ن م 2

 

Top of Form

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

 
 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

‏چکیده

:

نیترید بور یک ترکیب شناخته شده v-iii با خواص شیمیایی، نوری، الکتریکی ، گرمایی و مکانیکی شگفت انگیز می باشد. نانولوله های نیترید بور در مقایسه با نانولوله های کربنی دارای خواص مفیدی همچون رسانایی گرمایی بالا و مقاومت عالی در مقابل اکسید شدن می باشند . در این کار خواص الکترونی و ساختاری نانولوله های تک دیواره AIN , BN دردو مدل زیگزاگ و دسته صندلی با روش DFT بررسی شده است. مقادیر شکاف نوار ، گشتاور دو قطبی ، گرمای تشکیل و پتانسیل یونش برای نانولوله های AIN 53zz , AIN43zz, AIN43ac , BN53zz, BN43ac, BN33ac محاسبه شده است. کشش طولی نانولوله ها در سطح B3LYP/STO-3G مورد بررسی قرار گرفته است. بار طبیعی اتم ها در نانولوله ها با استفاده از روش NBO محاسبه شده است .

 


     
     
     

‏عنوان

:

اثر ناخالصی‌های بورن و نیتروژن روی رسانش نانو لوله‌های کربنی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
نیتروژن
روی
ف‍ی‍زی‍ک‌
ناخالصی
رسانش
بور

‏چکیده

:

‏‫هدف محاسبات اصول اولیه برای نانولوله تک دیواره جایگذاری شده با بورن و نیتروژن در جملاتی از نسبتهای جایگذاری پرداخته شده است یک رابطه سیستماتیک بین جا به جایی تراز فرمی و نسبت اتمهای ناخالصی بافت می شود در ضمن مشخص می شود که رسانش نانولوله هایی که اتمهای ناخالصی در آنها قرار گرفته با انتقال بار از اتمهای بورن و نیتروژن به نانولوله ها افزایش می یابد. ساختار الکترونی یک نانولوله تک دیواره که اتمهای بورن و نیتروژن در آنها قرار گرفته است با نظریه تابعی چگالی (‏DFT‏ ) از روش تقریب چگالی موضعی ( ‏LDA‏ ) محاسبه شده است ساختار نواری و چگالی حالت برای نانولوله هایی که اتمهایی ناخالصی در نسبتهای مختلف در آنها قرار گرفته است به دست آمده است برای مقایسه نتایج با یکدیگر روشهای معمول در نظریه تابعی چگالی٬ از تقریب گرادیان تعمیم یافته نیز استفاده شده است نتایج یکسانی از هر دو روش به دست آمده است.

 

Top of Form

     
     
     
     

‏عنوان

:

بررسی اثر میدان الکتریکی روی خواص الکترونی نانو لوله‌های کربنی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
توابع چگالی
میدان‌های الکتریکی

‏چکیده

:

در این پروژه، تغییر خواص الکترونی نانولوله‌های کربنی و نانولوله‌های کربنی که دارای ناخالصی‌های بورن و نیتروژن هستند، تحت اثر یک میدان الکتریکی بررسی شده‌اند. برای بررسی ساختار نانولوله‌های کربنی از محاسبات مکانیک کوانتمی استفاده شده که در این راستا از نظریه تابعی چگالی بهره گرفته شده است. برای بررسی تغییرات خواص الکترونی از تغییرات دو نمودار چگالی حالات و ساختار نواری ترکیبات استفاده شده. نتایج نشان می‌دهد که گاف انرژی مربوط به نانولوله‌های مختلف با افزایش دامنه میدان الکتریکی کاهش می‌یابد و این مساله باعث افزایش رسانندگی نانولوله‌ها می‌شود.


     
     
     
     

‏عنوان

:

ساخت و مشخصه‌نگاری لایه‌های نازک نیمه رسانای نانوبلورهای PbS

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو ذرات
سطح مشترک(فیزیک)
بلورها
خواص الکتریکی
نیمه هادیها

‏چکیده

:

هدف ساخت، بهینه سازی و مشخصه نگاری لایه های نازک نانو بلورهای PBs به روش رسوب گیری از حمام شیمیایی بر روی زیر لایه هایی از جنس شیشه معمولی است رسوب گیری در دمای اتاق، درزمانها و PHهای متفاوتی انجام شده است نمونه ها در دماها مدت زمانها و اهنگهای متفاوتی در هوا پخت شده اند در مرحله ای دیگر از آزمایش نسبت های متفاوتی از اجزای تشکیل دهنده نانو بلورهای PBs برای تشکیل لایه های نازک استفاده شده است. نمونه های آلاییده هم در زمانها و دماهای متفاوتی در هوا پخت شده اند خواص الکتریکی لایه های نازک نانو بلورهای PBs با استفاده از روش مرسوم به دو سیمه در گستره دمایی ۳۰۰ تا ۴۵۰ کلوین مورد بررسی قرار گرتفه است برای مشخصه نگاری نمونه ها از نمودار طیف جذبی درناحیه فرابنفش و مربی و طیف پراش اشعه ایکس استفاده شده است با تغییر پارامترهایی فوق تغییراتی در خواص نوری، االکتریکی و ساختارهای لایه های نازک نانو بلورهای PBs مشاهده شده است هدایت الکتریکی درگستره دمایی ۳۰۰ تا ۴۵۰ کلوبن به علت جهت حامل های بار بین حالات جایگزیده در سطح فرمی است.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه نظری جذب ملکول هیدروژن بر روی نانو‌لوله‌های کربنی تک‌دیواره

‏عنوان دیگر

:

A theoretical study on the adsorption of hydrogen molecule on single- walled carbon nanotubes.

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
جذب سطحی
مولکول هیدروژن

‏چکیده

:

در این پژوهش جذب مولکول هیدروژون بر روی سه سیستم مورد مطالعه قرار گرفته است: نانولوله کربنی تک‌جداره (۱۰،۰)، نانولوله کربنی تک‌دیواره (۱۰،۰) با گوگرد اضافه شده بر روی دیواره خارجی، نانولوله کربن- بور تک‌دیواره (۱۰،۰)، (در نانولوله کربنی تک‌دیواره؛، اتم‌های بور جایگزین بعضی از اتم‌های کربن شده‌اند). محاسبات برای یافتن بهترین موقعیت ملکول هیدروژن و انرژی پیوندی آن برای هر سیستم انجام شد. برسی‌ها نشان می‌دهد که انرژی پیوندی ملکول هیدروژن جذب شده بر روی نانولوله کربنی تک‌دیواره ۱۵/۲- کیلوژول بر مول است. اضافه کردن گوگرد و جایگزین کردن بور خصوصیات الکترونی نانولوله را تغییر می‌دهند و بر جذب ملکول هیدروژن بر روی نانولوله کربنی تک‌دیواره اثر گذاشته و انرژی پیوندی را افزایش می‌دهند. بنابراین نانولوله کربنی با گوگرد اضافه شده بر روی دیواره خارجی و نانولوله کربن- بور می‌توانند جذب کننده‌های بهتری نسبت به نانولوله کربنی خالص باشند.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫سنتز نانو پودر نیمر سانای SnO

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
سنتز
نانوبلورها
نیمه هادی‌ها
گاف‌انرژی
گردفلزها

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش بررسی سنتز نانو پودر نیمرسانای SnO است و به روش آزمایشگاهی انجام شده است. تابه حال نانو پودر SnO به چند روش مختلف سنتز شده است یکی از این روشها روش شیمی- آبی است که بوسیله آن و گرم کردن دما به اندازه ذراتی، حدود ۵۰۰ نانو متر دست یافته‌اند ، دراین پژوهش نانو پودر در نیم‌رسانای SnO بطور موفقیت آمیزی بوسیله روش گرمایی سنتز شده است که نوآوری این کار در دستیابی به اندازه ذرات حدود ‏۲۰-۲۰۰ نانومتر بوسیله روش شیمی-آبی، استفاده از روش آرگون برای کاهش ناخالصی، استفاده از مایکروویو برای ریزتر شدن اندازه ذارات و رابطه‌ای که بین جذب اپتیکی و اندازه ذرات وجود دارد ، بدست آمد که نشان از موفقیت این طرح دارد.


 

     
     
     

‏عنوان

:

بررسی خواص فیزیکی نانو لوله‌های کربنی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

خواص مکانیکی
نانو لوله‌های کربنی
قالب و قالب‌سازی
ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ظری‌
ریز فناوری
شبیه‌سازی
خواص الکترونی
خواص فیزیکی

‏چکیده

:

هدف بررسی خواص مختلف الکترونی و مکانیکی نانولوله‌های کربنی است.پژوهش شامل موارد ذیل است عنصر کربن و جنبه‌های غیرعادی آن در طبیعت، انواع مختلف کربن‌های موجود، نانولوله‌های کربنی، روش‌های ساخت نانولوله‌های کربنی، روش‌های موجود و معتبر برای شبیه‌سازی به صورت عام، خواص الکترونی نانولوله‌های چند دیواتره و تک دیواره و فرمول‌بندی مدل‌سازی خواص مکانیکی.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی نانو‌لوله‌های کربنی آلائیده شده با اتم‌های بور و نیتروژن و مقایسه آن با نانو‌لوله‌های کربنی با استفاده از طیف‌سنجی پراکندگی ‏RAMAN ، FTIR و پراش اشعه X (DRX

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
نانو لوله‌های کربنی
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ساختار الکترونی
ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌

‏چکیده

:

در این پایان‌نامه خواص الکترونی نانولو‌له‌های کربنی خالص و آلائیده مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا چگالی حالات انرژی برای گرافین که در صورت لوله شدن نانولوله را بدست می‌دهد، در منطقه اول بریلوئن توسط نرم‌افزار محاسباتی مطلب شبیه‌سازی شده است. سپس با اعمال تغییرات شرایط مرزی و کوانتومی بردار کایرال ناشی از لوله شدن صفحه گرافین بر چگالی حالات انرژی گرافین ساختار نواری الکترونی در دو حالت مختلف برای نانولوله‌های کربنی شبیه‌سازی شده است. همچنین ساختار نواری الکترونی و چگالی حالات نانولوله‌های آلائیده شده با درصدهای متفاوت از اتمهای نیتروژن و بورن در دو حالت متفاوت در روش DFT و در تقریب چگالی موضعی LDF و با استفاده از بسته نرم‌افزاری۳ Openmx بدست آمد. با مقایسه چگالی حالات و گاف انرژی بین نانولوله‌های کربنی خالص و آلائیده نتایج ارائه شده بدست آمد. علاوه بر شبیه‌سازی و محاسبات نظری، همزمان تحقیقات تجربی نیز صورت گرفت. نانولوله‌های کربنی خالص و آلائیده با درصدهای متفاوت از اتمهای بورن در روش تخلیه قوس الکتریکی، در پلاسمای He در دو حالت با حضور گاز استیلن و عدم حضور این گاز و در حضور کاتالیست‌های Co، Fe و Ni تولید شدند.


