نانو3 مل

     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی اثر آنیون‌های ‏Nonafluoro-1-butanesulfonate و ‏Dodecyl sulfate در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی با استفاده از سورفکتانتهای آلی کاتیونی در محیط‌های قلیایی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

موادنانوساختار
Nanostructured materials
سنتز
آنیونها
کاتیون‌ها
قلیایی‌ها
مواد متخلخل
مواد فعال در سطح

‏چکیده

:

در این تحقیق، مواد نانو متخلخل سیلیسی از خانواده M41S با استفاده از قالب‌های ابر مولکولی سورفکتانت‌های کاتیونی همراه با یون‌های متقابل آلی- معدنی که از نظر ساختاری مشابه با سورفکتانت‌های مورد استفاده هستند. در شرایط قلیایی و هیدروترمال تهیه شدند. در تهیه فازهای نانو متخلخل سیلیسی، عوامل تاثیرگذار در تشکیل فاز نهایی مانند دما، pH، زمان، نسبت سورفکتانت: سیلیس و غلظت سورفکتانت ثابت نگه داشته شده‌اند و فقط غلظت یون متقابل آلی- معدنی تغییر یافت. تغییر غلظت این یون‌های متقابل، انتقالات فازی را از حالت‌های هگزاگونال به مکعبی و لایه‌ای در طیف‌های XRD نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان این مواد را به عنوان کمک سورفکتانت نامید. این یون‌های مهمان با کاتیون‌های سورفکتانت و آنیون‌های سیلیکاتی در خلال سنتز رقابت می‌کنند و بر محدوده نظم و پایداری فازهای مزوپوری تاثیر می‌گذارند و نقش حدواسط را در ایجاد توازن الکتریکی و عدم توازان دانسیته جزئی بار الکتریکی بازی می‌کنند که در نهایت کنترل انحناهای سطح و خواص مزوفازها را به عهده دارند. مطالعات انجام‌گرفته بر روی سیلانولات سطح و درصد سیلیس فازهای نهایی تاییدکننده این نظر است. نظم ساختارهای کریستالی و ریخت‌شناسی فازها در این تحقیق با استفاده از تکنیک SEM بررسی شده‌است.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫تهیه و بررسی ساختاری و توان ترموالکتریک لایه‌های نازک تهیه شده از نانو‌ذرات Bi2 Te3‏ بوسیله روش تبخیر حرارتی  نظری ؛

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
تبخیر
توان گرماالکتریکی
بیسموت
لایه‌های نازک
تلوریم نیم‌رسانا

‏چکیده

:

در این پروژه خواص ترموالکتریکی لایه‌های نازک نیمه رسانای بیسموت تلوراید مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از روش Sonochemical نانو پودر این ماده تهیه می‌شود و سپس بوسیله دستگاه اسپاترینگ AS، لایه نازکی از Bi2 Te3 را روی زیر لایه شیشه‌ای با استفاده از روش Vaporation در دمای اتاق، نشانده می‌شود. برای بررسی اثر دمای مختلف، نمونه در دماهای مختلف پخت داده می‌شود با استفاده از روش موسوم به Differential خواص ترموالکتریکی لایه‌های نازک Bi2 Te3 در گستره دمایی ۳۲۰ تا ۳۸۰ درجه کلوین مورد بررسی قرار گرفته است. برای مشخصه نگاری نمونه‌ها از طیف جذبی در ناحیه فرابنفش و مرئی و طیف پراش اشعه X و تصاویر میکروسکوپی استفاده شده او اندازه نانو ذرات تعیین گردیده است. افزایش قابل ملاحظه‌ای در مقدار ضریب سیبک در نمونه لایه نازک نسبت به حالت توده‌ای مشاهده شده است. فرایند پخت نمونه در درجه حرارتهای مختلف همچنین بر مقدار ضریب سیبک می‌افزاید. تغییرات ضریب سیبک با دما و ضخامت بر اساس تغییرات دمایی رسانش ذاتی و غیر ذاتی قابل توجه است.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫تاثیر افزودنی و عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی و ریزساختار آلیاژ نانو بلور Nd-Fe-Co-B

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوبلورها
آلیاژها
عملیات حرارتی
ساختار میکروسکوپی
خواص مغناطیسی

‏چکیده

:

هدف پژوهش ‏‫تاثیر افزودنی و عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی و ریز ساختار آلیاژ نانو بلورNd-Fe-Co-B است.نتایج نشان می دهند با افزودن GE به آلیاز و تمرکز عنصر مزبور در فاز ۲-۱۴-۱ و غنی از Nd, Co از فاز غنی از Nd به فاز ۲-۱۴-۱ پس زده می شود وافزایش مقدارCo در فاز مزبور منجر به افزایش خواص مزکور گشته است. افزودن GE بدلیل افزایش شش سطحی بین دو فاز۲-۱۴-۱ و غنی از، از نظر مورفولوژیکی فاز غنی از Nd از شکل تقریبا لایه ای به صورت کروی در ریز ساختار رسوب کرده است در نتیجه عایق بندی فاز سخت مغناطیس ۲-۱۴-1 بوسیله فاز غنی از Nd کاهش یافته و مسبب کاهش وادارندگی شده است. اما Ga رفتاری معکوس را در ریز ساختار بازی کرده و باعث وادارندگی گشته است. بررسی های سینتیکی، تاثیر عناصر افزودنی بر نحوه تبلور را عرضه داشت و تحلیل پارامترهای سینتیکی، تائیدی بر الگوی ریز ساختاری مشاهده شده و اثر بخشی عناصر افزودنی بر آن بوده است.


     
     
     

‏عنوان

:

تولید و مشخصه‌یابی نانو‌کامپوزیت‌های Al-Zn/Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی و پرس گرم

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
آلیاژسازی مکانیکی
پرس‌کاری داغ
آلیاژهای آلومینیوم
روی، اکسید
آلومینیم ، اکسید

‏چکیده

:

هدف پژوهش تولید و مشخصه‌یابی نانو‌کامپوزیت‌های Al-Zn/Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی و پرس گرم است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کاهش اندازه دانه های کریستالی آلومینیوم خالص تا ۵۰ نانومتر با ۲۰ ساعت آسیاب کاری امکانپذیر است. با آسیاب کاری مخلوط پودری آلومینیوم و روی به تدریج محلول فوق اشباع از روی در آلومینیوم تشکیل می شود. با کاهش اندازه دانه های کریستالی زمینه، عنصر روی از ساختار پس زده می شود و این امر باعث کاهش سختی در این آلیاژ می شود. با خروج روی از ساختار آلومینیوم در حین آسیاب کاری مقدار روی حل شده در ساختار به اندازه تعادلی خود می رسد. با انجام عملیات حرارتی در ۵۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه اندازه دانه های کریستالی آلیاژ آلومینیوم- روی نانوکریستال، به دلیل حضور روی در مرز دانه ها و نقش موثر آن ها در کند کردن حرکت مرز دانه ها، رشد چندانی نمی کند. با پرس گرم پودر نانوکامپوزیت تولیدی در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد تحت فشار ۴۰۰ مگاپاسکال نمونه بالکی با دانسیته ۹۹ درصد نسبت به دانسیته تئوری تهیه گردیده است. نانوکامپوزیت های تولیدی پایداری حرارتی خوبی در دماهای کمتر از ۴۰۰ درجه سانتیگراد از خود نشان می دهد.


     
     
     

‏عنوان

:

نانو‌کامپوزیت فعال حرارتی بر پایه پلیمر حافظه شکلی؛ پلی‌اتیلن سبک - خاک رس اصلاح شده

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
پلی اتیلن
اثر حافظه شکلی

‏چکیده

:

در این تحقیق تاثیر مونت‌موریلونیت اصلاح شده بر خواص مکانیکی و حافظه شکلی به همراه نیروی بازیابی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن سبک شبکه‌ای بررشی شده است. چهار نوع نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن با درصد خاک رس ۰، ۳، ۵ و ۸ ساخته شد. به منظور ارزیابی رفتار و خواص این نمونه‌ها بر روی آنها آزمونهای تفرق اشعه ایکس، تفاضل حرارتی، دینامیکی مکانیکی، کشش، بازیابی تنش تحت کرنش ثابت (ممانعت از تغییر شکل) و بازیابی آزاد، انجام شد. همچنین تاثیر کرنش اولیه بر رفتار حافظه شکلی نمونه‌ها بررسی گردید. نتایج تفرق اشعه ایکس نشان داد که ریزساختار نانو کامپوزیت حاصل، در بین لایه‌ای است و نمونه حاوی ۵٪ خاک رس دارای بهترین فاصله بین لایه‌ای در مقایسه با نمونه‌های دیگر است. نتایج همچنین نشان دادند که سفتی کشسانی، دمای بازیابی، نیروی بازیابی و سرعت بازیابی، با افزایش میزان خاک رس، افزایش یافته، کرنش بازیابی نهایی کاهش خواهد یافت. علاوه بر همه این موارد، می‌بینیم که افزایش کرنش تغییر شکل اولیه موجب کاهش دمای بازیابی و افزایش سرعت بازیابی خواهد شد. در انتها رفتار نانوکامپوزیت ساخته شده، به مثابه محرک مورد بررسی قرار گرفت و انطباق مدل قانونمند خطی بر رفتار محرک ارزیابی گردید. واژگان کلیدی: نانوکامپوزیت، پلیمر حافظه شکلی، خاک رس اصلاح شده، پلی‌اتیلن شبکه‌‌ای، نیروی بازیابی محرک.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی یک جریان آرام سیال نانو (Nanofluid) درون لوله‌هلی افقی و مایل تحت شار حرارتی ثابت بر روی دیواره

