و ناچیز گشتن اثرات اندازه، به آن نزدیک می شویم.


‏عنوان

:

‏‫تهیه و بررسی خواص مکانیکی نانو‌کامپوزیتهای هیدروکسی آپاتیت/ پلیمر به روش در‌جا (in-situ)

‏یادداشت

:

کتابنامه: ص. ۹۰-۹۴

‏توصیفگر

:

خواص مکانیکی
نانوچندسازه‌ای‌ها
هیدروکسی آپاتیت
سنتز

‏چکیده

:

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اثر روش سنتز بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک نوع از کامپوزیتهای پلیمر / هیدروکسی آپاتیت با عنوان نانو کامپوزیت پلی‌وینل الکل (PVA) هیدروکسی آپاتیت بوده است. بدین منظور نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت با دو روش متفاوت سنتز در حضور (روش تهیه درجا و یا In - situ) و عدم حضور پلیمر تهیه گردیدند و در مرحله نخست اثر حضور پلیمر و وزن مولکولی آن بر خواص فیزیکی کریستالهای هیدروکسی آپاتیت مورد آزمایش قرار گرفت. در مرحله دوم نمونه‌های کامپوزیتی آماده شده به روش درجا که به وسیله سنتز هیدروکسی آپاتیت در حضور ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ درصد ورزنی پلیمر با وزن مولکولی ۸۸۰۰۰ تهیه شده بودند، مورد ارزیابی خواص مکانیکی قرار گرفتند. به منظور بررسی اثر روش سنتز بر خواص مکانیکی، گروهی دیگر از نمونه‌ها به روش اختلاط فیزیکی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت و پلیمر (حاوی مقادیر یکسان پلیمر) تهیه گردیدند و آنالیز خواص مکانیکی بر روی این نمونه‌ها انجام گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از آمایشها و آنالیزهای انجام شده و مقایسه این نتایج با خواص مکانیکی استخوان طبیعی، به نظر می‌رسد که روش تهیه کامپوزیت پلی‌وینیل الکل هیدروکسی آپاتیت به صورت insitu در بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت حاصل موثر بوده است.


‏عنوان

:

‏‫بررسی دقیق پدیده ‏PU11-in در میکرو و نانو ساختارهای الکترو مکانیکی کوپل شده

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
ابزار برقی مکانیکی
طراحی صنعتی
نیروی محرکه برقی

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل جدید به منظور بررسی دقیق رفتار غیرخطی میکروساختارهای الکترومکانیکی کویل بوده و ساختارهای متنوعی از جمله تیر با تکیه‌گاههای مختلف مطالعه گردیده است و از روشهای عددی برای بدست آوردن نتایج استفاده شده و به بررسی سیستمهای نانو الکترومکانیکی پرداخته شده و پدیده نانو سونیچها با ساختارهای لوله‌های کربنی به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین اثر Casimer Force بر روی پدیده Pull-in مطالعه گردیده است. این مدل اثرات اتساع ناشی از نغییر شکلهای بزرگ و خیزهای بزرگ را با تصحیح نیروی الکترواستاتیکی در برمی‌گیرد.
‏عنوان

:

سنتز و شناسایی ترکیب‌های عناصر واسطه در مقیاس نانو

‏توصیفگر

:

سنتز
فلزهای واسطه
نیکل
آهن
نانوذرات

‏چکیده

:

هدف پژوهش سنتز و شناسایی ترکیب‌های عناصر واسطه در مقیاس نانواست و از روش کاهش نیکل II کلراید به وسیله فلز روی و در مجاورت ترکیبهای آمینی متفاوت همچون آمونیاک ، اتانول آمین، دی اتانول آمین و تری اتانول آمین در نقش قالب گیر استفاده شده است.به منظور بررسی عامل های موثر بر سنتز اثر عامل هایی چون دما، مقدار روی، درجه کاهش دهنده، نحوه خالص سازی فرآورده، زمان هم خوردن، زمان ماند بررسی شد. برای تهیه نانو لوله های آهن از اکسایش- کاهش در دمای اتاق در حالی استفاده شد که معرف های متفاوتی چون سدیم هیدروژن اکسالات و سدیم اکسالات به عامل بازی مورد استفاده قرار گرفتند. با بکارگیری زمان های هم خوردن و ماند متفاوت این نتیجه حاصل شد که تنها با استفاده از یک ساعت هم خوردن فرآورده مورد نظر تهیه میشود.


‏عنوان

:

آینده‌نگاری فناوری، ابزاری جهت اولویت‌گذاری علم و فناوری نانو در ایران

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
آینده‌نگری
مطالعات تطبیقی

‏توصیفگر

:

ایران

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی کمکی که آینده‌نگاری به توسعه فناوری نانو در کشور می‌تواند داشته باشد، است و به روش توصیفی از نوع مطالع موردی است. نتایج نشان می‌دهند که آینده‌نگاری روشی برای سیاست گذاری علم و فناوری است آینده‌نگاری درای پنج کارکرد است که عبارتند از تمرکز روی موضوعات بلند مدت، کارکرد‌ارتباطی، هماهنگی، هم‌رایی، تعهد راجع به نتایج، با در نظر گرفتن کارکردهای آینده‌نگاری به نظر می‌رسد این رویکرد ، ابزار مناسبی برای اولویت گذاری علم و فناوری است علاوه بر این آینده‌نگاری دارای نتایج ناملموس مهمتری مانند ایجاد چشم انداز مشترک، ایجاد اجماع و آموزش که می‌تواند به توسعه همه جانبه این فناوری در کشور کمک کند.


‏عنوان

:

سنتز تعدادی از پلیمرهای هادی با ساختار نانو و کاربرد آنها در ابرخازن‌ها

‏توصیفگر

:

پلیمرهای رسانا
نانوساختارها
ابرخازن
آنیل‌ها
پلیمریزاسیون

‏چکیده

:

پٰژوهش شامل موارد ذیل است: خازن‌ها، ابرخازن‌ها، طبقه‌بندی ابرخازن‌ها، طبقه‌بندی ابر‌خازن‌ها بر اساس نوع ماده الکترو فعال استفاده شده در ساختار آن، پلیمرهای هادی، اکسیداسیون مستقیم با مواد شیمیایی، رسانایی الکتریکی، پلی‌پیرول، ویژگیهای ابرخازن‌ها، روشهای الکتروشیمیایی در تهیه پلی آنیلین با ساختار نانو، پیش آماده سازی الکترودها، تصاویر میکروسکوپ الکترونی فیلمهای پلی آنیلین، ولتاموگرامهای چرخه‌ای، پلی‌آنیلین خود دوپه، پیش آماده‌سازی الکترودها، تصاویر میکروسکوپ الکترونی فیلمهای پلی‌آنیلین، پلی‌پیرول، پیش آماده‌سازی الکترودها، تصاویر میکروسکوپ الکترونی فیلمهای پلی‌پیرول.