     
     
     

‏عنوان

:

تاثیر نیروهای واندروالسی ومحیط الاستیک روی ممان خمشی و کمانش محوری یک نانو‌لوله کربنی دو جداره

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

موادنانوساختار
Nanostructured materials
نانو لوله‌های کربنی
لنگر خمشی
خمش (مکانیک)
فشار و کشش

‏چکیده

:

در این پایان نامه به بررسی تاثیر نیروهای واندروالسی و محیط الاستیک بر کمانش نانولوله، دوجداره و همچنین یافتن بار فشاری محوری و ممان خمشی بحرانی که باعث پدیده، کمانش در نانولوله دوجداره می‌گردد، پرداخته می شود. برای بررسی رفتار کمانش از دو مدل پیوسته پوسته استوانه‌ای و تیر استفاده می‌گردد که البته نتایج بدست آمده از مدل پوسته استوانه‌ای تطابق بیشتری با نتایج تجربی دارد. جهت مشخص نمودن تاثیر نیروی واندروالسی و محیط الاستیک پیرامونی، بارهای فشاری محوری و ممان‌های خمشی نانولوله دوجداره با محیط الاستیک پیرامونی و نانولوله دوجداره بودن محیط الاستیک، همچنین نانولوله تک‌جداره باهم مقایسه می‌شوند. بارهای فشاری محوری به دو صورت توزیع یکنواخت بر هر دوجداره و توزیع بر روی یکی از نانوله‌های داخلی و یا خارجی نانولوله دوجداره اعمال می‌گردند، همچنین ممان‌های خمشی محض بر روی هر دوجداره نانولوله دوجداره وارد می‌شوند و کمترین نیروی فشاری محوری و ممان خمشی که باعث پدیده کمانش می‌شود برای چند نمونه شناخته‌شده از نانولوله‌های دوجداره با خواص ساختاری و مکانیکی مشخص ارایه می‌شود و نیز مقادیر نیروها و ممان‌های بحرانی مربوط به این نانولوله‌های دوجداره برای مودهای کمانش متفاوت، در نمودارهای متعددی ترسیم می‌گردد.


     
     
     

‏عنوان

:

رشد نانو- میکروساختارهای اکسید مولیبیدن

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

اکسیدهای مولیبدن
موادنانوساختار
عملیات حرارتی
نهشت تپ-لیزری
پخت

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش بررسی رشد نانو- میکروکریستال‌های اکسید مولیبیدن بر روی ورقه‌های نازک مولیبیدن و بررسی اثر پخت قر‌ص‌های اکسید مولیبیدن در لایه‌های اکسید‌مولیبیدن است، همچنین ریز ساختارهای MoO3 و اثرات دمای پخت قرص‌ها بر کریستالی شدن و گاف انرژی لایه‌های اکسید مولیبیدن بروش PLD را مورد بررسی قرار می دهد. و بیشترین چگالی نانو- میکرو میله‌های MoO3 با پخت نمونه‌‌‌ها در هوا در دمای ۵۳۰C بدست می آید و نتایج بر اساس مدل رشد بطور کیفی تفسیر شده است و سپس نمونه‌هایی بروش کندو سوز لیزر پالسی ساخته و به بررسی اثر دمای پخت قرص‌های اکسید مولیبیدن بر لایه‌های ایجاد شده یرداخته است ، روش PDL بدلیل حفظ استوکیومتری نمونه‌ها استفاده شده که ابتدا اثر دمای پخت هدفها بر توپوگرافی سطح لایه‌ها بوسیله SEM مطالعه گردیده است. نمونه‌های ساخته شده دارای ساختاری آمورف با دانه‌بندی ریز است که با پخت تبدیل به ساختاری کریستالی و میله‌ای و صفحه‌ای می‌شود و سپس اثر دمای پخت هدفها بر شکاف انرژی بررسی شده و نشان داده است که مقدار آن برای لایه‌های پخت نشده با افزایش دمای پخت هدف دمای اتاق تا ۷۰۰C از Ve ۸/۲ به Ve ۵۲/۳ افزایش یافته و مشاهدات SPX نیز وجود اکسید مولیبیدن با استوکیومتری 3OoM را در روی سطح نمونه‌ها تایید کرده است. کلیدواژه‌‌ها: پخت حرارتی، نانو- میکرو میله، DLP، لایه نازک، شکاف انرژی.


     
     
     

‏عنوان

:

بهره‌گیری از فناوری نانو در آزمایشگاههای تحقیقات جنایی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
آزمایشگاه‌‌های جرم‌یابی
صحنه جرم
م‍ام‍وری‍ت‌
ک‍ش‍ف‌ ج‍رم‌

‏چکیده

:

هدف پژوهش بهره گیری از فناوری نانو در آزمایشگاههای تحقیقات جنایی است و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش را دوگروه از متخصصان عرصه نانو و کارشناسان بررسی صحنه جرم و آزمایشگاه تحقیقات جنایی مشتمل بر ۲۰ نفر بصورت تمام شماری تشکیل می دهند که از مهر تا اسفند ۱۳۸۵ در تهران به ویژه دانشگاه تهران و ستاد توسعه فناوری نانو وابسته به دفتر ریاست جمهوری و اداره تشخیص هویت تهران انجام شده است .نتایج نشان می دهند با توجه به یافته های آماری پاسخگویان در اکثریت موارد و در سطح معنا داری با بکارگیری فناوری نانو در تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم موافق بودند و فناوری نانو در آزمایشگاههای تحقیقات جنایی کاربرد دارد . کلیدواژه ها: از فناوری نانو، تحقیقات جنایی، صحنه جرم، ماموریت.


     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو ذرات تیتانات باریم

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سنتز
سرامیک
نانوذرات
باریم تیتانات
روش ریزموجی
ژله شدن

‏چکیده

:

هدف پژوهش سنتز نانو ذرات تیتانات باریم است .آنالیزهای XRD , LLS برای محصولات با روش هیدروترمال وlls, sem برای محصولات با روش سل- ژل مورد استفاده قرار گرفته است و نشان داد که در روش سولترمال اندازه ذرات متناسب حلال ها تغییر نمیکند، در حالی که با افزایش زمان واکنش ذرات بزرگ و بزرگتر میشوند ودر روش سل- ژل نسبت یک به یک مواد اولیه، بهترین نسبت برای سنتز است، هرچه محیط واکنش رقیق تر باشد اندازه پودر های حاصل کوچکتر است و با افزایش دمای کلسینه کردن اندازه پودرها به شدت افزایش می یابد. کلیدواژه ها:روش مایکروویوسولترمال، تیتانات باریم، روش سل- ژل.


     
     
     

‏عنوان

:

ساخت ابرهای نانو کامپوزیتی با ساختار میکروسلولی و مدل‌سازی هسته‌زایی در آن‌ها.

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
اسفنج
شبیه‌سازی
پلی‌استیرن
موادنانوساختار
پلاستیک اسفنجی
هسته‌زایی
آلومینیم ، اکسید

‏چکیده

:

هدف پژوهش ساخت ابرهای نانو کامپوزیتی با ساختار میکروسلولی و مدل‌سازی هسته‌زایی در آن‌هااست.نتایج نشان می دهندذرات نانو اکسید آلومینیوم موجب کاهش اندازه حبابها گردیدند و نرخ رشد حبابها با افزایش درصد نانو اکسید آلومینیوم کاهش یافت در واقع حضور ذرات نانو اکسید آلومینیوم غلظت گاز در زمینه پلیمری را از طریق افزایش هسته گذاری کاهش می دهند ذرات نانو اکسید آلومینیوم نفوذپذیری گاز در زمینه پلیمر را کاهش میدهند. افزایش دما در نمونه های نانو کامپوزیتی موجب کاهش بیشتر اندازه حباب گردید اما در پلی استایرن روندی عکس مشاهده می شود این نتایج به طور مشابه در تصویرهای میکروسکوپ الکترونی و نوری مشاهده گردید. مشاهده دیگر رشد منظم و کروی تجمع هسته ها است. در این تحقیق با استفاده از نانو اکسید آلومینیوم تولید ابر نانو سلولی با موفقیت انجام شد. کلیدواژه ها: ابر نانو سلولی، نانو کامپوزیت، پلی استایرن، نانو اکسید آلومینیوم.