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوسیالات
‏‫معادله‌ها
ریز فناوری
لوله‌ها
انتقال گرما

‏چکیده

:

در این پروژه ، با استفاده از روش های عددی و با فرض سیال نانوی همگن پارامترهای حرارتی و هیدرودینامیکی جریان آرام سیال نانو، درون لوله های افقی و همچنین مایل با زوایای مختلف نسبت به افق مودر بررسی قرار گرفته است مدل ارائه شده یک معادله ی پیوستگی ، یک معادله ی ممنتم و یک معادله ی انرژی برای مخلوط در نظر می گیرد. معادلات بکار رفته در این کار بیضوی بوده وبا استفاده از روش حجم محدود، گسسته می شوند. در این بررسی، تمامی خواص فیزیکی به غیر از تغییرات چگالی سیال نانو، که با استفاده از فرض بوسینسک تقریب زد ه می شود ، ثابت در نظر گرفته شده اند بنابراین نیروی شناوری درون لوله بر جریان سیال نانو تاثیر گذار است .تاثیر نسبت حجمی جامد- مایع عدد گراشهف عدد رینولدز، همراه با اثر نیروی شناوری بر روی سرعت محوری سرعت های ثانویه دما ضریب انتقال حرارت جابجائی عدد ناسلت و ضریب اصطکاک سطحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش نسبت حجمی جامد - مایع در رینولدز و گراشهف ثابت ، انتقال حرارت افزایش می یابد و ضریب اصطکاک سطحی تغییر نمی کند. اما برای شار حرارتی و دبی جرمی ثابت با افزایش نسبت حجمی جامد -مایع ، ضریب اصطکاک سطحی بیشتر می شود و منجر به افزایش افت فشار در طول لوله می گردد . افزایش عدد رینولدز نیز باعث افزایش انتقال حرارت جابجایی کاهش ضریب اصطکاک و کاهش جریان ثانویه و مقادیر کانتورهای دما می شود . اثر زاویه ی لوله نسبت به افق از موضوعات دیگر مورد بررسی می باشد. مشاهده شد که درون یک لوله مایل در اعداد گراشهف پائین ، با افزایش نسبت حجمی جامد - مایع ضریب انتقال حرارت جابجائی و به تبعیت از آن عدد ناسلت کاهش می یابند ولی در اعداد گراشهف بالا با افزایش زاویه ی لوله نسبت به افق تا زاویه ی ۴۵ درجه افزایش و بعد از آن کاهش می یابند. همچنین درون یک لوله مایل و با رینولدز و گراشهف ثابت افزایش زاویه ی لوله نسبت به افق منجر به افزایش ضریب اصطکاک سطحی لوله می شود .


     
     
     

‏عنوان

:

تهیه و شناسایی نانو ذرات PEG_Polyester-PEG همراه شده با داروی Quercetin و مطالعات خارجی بدنی آزاد‌سازی دارو

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
پلیمرها
پلی استرها
کوپلیمرها
ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ول‍ی‍م‍ر
کوئرستین
آزادسازی دارو

‏چکیده

:

‏‫در این کار، بلاک کوپلیمرهای پلی هگزیلن آدیپات کوپلی اتیلن گلیکول پلی بوتیلن آدیپات کوپلی اتیلن گلیکول و پلی اتیلن آدیپات کوپلی اتیلن گلیکول از طریق واکنش تراکمی و در دو مرحله ی پیوسته تهیه شدند . در مرحله اول پلی استرهای PHA, PBA . PEA از واکنش پلیمریزاسیون تراکمی بین آدیپویل کلراید با اتیلن گلیکول بوتیلن گلیکول و هگزیلن گلیکول به نسبت مولی ۰۵/۱:۱ و در شرایط بدون حلال تهیه گردیدند. برای تهیه تری بلاک کوپلیمر نهایی به پلی استر بدست آمده از مرحله اول که البته دارای گروههای انتخایی اسید کلراید بود مقدار اضافی از پلی اتیلن گلیکول اضافه شد محصولات بدست آمده توسط دستگاههای CPC , DSC H-NMR , FT-IR مورد بررسی قرار گرفتند . نانوذرات هسته - پوسته حاوی داروی کوئرستین (دارای ویژگیهای ضد سرطانی ، ضدالرژیک ، ضدباکتری و ضد قارچی بسیار خوبی است و از گیاهان گلدار و نوعی سرخس بدست می آید) از کوپلیمرهای سه قطعه ای دو گانه دوست تهیه شده و توسط روش ترسیب نانو در محلول آبی بدست آمدند. پودر نهایی نانوذرات حامل دارو از سوسپانسیون آبی نانو ذرات و توسط دستگاه خشک کن انجمادی بدست آمد. ویژگیهای سطحی و اندازه نانوذرات از بررسی عکسهای TEM و آنالیز DLLS قابل دستیابی بود. مشخص شد که این نانوذرات دارای سطحی صاف و نرم و ابعادی بین ۶۴nm تا nm۷۴ (بسته به شرایط هستند.) از بررسی طیفهای xrd معلوم گردید که داروی گیرافتاده در نانوذرات به شکل مولکولی در هسته پخش شده اند و نه جذب سطحی کریستالها در سطح میزان قرار گیری دارو در این نانوذرات از حداقل ۲۴/۷٪ تا حداکثر ۱۹٪ تغییر می کرد و راندمان گیراندازی دارو ۷۱/۷۸٪ بود . میزان محصول تمام نمونه ها در رنج بین ۵۳٪ برای نانوذرات ۱۵٪PEA و ۷۷٪ برای نانوذرات ۱۵٪ ‏PHA قرار داشت. به شکل مشهودی مشخص شد که با افزایش میزان بر همکنشهای ناشی از سازگاری بیشتر بین داروی کوئرستین و پلی استرها از PEG-PHA -PEG به PEG-PBA -PEG و نهایتا PEG-PEA - PEG میزان گیراندازی دارو از ۲/۱۳٪ به ۵/۱۴٪ و نهایتا به ۱۹٪ افزایش یافت. همچنین سرعتهای متفاوت رهاسازی دارو در پژوهش خارج بدنی نانوذرات حاوی کوئرستین یافت گردید. ثابت شد که بر همکنشهای قوی دارو - کوپلیمر میزان گیراندازی دارو را افزایش داده در حالیکه از سرعت آزاد سازی داروی موجود در نانوذرات می کاهد. نهایتا لازم به ذکر است که نوع بر همکنشهای موجود بین کوئرستین و کوپلیمر (پیوند هیدروژنی OH های فنولی با گروههای عاملی استری بلاک آبگریز تری بلاک که البته عامل اصلی گیرندازی دارو در هسته نانو ذره نیز می باشد ) توسط مطالعات UV آشکار شد.


     
     
     

‏عنوان

:

طراحی و ساخت مجموعه الکترود- غشاء جدید با ساختار نانو در پیل سوختی غشایی و بررسی خواص فیزیکو‌شیمیایی آن با استفاده از تکنیک‌های الکترو‌شیمیایی و طیف‌سنجی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

طراح‍ی‌
موادنانوساختار
Nanostructured materials
ریز فناوری
الکترودها
پیل‌های سوختی

‏چکیده

:

در این تحقیق عملکرد کاتدهای اصلاح شده به روشهای متفاوت با نانو رشته‌های پلی‌آنیلن در سیستم سه الکترودی و پیل سوختی تحت شرایط مختلف بررسی شده است. برای این منظور ابتدا لایه کاتالیست الکترودهای نفوذی گازی با استفاده از پلی آنیلین تنها، مخلوط پلی آنیلین - نفیون و یا مخلوط نفیون - پلی آنیلین، اصلاح گردید و سپس در سیستم سه الکترودی و پیل سوختی با استفاده از تکنیکهای متفاوتی مانند ولتامتری چرخه‌ای، منحنیهای پلاریزاسیون، امپدانس الکتروشیمیایی، کرونوآمپرومتری و تصاویر میکروسکوپ الکترونی، ساختار و فعالیت آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج سه الکترودی نشان می‌دهد استفاده از نانو رشته‌های پلی آنیلین مساحت سطح فعال، زبری سطح و بازده مفید کاتالیست را افزایش می‌دهد و سبب کاهش قابل ملاحظه‌ای در مقاومتهای پلاریزاسیون الکترودهای اصلاح شده می‌شود. نتایج حاصل از پیل سوختی نیز نشان می‌دهد حضور نانو فیبرهای پلی‌آنیلین در لایه کاتالیست‌ سبب افزایش عملکرد الکترودهای نفوذی گازی می‌شود. در شرایط ایستا در بیشتر موارد مجموعه الکترود غشاء‌های اصلاح شده با مخلوط نفیون - پلی‌آنیلین و یا مخلوط پلی‌آنیلین - نفیون عملکرد بهترین نسبت به الکترودهای اصلاح شده با نفیون یا پلی‌آنیلین تنها نشان می‌دهند. این نتیجه به افزایش فعالیت الکتروشیمیایی کاتالیست و بهبود هدایت پروتونی و الکترونی لایه کاتالیست نسبت داده می‌شود. پارامتر فشار اختلاف عملکردها این الکترودها را بهتر آشکار می‌کند. در فشارهای پایین الکترودهای اصلاح شده با مخلوط پلی‌آنیلین - نفیون بهتر از بقیه عمل میکند در حالیکه در فشارهای بالا الکترودهای اصلاح شده با نانو رشته‌های پلی‌آنیلین تنها کارایی بالاتری دارد. نتایج بررسی عملی در شرایط محیطی نیز نشان می‌دهد پیلهای سوختی دارای الکترودهای اصلاح شده با پلی‌آنیلین عملکرد قابل قبولی برای استفاده در کاربردهای قابل حمل دارد. لغات کلیدی: نانو رشته‌های پلی‌آنیلین، الکترودهای اصلاح شده، مجموعه الکترود - غشاء، پیل سوختی غشائی و واکنش احیای اکسیژن.


     
     
     

‏عنوان

:

تهیه و تعیین مشخصات نانو ذرات حاوی اکتیل‌متوکسی‌سینامات

‏عنوان دیگر

:

Preparation and characterization of nanoparticles containing octyl methoxy cinnamate

     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

اکتیل‌متوکسی‌سینامات
نانوذرات
دارو س‍ازی‌
دارو‌های ضد‌آفتاب

‏چکیده

:

پراکندگی مانی نانوذرات جامد چرب (SLN) سیستمهای حامل داروئی امیدبخشی در کاربردهای موضعی می‌باشند. این مطالعه تولید پراکندگیهای SLN که دارای قوام نیمه‌جامد مطلوب می‌باشند را با یک فرایند ساده توصیف کرده‌است. مشخصات فیزیکی این سیستمها از جمله اندازه ذره‌ای و خواص رئولوژی خصوصیات مطلوبی را نشان داد. علی‌رغم وجود درصد بالای لیپید تولید پراکندگی کلوئیدی با روش هموژناسیون با فشار و سرعت بالا ممکن گردید. اکتیل متوکسی سینامات (OMC) بعنوان یک ضدآفتاب شیمیایی با غلظتهای مختلف در داخل نانوذرات جامد چرب با مقادیر مختلف لیپید و سورفکتانت قرارداده شد. هموژناسیون با سرعت و فشار بالا نانو ذرات با توزیع اندازه ذره‌ای محدود از ۵/۶۸ تا ۵/۲۰۵ نانومتر تولید کرد. فرمولاسیونهای حاوی %۲۰ لیپید، ٪۳۰ سورفکتانت، ٪۶۰ OMC و ٪۱۰لیپید، ٪۱۵ سورفکتانت، ٪۳ OMC بطور فیزیکی به مدت بیش از ۶ماه در هر ۳دمای کم (یخچال)، متوسط (معمولی) و زیاد (°۳۷C) پایدار بودند. بررسی آزادسازی پایدارترین فرمولاسیون نشان داد که نانوذرات جامد چرب باعث آزادسازی بسیارکند OMC از پایه می‌گردند. SPF تعیین شده با روش In vitro نشان داد که نانوذرات جامد چرب حاوی OMC می‌توانند پوست را ۲۱برابر پایه محافظت کنند. ویسکوزیته فرمولاسیونها نشان داد که علی‌رغم محتوای بالای چربی و پیچیدگی آن اکثر فرمولاسیونها رفتار نیوتنی از خود بروز دادند. در نتیجه نانوذرات جامد چرب تهیه شده با Hard fat پایه مناسبی برای OMC هستند و می‌توانند تاثیر آنرا بعنوان ضدآفتاب بطور قابل ملاحظه‌ای بهبود ببخشند.