‏عنوان

:

‏توصیفگر

:

هیدروکسی آپاتیت
سنتز
موادنانوساختار
تقلید زیستی
استوکیومتری

‏چکیده

:

هدف پژوهش سنتز هیدروکسی‌آپاتیت غیراستوکیومتری با ساختار نانو به روش بیومیمتیک است. نتایج نشان می دهند که منیزیم به ساختار و ترکیب شیمیایی پودر سنتزشده الحاق شده است. به علاوه، حضور یون منیزیم در ساختار هیدروکسی آپاتیت باعث کاهش اندازه ی بلورک ها و همچنین کاهش میزان بلورینگی می گردد. از طرفی الحاق یون منیزیم به ساختار هیدروکسی آپاتیت منجر به افزایش ثابت a به اندازه ی حدود ۱/۰ درصد و کاهش ثابت c به اندازه ی حدود ۳/۰ درصد نسبت به هیدروکسی آپاتیت استوکیومتری می شود. به نظر می رسد کاهش بلورینگی هیدروکسی آپاتیت غیراستوکیومتری به دلیل افزودن منیزیم، زیست سازگاری آن را بالا برده و قابلیت انحلال آن را در مقادیر pH فیزیولوژیکی افزایش می دهد. واژه های کلیدی: منیزیم هیدروکسی آپاتیت، جانشیتی منیزیم، نانوساختار، بیومیمتیک، غیراستوکیومتری.


‏عنوان

:

ساخت فیلمهای نانو ذره tio2 و بررسی ویژگیهای الکتریکی و اپتیکی آنها[.

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
دینامیک ملکولی
ساختار الکترونی
لایه‌های نازک
ذرات اولیه
خواص الکتریکی
خواص فتوالکتریک

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای الکتریکی و اپتیکی لایه‌های نازک نانو ذره TiO2 تهیه شده به روش sol-gel بوده است. با توجه به اینکه با افزایش دمای بازپخت و افزایش ضخامت، اندازه دانه‌ها زیاد می‌شود در نتیجه گاف انرژی باید کاهش یابد. برای تعیین اندازه دانه‌ها از روش XRD و به منظور بدست آوردن گاف انرژی از منحنی‌های اپتیکی استفاده شده است. انرژی‌های فعال‌سازی مربوط به نمونه‌های مختلف از روی منحنی‌های حاصل از مطالعات الکتریکی بدست آمده است. تصاویر میکروسکوپی بدست آمده از سطح نمونه‌ها نشان میدهد که با افزایش دمای بازپخت ترکهای موجود در آن زیاد شده که این حالت افزایش در فعالیت فتوکاتالیتیکی را نتیجه می‌دهد.


‏عنوان

:

ترابرد الکتریکی وابسته به اسپین در نانو ساختارهای مبتنی بر نیمه‌هادیهای مغناطیسی رقیق

‏توصیفگر

:

نانوساختارها
نیمه هادی‌ها
میدان‌های مغناطیسی
اسپین
میدان‌های الکتریکی
ترابرد اسپین قطبیده
نقطه‌های کوانتومی

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی ترابرد الکتریکی وابسته به اسپین در نانو ساختارهای مبتنی بر نیمه هادی‌های مغناطیسی رقیق است. محاسبات ترابردی در مدل الکترون شبه- آزاد و محاسبات مربوط به مغناطیس قطعات نیمه هادی مغناطیسی در اتصالات، در تقریب میدان متوسط انجام گرفته است. در مطالعات اثر پارامتر ولتاژ، پدیده مقاومت دیفرانسیلی منفی در منحنی‌های مشخصه جریان - ولتاژ و کاهش مقامت مغناطیسی تونل زنی، در سازگاری با آزمایشات تجربی، مشاهده می‌شود. کنترل دما در ساختارهای شامل نیمه هادی‌های مغناطیسی باعث افزایش اثر فیلتر اسپینی در این اتصالات شده و بر تکمیل مطالعه اثرات اندازه کوانتومی، غلظت یون مغناطیسی و میدان‌های مغناطیسی خارجی بر خصوصیات اسپینی جریان خروجی، نحوه کنترل پارامترهای اسپینی جریان را بر حسب این پارامتر در اختیار قرار می‌دهد.


‏عنوان

:

تهیه نانو پودرهای زیرکنیای پایدار شده با ایتریا به روش سل - ژل و ژل احتراقی

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
متالوژی پودر
واکنش‌های شیمیایی
ت‍ول‍ی‍د
تکنولوژی الکترونیکی
مقاومت‌های گرمایی
روش‌های پایدارسازی
سرامیک

‏چکیده

:

در پژوهش حاضر دو روش سل- ژل و ژل- احتراقی به طور کامل مورد بررسی، تحقیق، آزمایش، نتیجه گیری و تحلیل کامل قرار گرفته است. پودرها و محصولات دیگر بدست آمده در این تحقیق از هر دو روش تحت آزمایش قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که با تغییر پارامترهای مختلف زمان گرم کردن، استفاده از کاتالیست، استفاده از توزیع کننده اتیلن گلیکول و PH پودرهایی کاملا غیر آگلومره و با ابعاد نانومتری در هر دو روش امکان پذیر است و در بهینه ترین شرایط در روش سل- ژل پودرهایی به ابعاد ۸۰ نانومتر و در روش ژل- احتراقی پودرهایی به ابعاد ۵۰ نانومتر بدست آمدند. کلمات کلیدی: دی اکسید زیرکنیم، ایتریا، سل- ژل، ژل- احتراقی، پایدار شده، نانو پودر، مونوکلینیک، تتراگونال، مکعبی، اتیلن گلیکول.


‏عنوان

:

مدلسازی دینامیکی نانو‌‌مانیپولیشن دو بعدی بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی

‏توصیفگر

:

قالب و قالب‌سازی
الکترون
میکروسکپی نیروی اتمی
ریز فناوری
شبیه سازی
ربات‌ها

‏چکیده

:

در این پایان‌نامه، دینامیک نانومانیپولاتور AFM در نانومانیپولیشن و مونتاژ ذرات، و حساسیت آن نسبت به تغییرات پارامترهای مختلف در راندن ذرات شبیه‌سازی شده است و موقعیت مکانی دقیق راس پروب و در نتیجه نانوذرات در هر لحظه از نانومانیپولیشن بدست آمده است که اساس کنترل دقیق جابجائی و مونتاژ ذرات و ابزارها در مقیاس نانو است. همچنین رفتار دینامیکی ذره که در شرایط مختلف بررسی شده است. معادلات سینماتیکی و دینامیکی حرکت پروب و ذره بر اساس نمودار آزاد مساله بدست آمده و شرایط اولیه بر اساس سرعت ثابت صفحه مینا، هندسه و مواد کانتیلور، پروب و ذره تعیین شده‌اند. نهایتا شبیه‌سازی معادلات با استفاده از کدنویسی توسط نرم‌افزار Mathematica5 انجام شده که توسط نتایج تحقیقات موجود، کاملا تایید شد.‏عنوان

:

مطالعه عملکرد پوششهای آلی بر زمینه استیل در حضور ترکیبات نانو سیلان بعنوان افزودنی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش شادی جعفرزاده ؛ اساتید راهنما محمدرضا محمدزاده‌عطار، محسن محسنی بزرگی

‏توصیفگر

:

خوردگی
پوشش‌های اپوکسی
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر
ریز فناوری
پ‍وش‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اف‍ظ
ترکیبات آلی
ترکیبات سیلان

‏چکیده

:

هدف بررسی و مطالعه عملکرد پوشش‌های آلی بر زمینه استیل در حضور ترکیبات نانو سیلان به عنوان افزودنی است.در این تحقیق، ترکیب بهبود دهنده چسبندگی y- مرکاپتو پروپیل تری‌متوکسی سیلان بعنوان افرودنی در مقیاس نانو در فرمولاسیون لاک اپوکسی وارد شده و اثر ان با بهره‌گیری از مکانیزم فرآیندی سل- ژل بر خواص نهایی پوشش مورد بررسی قرار گرفت.در این راستا، آزمونهای اسپکتروسکوپی ایمپدانس الکتروشیمیایی، تعیین چسبندگی، تعیین سختی آونگی، طیف‌سنجی مادون قرمز انتقال فوریه، اندازه‌گیری پتانسیل با زمان و همچنین ارزیابی بصری نمونه‌ها در حین زمان غوطه‌وری در الکترولیت انجام شدند.پارامترهای متغیر شامل غلظت سیلان، هیدرولیز محلول سیلان و زمان ماندگاری پس از افزودن سیلان به ترکیب، هر یک در ۳ سطح بوده و انتخاب نمونه‌ها بکمک طراحی آزمایش به روش تاگوچی انجام گردید.همچنین افزودن سیلان به یکی از دو جزء رزین‌ یا هاردنر بعنوان یک پارامتر در ۲ سطح در نظر گرفته شد.نتایج حکایت از افزایش چسبندگی پوشش در حضور ترکیب مرکاپتوسیلان نسبت به رزین اپوکسی تنها داشته که دلیل این امر می‌تواند به برقراری پلهای شیمیایی در اثر ایجاد باندهای کووالانس بین سیلانولها و هیدروکسیلهای سطح و همچنین واکنش احتمالی بین گروه SH- سیلان با اپوکساید رزین باشد.از طرف دیگر تشکیل شبکه سه بعدی سیلوکسان در مرحله متراکم شدن سیلانولها، افزایش دانسیته شبکه‌ای سیستم و تراکم فیلم رنگ را سبب می‌شود.با این مکانیزم، افزاش مشاهده شده در مقاومت پوشش و کاهش ظرفیتها که حاصل کاهش میزان نفوذپذیری پوشش نسبت به آب و یونها می‌باشد نیز توجیه می‌گردد.


‏عنوان و نام پدیدآور

:

بررسی اثر عوامل مؤثر بر روی خواص نانو لایه مرکاپتوسیلان بر روی فولاد نرم و تأثیر آن بر روی عملکرد چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی روکش آلی

‏توصیفگر

:

فولاد نرم
چسبندگی
روکش‌سازی
پلیمرها
خوردگی
ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ول‍ی‍م‍ر

‏چکیده

:

هدف این تحقیق بررسی اثرات عوامل موثر بر روی نانو لایه مرکاپتو سیلان اعمال شده روی زمینه فولاد نرم و نیز اثر آماده‌سازی سطح زیرآیند فولاد نرم با پلیمر آلی معدنی مرکاپتوسیلان و بررسی نقش این لایه بین سطحی بر روی مقاومت در برابر خوردگی، چسبندگی روکش آلی اپوکسی و عملکرد پوشش در حضور این لایه سیلانی است. همچنین در این پروژه سیلان به روش غوطه‌وری بر روی سطح فولاد نرم اعمال شده و پس از بررسی خواص این لایه ، اثر این لایه بر روی چسبندگی و خواص الکتروشیمیایی روکش آلی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان داد که مقاومت نانو لایه سیلانی با کاهش pH و نیز حرارت‌دهی آن، افزایش می‌یابد. چسبندگی روکش نیز در حضور این نانو لایه سیلانی افزایش یافته و این افزایش با کاهش pH محلول سیلان بیشتر است. که نشان می‌دهد با کاهش pH، هیدرولیز سیلان در محلول بیشتر شده و حضور سیلانهای هیدرولیز شده بیشتر باعث ایجاد نانو لایه سیلانی ضخیمتر بر روی سطح شده و این باعث افزایش مقاومت و نیز افزایش چسبندگی روکش آلی می‌شود. افزایش پیوندهای Si- O- Si مدول لایه سیلان افزایش داده که از این روش چسبندگی نیز افزایش می‌یابد، هرچند علت اصلی افزایش چسبندگی احتمال تشکیل پیوندهای کوالانسی بین گروه اپوکسید روکش با گروه مرکاپتو لایه سیلان است. در اثر شستشوی اسیدی سطح، احتمال انجام واکنشهای تراکمی بین سیلانولها با هیدروکسیلهای آهن افزایش یافته و لذا به همین نسبت احتمال کندانسه شدن سیلانولها با هم کاهش می‌یابد. در نتیجه از میزان یپوندهای Si-O- Si کاسته شده و به میزان پیوندهای Si- O- Fe افزوده خواهد شد. بنابراین مقاومت نانو لایه سیلانی کاهش یافته در حالی که چسبندگی روکش به زمینه بعلت افزایش پلهای کوالانسی بین سطح و زمینه، افزایش می‌یابد.


‏عنوان

:

مجتمع‌سازی حافظه فلاش در تکنولوژی استاندارد سیلیکان و اثرات تک الکترونی نانو کریستال‌های سیلیکان

‏توصیفگر

:

ح‍اف‍ظه‌
سیلیکون‌ها
نانوبلورها
ریزفناوری
ح‍اف‍ظه‌ دائ‍م‍ی‌

‏چکیده

:

در این رساله دو روش جهت کوچک‌سازی و مجتمع‌سازی حافظه‌های خاموش نشدنی حالت جامد مورد امکان‌سنجی قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که روش فوق برای پیاده‌سازی بلوک کوچکی از حافظه فلاش، بعنوان حافظه جانبی در سیستم‌های مجتمع، مناسب است و نیز نتایج دیگر نشان می‌دهد که نانو کریستال‌های سنتز شده با روش کاشت یونی با انرژی فوق‌العاده کم کاندیداهای مناسبی برای ساخت حافظه‌های تک الکترونی سازگار با تکنولوژی سیلیکان در دمای اطاق می‌باشند.


‏عنوان

:

ساخت و مشخصه‌یابی نانو ذرات نقره به روش SOL-GEL

‏توصیفگر

:

نانوذرات
نقره
ریز فناوری
نانوساختارها
مشخصات

‏چکیده

:

‏‫در این تحقیق، ابتدا لایه نازک به روش Sol-Gel و با استفاده از روش لایه‌نشانی غوطه‌وری ب روی سطح زیرلایه‌های Soda-lime تهیه شده و خواص نوری و ساختار سطحی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس سیستم لایه نازک Ag-Sio2 با غلظتهای مختلف نقره شاخته شدند. در ادامه، نمونه‌های تهیه شده در دماهای مختلف (۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰C) در محیط هوا به مدت ۲ ساعت پخت گردید. به منظور بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی لایه‌های نازک سیلیکا (Sio2) حاوی نانوذرات نقره، از تکنیک‌های مختلف آنالیز مواد استفاده گردیده. این تکنیک‌ها عباتند از اندازه گیری‌های اپتیکی (طیف چذب و عبور ) برای تعیین خواص نوری لایه‌ها، تعیین ترکیب شیمیایی سطح لایه‌های توسط اسپکتروسکوپی فتوالکترون‌های اشعه ایکس (XPS) و بررسی توپوگرافی و ریز ساختار نمونه‌های توسط میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در میکروسکوپ اکلترونی عبوری (TEM) بر اساس تحلیل نتایج بدست آمده از تکنیک‌های فوق‌الذکر، با تغییر مقدار نیترات نقره (به عنوان پیش‌ماده ساخت نانو ذرات نقره) اندازه آنها تغییر می‌کند. با کاهش اندازه ذرات، پیک جذبی نانو ذرات نقره کاهش می‌یابد و به سمت طول موج‌های کمتر میل می‌کند (از ۴۶۰nm به ۴۲۰nm) پخت نمونه ها موجب اکسید شدن ذرات نقره شده و باعث نفوذ ذرات از روی سطح با افزایش دما به داخل لایه SiO2 میشود. در دماهای پایین (C 100 =‏ T) حدود ۹۲٪ از ذرات در حالت فلزی Ag قرار دارند. با افزایش دما شدت پیک نقره کم شده و به سمت انرژی‌های پیوندی کمتر میل می‌کند. این موضوع بیانگر کاهش توزیع ذرات در سطح و همچنین اکسید شدن ذرات نقره است. بر اساس مشاهدات TEM، حداقل میانگین ذرات بدست آمده برای غلظت Ag ‏٪‏ ۲۵/‏۰ حدود ‏nm۵/۵‏ تعیین گردید. همچنین بر طبق نتایج AFM، با ازدیاد میزان نقره، زبری سطح لایه‌ها افزایش می‌یابد که نشان داده‌شد. این، بیانگر افزایش توزیع سطحی نانوذرات نقره Ag می‌باشد.


‏عنوان

:

سنتز نانو‌کاتالیست نیکل و بررسی تاثیر آن در فرایند احیای گروه نیترو در ترکیبات آلی

‏توصیفگر

:

سنتز
موادنانوساختار
کاتالیزورها
نیکل
اکسیداسیون و احیا
ترکیبات نیترو
نانوذرات

‏چکیده

:

هدف پژوهش سنتز نانو‌کاتالیست نیکل و بررسی تاثیر آن در فرایند احیای گروه نیترو در ترکیبات آلی است. در این آزمایش نانوذرات نیکل با روش احیای نیترات نیکل هگزا هیدرات بوسیله هیدرازین هیدرات در محلول آبی در حضور بنزتونیوم کلراید به عنوان سورفاکتنت کاتیونی و پلی‌وینیل پیرولیدون٬ به عنوان عامل امولسیفایر تحت تابش امواج اولتراسونیک سنتز شدند. قطر نانوذرات نیکل (۵-۵/۲) نانومتر اندازه‌گیری شد.ماده امولسیون کننده PVP از سورفاکتنت کاتیونی بنزتونیوم کلراید٬ مقاومت بیشتری در محدودکردن رشد نانوذرات نیکل‌ دارد. از نانوذرات نیکل سنتز‌شده در حضور پلی‌وینیل پیرولیدون به علت داشتن بهترین توزیع دانه‌بندی ذرات٬ به عنوان کاتالیزور و از هیدرازین هیدرات به عنوان عامل احیاکننده برای احیای ترکیبات نیتروآروماتیک از جمله ۴- نیترو آنیلین٬ نیتروبنزن و ۲- نیترو فنل استفاده شد. ترکیبات آمینو آروماتیک از طریق جذب سطحی شیمیایی ترکیبات نیتروآروماتیک در سطح کاتالیست نانو نیکل و احیا بوسیله هیدرازین هیدرات سنتز شدند. در این پژوهش نانوذرات نیکل با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری٬ میکروسکوپ الکترونی پویشی٬ تفرق اشعه ایکس شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند.


‏عنوان

:

تاثیر سورفکتانت بر نانو ساختار و خواص مغناطیسی گارنت ایتریم آهن تولید شده به روش سل-ژل احتراقی

‏توصیفگر

:

مواد فعال در سطح
خواص مغناطیسی
موادنانوساختار
آنیون‌ها
کاتیون‌ها
آهن
ایتریم
گارنت
فرایند سل- ژل
احتراق
کلویید‌ها

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش بررسی تاثیر سورفکتانت بر نانو ساختار و خواص مغناطیسی گارنت ایتریم آهن تولید شده به روش سل-ژل احتراقی است و به روش انجام شده است.خواص مغناطیسی گارنت ایتریم آهن تولید شده در حضور سورفکتانت کاتیونی نیز توسط دستگاه VSMمطالعه شد. نتایج نشان می دهند با افزایش زمان کلسیناسیون تا ۳ ساعت می توان به گارنت تک فاز خالص دست یافت و در حضور سورفکتانت ها واکنش احتراق زودتر انجام شده و نیز دمای تشکیل گارنت ایتریم آهن کاهش می یابد. در نمونه های نسبت مولی سورفکتانت کاتیونی به ایتریم برابر با۲۰/۰، ۲/۰، ۸/۰ و ۲ به ۳ بود، پس از کلسینه شدن در دمای 800 درجه سیلسیوس گارنت ایتریم آهن تک فاز حاصل می شود. کمترین اندازه کریستالیست ها، ۱۵ نانومترو متعلق به نمونه با نسبت مولی سورفکتانت کاتیونی به ایتریم برابر با 8/0 به 3 میباشد. با افزودن سورفکتانت آنیونی دمای شروع تشکیل گارنت کاهش یافته ولی تکمیل تشکیل فاز گارنت در دماهای بالاتر تا ۹۰۰ درجه ممکن خواهد بود. همچنین سورفکتانت آنیونی تاثیری در کاهش اندازه کریستالیت ها نداشته و به دلیل بالاتر بودن دما، رشد دانه نسبت به نمونه فاقد سورفکتانت بیشتر است. همچنین مغناطیس پودرها با افزایش مقدار سورفکتانت کاتیونی افزایش و نیروی وادارندگی مغناطیسی کاهش می یابد. کلیدواژه ها: گارنت ایتریم آهن، سورفکتانت کاتیونی، سورفکتانت آنیونی، سل- ژل خود احتراقی،نانو بلور.


‏عنوان

:

بررسی خصوصیات لایه نانو الیاف تهیه شده از فیبرویین ابریشم به روش الکتروریسی

‏توصیفگر

:

نانوالیاف
فیبرویین ابریشم
ریسندگی الکتریکی
فرمیک اسید

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی فیبروئین‌ابریشم در اسید‌فرمیک حل شده و مورفولوژی نانوالیاف با استفاده از میکروسکوپ SEM و تاثیر پارامترهای غلظت محلول الکتروریسی، ولتاژ بکار برده و بر اندازه قطر نانوالیاف، توزیع قطری و مورفولوژی آنها است. نتایج نشان می‌دهند با روش RSM مورد تجزیه و تحلیل داده شده تولید نانوالیاف‌فیبروئین غلظت محلول الکتروریسی عامل تاثیر گذارتری بر روی اندازه قطر، توزیع قطری و مورفولوژی نانوالیاف است و تاثیر پارامتر ولتاژ بکار برده کمتر است، افزایش غلظت باعث افزایش اندازه قطر الیاف شده و افزایش ولتاژ باعث افزایش تعداد الیاف با قطر کمتر و جهت بهبود خواص و تغییر ساختار لایه فیبروئین‌ابریشم از حالت تصادفی به فرم ورقه بتا ابریشم با حلال‌های آلی اتانول و متانول عمل و انتقال ساختار با استفاده از اسپکتروسکوپی FTIR است، انتقال پیکها پس از عمل‌کردن با حلال به سمت عدد موجی کمتر نشان تغییر ساختار فیبروئین از فرم تصادفی به ورقه بتا و درجه کریستالی نانوالیاف پس از عمل با حلال افزایش یافته و خواص مکانیکی لایه نانو‌الیاف‌ فیبروئین‌ابریشم عمل شده با حلال در مقایسه با لایه نانوالیاف فیبروئین‌ابریشم خام است. کلیدواژه‌ها: الکتروریسی، فیبروئین، نانوالیاف، خواص.