     
     
     

‏عنوان

:

مدلسازی نانو کامپوزیت‌های پلیمری و بررسی پارامترهای میکروساختاری در خواص مکانیکی

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
موادنانوساختار
نانو لوله‌های کربنی
ریزفناوری
خواص مکانیکی
مواد چند سازه پلیمری

‏چکیده

:

هدف پژوهش مدلسازی نانوکامپوزیت‌هابا استفاده از مدل‌های میکرومکانیک کلاسک مبتنی بر مکانیک محیط پیوسته و بررسی اثر پارامترهای میکروساختاری روی خواص مکانیکی آنها است. در این پژوهش مقایسه و با توجه به اینکه یکی از عمده‌ترین موانع در مدلسازی رفتار نانوکامپوزیت‌ها وجود ناحیه بین‌فازی که بدلیل واکنش‌هایی در مقیاس نانومتری بین نانولوله‌کربنی و پلیمر بوجود می آیند است و مدلی برای در نظر گرفتن اثر این ناحیه بین فازی ارائه و اثر پارامترهای میکروساختاری روی خواص نهایی نانوکامپوزیت در دو حالت جهت‌گیری منظم و نامنظم بررسی و مورفولوژی نانوکامپوزیت‌ها پرداخته و مدلی برای بررسی اثر انباشتگی کلی و جزیی نانولوله‌ها ارائه و مدل‌های تحلیلی قادر به بررسی اثر پارامترهای رویهم رفتگی و فاصله نانولوله‌ها که نقش مهمی در استحکام نهایی نانوکامپوزیت‌های دارند نیست، یک مدل المان محدود برای بررسی این پارامترها ارائه شده از آنجا که انتقال تنش بین لوله و زمینه در سطح تماس آنها موضوع مهمی است و خواص مکانیکی نانومپوزیت‌های پلیمری بشدت به وابسته بوده به تنش‌های میکروسکوپی در نانولوله و زمینه پرداخته شده و یک مدل تحلیلی برای بررسی انتقال تنش در نانولوله و زمینه ارائه شده و اثر نسبت حجمی، نسبت منظری و مدول‌الاستیک زمینه روی تنش محوری و تنش برشی نانولوله و زمینه مورد بررسی قرار گرفته است و طول موثر نانولوله برای بررسی کارایی انتقال بار توسط نانولوله نیز محاسبه و یک مدل المان محدود سه‌بعدی ارائه و نتایج المان محدود و مدل تحلیلی و مدل‌های پیشین بررسی شده است. کلیدواژه‌ها: نانوتکنولوژی، نانوکامپوزیت، مدلسازی، المان محدود.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی اثر کاربرد رنگدانه‌های نانو در بهبود خواص سطحی کاغذ

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو ذرات
ریزفناوری
دی‌اکسید تیتانیوم
رنگ دانه‌ها
ب‍ه‍ره‌وری‌
شیمی کاغذ
تولید

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کاربرد نانوتکنولوژی که پوشش‌دهی کاغذ می‌باشد است و توانائی تولید این کاغد‌ها با بهترین کیفیت و کمترین هزینه می‌باشد و از آنجائیکه یکی از مهمترین و گرانترین رنگدانه‌هایی که در پوشش‌دهی کاغذ بکار می‌رود و بیشترین تاثیر را در سفیدی کاغذ حاصله دارد، رنگدانه دی‌اکسید تیتانیوم می‌باشد و دستیابی به تاثیر اندازه‌های مختلف این رنگدانه در محدوده نانومتری بر روی خواص سطحی کاغذ قرار گرفته و با انجام ازمایشات متعدد بهترین محدوده اندازه ذرات برای رسیدن به بهترین سفیدی و ماتی کاغذ پوشش شده حاصله ۲۰۰ تا ۳۰۰ نانومتر مشخص گردیده است. کلمات کلیدی: نانوتکنولوژی، پوشش‌دهی کاغذ، دی‌اکسید تیتانیوم، رنگدانه‌های نانومتری، سفیدی، ماتی.


     
     
     

‏عنوان

:

تهیه نانو پودر نقره از محلول صنعتی

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
تنش‌‌های پسماند
م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
‏‫تفکیک (شیمی)
‏‫جداسازی (تکنولوژی)
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد

‏چکیده

:

نانوذرات نقره یکی از پرمضرفترین مواد در مهندسی موادند. نظر به اینکه تاکنون مقادیر زیادی نقره در محلول پساب حاصل از اسیدشویی معدن موته به هدر می‌رفته است، در این کار سعی به استخراج این میزان نقره به صورت نانو شده است، ابتدا نقره با استفاده از آمونیاک و اسیدسولفوریک و اسید نیتریک از بقیه فلزات موجود در محلول صنعتی جدا شد و سپس با کنترل شرایطی مانند PH، زمان واکنش، نسبت مولی کاهنده به واکنشگر، هم زدن و دما، نانو ذرات تولید شد. و به کمک دستگاههای UV و AAS بررسی شدند. نتیجه بهینه در این کار در ۱۰.۵ = PH و نسبت هیدرازین سولفات به نقره سه برابر استوکیومتری به همراه متانول در دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه، حاصل گردید و نانو ذرات با سایز کمتر از nm ۹۰ تولید شد.


     
     
     

‏عنوان

:

ساخت نانو کامپوزیت پلی یورتان با سختی بالا

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
مواد چندسازه
پوشش‌های حفاظتی
پلیمرها
مواد چندسازه
ب‍ه‍ره‌وری‌
پایداری
پلی‌یورتان
مواد شیمیایی آلی

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر ساخت یک نمونه نانوکامپوزیت پلی‌یورتان/ نانو خاک رس با خواص مکانیکی مشابه پوششهای پلیمری مناسب جهت روکش‌دهی سیلندرهای چاپ گراور بوده است. و طی آن اثر افزایش درصدورزنی نانو خاک رس بر خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌ بررسی شد همچنین روش جدیدی برای فرمولاسیون نانوکامپوزیت ارائه شده است و با استفاده از آزمایشات رئومتری، تفرق اشعه X و مشاهدات ظاهری قبل از ساخت نانوکامپوزیت نهایی انجام نشده و به کارگیری پلی‌ال سازنده پلی‌یورتان یا زنجیر گستراننده به عنوان بستر دسپرسیون نانو خاک رس به جای حلال روش مطلوب‌تری جایگزین شد که از لحاظ فرآیندی ساده بوده و باعث کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود در نهایت با به کارگیری روش پیش پلیمری نانو کامپوزیت‌ پلی‌یورتان / نانو خاک رس ساخته شد. با افزودن ۶درصد وزنی نانو خاک رس به پلی‌یورتان مدول خمشی ۶۲ درصد و با افزودن ۴ درصد وزنی نانو خاک رس استحکام کششی ۴/۲۵ درصد افزایش یافت و میزان ازدیاد طول در شکست به ۸۷/۳ برابر میزان اولیه خود رسید. نتایج تست ترمال گراویمتری نشان داد که با افزودن ۴ درصد وزنی نانوخاک رس به پلی یورتان، مقاومت حرارتی بهبود یافته و دمای تخریب حرارتی ۵۰ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. از بین ترکیبات نانوکامپوزیتی ساخته شده خواص نانوکامپوزیت حاوی ۴ درصد وزنی نانو خاک رس، به خواص پوششهای پلیمری مناسب برای روکش‌دهی سیلندرهای چاپ نزدیکتر می‌باشد.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه جذب گازها روی نانو لوله‌های کربنی با استفاده از شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی و محاسبات مکانیک کوانتومی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
شبیه‌سازی
دینامیک مولکولی
گازها
Gases


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫تولید نانو کامپوزیت ‏NiAI-AI2O3 با روش آلیاژسازی مکانیکی[

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
مدل‌سازی ساختاری
مواد چندسازه
آلیاژها

‏چکیده

:

‏‫پژوهش حاضر تولید نانو کریستال NiAl و نانو کامپوزیت NiAl- Al2O3 با درصدهای مختلف فاز تقویت کننده Al2O3 با استفاده از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی را مورد مطالعه قرار داده و تغییرات ایجاد شده در ساختار داخلی ذرات پودر بوسیله پراش پرتو ایکس ( XRD )، میکروسکوپ الکترونی رویشی ( SEM) و ریز سختی سنجی ارزیابی نموده است. نتایج نشان داد که آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودر نیکل و آلومینیوم با ترکیب Ni50Al50 باعث تشکیل NiAl نانو کریستال پس از ۳۰ ساعت به صورت نفوذ تدریجی نیکل و آلومینیوم و بدون واکنش انفجاری گردید. آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودر NiO- 38%wtAl منجر به تشکیل نانو کامپوزیت زمینه بین فلزی NiAl حاوی ۴۰ درصد حجمی Al2O3 پس از ۵/۰ ساعت آلیاژسازی مکانیکی شد. در این فرآیند واکنش احیا اکسید نیکل توسط آلومینیوم بصورت انفجاری صورت گرفت. حضور نیکل به منظور کاهش درصد حجمی Al2O3 در پودرهای نانو کامپوزیت تولیدی باعث به تاخیر افتادن واکنش بین اکسید نیکل و آلومینیوم گردیده و نانو کامیوزیت در زمان های طولانی تری بدون انجام واکنش انفجاری تشکیل شد. افزایش درصد NiO در مخلوط پودر اولیه منجر به کاهش زمان تشکیل کامپوزیت گردید. مقایسه ریزسختی نمونه های نانو کامپوزیتی نشان داد که افزایش درصد Al2O3 باعث افزایش ریزسختی آنها شد. پایداری حرارتی پودرهای نانو کریستال NiAl و نانو کامپوزیت NiAl- 20%vol. Al2O3 بوسیله حرارتی پودرهای آلیاژسازی مکانیکی شده در درجه حرارت های ۵۵۰ و C ‏‏۸۰۰ به مدت ۴ ساعت بررسی شد. نتایج نشان داد که پودر NiAl با و بدون حضور ذرات تقویت کننده از پایداری حرارتی مناسبی برخوردار است.