     
     
     

‏عنوان

:

ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای هیبریدی کوپلیمر پلی‌آمید‌ـ پلی‌اتر روی پایه‌های نانو ساختار سرامیکی در شیرین‌سازی گاز

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوکامپوزیت
هم‌بسپار
نانوساختارها
غشاها
سرامیک
پلی‌اتر
پلی‌آمید
جداسازی

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای هیبریدی کوپلیمر پلی‌آمید‌ـ پلی‌اتر روی پایه‌های نانو ساختار سرامیکی در شیرین‌سازی گاز است. بدین منظور در این پژوهش، انواع غشاهای پلیمری استفاده شده در شیرین‌سازی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت کوپلیمرهای پلی‌آمید- پلی‌اتر برای سنتز و ساخت لایه رویی غشا انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهند که کوپلیمر سنتز شده با نسبت ۲۰ به ۸۰ پلی‌آمید به پلی‌اتر دارای ریزساختاری با جدایش میکروفازی مطلوب بوده و غشاهای ساخته شده از محلولهای این پلیمر با غلظت بالا عملکرد مطلوبی در جداسازی گازهای قطبی (CO2) از گازهای غیر قطبی (N2) دارند.‏


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی و مطالعه بر روی چگونگی ساخت نانوکامپوزیت‌های نقره با استفاده از امواج ماورای صوت

     
     
     

     
     
     

‏عنوان

:

‏‫مطالعه خواص مغناطیسی و بین لایه‌ای نانو لایه‌های ‏Co/Pd‏ دارای ناهمسانگردی مغناطیسی عمودی با استفاده از پرتوایکس

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
م‍غ‍ن‍اطی‍س‌
مواد چندسازه
بلورشناسی با اشعه ایکس
پالادیم
کبالت
لایه‌های نازک
ناهمسانگردی مغناطیسی ستونی
پراش پرتو ایکس
ساختار بلور

‏چکیده

:

هدف پژوهش مطالعه خواص مغناطیسی و بین لایه‌ای نانو لایه‌های ‏Co/Pd‏ دارای ناهمسانگردی مغناطیسی عمودی با استفاده از پرتوایکس است و به روش انجام شده است.نتایج نشان می دهند نمونه هایی که دارای بیشترین مقدار پارامتر فراکتال بوده اند تمایل به بروز ناهمسانگردی مغنایسی عمودی قوی تر داشته اند. آزمایشهای پراش پرتو ایکس بیانگر ساختار دوره ای از لایه ها می باشند که صفحات با نظم خوبی در امتداد (111) رشد یافته اند.تغییرات شدت قله های مختلف در طیف پراش با افزایش تعداد دو لایه ای ها ونیز تغییرات اندازه دانه بدست آمده از پهنا در نیم بیشینه ی قله براگ چند لایه ای ، با افزایش تعداد دو لایه ای ها بررسی شده است و با نتایج حاصل از شبیه سازی طیف پراکندگی تابش خراشان ایکس مقایسه شده اند و نظریه ای برای فرآیند رشد مبنی بر اصل هویگنس ارائه شده است. به این ترتیب که در مراحل ابتدایی فرآیند رشد، لایه ها به طور منظم و با همبستگی رشد می یابند ولی در اثر پدیده سایه افکنی نوسانات سطح به ستونهای گنبدی شکل براصل هویگنس رشد میکنند که منجر به از بین رفتن همبستگی بسترو سطح رویین شده است. کلید واژه ها: چند لایه‌های ‏Co/Pd، ناهمسانگردی مغنایسی عمودی، پراش پرتو ایکس، بازتاب تابش خراشان ایکس، پراکندگی پخشیده پرتو ایکس.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫تهیه و بررسی خواص نانو‌کامپوزیت‌های پلیمر- خاک رس بر پایه پلی‌اتیلن و آلیاژ آن با اتیلن- اکتن‌کوپلیمر (LDPE/POE/Clay)

     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
پلیمرها
خاک رس
پلی اتیلن
آلیاژها
کوپلیمرها
ریزفناوری

‏چکیده

:

هدف پژوهش ‏‫تهیه و بررسی خواص نانو‌کامپوزیت‌های پلیمر- خاک رس بر پایه پلی‌اتیلن و آلیاژ آن با اتیلن- اکتن‌کوپلیمر (LDPE/POE/Clay) است. نتایج نشان می دهند که درصدهای پایین از خاک رس، دارای اثر هسته گذاری در نانوکامپوزیت هستند. طبق نتایج آزمون TGA تغییرات رفتار تخریب حرارتی نانوکامپوزیت ها در مقایسه با آمیزه های ساده تحت اتمسفر اکسیژن محسوس تر بوده، این تغییرات به گونه ای است که پایداری حرارتی نانوکامپوزیت ها بیشتر است. با توجه به بررسی های انجام شده مشاهده می شود، سازگارکننده نقش موثری در بهبود پراکندگی و خواص نهایی نانوکامپوزیت داشته و نانوکامپوزیت (۲۵/۷۵) LDPE/POE دارای ۵٪ خاک رس و ۵٪ سازگارکننده خواص بهینه ای را از خود نشان داده است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهند که نانوکامپوزیت در هم رفته/ ورقه ای LDPE/POE/Clay دارای خواص بهبودیافته ی مکانیکی، حرارتی و رئولوژیکی است که این امر می تواند منجر به کاربرد گسترده این نانوکامپوزیت در صنایع مختلف شود. کلیدواژه ها: اتیلن- اکتن کوپلیمر، پلی اتیلن با دانسیته پایین، خواص بلورینگی، خواص دینامیکی- مکانیکی، خواص حرارتی، رفتار مورفولوژی، ساختار در هم رفته/ ورقه ای، نانوکامپوزیت.