‏عنوان

:

ساخت و بررسی خواص نانو کامپوزیت‌های پلی آمید ۶ ، ۶ چقرمه شده

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
ت‍ول‍ی‍د
مواد چندسازه
ش‍ن‍اخ‍ت‌
واکنش‌های شیمیایی
پلیمرها
ترکیب‌های آلی
فرایندهای صنعتی
تکنولوژی ریخته‌گری
پلی آمیدها
جقرمگی

‏چکیده

:

در پژوهش حاضر جهت تولید نانوکامپوزیت نایلونهای اصلاح شده ابتدا به معرفی پلی‌آمیدها و مکانیسم ساخت آنها پرداخته شده است. در ادامه، روشهای عمده بهبود خواص پلی‌آمیدها، مورد بررسی قرار گرفته است. و مشاهده شده که استفاده از جز، سومی بعنوان سازگارکننده برای ایجاد مورفولوژی پایدار ضروری است. برای افزایش چقرمگی نایلون ۶/۶ از لاستیک اصلاح شده SEBS-g-MA استفاده شد که این لاستیک به علت دارا بودن ۲٪ مالئیک انیدرید سازگاری بسیار مناسب و مورفولوژی پایداری را با نایلون نشان داد. نانوکامپوزیت آن با خاک رس اصلاح شده با ماتریس آلیاژ تهیه شد و با تهیه نانوکامپوزیتهای حاصل شده در درصدهای مختلف از لاستیک و ارگانوکلی، بهبود قابل ملاحظه‌ای در مدول و استحکام کششی بدون تغییر قابل ملاحظه در ضربه بدست آمد. برای بررسی نوع ارگانوکلی و روش اختلاط نانوکامپوزیت پلی‌آمید ۶،۶ خالص با ارگانوکلی تهیه و سپس لاستیک عامل دار شده با آن مخلوط شد. هر دو روش مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر نشان دادند ولی روش دوم، در مجموع خواص بهتری را نشان داد. در نهایت برای بررسی ساختار و مورفولوژی، آزمایشات اشعه ایکس، SEM انجام شد که با نتایج مکانیکی همخوانی دارند. کلمات کلیدی: پلی‌آمید، لاستیک عامل دارشده، نانو کامپوزیت، ارگانوکلی، روش مذاب، چقرمگی.


‏عنوان

:

بررسی تاثیر روش تهیه و میزان خاک رس در نانو کامپوزیتهای پلی یورتانی

‏توصیفگر

:

خاک رس
نانوساختارها
پلیمرها
نانوبلورها
خواص مکانیکی
پلی اورتانها
ریز فناوری

‏چکیده

:

در این پایان‌نامه نانوکامپوزیتهای پلی‌یورتان- خاک رس بر پایه پلی (تترا متیلن اتر گلیکول)، تولوئن دی‌ایزوسیانات، بوتان دی‌ال و درصد بسیار کمی خاک رس اصلاح شده آلی (با نام تجاری Cloidite 30B) از دو طریق مختلف تهیه و مورد مطالعه قرار گرفتند.در مسیر اول ابتدا پلی ال با خاک رس اصلاح شده مخلوط و سپس عمل پلیمریزاسیون به روش پیش‌پلیمری انجام شد.در مسیر دوم الاستومر گرمانرم پلی یورتان در یک مخلوط‌کن داخلی هاک (Haake) با خاک رس اصلاح شده مخلوط شد (روش در همرفتگی مذاب) .مطالعات تفرق اشعه ایکس نشان داد که در کلیه کامپوزیتها خاک رس در مقیاس نانو در ماتریس پلیمری پراکنده شده، یعنی ساختار نانوکامپوزیتی حاصل گشته است.بررسی خواص مکانیکی نشان می‌دهد استفاده از حدود ٪۴/۰ خاک رس در روش پلیمریزاسیون نفوذی درجا منجر به افزایش قابل توجه استحکام کششی، مدول الاستیسیته و دمای انتقال شیشه‌ای می‌شود.همچنین مشخص گردید که این نوع خاک رس اصلاح شده در درصدهای بیشتر از ٪۴/۰ می‌تواند بر روی خواص مکانیکی تاثیر منفی بگذارد.بنابراین میزان استفاده از این خاک رس اصلاح شده خاص در روش پیش‌پلیمری محدودیت دارد.در عین حال نتایج آزمون TGA حاکی از افزایش قابل توجه درجه حرارت آستانه تخریب با ازدیاد درصد خاک رس در نانوکامپوزیتها می‌باشد.


‏عنوان

:

جداسازی ترکیبات گوگردی از بنزین توسط نانو لوله‌های کربنی

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
نانوتیوپها
واکنش‌های شیمیایی
گوگردگیری
بنزین
‏‫تفکیک (شیمی)

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی حذف ترکیبات گوگردی از بنزین توسط کاتالیست با پایه نانو لوله های کربنی است. نانولوله های استفاده شده در این تحقیق از روش رسوب دهی بخار شیمیایی تولید شده است. نتایج نشان داد که پارامتر اصلی که نقش مهمی در پدیده حذف این ترکیبات بازی می کند. غلظت اولیه ترکیبات گوگردی می باشد. زمان لازم برای رسیدن به تعادل بین کاتالیست واکنش گر در این و اکنش ۷ ساعت می باشد. برای محاسبه معادله سرعت واکنش از روش دیفرانسیلی و انتگرالی استفاده شده است. درجه واکنشی محاسبه شده از هر دو روش با اختلاف کمی ۸۵، ۲ است و ثابت سرعت واکنش در دماهای مختلف متغیر است. با افزایش دما از ۲- تا ۴۰ درجه سانتیگراد مشاهده می شود که میزان افزایش می یابد، همچنین بررسی تطابق داده های جذبی ترکیبات گوگردی با ایزوترم های جذب مختلف نشان داد که مدل لانگمور و ردلیچ- پیترسون برای داده های آزمایشگاهی در مقایسه با مدل جذب فرندلچ مناسب تر است. واژه های کلیدی: ترکیبات گوگردی- نانولوله های کربنی- ایزوترم جذب.