     
     
     

‏عنوان

:

اصلاح سطح نانو سیلیس به کمک سازگارکننده نمک آلکیل‌آمونیوم به منظور تهیه نانو کامپوزیت پلی‌وینیل‌استات/ نانو سیلیس

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
رویه‌ها
پلی‌وینیل‌استات
نمکهای آمونیوم
سیلیس
پرکننده
‏‫سازگار کننده‌ها

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش: اصلاح سطح نانو سیلیس به کمک سازگار کننده نمک آلکیل آمونیوم به منظور تهیه نانو کامپوزیت پلی وینیل استات/ نانو سیلیس است و سعی شده است تا توزیع یکنواختی از ذرات نانو سیلیس که به نام سیلیکای سوخته معروفند با قطر متوسط ۷ و ۱۴ نانو متر درماتریس پلیمری پلیونیل استات با توزیع جرم مولکولی 55000-70000 بررسی شود . از آنجایی که سیلیس به خاطر وجود گروه های Si-OH در سطحش، آبدوست و پلیمر به دلیل ساختار آلی، آبگریز می باشد ، لذا برای اختلاط آن ها از سازگار کننده استفاده شده است که ازمیان انواع سازگارکننده ها نوع آلکیل آمونیوم به دلیل در دسترس بودن آمین اولیه بکار گرفته شده است که از اسیدی کردندو نوع آمین یعنی n- هگزا‌دسیل‌آمین و n-اکتیل‌آمین به دست آمدند. برای تایید نمک تهیه شده از FTIR و برای بررسی توزیع سیلیس در ماتریس پلیمری از تصاویر SEM استفاده شد. کلیدواژه ها: نانو کامپوزیت، سیلیکای سوخته، آلکیل آمونیوم، پرکننده، پلی ونیل استات، سازگار کننده.


     
     
     

‏عنوان

:

تهیه نانو پودر طلا از محلول صنعتی 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

تنش‌‌های پسماند
ریزفناوری
طلا
م‍ع‍ادن‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
‏‫تفکیک (شیمی)

‏توصیفگر

:

موته
استان اصفهان

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش حاضر، بررسی روشی برای بازیابی طلا از محلول صنعتی به صورت نانو پودر طلا است. در این تحقیق با استفاده از آمونیاک و اسید سولفوریک و اسید نیتریک به همراه کنترل PH، طلا را از بقیه فلزات موجود در محلول صنعتی جدا کردیم، سپس طلای حاصل شده طی فرآیند احتراق با استفاده از سوخت مناسب با نسبت مولی به واکنشگر مناسب و کنترل حرارت، به ذرات نانو تبدیل شده و در نتیجه از محلول صنعتی در شرایط بهینه یعنی دمای ‏°‏۴۰۰C، زمان ۱۰دقیقه و نسبت مولی اوره به طلا به صورت ۳ به ۱نانو ذرات طلای کمتر از ۹۰‏ nm بدست آمد.


     
     

‏عنوان

:

هدایت گرمایی نانولوله‌های کربنی آرمچر و نانوریبون‌های کربنی آرمچر با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
رسانش گرما
آرمیچرها
دینامیک مولکولی
شبیه‌سازی

‏چکیده

:

در این پژوهش رسانش گرمایی نمونه های مختلفی از نانو لوله های کربنی و نانو ریبون های کربنی آرمچر ، در رنج دمایی ۱۰۰-۵۰۰ درجه کلوین با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی و در نظر گرفتن پتانسیل برهمکنشی Brenner نوع اول محاسبه شده است. همه موارد شبیه سازی با دمای ۱۰۰ درجه کلوین شروع شده و رسانش گرمایی رفتار پیک مانندی را قبل از افت در دماهای بالا نشان می دهد. پیک نمودار به ازای افزایش قطر نانو لوله ها به سمت دماهای بالاتر شیفت پیدا می کند.پراکندگی Umklapp را می توان عامل اصلی پیک نمودرا رسانش گرمایی بر حسب دما دانست. هم چنین اثرات دررفتگی و نقصهای sw در نقاط مختلف این نانوساختارها، بر رسانش گرمایی نیز بررسی شده است.


     
     
     

‏عنوان

:

مکانیک کوانتومی یک نانو لوله دو حالته[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/احسان عموقربان ؛ استاد راهنما فردین خیراندیش

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
کوانتوم
ریزفناوری
لوله‌ها

‏چکیده

:

پژوهش شامل موارد ذیل است: نظریه‌ی الاستیسیته، تابع پارش و ماتریس چگالی در نمایش انتگرال مسیر، نظریه‌ی آهنگ واکنش، سیستم‌های نانومکانیکی، تونل‌زنی مکانیک کوانتومی در سیستم‌های نانومکانیکی، امکان مشاهده تونل‌زنی در یک سیستم نانومکانیک دوحالته با استفاده از نانو کانتیلورها و پتانسیل دوگانه با استفاده از پلهایی از نانومیله‌ها و دامنه‌‌ی افت و خیز کوانتومی نانومیله ارتعاشی


     
     
     

‏عنوان

:

طراحی الگوی جامع آینده‌نگاری فناوری نانو در ایران با توجه به نظام ارزشی جمهوری اسلامیه

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
آینده‌نگری
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ال‍گ‍وه‍ا

‏توصیفگر

:

ایران

‏چکیده

:

پژوهش شامل موارد ذیل است: آینده‌نگاری فناوری، روش‌های آینده‌نگری، الگوریتم اجرایی آینده‌نگاری، پیش‌درآمدی بر فناوری نانو، فناوری و توسعه، فناوری نانو، چیستی و چرایی، بررسی تجارب در حوزه آینده‌نگاری فناوری نانو، شناسایی عوامل موثر بر آینده‌نگاری فناوری نانو، مفهوم و اهمیت ارزش‌ها در آینده‌نگاری فناوری نانو و مدل مفهومی الگوی اجرایی پیشنهادی جهت آینده‌نگاری فناوری نانو


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی پارامترهای موثر بر تهیه نانوذرات‌ مگنتیت از هماتیت به روش فعال سازی مکانیکی.

     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

مگنتیت
هماتیت
فعال سازی
نانو ذره
آسیا کردن

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش تهیه مگنتیت‌نانو بلوری به روش احیای مکانیکی- شیمیایی هماتیت و اثر فعال‌سازی‌مکانیکی روی رفتار احیایی مخلوط پودرهای هماتیت و گرافیت در دمای بالای تحت اتمسفر آرگون است. نتایج نشان می‌دهند با انجام آسیاکاری با سرعت ۳۰۰rpm و نسبت وزنی گلوله به پودر ‏۲۵:۱، استحاله هماتیت به مگنتیت پس از ۱۵ ساعت آغاز و بعد از ۷۵ ساعت پایان می‌یابد، اندازه متوسط کریستالیتهای مگنتیت تهیه شده از هماتیت پس از ۹۰ ساعت آسیاکاری کمتر از ۸ نانومتر بوده است. نتایج آزمایشهای احیایی انجام شده بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز DTA-TG در چنین شرایطی از آسیاکاری، استحاله کامل هماتیت به مگنتیت با زمانهای فعال‌سازی کمتر از ۱۵ ساعت و دمای احیای کمتر از ۵۷۰ درجه سانتیگراد امکانپذیر نیست از این رو استفاده از زمانهای آسیاکاری بیش از ۱۵ساعت، امکان استحاله کامل هماتیت به مگنتیت را در دماهای کمتر از ۵۷۰ درجه سانتیگراد فراهم می‌سازد.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه خواص الکترومکانیکی نانو کامپوزیت‌های پلیمری هادی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ابزار برقی مکانیکی
خواص مکانیکی
هادی‌های برقی
نانوچندسازه‌ای‌ها
پلیمرها

‏چکیده

:

در این پایان‌نامه خواص الکترومکانیکی نانو کامپوزیتهای هادی مطالعه می‌شود. در ابتدا مدلهای ماکرومکانیکال موجود برای کاربرد در نانو مکانیک به کمک روش موری تاناکا بازآرایی می‌شوند و نشان داده می‌شود چگونه می‌توان بین نانومکانینک و قوانین مکانیک پیوستار ارتباط برقرار کرد. این هدف با استفاده از یک روش المان محدود ساده برای مطالعه خواص مکانیکی اصلی نانو کامپوزیتها برآورده شده است. آنگاه جنبه‌های نظری رسانایی الکتریکی در نانوکامپوزیتهای پلیمری ارائه و فرآیند اصلی که طی آن نانوکامپوزیت رسانا می‌شود؛ به صورت نظری و نیز به کمک شبیه‌سازی‌های عددی مورد بحث واقع می‌گردد. برپایه مباحث بالا، یک نرم‌افزار مناسب ایجاد شده است که برای پیشبینی و سنجش کیفیت آغاز نفوذدهی در نانو کامپوزیتها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. تأثیرات وجود توزیع طول در نانو تارها بر آغاز نفوذدهی و کیفیت شبکه حاصل در نانو کامپوزیت پلیمری به کمک شبیه‌سازی عددی در نرم‌افزار مذکور مطالعه گردیده است.