     
     
     

‏عنوان

:

ساخت و بررسی زیست‌سازگاری نانو کامپوزیت پلی‌کاپرولاکتون‌فومارات/ متاکریلیک‌اسید/ هیدروکسی‌آپاتیت جهت بازسازی بافت استخوان

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
استخوان(بافت)
‏‫ترمیم‌ بافت (زیست‌شناسی)
زیست‌سازگاری
هیدروکسی آپاتیت
پلی‌کاپرو‌لاکتون‌فومارات
متاکریلیک‌اسید

‏چکیده

:

هدف پژوهش ساخت و بررسی زیست سازگاری نانو کامپوزیت پلی کاپرولاکتون فومارات/ متاکریلیک‌اسید/ هیدروکسی‌آپاتیت جهت بازسازی بافت استخوان است. با استفاده از شبکه‌ای شدن ماکرومر پلی کاپرولاکتون فومارات تحت اثر منومر تک عاملی متاکریلیک‌اسید پخت حرارتی نمونه‌ها انجام شد‌. نتایج نشان می‌دهند با افزایش وزن مولکولی پلی‌کاپرولاکتون فومارات و درصد وزنی هیدروکسی آپاتیت، استحکام کششی قطری نمونه ها افزایش می یابد. به منظور بررسی سمیت سلولی MTT استفاده شد که نتایج حاصل از MT assay مشخص ساخت که افزایش در‌صد وزنی هیدروکسی آپاتیت و کاهش وزن مولکولی پلی‌کاپرو‌لاکتون فومارات تاثیر مستقیم بر افزایش زیست سازگاری نمونه‌های کامپوزیتی دارد. بررسی کیفی چسبندگی سلولی به سطح نمونه‌های کامپوزیتی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز نشان دهنده چسبندگی سلولهای استخوانی به سطح کامپوزیت‌های با در‌صد وزنی هیدروکسی‌آپاتیت بود.


     
     
     
     

‏عنوان

:

‏‫مطالعه و بهینه سازی ساخت لوله های نانویی کربن با استفاده از طیف‌سنجی رامان، FT- IR و پراش X

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
مواد نانو ساختار
نانو تکنولوژی
طیف‌سنجی رامان
اشعه ایکس
پراش

‏چکیده

:

‏‫در این پژوهش رشد لوله های نانویی کربن با واترکیبی اسیتیلن بر روی یک ورق نازک کاتالیزور توسط رسوب گذاری بخار شیمیایی ( CVD) جهت بررسی ساز و کار بهینه رشد انجام گرفته است. شرایط مختلف رشد جهت تولید لوله های نانویی کربن با کنترل دما و فشار داخل واکنشگر CVD و با اندازه های گوناگون دانه بندی کاتالیزورها صورت گرفته است. CNTها به شکل عمودی بر روی محیطی از Fe2O3,‏Y2O3,‏Al2O3 و ترکیبات آنها که بر روی زیر لایه سیلیکونی رسوب داده شده بودند، رشد یافتند. در این بررسی اسیتیلن به عنوان منبع کربنی در فشارهای مختلف برای رشد CNT ها استفاده شده است. رشد در دمای تقریبی ۸۵۰C بهینه شد. پودرهای کاتالیزوری با اندازه دانه بندی متفاوت توسط روش هم رسوبی بدست آمده است. با تجزیه و تحلیل طیف سنجی پراکندگی رامان لوله های نانویی کربن می توان قطر و نرخ رشد را با مطالعه مدهای G,D و RBM مورد بررسی قرار داد. شدت نسبی و مکان این قله های رامان با تعیین اندازه، نوع و ضخامت ذرات کاتالیزوری در CVD گرمایی کنترل می شود.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی رسانش گرمایی نانولوله‌های کربنی