‏عنوان

:

‏‫سنتز و خواص کاتالیزوری مخلوط کاتالیزورهای نانو کریستال Pt-TiO2/SiO2

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
واکنش‌های شیمیایی
کاتالیزورها
بلورها
ساختار
خواص شیمیایی
شناسایی

‏چکیده

:

‏‫در پژوهش حاضر فتوکاتالیزورهای TiO2/ SiO2 در اندازه های نانو و در حالات بلورین مختلف و نسبت های گوناگون از تیتانیم به سیلیسیم به روش سل- ژل سنتز شده اند. تشکیل فاز آناتاز و روتیل تیتانیم دی اکسید بر روی پایه سیلیس آمورف با XRD تایید شده و اندازه بلورها با استفاده از رابطه Scheere، در حدود ۲۰-۷ نانومتر محاسبه شده است. تصاویر SEM، وجود ذرات پلاتین را بر روی فتوکاتالیزورها تایید می کند و نشان دهنده آن است که ذرات پلاتین به صورت همگن در تمامی سطح اضافه نمی شوند و وجود آنها در برخی نقاط بیشتر است. برای بررسی عملکرد فتوکاتالیزورهای TiO2/SiO2 سنتز شده و انواع پلاتینه شده آنها، تجزیه رنگ مالاکیت سبز به روش فتوکاتالیزی در نظر گرفته شده است و اثر عواملی چون مقدار کاتالیزور و PH محیط واکنش در دمای C ‏‏۳۰ روی سرعت تخریب مالاکیت با این فتوکاتالیزور مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این که کاتالیزور با غلظت ۱ گرم بر لیتر محلول مالاکیت سبز و PH اسیدی مناسبت ترین شرایط برای تجزیه مالاکیت سبز با این فتوکاتالیزور است. همچنین کاتالیزور برهنه آناتاژ خالص بهترین عملکرد را در بین تمامی کاتالیزورهای برهنه دیگر از خود نشان می دهد و نیز بازده فتوکاتالیزوری این کاتالیزورها با نشاندن پلاتین بر روی آنها افزایش می یابد.


‏عنوان

:

تهیه و تعیین مشخصات غشاء نانو زئولیتی و ارزیابی کارایی آن با استفاده از تراوش تبخیری

‏توصیفگر

:

ب‍ه‍ره‌وری‌
زئولیتها
تراوش تبخیری
سنتز
ریزفناوری
پودرها
پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
واکنش‌های شیمیایی
غشاهای مصنوعی
‏‫تفکیک (شیمی)

‏چکیده

:

‏‫در پژوهش حاضر نانو ذرات زئولیتی خانواده فوجاسیت - NaX, NaY - به ترتیب در اندازه‌های 110 - 60 نانومتر و 130 - 40 نانومتر سنتز شدند. در تهیه زئولیت نوع NaY ترکیب مولی 13.6EtOH : ‏370H2O: ‏3.4SiO: ‏Al2O3: ‏0.032Na2O: ‏2O(‏TMA) ‏2.46 و در سنتز زئولیت نوع NaX ترکیب مولی 190H2O: ‏4SiO2: ‏5.5Na2O: Al2O3 l مورد استفاده قرار گرفت پودرهای حاصله با به کارگیری آنالیزهای مختلف از جمله TEM, SEM, FTIR, XRF بررسی شدند. نانوزئولیت نوع NaY در دانه‌نشانی پایه‌های a-AL2O3 به کار رفت و با استفاده از روش رشد ثانویه غشاء زئولیتی NaY تهیه شد. ساختار غشاهای ساخته شده به کمک آنالیزهای SEM و XRD و عملکرد آن با استفاده از تراوش تبخیری آب / اتانول مورد بررسی قرار گرفت. بهترین غشاء تهیه شده با ضخامت nm‏ 5.5 دارای فلاکس 22kg/mhr و فاکتور جداسازی 10 بوده است. کلیدواژه: غشاء، نانوزئولیت، فوجاسیت، جداسازی


‏عنوان

:

سنتز و بررسی خواص فتوکاتالیتیکی نانو کاتالیزور تیتانیم اکسید دوپه شده با وانادیم

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
دی‌اکسید تتیان
واکنش‌های شیمیایی
وانادیم
مواد شیمیایی آلی
کاتالیزورها
پرتودهی

‏چکیده

:

‏‫در پژوهش حاضر فتوکاتالیزور Tio2/SiO2 به شکل نانو بلورهای آناتاز به روش سل - ژل در pH‌های مختلف سنتز شده‌اند. در ۵/۱ = pH کاتالیزور TiO2 به شکل آناتاز خالص است. نسبت مولی تیتانیم به سیلیسیم در این کاتالیزور ۳۰ به ۷۰ می‌باشد. تشکیل فاز آناتاز تیتانیم دی‌اکسید بر روی پایه سیلیس آمورف با XRD تایید شده و اندازه بلورها با استفاده از رابطه شرر، در حدود ۱۵ - ۶ است. به منظور ارتقاء فرایند فتوکاتالیزوری TiO2/SiO2 در معرض نور مرئی و انادیم به نسبت جرمی ۱/۰ = V/Ti به درون کاتالیزور دوپه شد و کاتالیزور V2O5/TiO2/SiO2 به روش مقدماتی‌تر سنتز شده است. کاتالیزورهای سنتز شده با روشهای SEM, FT - IR, XRD, ICP و UV - Vis انعکاسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای بررسی عملکرد فتوکاتالیزورهای سنتز شده تخریب مونوکاروبنزن و دی کلروبنزن در معرض نور مرئی و نور UV انجام شده است و اثر عواملی چون مقدار کاتالیزور و pH محیط واکنش در حدود دمای C۴۰ مورد بررسی قرار گرفته است.


‏عنوان

:

استفاده از سیلیکاژل‌های نانو حفره عامل‌دار به عنوان جاذب‌های جدید برای استخراج فاز جامد گزینشی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز فلزات سنگین از قبیل مس[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش حسن رودبارکی ؛ استاد راهنما محمودرضا سهرابی ؛ استاد مشاور مهران جوانبخت.

‏توصیفگر

:

جاذب‌ها
سیلیکاژل
موادنانوساختار
فلزات سنگین
مس
سرب
آب
ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌‌پ‍ذی‍ری‌

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی استفاده از سیلیکاژل‌های نانو حفره عامل‌دار به عنوان جاذب‌های جدید برای استخراج فاز جامد گزینشی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز فلزات سنگین از قبیل مس و سرب است برای هر کدام از جاذبها٬ شرایط مختلف عملیاتی از قبیل مقدار جاذب٬ اثر PH ٬سرعت جریان محلول شوینده٬ حضور یون‌های مزاحم٬ نوع و حجم محلول شوینده و فاکتور تغلیظ مورد ارزیابی و بهینه‌سازی قرار گرفته شد. نتایج نشان میدهد نانو حفره DPNSG۴ نسبت به فلز سرب در شرایط بهینه٬ گزینش‌پذیر بهتری است و نانو حفره DPNSG۴ نیز گزینش‌پذیر خوبی برای مس است. انحراف استاندارد نسبی برای سرب و مس به ترتیب ٪۱/۳ و ٪۹/۲ بدست آمد.