     
     
     

‏عنوان

:

تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر توسعه فناوری نانو در ایران

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

‏توصیفگر

:

ایران

‏چکیده

:

فناوری نانو بر تمامی حوزه‌های اجتماعی همچون حوزه‌های اقتصادی - سیاسی - زیست‌محیطی، امنیتی - دفاعی، حقوقی، آموزشی و فرهنگی تاثیر خواهد گذاشت. مطالعه این اثرات این امکان را فراهم می‌کند که علاوه بر شناخت اثرات محتمل و پیش‌ - بینی نتایج آنها، برای روبه رو شدن با مسائل نوظهور و غیر منتظره هم آمادگی حاصل شده و در نهایت برای گرفتن تصمیم‌های درست به تصمیم گیران کمک شود. در این تحقیق از روش برنامه‌ریزی سناریو بعنوان روش تحقیق استفاده شده است. کارکردهای سناریوها شامل ارزیابی استراتژی‌ها، گسترش افق‌های ذهنی مدیران، و شتاب بخشیدن به فرایند یادگیری سازمانی است. با استفاده از ابزار برنامه‌ریزی سناریو، چهار سناریو درباره آینده‌های ممکن فناوری نانو در ایران ایجاد شد. این سناریوها می‌تواند بعنوان چارچوبی برای پیش‌بینی اثرات آینده فناوری نانو در ایران استفاده شود. در این تحقیق چندین دسته‌بندی جدید از اثرات بالقوه فناوری نانو بر جامعه ارائه شد که می‌تواند برای تحقیقات آتی راهگشا باشد. پس از آن با استفاده از سناریوها، استراتژی‌های راهبرد آینده توسعه نانو در ایران ارزیابی شد و راهکارهایی برای بهبود برنامه توسعه نانو پیشنهاد شد.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی روشها و تئوری‌های موجود و ارائه یک روش حل برای شبیه‌سازی ترانزیستور اثر میدانی نانو‌تیوپ کربنی (SWNT-FET) و مدلسازی و بررسی نتایج

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ترانزیستورها
نانو لوله‌های کربنی
شبیه سازی
نانوالکترونیک
ریز فناوری

‏چکیده

:

هدف پژوهش شبیه‌سازی ترانزیستور اثر میدانی نانوتیوپ کربنی زیگزاگ نوع (17,0) تک لایه با طول کانال 10nm است. بر اساس نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی مشاهده می‌شود، با توجه به کوچک بودن ابعاد کانال، افزاره خصوصیات خروجی مطلوبی از نظر مقاومت پایین و عبور جریان قابل توجه از خود نشان می‌دهد. همچنین اثر ولتاژ گیت نیز در تغییر تراکم حاملها در کانال بسیار محسوس بوده که نشان دهنده کنترل قوی گیت روی کانال است.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی رفتار الکتروشیمیایی کاتالاز و تیونین در سطح الکترود‌های اصلاح شده با نانو تیوپ‌های کربن و بکارگیری آنها در ساخت حسگرها و بیوحسگرهای حساس به پراکسید هیدروژن و اکسیژن

     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

الکتروشیمی
نانو لوله‌های کربنی
زیست‌حسگرها
آشکارسازها
آنزیم‌ها
الکترودها

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار الکتروشیمیایی کاتالاز و تیونین در سطح الکترودهای اصلاح شده با نانوتیوپهای کربن و بکارگیری آنها در ساخت حسگرها و بیوحسگرهای حساس به پراکسید هیدروژن و اکسیژن است. نتیجه پژوهش نشانگر این است که الکترود اصلاح شده با نانوتیوپها و کاتالاز از حساسیت، پایداری و زمان پاسخ‌دهی کم برای احیایی الکتروکاتالیتیکی نیتریت، یدات و پریدات برخوردار می‌باشد. این الکترود پتانسیل احیایی اکسو آنیونهای مذکور را به مقدار قابل توجهی کاهش داده و احیای این اکسو آنیونها در پتانسیلهای خیلی مثبت را فراهم می‌آورد. این الکترود امکان اندازه‌گیری تجربی اکسو آنیونها را فراهم آورده و می‌توان آنرا در ساخت بیوحسگرهای نوع سوم که از حد وسط انتقال الکترون در آنها استفاده نمی‌شود بکار برد.


     
     
     

‏عنوان

:

تهیه الکترودهای کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده با پلیمرهای هادی/ برخی فلزات واسطه در حضور و غیاب نانو‌لوله‌های کربنی و بکارگیری آنها در الکتروکاتالیز برخی ترکیبات صنعتی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

الکترودها
نانو لوله‌های کربنی
الکتروشیمی
فلزهای واسطه
کاتالیزورها
کربن
پلیمرهای رسانا

‏چکیده

:

در این پژوهش از الکترود کربن شیشه‌ای به عنوان بستری برای الکتروپلیمریزاسیون اورتو آنیزیدین در محلول سولفوریک اسید استفاده گردیده و رفتار الکتروشیمیایی پلیمر تهیه شده با استفاده از روش ولتامتری چرخه‌ای بررسی شده است. الکترود کربن شیشه‌ای را با استفاده از نانولوله‌های کربنی چند دیواره پوشش داده و سپس از این الکترود به عنوان بستری مناسب برای پلیمریزاسیون و همچنین پخش ذرات فلزی نیکل در سطح این الکترود اصلاح شده استفاده گردید. الکتروکاتالیز اکسایش متانول با استفاده از روش‌های ولتامتری چرخه‌ای و کرونوآمپرومتری بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که در حضور نانولوله‌های کربنی، دماغه اکسایش متانول با شدت جریان بسیار بیشتری نسبت به الکترود اصلاح شده فاقد نانولوله‌های کربنی از پشت دیواره اکسایش آب به حدود ۶۵/۰ ولت نسبت به الکترود شاهد جابجا می‌شود. سپس اثر عوامل گوناگون از جمله سرعت روبش پتانسیل و اثر غلظت متانول بر روی الکتروکاتالیز اکسایش آن بررسی گردید.


     
     
     

‏عنوان

:

تجاری‌سازی پروژه‌های نانو تکنولوژی در ایران( نانو پودرها به عنوان نمونه)

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
پودرها
نانوتکنولوژی
ت‍ج‍ارت‌
ب‍ازار ی‍اب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌

‏توصیفگر

:

ایران

‏چکیده

:

در این تحقیق که به صورت پیمایشی انجام شده است، روند تجاری‌سازی پروژه‌های نانوفناوری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و در مرحله‌ی آخر با رجوع به سند راهبرد ۱۰ ساله توسعه فناوری نانو در ایران راهبردها و برنامه‌های مرتبط جهت رفع موثرترین چالش‌ها از این سند استخراج و مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت.


     
     
     

‏عنوان

:

کنترل نانو ساختار و بهسازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌های پلی‌پروپیلن- سیلیکات لایه‌ای با استفاده از فاز میانی پلی آمید ۶

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
ترموپلاستیک‌ها
خواص مکانیکی
موادنانوساختار
پلی آمیدها
پلی‌پروپیلن
سیلیکات‌ها

‏چکیده

:

هدف پژوهش کنترل نانو ساختار و بهسازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌های پلی‌پروپیلن- سیلیکات لایه‌ای با استفاده از فاز میانی پلی آمید ۶ است.در این پژوهش سعی شد از پلی آمید 6 به عنوان یک فاز میانی بهره گرفته شود تا پراکندگی لایه های سیلیکات در زمینه پلیمری بهبود یابد . نانو کامپوزیتهایی با ترکیبها و فرآیندهای شیمیایی متنوع تولید شدند . برای مطالعه نانو ساختار از آزمون پراش پرتو ایکس و میکروسکوپی الکترونی عبوری و جهت بررسی ریز ساختاراز میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد . برای مطالعه نحوه کریستالیزاسیون و تغییرات خواص فیزیکی سیستم از آزمونهای پراش پرتو ایکس و dsc استفاده شد. آزمونهای استاندارد کشش و ضربه شارپی به منظور مطالعه خواص مکانیکی به کار رفتند. نتایج حاکی از تاثیر قابل توجه ترکیب شیمیایی و فرآیند تولید بر نانو ساختار،و خواص فیزیکی نمونه ها بود. در نهایت با کنترل این پارامترها، نانو کامپوزیتهایی با مدول الاستیک 84 درصد بالاتر و استحکام تسلیم 27 درصد بیشتر از پلی پروپیلین خالص تولید شدند.کلیدواژه ها: نانو کامپوزیت، نانو ساختار، پلی پروپیلین، پلی آمید، سیلیکات لایه ای.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی اثر دما و ناهمواری سطوح بر خواص مکانیکی نانو ساختارهای فلزی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
دینامیک مولکولی
شبیه سازی
ب‍رن‍ام‍ه‌‌ن‍وی‍س‍ی‌ رای‍ان‍ه‌
مواد صنعتی در دمای بالا
پتانسیل سنجی
فلزات
خواص مکانیکی

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی فرآیندهای نانو اصطکاک، نانو چسبندگی و نانو فرورفتگی بوده و با نوشتن برنامه شبیه سازی دینامیک مولکولی که قابل اجرا بر روی کامپیوترهای موازی است به بررسی عواملی همچون دما و ناهمواری سطح بر خواص مکانیکی نانو ساختارهای فلزی پرداخته و در ابتدای این شبیه سازی ها، نوک در راستای عمود بر سطح جابجا می شود و به داخل سطح نفوذ نموده و در مرحله بعد با حرکت نوک در امتداد سطح، خراشی در روی سطح ایجاد شده است.


     
     
     

‏عنوان

:

روشهای نوین مهندسی برای جداسازی و خالص‌سازی نانو محصولات بیولوژیکی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

‏‫تفکیک (شیمی)
نانوذرات
بازیافت
ریزفناوری
ف‍ن‍اوری‌ زی‍س‍ت‍ی‌
شیمی تجزیه

‏چکیده

:

نانو محصولات زیستی فراوانی وجود دارد که از آنها به عنوان عوامل ژن تراپی و انتقال دارو استفاده می‌شود. این ذرات باید در سطوح بالایی از خلوص باشند تا مطالباتشان را پوشش دهند. نانو ذره BSA و pDNA نانو ذراتی هستند که به شیوه نوین خالص سازی می‌شوند. مواد جاذب بکار رفته در این تحقیق برای بازیافت نانو ذرات BSA شامل میکرو حفره‌ها، ماکروحفره‌ها، مواد جامد و هسته پرها بوده است. میزان جذب و بازده بازیافت نانو محصولات زیستی بدست آمده در این آزمایشها نشان داد که به شدت به نوع ساختمان ماده جاذب و طراحی آن بستگی دارد و مواد جاذب میکرو حفره‌ای نشان دادند که برای خالص‌سازی نانو محصولات زیستی مناسب نمی‌باشند. همچنین در این تحقیق تلاش شده تا فهم عمیقی از مکانیسم رفتار تقسیمی نانو ذرات زیستی در یک سیستم دو فازی حاصل شود. معمولا مولکولها در یک سیستم دو فازی در دو فاز تقسیم خواهد شد، اما نانو ذرات زیستی در فصل مشترک بین دو فاز و یکی از فازها پخش خواهند شد. رفتار تقسیمی پلاسمید DNA در یک سیستم دو فازی نمک - پلیمر آزمایش شد، تاثیر پارامترهایی مانند ترکیب فازها، دما، نوع و غلظت خوراک crude در استخراج آن مورد مطالعه قرار گرفت. کلمات کلیدی: نانو ذرات پروتیئنی، بازیافت محصولات زیستی، ساختمان مواد جاذب، سیستم دو فازی، پلاسمید DNA ، پلی اتیلن گلیکول.