     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
رسانندگی گرمایی

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش بررسی رسانش گرمایی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره، از دیدگاه معادله گرین- کوبو است. با استفاده از مدل‌های نرمال شبکه کندو عسلی، هامیلتونی کوانتومی ساده‌ای برای یک نانولوله تک‌دیواره ارائه شده است و برخی کمیت‌های ترمودینامیکی از جمله تابع پارش و ظرفیت گرمایی ویژه نانولوله‌ها تک دیواره بدست آورده است. نتایج نشان می‌دهند که این روش از نظر کیفی با نتایجی که تا کنون بدست آمده در تطابق خوبی می‌باشد، همچنین ظرفیت گرمایی ویژه به قطر، طول و یکدستی نانولوله مربوط است؛ یعنی آنکه با افزایش قطر و طول نانولوله ظرفیت گرمایی ویژه آن افزایش می‌یابد و برای نانولوله‌هایی با قطر و طول یکسان ظرفیت گرمایی ویژه نانولوله‌ای زیگ‌زاگی بزرگتر از نانولوله‌های armichair است.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی مدل‌های پیوسته معادل برای مواد نانوساختار

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

موادنانوساختار
نانو لوله‌های کربنی

‏چکیده

:

در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن معرفی اجمالی جنبه‌های گوناگون نانوتکنولوژی از دیدگاه مهندسی، روش‌های گوناگون برای بیان خواص و رفتارهای مکانیکی نانولوله‌های کربنی به عنوان پرکاربردترین نانوساختار مرور گردد و مدلسازی کمانش ناولوله کربنی تک‌جداره و پارامترهای موثر بر آن به صورت کامل توضیح داده شده است. همچنین روشی جدید برای بدست آوردن مدل پیوسته معادل برای یک لایه اتم کربن ارائه می‌شود. این روش تلفیقی از شبیه‌سازی دینامیک ملکولی به عنوان یک روش عددی دقیق و تئوری ورق پیوسته به عنوان یک روش تحلیلی می‌باشد. از این روش دو ثابت ضخامت معادل ورق و مدول یانگ آن به صورت مستقل بدست می‌آید. فرایند فرورفتگی یک لایه اتم کربن توسط روش المان محدود بر اساس مقادیر بدست آمده مدلسازی شده و نتایج نشان می‌دهد که این مدلسازی با نتایج حاصل از شبیه‌سازی دینامیک ملکولی تطابق خوبی دارد.


     
     
     

‏عنوان

:

اندازه گیری الکتروشیمیایی همزمان تریپتوفان و سیستئین با استفاده از الکترودهای اصلاح شده شیمیایی

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
الکترودها

‏چکیده

:

در این پژوهش یک الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده توسط نانولوله‌های کربنی چنددیواره (MWNT) و کبالت سالوفن (CoSal) تهیه شده است. به همین منظور مخلوطی از پودر گرافیت ریز با ۱۰٪ وزنی از MWNT برای آماده‌سازی خمیر کربن ( مخلوط‌شده با سیلیکون گریس) و نهایتا اصلاح با CoSal بکار گرفته شد. اکسایش الکترو کاتالیتیکی تریپتوفان (CV) و ولتامتری پالس تفاضلی (DPV) مورد بررسی قرار گرفت. به کمک الکترود اصلاح‌شده سینتیک الکترو اکسایش Trp به طور قابل توجهی با کاهش اضافه ولتاژ آندی به صورت کاتالیتیکی بهبود می ‌یابد. مکانیسم رفتار الکترو شیمیایی Trp در سطح الکترود اصلاح‌شده با بررسی اثر سرعت روبش و PH بر روی پاسخهای CV نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الکترود تهیه شده پاسخهای ولتامتری حساس و گزینشی نسبت به Trp نشان می‌دهد که به منظور تشخیص مقادیر کم Trp مناسب است. این الکترود هم چنین می تواند پیک ولتامتری Trp را از گونه‌های تداخل‌کننده مانند آسکوربیک اسید (AA) و سیستئین (Cys) که هر دو توانایی اکسایش در سطح الکترودهای اصلاح‌شده با فلزات واسطه را دارند، به‌طور کامل جدا کند. کلیدواژه‌ها: الکترود خمیر کربنی، الکترود اصلاح‌شده، نانولوله کربنی‌چنددیواره، کبالت سالوفن، الکتروکاتالیز، تریپتوفان، سیستئین، آسکوربیک اسید، ولتامتری چرخه‌‌ای، ولتامتری پالس تفاضلی.

  
نویسنده : محمد درخشان ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٦/۳
تگ ها : نانو 3 مل