‏عنوان

:

‏‫تهیه نانو ذرات ‏Tio2 و مطالعه خواص فتو کاتالیزی آن در حذف علف‌کش بنتازون از آبهای آلوده طی فرآیند ‏UV/Tio2

‏توصیفگر

:

نانوذرات
دی‌اکسید تیتان
واکنشهای فتوشیمیایی
بنتازون
علف‌کش‌ها
آل‍ودگ‍ی‌ آب‌

‏چکیده

:

‏‫در کار پژوهشی حاضر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم به روش هیدرولیز کنترل شده محلول TiCL4، در ساختارهای آناتاز و روتیل با اندازه‌های ۶-۱۱ نانومتر تهیه شد. برای توصیف نانو ذرات تهیه شده از طیفهای XRD و تصاویر SEM آنها استفاده شده‌است. و نیز حذف علف‌کش بنتازون در حضور نانوذرات TiO2 بعنوان فتوکاتالیزور و تحت تابش نور UV-C مورد مطالعه قرارگرفته‌است و برخی از عوامل موثر در این فرآیند بررسی شدند. در شرایط بهینه که مقدار نانوذرات TiO2 برابر با ppm۲۰۰، غلظت اولیه علف‌کش بنتازون برابر با ppm۱۵، pH‏ برابر با ۵/۶ و شدت تابش نور UV برابر با توان 2- Wm۱۷/۵ بود در مدت زمان ۹۰ دقیقه ۹۹ درصد از مقدار اولیه علف‌کش بنتازون حذف گردید.


‏عنوان

:

بررسی نانو ساختار لایه‌های نازک فلزی به روش‌های وارن اورباخ و تابع ویگت دوگانه و شبیه‌سازی رشد لایه‌های نازک ‏‏Prof.M.A.Player

‏توصیفگر

:

پوشش‌های حفاظتی
ریزفناوری
مدل‌سازی
دی‌اکسید تتیان
نقره
پرتوهای ایکس
واکنش‌های شیمیایی

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل مختلف انباشت بر نانوساختار لایه‌های نازک فلزی تیتانیم و نقره است. به این منظور اول به صورت عمومی به بررسی تاثیر عوامل انباشت بر نانو ساختار لایه‌های نازک فلزی و تحقیقات پیشین پرداخته شده است. سپس تاثیر نانو ساختارها بر پهن‌شدگی خط‌های پراش پرتوی X و روش‌های پیشرفته‌ای و تاثیر عوامل انباشت بر نانوساختار لایه‌های نازک نقره و تیتانیم انباشت شده تحت خلا فرازیاد بررسی شده است. همچنین دو مدل انبوهش بالستیکی، پیشنهاد شده و فرایند رشد لایه‌های نازک تحت اثر عواملی مانند دمای زیرلایه، آهنگ انباشت، زاویه انباشت، ناصافی سطح زیرلایه شبیه‌سازی و بررسی شده است. در نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی هم‌خوانی خوبی با نتایج تجربی و مدل‌های ساختار لایه‌های نازک مشاهد شده است.


‏عنوان

:

بررسی ساخت، شناسایی تجمع‌پذیری نانو ذره احاطه‌شده با لیگاندهای کرون‌اتری

‏عنوان دیگر

:

‏‫‫Modification of gold nanoparticles whit monoaza crown ethers (synthesis, characterization & aggregation)‏‏‏

‏توصیفگر

:

نانوذرات
لیگاند
انباشتگی
اترهای تاجی
سنتز
طلا

‏چکیده

:

هدف از این پژوهش تهیه نانوذرات طلایی است. در این پژوهش یک سری لیگاند منو ازا کرون ساخته و روی سطح نانو ذزه قرار داده می‌شود و نمونه طلا اصلاح شده با این لیگاندها شناسایی و پدیده تجمع‌پذیری با استفاده از فلزات مختلف که کمپلکس (۲+۱) دارند مورد بررسی قرار داده شده و برای این کار از دستگاههای Uv/Vis, TEM استفاده شده است.


‏عنوان

:

‏‫مطالعه و بررسی روش‌های تولید ذرات نانو ساختاری گروه ‏II و ‏VI با رویکرد تولید ‏ZnS خالص و آلائیده با نقره

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
نیمه هادی‌ها
بلورشناسی
پرتودهی
الکتروشیمی
نقره

‏چکیده

:

‏‫هدف از پژوهش حاضر بررسی و معرفی روش های تولید نانو ساختار نیمه رسانای گروه II, VI و تولید سولفید روی نانو ساختار خالص و آلائیده با نقره بوده است و ضمن معرفی روش های فیزیکی، شیمیایی از روش رسوب دهی کنترل شده با مهار کنندگی مرکپتواتانول در تولید سولفیدروی خالص و آلائیده با نقره استفاده شده و دلایل طول موج جذب ذرات سولفیدروی در حالت حجیم در حدود nm ‏‏۳۱۰ و گاف انرژی در حدود ev ‏‏۴ بدست آمده است و با استفاده از طول موج و گاف انرژی بدست آمده محاسباتی نیز برای ارزیابی ذرات انجام گرفته است. ابعاد ذرات از nm۳/۲ تا nm ‏‏2/4 برآورد شده و حاصل از این پژوهش ساخت ZnS با ابعاد nm۱-۵ و مقایسه با کارهای جهانی گزارش شده و ساخت ZnS:Ag با ابعاد nm ‏‏۱-۵ و مقایسه ZnS تولیدی و کنترل ابعاد نانو ساختارها و کنترل اثر محیط و اکسیژن برای جلوگیری از اکسید شدن نقره بوده است.


‏عنوان

:

سنتز نانو ذرات کاتالیستی با استفاده از انرژی اولتراسونی جهت ساخت کاتالیست‌های فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون و حذف ترکیبات تیوفنی با استفاده از این کاتالیست‌ها

‏توصیفگر

:

سنتز
امواج ماورای صوت
نانوذرات
کاتالیزورها
تیوفن‌ها
کبالت
مولیبدن
آلومینیم ، اکسید
سونوشیمی

‏چکیده

:

هدف پژوهش : بررسی سنتز نانو ذرات کاتالیستی با استفاده از انرژی اولتراسونی جهت ساخت کاتالیست‌های فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون و حذف ترکیبات تیوفنی با استفاده از این کاتالیست‌ها است و ذرات کبالت مولیبدن برپایه کربن و آلومینا با استفاده از دو روش سونو شیمی و تلقیح سنتز و مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات نانو ذرات سنتز شده با استفاده از روش TGA, XRD, SEM تعیین گردید. در نهایت تاثیر کاتالیست بدست آمده بر روی فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون تیوفن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این تاثیر کاتالیست بدست آمده بر روی فرآیند فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون تیوفن مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر پارامترهایی مانند در صد کبالت، مولیبدن، مقدار کاتالیست و غلظت تیوفن بر روی درصد حذف تیوفن بررسی شده است. دستگاه GC-MS برای بررسی چگونگی حذف تیوفن به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که استفاده از پایه کربنی در کاتالیست های سنتز شده به روش سونو شیمی در صد حذفی حدود۸/۱ برابر بالاتر از کاتالیستهای تهیه شده به روش تلقیح دارند. و درصد حذف تیوفن در حالت استفاده از کاتالیستهای تهیه شده به روش سونوشیمی برای پایه کربنی حدود ۳/۱برابر بزرگتر از کاتالیست های تهیه شده روی پایه آلومینا بود.کلیدواژه ها: هیدرودی سولفوریزاسیون، سونوشیمی، کبالت مولیبدن،کربن، نانو ذرات کاتالیستی، تیوفن،ץآلومینا.