     
     
     

‏عنوان ر

:

تولید ساختارهای نانو در آلیاژهای Al

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
جامدات
انجماد
موادنانوساختار
Nanostructured materials
آلیاژهای آلومینیوم
Aluminum alloys

‏چکیده

:

در تحقیق حاضر از روش چرخاندن مذاب بر روی بلوک مبرد جهت ایجاد سرعت بالای سرد کردن مذاب و تولید نمونه‌های نواری‌شکل در آلیاژهای A16061 و A413.1 استفاده گردید. سپس، خواص و ساختار به دست‌آمده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نیروی اتمی، پراش اشعه X و میکروسختی، مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به خوبی نشان می‌دهد که سرعت بالای سردکردن در این روش باعث ایجاد ساختارهای نانو و در نیتجه بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه‌های نواری‌شکل حاصل از انجماد سریع در مقایسه با نمونه‌های به‌دست‌آمده از فرآیندهای معمول ریختگی گردید. به عنوان مثال میزان سختی در هردو آلیاژ به‌دست‌آمده از طریق انجماد سریع نسبت به روشهای معمول انجماد به میزان تقریبا دوبرابر افزایش نشان می‌دهد. کلید‌واژه: انجماد سریع، چرخاندن مذاب بر رو ی مبرد، نانو ساختار، آلیاژهای A16061 و A413.1


     
     
     

‏عنوان

:

تهیه الیاف آلومینایی نانو‌ساختار

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
نانوالیاف
سرامیک
آلومینیم ، اکسید
موادنانوساختار
Nanostructured materials

‏چکیده

:

‏‫در کار پژوهشی حاضر، نمد آلومینا از کلرید آلومینیوم، پودر آلومینیوم و محلول سیلیکای کلوئیدی با استفاده از نیروی جانب مرکز مبتنی بر روش سل - ژل توسط دستگاه طراحی شده در این کار بدست آمد. مناسب‌ترین نسبت وزنی (A1/(A1C13.6H2O۴‏٪ میباشد. ویسکوزیته مناسب برای الیافی شدن محلول اولیه در حدود poise۱۵۰ قرار دارد و مقدار سیلیکا در محدوده مورد بررسی روی آن تاثیری ندارد. استحاله‌های فازی محصول الیافی از حدود ۶۰۰ درجه سانتیگراد آغاز می‌شود و در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد تقریبا فاز آمورفی باقی نمی‌ماند و فاز غالب، آلومینای تتا می‌باشد. تشکیل آلومینای آلفا در دمای حدودا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد شروع می‌شود بنحویکه سیلیکا این استحاله فازی را به تاخیر می‌اندازد. در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد کل محصول را احاطه می‌کند. مقدار بهینه سیلیکا در محصول نهایی ۴ درصد وزنی است محصول الیافی دارای قطری در حدود ۱۰ میکرون است که بصورت شبکه در هم پیچیده در می‌آید و اندازه کریستال‌ها در حدود ۱۰۰ نانومتر می‌باشد. در ضمن درصد وزنی سیلیکا در محدوده مورد نظر (wt%‏10>)‏ اثر قابل ملاحظه‌ای بر قطر الیاف نداشت. اما با افزایش آن، اندازه کریستال‌ها کاهش می‌یابد، بنحوی که از حدود ۲۰۰ نانو متر به حدود کمتر از ۱۰۰ نانو متر می‌رسد. کلید واژه‌ها: نمد، آلومینا، الیاف، عایق حرارتی، دیرگداز، سل - ژل.


     
     
     
     

‏عنوان

:

بررسی خواص الکتریکی نانو نوارهای گرافنی زیگزاگ

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

خواص الکتریکی
ان‍ت‍ق‍ال‌
الکترون
نانوسیم‌ها

‏چکیده

:

این پژوهش به یک مطالعه نظری درباره انتقال الکترون در سیستمهای نانومتری می‌پردازد. سیستمهای مورد نظر در تقریب تنگ بست مورد مطالعه قرارگرفته‌اند و روش بکار گرفته شده برای محاسبات، فرمالیسم تابع گرین در فضای حقیقی می‌باشد و بیان لانداور در این فرمالیسم، برای محاسبه رسانش کوانتومی مبنای کار قرار گرفته است. این پژوهش شامل این موارد است: با استفاده از بیان لانداور ابتدا تابع انتقال مربوط به یک نانو سیم یک‌بعدی محاسبه شده، نتایج کار به سیستمهای نانومتری با دیمانسیون بالاتر تعمیم داده، در ادامه جریان الکتریکی برای اینچنین سیستمهای به دست آمده و برحسب تابع انتقال بیان کرده است، سپس پارامترهای فیزیکی مورد بحث که شامل رسانش کوانتومی و جریان الکتریکی است برای سیستم مورد نظر یعنی نانو نوارهای گرافنی صندلی‌وار محاسبه شده‌اند و تاثیرات هندسه سیستم (طول، پهنا و ...) نقص خلا بر این کمیات فیزیکی مورد توجه قرار گرفته شده است.


     
     
     

‏عنوان

:

استفاده از نانو لوله‌های کربنی برای اصلاح سطح الکترود کربن شیشه‌ای جهت مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و تعیین مقدارداروی دفریپرون

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
الکترودها
داروهای ضد تالاسمی
دفریپرون
الکتروشیمی
کربن شیشه‌ای
شیمی تجزیه

‏چکیده

:

‏‫دفریپرون اولین داروی خوراکی سندروم تالاسمی است. در این مطالعه رفتار الکترو شیمیایی دفریپرون در سطح الکترود های پلاتین، کربن شیشه‌ای و کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی در محلول‌های بافراستات با ۰/۴=PH و فسفات با ۴۰/۷=PH مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات ولتامتری چرخه ای مشخص کرد که فرآیند اکسیداسیون برگشت‌ناپذیر و تحت کنترل انتشار است. تعداد الکترون‌های مبادله شده در فرآیند اکسیداسیون تعیین شد و مشخص گردید دفریپرون طی دو مرحله دو الکترونی اکسید می‌شود. نتایج نشان می‌دهدکه CNTs سرعت اکسیداسیون را با افزایش جریان پیک بهبود می‌بخشد، و همچنین دفریپرون در پتانسیل‌های پایین‌تری اکسید می‌شود، که از این نظر ترمودینامیکی مطلوب‌تر است. ضریب انتشار، ثابت انتقال الکترون، وثابت سرعت انتقال الکترون در طی فرآیند اکسایش دفریپرون تعیین شد. یک روش حساس، ساده و سریع ولتامتری پالسی تفاضلی ۶(DPV) برای اندازه‌گیری و تعیین مقدار دفریپرون به کار گرفته شد. با استفاده از روش ذکر شده، دفریپرون می‌تواند با حد تشخیص M‏ -۸‏ ۱۰× ۸۲/‏۴ اندازه‌گیری شود. کلمات کلیدی: نانولوله‌های کربنی؛ الکترود اصلاح شده؛ دفریپرون؛ داروی ضد تالاسمی؛ الکتروکاتالیز؛ کی‌لیت کننده آهن؛ الکترود کربن شیشه‌ای


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی اثر قطر بر روی ظرفیت گرمایی ویژه نانولوله‌های کربنی.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
ظرفیت‌گرمایی
رسانایی
گاف‌انرژی
دم‍ا
قطر

‏چکیده

:

نانو‌ لوله‌های‌کربنی نانوساختارهای منحصر به فردی هستند که به صورت ساختار استوانه‌ای گرافیت تصور می‌شوند کاربرد وسیعی از آن شامل نانولوله- تقویت‌کننده، نمایشگر گسیل میدان، نانودستگاها و غیره می‌باشد ، این کاربردها به دلیل خواص چشمگیر مکانیکی و فیزیکی و ویژگی‌الکترونیکی فوق‌العاده آنها است . اخیرا از آنجایی که بسیاری از کاربردهای مهم نانولوله‌های کربنی به طور قابل ملاحظه‌ایی به پارامترهای ترمودینامیکی وابسته است بیشترین توجه و بررسی بر روی ویژگیهای گرمایی آنها متمرکز شده است. در این پژوهش درباره ساختار اتم‌کربن،گرافیت و نانولوله‌ها و انواع آن، بررسی خواص نانو لوله‌ها ، رسانایی‌گرمایی، ظرفیت‌گرمایی نانولوله‌ها به ویژه نانولوله‌های چند دیواره مورد بحث و بررسی قرارگرفته است


     
     
     

‏عنوان

:

رویکردهای مختلف در بررسی ترمودینامیک سیستم‌های نانو

     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌
فرایند سل‌ژل
کلویید‌ها

‏چکیده

:

در پژوهش حاضر سیستمهای نانو از سه رویکرد متفاوت ماکروسکوپی، شبیه‌سازی و رویکرد حاصل از مکانیک آماری غیرمقداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در مورد سیستمی با اسپین ۲/۱ مگر در مورد مقادیر بزرگ BE آهنگ تغییر احتمال اشغال حالتها با تغییر q بسیار کند است. بررسی مشابهی روی سیستم نوسانگر هماهنگ به بررسی ناحیه همگرایی سری مربوط به تابع تقسیم پرداخته شده و نشان داده شده که تابع تقسیم نوسانگ هماهنگ در مکانیک آماری تسالیس صرفا برای مقادیر ۲>q همگرا می‌باشد. در نوسانگر هماهنگ بر خلاف سیستم اسپینی، احتمال اشغال حالتها تنها برای مقادیر کوچک BE، به میزان قابل ملاحظه‌ای با q تغییر می‌کرد. بنابراین استنباط شده که مطابقت داده‌های تجربی با پیشگوییهای مکانیک آماری BG دلیل کافی بر صحت این آمار نیست. در ادامه نشان داده شد. که توابع ترمودینامیکی مقداری در سیستمهای نانو غیرمقداری می‌باشند. و از روشی که در منابع علمی برای مقداری یا شدتی کردن توابع ترمودینامیکی در سیستمهای دارای برهمکنشهای بلندبرد پیشنهاد شده بود برای سیستمهای نانو استفاده شد . و همچنین متوسط برهمکنشهای هر ذره با سایر ذرات را به عنوان پارامتر کاهنده برای سیستمهای نانو معرفی شد و نشان داده شد که این پارامتر باید بتواند کلیه توابع ترمودینامیکی چنین سیستمهایی را شدتی یا مقداری کند. توجیهی که در این کار برای مقداری (شدتی) شدن دیگر توابع ترمودینامیکی سیستمهای نانو ارایه شده برای سیستمهایی با برهمکنشهای بلندبرد نیز معتبر می‌باشد. در انتها با یک شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارآیی پارامتر کاهش‌دهنده ارایه شده را نشان داده شد. کلیدواژه‌ها: مکانیک آماری غیرمقداری (تسالیس)، نانو ترمودینامیک، اسپین 2/1، نوسانگر هماهنگ، توابع ترمودینامیکی غیرمقداری و غیرشدتی، برهمکنشهای بلندبرد و شبیه‌سازی دینامیک مولکولی.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫اندازه‌گیری همزمان دوپامین، اسیدیوریک و اسید‌آسکوربیک با استفاده از الکترودهای کربن سرامیک تهیه شده به روش ‏sol-gel و بکارگیری الکترودهای کربن شیشه‌ای اصلاح شده با کمپلکس‌های شیف‌‌‌‌‌‌باز وانادیم و پورفیرین آهن با نانو‌لوله‌‌‌‌‌‌‌های کربن در کاهش الکتروکاتالیزوری اکسوآنیونها[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش حسین مام‌خضری ؛ استاد راهنما عبدالله سلیمی ؛ استاد مشاور سجاد محبی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

کلویید‌ها
ریز فناوری
نانو لوله‌های کربنی
الکترودها
کاتالیزورها

‏چکیده

:

در این تحقیق با استفاده از تکنیک سل - ژل، بدون افزایش معرف یا حد واسط انتقال الکترونی خاصی الکترودهای کربن سرامیکی تهیه شده است. با تکنیک‌های ولتامتری چرخه‌ای، ولتامتری موج مربعی و آمپرومتری رفتار الکتروشیمیایی بیومولکولها در سطح الکترود کربن سرامیکی بررسی و با سایر الکترودهای جامد مقایسه شد. این حسگر برای تعیین همزمان دوپامین، اسیدبوریک، اسیدآسکوربیک و آدرنالین بکار گرفته شد. داده‌های بدست آمده از این پژوهش با کارهای بسیاری مقایسه شده است. همچنین عملکرد این حسگر در محیط‌های حقیقی (نمونه‌های ادرار و سرم خون) بررسی شد. این حسگر دارای مزیتهایی از جمله حساسیت بالا، پایداری، سادگی تهیه و توانایی برای تعیین همزمان بیومولکولها بدون افزایش معرف ویژه یا حد واسط انتقال الکترونی را دارد. در قسمت دوم نانولوله‌های کربن چند دیواره به عنوان بستر ثابتی برای اتصال کمپلکسهای شیف باز وانادیم (IV) و پورفیرین آهن (III) به عنوان حد واسطهای انتقال الکترون بکار برده شد. الکترود اصلاح شده با نانولوله کربن / کمپلکس وانادیم، اثر الکتروکاتالیزوری خوبی نسبت به یدات، پریدات، برمات و نیتریت در پتانسیلهای مثبت نشان می‌دهد. الکترود اصلاح شده با نانولوله کربن / کمپلکس آهن، اثر الکتروکاتالیزوری خوبی نسبت به یدات، کلرات و برمات نشان می‌دهد. هر دو الکترود اصلاح شده اثر الکتروکاتالیزوری با آمپرومتری نشان داده شده است. بنابراین الکترودهای اصلاح شده به عنوان شناساگر آمپرومتری برای اکسوآنیونها در سیستمهای کروماتوگرافی و سیستمهای فلو بکار میروند.


     
     
     
     

‏عنوان

:

طراحی و ساخت دستگاه الکتروریسی٬ تولید نانو الیاف پلی اکریلونیتریل و بررسی پارامترهای مؤثر بر فرآیند تولید

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریسندگی الکتریکی
نانوالیاف
ریزفناوری
ت‍ول‍ی‍د
نساجی
ماشین‌آلات
طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍س‍اج‍ی‌
پلیمرها

‏چکیده

:

در این تحقیق دستگاه الکتروریسی طراحی و ساخته شده و جهت تولید نانو الیاف پلیمری شیوه الکتروریسی استفاده شده است. تجهیزات الکتروریسی شامل چهار عضو بنیادی نظیر منبع تغذیه فشار قوی، ریسنده، پمپ و جمع‌کننده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش فاصله میان صفحات هادی تعداد نانو الیاف موازی شده کاهش می‌یابد، تقابل این دو اثر در ۳cm، به حالت بهینه رسیده و بیشترین درصد وزنی نانو الیاف موازی شده بدست آمده است. با افزایش ولتاژ میزان توازن نانو الیاف افزایش می‌یابد. نانو الیاف PAN الکتروریسی شده، هنگامی که توسط صفحه فلزی ایستا جمع‌آوری شده‌اند دارای ضریب شکست مضاعف نبوده‌اند. اما نانو الیاف PAN هنگامی که توسط صفحات فلزی فاصله‌دار بصورت موازی شده تک‌محوری جمع‌آوری شده‌اند، دارای ضریب شکست مضاعف بوده‌اند.


   
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو ذرات مس و اکسیدمس و بررسی تئوری چند ترکیب آلی ویژه.

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سنتز
نانوذرات
مس
تخلیه الکتریکی
آلیاژها
برنج (فلز)
ترکیب‌های آلی
اکسیدمس

‏چکیده

:

هدف پژوهش سنتز نانو ذرات مس و اکسید مس و بررسی تئوری چند ترکیب آلی ویژه است .دراین پژوهش ابتدا از تکنیک قوس الکتریکی برای تهیه نانو ذرات مس استفاده شده است و اثیر جریان الکتریکی و محیط بر نانو پودرهای تولید شده بررسی می شود سپس از این تکنیک برای تولید نانو ذرات آلیاژی برنج (آلیاژی با ترکیب مس و روی به نسبت های وزنی 70/30) استفاده میشود. برای تولید این نانو آلیاژ تا کنون از قوس الکتریکی استفاده نشده بود.نتایج نشان می دهندتایج نشان می دهد که این تکنیک یک روش مفید برای تولید این نانو آلیاژ است و ساختار و ترکیب آلیاژ قبل و بعد از اعمال قوس الکتریکی تغییری نمی کند، همچنین نانو ذرات اکسید روی و ذرات CuZn5 به عنوان محصولات جانبی در شرایط محیطی (به ترتیب آب مقطر و اتیلن گلیکول) با این روش تولید شدند. در این پژوهش به محاسبات کامپیوتری بر روی مولکول بورپین، و ایزومرهایش بورانورکارادیان و بورانوربورنادیان و بررسی تاثیرات استخلاف در موقعیت 3 و 4 مولکولهای فوق بر روی هندسه و ساختار ترکیب و همچنین تبدیلات این مولکولها می باشد.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی برهمکنش نانو ذرات نقره و پروتئین هموگلوبین در نمونه خونی فرد سالم و بیمار تالاسمی و محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

تالاسمی
نانوذرات
نقره
ریزفناوری
پروتئین‌های خون

‏چکیده

:

دراین پروژه نانو ذرات نقره به روش شیمیایی ساخته شده‌اند و تاثیر این نانو ذرات در برهمکنش با پروتئین هموگلوبین افراد سالم و بیماران مبتلا به تالاسمی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که نانو ذرات فلزی یک نوع فشار حذف پوششی بر پروتئین القاء می‌کنند و ماهیت این فشار به نوع پوشش و ساختار پروتئین وابسته است.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫سنتز شیمیایی نانو اسپینل ‏MgA12O4 ( آلومینات منیزیم )

     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
واکنش‌های شیمیایی
مواد شیمیایی معدنی
آلیاژهای آلومینیم
منیزیوم

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش حاضر سنتز اسپینل آلومنیات منیزیم با استفاده از نیتراتهای آلومینیوم و منیزیم به دو روش شیمیایی با استفاده از محمل های آلی بوده است. در روش اول ساکاروز- پلی وینیل الکل و در روش دوم سفیده تخم مرغ به عنوان محمل بکار گرفته شدند. پیش ماده های حاصل از این دو روش در دماهای مختلف کلسینه شده و نانو پودر MgAl2O4 بدست آمد. پیش ماده ها و پودرهای حاصل مورد آنالیز حرارتی همزمان ( STA)، آنالیز اشعه ایکس، اسپکتروسکوپی مادون قرمز و آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری قرار گرفتند. دمای تشکیل اسپینل تک فاز در روش ساکاروز در حدود C ‏‏۶۰۰ و در روش سفیده تخم مرغ در حدود C ‏‏۹۰۰ بود. اندازه ذرات در نمونه های کلسینه شده در دمای C ‏‏۸۰۰ برای پودرهای سنتز شده با محمل ساکاروز- پلی وینیل الکل در بازه ۳۰ تا ۵۰ نانومتر بودند و در روش سفیده تخم مرغ پودرهای کلسینه شده در C ‏‏۹۰۰ اندازه ذراتی بین ۵۰ تا ۸۰ نانومتر داشتند.