‏عنوان

:

‏‫ساخت و تثبیت نانوذرات ‏TiO2‏ روی بسترهای رشته‌ای به منظور خواص فتوکاتالیستی


‏عنوان

:

بررسی خواص سطحی و نواحی مغناطیسی آلیاژهای مغناطیسی نرم آمورف و نانوبلور (فاینمت) با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسکوپ نیروی مغناطیسی


‏عنوان

:

‏‫بررسی نانو ساختار آلیاژسازی مکانیکی‌شده ‏Ni-Ti و محصول تف‌جوشی آن.

‏چکیده

:

در این تحقیق فرایند آلیاژسازی مکانیکی با بکارگیری متغیرهای حاکم بر آسیای سیاره‌ای نظیر سرعت چرخش محفظه آسیا، زمان کار آسیا، نسبت وزنی گلوله به پودر، عامل کنترل فرایند و نسبت اتمی نیکل به تیتانیم مورد برسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تشکیل ترکیب بین فلزی NiTi در سرعت چرخش محفظه بیشتر (۶۰۰ دور در دقیقه) در زمان بالنسبه کمتری (۲۰ ساعت) صورت می‌پذیرد. همچنین بکارگیری نسبت وزنی گلوله به پودر بیشتر موجب کاهش زمان فرایند آلیاژسازی مکانیکی می‌گردد. بکارگیری عوامل کنترل فرایند (الکل متیلیک، الکل اتیلیک و اسید استئاریک) بازیابی محصولات آسیا را افزایش داده لیکن افزایش آلودگی را به همراه دارند. مطالعات پاش سنجی پرتو ایکس و پراش الکترونیکی موید تشکیل فاز بلوری نامنظم NiTi و یک فاز آمورف می‌باشد. همچنین میکروسکپ الکترونیکی عبوری حاکی از تشکیل نانو بلورهایی در حد ۱۵-۱۰ نانومتر می‌باشد. عملیات حرارتی آنیل محصولات پودری تا دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد منجر به تشکیل عمده ترکیب بین فلزی NiTi با ساختمان بلوری مطابق ابر شبکه B2 (آستنیت) و مقادیر محدودی Ni3Ti و NiTi2 شده است. این در حالی است که عملیات حرارتی در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۰ ساعت در خصوص محصولات پودری فشرده شده تحت فشار ۳۵۰ مگا پاسکال موجب تشکیل عمده ترکیب بین فلزی NiTi با ساختمان بلوری مونوکلینیک (مارتنزیت) به همراه مقادیر محدودی Ni3Ti و NiTi2 شده است. وقوع سه قله گرمازا در آزمایش تحلیل حرارتی محصولات کار آسیا با تشکیل سه ساختمان بلوری یاد شده حین عملیات حرارتی مطابقت دارد. افزایش نسبت نیکل به تیتانیم در مخلوط پودری اولیه موجب ترغیب تشکیل فاز آستنیت و فاز Ni3Ti در محصولات کار آسیا شده و آنیل شده دارد. بعد از عملیات آنیل محصولات پودری تا دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد اندازه بلورها همچنان در حد نانومتر باقی ماندند.


‏عنوان

:

ساخت نانو ذرات و لایه‌های نازک تیتانات بیسموت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها

‏توصیفگر

:

نانوذرات
اوپ‍ت‍ی‍ک‌
بیسموت
فرو‌الکتریسیته
لایه‌های نازک

‏چکیده

:

هدف تحقیق ساخت نانو ذرات و لایه‌های نازک تیتانات بیسموت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها است. نتیجه بررسیها نشان داد که این لایه‌ها در ناحیه فرا بنفش جاذب نور و در نواحی مرئی شفاف‌اند. برای محاسبه و تعیین خواص اپتیکی و الکتریکی لایه‌ها از قبیل ضریب شکست، ضریب جذب، ضریب خاموشی، گاف نواری اپتیکی، ثابت دی الکتریک و اتلاف دی الکتریک از روش سان و پل استفاده شد. گاف نواری محاسبه شده و ثابت دی الکتریک نشان داد که این ترکیب شدیدا دی الکتریک است. پارامترهای پاشندگی نمونه‌‌ها نیز بررسی شدند. برای محاسبه پارمترهای پاشندگی از قبیل انرژی پاشندگی و پارمتر پراکندگی ضریب شکست از رابطه سلمییر و مدل فرضی نوسانگر الکترونی منفرد استفاده شد. مقدار پارامتر پراکندگی ضریب شکست نشان می‌دهد که این ترکیب فرو الکتریک است.


‏عنوان و نام پدیدآور

:

اندازه گیری خواص حرارتی سوسپانسیون‌های نانو ذرات‌اکسید آلومینیوم و اکسید مس در روغن موتور (نانوسیال)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ سهراب خان‌محمدی ؛ استاد راهنما غلامرضا اعتماد.

‏توصیفگر

:

خواص حرارتی
‏‫تعلیق (شیمی)
آلومینیم ، اکسید
اکسید مس
نانوذرات
روغن و روغن‌کاری

‏چکیده

:

هدف پژوهش اندازه‌گیری خواص حرارتی سوسپانسیونهای نانوذرات اکسید آلومینیم و اکسیدمس در روغن‌موتور است. نانوسیال ذرات‌نانو، یک ماده جدیدی است که ادعا می‌شود هدایت حرارتی بالاتری نسبت به سیال‌ پایه دارد و از معلق‌سازی ذرات‌نانو در سیال پایه بدست می‌آید سیالات پایه هدایت حرارتی پاینی دارند و همواره محققان به دنبال راهی برای جبران این نقیصه بوده‌اند. در این رساله هدایت حرارتی و ظرفیت حرارتی سوسپانسیونهای نانوذرات در دمای ۲۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد و غلظتهای گوناگون نانوذرات تا ۲درصد حجمی اندازه‌گیری شده است. برای اندازه‌گیری هدایت‌حرارتی از روش سیم‌داغ گذرا استفاده شده است در این روش بر مبنای توزیع شعاعی حرارت در یک محیط بی‌نهایت با استفاده از یک سیم بلند و اندازه‌گیری دما در بازه‌های مختلف زمانی در سیم یا به عبارتی مرکز طی یک فرایند گذرا هدایت حرارتی تعیین می‌شود نتیجه اینکه هدایت حرارتی نانوسیالات با افزایش دما کاهش پیدا می‌کند و این رفتار آنها مشایه خود روغن است همچنین با افزایش دما ارتقاء کمتری در هدایت حرارتی دیده می‌شود، خطای اندازه‌گیری کمتر از یک درصد است. برای اندازه گیری ظرفیت حرارتی از یک کالری‌مترادیابتیک استفاده شد. اندازه‌گیری با این روش حرارت دادن به نمونه و تعیین اختلاف دمای ایجاد شده در آن در یک محیط آدیابتیک است، نتیجه این که کاهش زیاد ظرفیت حرارتی درصدهای حجمی کم و رسیدن آن به یک روند آرام‌‌تر و نسبتاخطی در درصدهای حجمی بالا و کمتر شدن اثرات مولکولی آنها است.


‏عنوان

:

تاثیر غلظت sio2 ونانو ذرات طلا بر خواص فیزیکی و کاربردی نانو کریستال‌های wo3 به روش سل-ژل