     
     
     

‏عنوان

:

تحلیل اجزاء محدود سازه‌های نانو

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
سازه‌ها
نانویتوپ‌های کربنی
انرژی مکانیکی
تجزیه و تحلیل عوامل
مکانیک پیوستاری

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی روش‌های تحلیل رفتار مواد در مقیاس نانو بوده است و به روش محیط پیوسته معادل انجام گرفته است و طی آن دو معادله مشخصه برای تحلیل رفتار نانولوله‌های کربنی و ورقه گرافیتی ارائه شده‌اند. این معادلات، که در دیدگاه کاملا لاگرانژی بیان شده‌اند بصورت تانوری بوده و دربرگیرنده کلیه اطلاعات پیوندی و اتمی بیان شده توسط انرژی پتانسیل ترسف - برنز می‌باشد. برای همگن‌سازی انرژی پتانسیل پیوندی با مشابه آن در دیگاه محیط پیوسته یعنی چگالی انرژی کرنشی، و با توجه به اینکه از توصیف کاملا لاگرانژی استفاده شده است، از این معادلات مشخصه می‌توان در مسائل تغییر شکل بزرگ با اطمینان خاطر استفاده کرد. با استفاده از معادلات مشخصه ارائه شده، فرمولبندی اجزاء محدود المان چهارگوش دو بعدی برای تحلیل عددی رفتار ورقه گرافیتی استخراج شده است. با استفاده از المان ایجاد شده، رفتار ورقه گرافیتی تک‌لایه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده شده است که مدول الاستیسته ورقه گرافیتی در دو جهت با وجود اختلاف جزئی، تقریبا با هم برابرند. واژه‌های کلیدی: نانومکانیک، نانولوله‌های کربنی، محیط پیوسته معادل، معادله مشخصه.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی انباشت سطحی در لایه های نانو متری Ni/Cu

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

لایه‌های نازک
موادنانوساختار
مواد چندسازه
نیکل
مس
آلیاژها
سواسازی سطحی
زبری

‏چکیده

:

هدف پژوهش : است وانباشت سطحی مس حین لایه نشانی لایه نانو متری نیکل بر روی زیر لایه مس و نیز انباشت سطحی مس در حین لایه نشانی لایه نانو متری نیکل بر روی زیر لایه مس و نیز انباشت سطحی بر اثر عملیات حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است و با روشهای XPS و AES غلظت عناصر موجود بر روی سطح مشخص شده است .نتایج نشان می دهند که حین لایه نشانی تا ضخامت نیکل ۲نانو متر مس به صورت لایه یکنواخت در سطح انباشته می شود با ادامه لایه نشانی و افزایش ضخامت نیکل میزان مس انباشته شده بر سطح کاهش می یابد و در ضخامت ۶ لایه نیکل ، مس قابل توجه بر روی سطح مشاهده نمیشود. نتایج زاویه تماسی مشخص نمود به دلیل انباشت سطحی مس انرژی سطحی نسبت بهنیکل کاهش می یابدبا انجام عملیات حرارتی در دمای ۱۶۰ درجه میزان مس انباشته کاهش می یابد و بعد از مدتی به به اشباع می رسد . شبیه سازی رایانه ای نشان می دهد مدل آرنولد- عزیز انباشت سطحی حین لایه نشانی را به خوبی توصیف می کند. کلیدواژه ها: انباشت سطحی، لایه های نانو متری، مس، نیکل.


     
     
     

‏عنوان

:

تقویت زمینه آسفالت با استفاده از ذرات نانو رس.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
آسفالت
کشسانی گرانرو
خاک رس

‏چکیده

:

هدف پژوهش : تقویت زمینه آسفالت با استفاده از ذرات نانو رس است .ابتدا به تولید آزمایشگاهی ارگانو رس و سنجش خواص آن با استفاده از ابزار تفرق پرتو ایکس پرداخته شده است نتایج آزمایش بیانگر افزایش فضای بین لایه ای رس در اثر اصلاح با یک اصلاحگر آلی و موفقیت در تولید آزمایشگاهی ارگانو رس است. طیفهای XRD و تصاویر TEM نشان داد که آسفالت تقویت شده با استفاده از رس دارای خصلت تداخلی و آسفالت تقویت شده با استفاده از ارگانو رس دارای ساختار ورقهای است. نتایج حاکی از افزایش مقاومت به شیار افتادن در دمای بالا و بهبود مقاومت به ترک خوردن در دمای پایین است .آسفالتهای تقویت شده با ارگانو رس، از خواص بهتری نسبت به آسفالتهای تقویت شده با رس اصلاح نشده برخوردار بودند که ناشی از سازگاری یشتر فازها و ریز ساختار ورقه ای نانو رس درون زمینه اسفالت تشخیص داده شد. کلیدواژه ها: نانو رس، ارگانورس، آسفالت، خواص رئولوژیک، مواد ویسکوالاستیک، XRD، TEM.


     
     
     

‏عنوان

:

جداکننده‌های لرزه‌ای نانو کامپوزیتی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
مواد چندسازه
جداسازی (تکنولوژی)
پایداری
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
زل‍زل‍ه‌

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر با استفاده از فناوری نانو و الیاف کربن رفع نقایص سازه های ساختمانی بوده و برای این منظور تاثیر حضور الیاف کربن و لایه های سیلیکاتی مونت موریلونیت اصلاح شده بر نسبت سختی قائم به افقی، خواص مکانیکی، پیری، حرارتی و آتشگیری جداسازی نوکامپوزیتی بررسی شد و ترکیب درصد بهینه خاک رس به نحوی انتخاب شد که تمام ملزومات آمیزه لاسیتکی مناسب برای ساخت جداسازهای لرزه ای را تامین نماید. تک لایه و چند لایه جداساز لرزه ای با استفاده از همین نانوکامپوزیت بهینه ساخته شد. نتایج نشان داد که ریزساختار نانو کامپوزیت های حاصل، از هم گسیخته و در میان لایه ای است و نمونه حاوی ۳٪ خاک رس دارای بیشترین فاصله بین لایه ای است نتایج همچنین بیانگر کاهش زمان پخت آمیزه نانوکامپوزیتی به میزان ۸/۳۳٪ در مقایسه با نمونه فاقد تقویت کننده نانو است. مدول کشسان، سختی، مقاومت حرارتی و مقاومت شعله وری با افزایش ۳٪ خاک رس، افزایش چشمگیری یافته، چگالی پیوندهای عرضی و کرنش نهایی کاهش یافت. با استفاده از الیاف کربن به جای شیشه و کولار، نسبت سختی قائم به افقی به ترتیب ۴/۱۳۸۷۲۱٪ و ۹۷/۳۲۰۲۳٪ افزایش یافت و با افزایش ۳ درصد وزنی خاک رس نسبت سختی قائم به برشی بیش از ۲۶٪ افزایش یافت که این امر کارایی جداساز را در بسامدهای لرزه ای بالا بهبود می دهد.واژگان کلیدی: جداساز لرزه ای- نانوکامپوزیت- الیاف کربن- خاک رس اصلاح شده- سختی قائم- سختی افقی- پیری- شعله وری.


     
     

   

‏عنوان

:

بررسی امکان سنتز نانو کامپوزیت Al-SiC و اثر میزان ذرات SiC بر خواص مکانیکی آن.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

خواص مکانیکی
نانوچندسازه‌ای‌ها
سنتز
آلیاژسازی مکانیکی
گردفلزها
ریزساختار

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی امکان سنتز نانو کامپوزیت AL-SIC و اثر میزان ذرات SIC بر خواص مکانیکی آن است. نتایج نشان میدهند که با گذشت ۲۵ ساعت از زمان آسیاب پودرهای نانو کامپوزیتی کروی با توزیع مناسب ذرات SiC در زمینه آلومینیومی ایجاد شد با افزایش زمان آسیاب و میزان فاز تقویت کننده، کرنش شبکه افزایش و میانگین اندازه کریستالهای فاز آلومینیوم کاهش یافت و افزایش میزان فاز تقویت کننده سبب افزایش سرعت فرایند آسیاکاری شد ، همچنین مشخص شد فرایند پرس گرم فرایندی مناسب برای تولید مواد چگال از پودرهای نانو کامپوزیتی است. واژه‌های کلیدی: آلیازسازی‌مکانیکی، ریزساختار، پرس‌گرم، نانوکامپوزیت‌ زمینه‌فلزی.


     
     
     

‏عنوان

:

تهیه و تدوین مشخصات غشاء نانو زئولیتی سیلیکالیت با کارآیی بالا به روش سنتز نانو زئولیت سیلیکالیت

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
سنتز
سیلیکات‌ها
واکنش‌های شیمیایی
جداسازی غشایی
حالت‌های ماده
بلورشناسی
زئولیتها

‏چکیده

:

‏‫در پژوهش حاضر غشای لایه نازک زئولیتی سیلیکالیت بر روی پایه‌های الومینا سنتز شده است. هدف از سنتز این غشاء لایه نازک، بالا بردن کارایی آن در فرآیندهای جداسازی است. در مرحله اول با اتخاذ روش سنتز دو دمایی از محلول شفاف اولیه زئولیت‌هایی در ابعاد nm۶۰ - ۱۰۰ سنتز شد. با اتخاذ روش سنتز دو دمایی علاوه بر دستیابی به کریستالهای نانو زئولیتی با ابعاد کوچکتر نسبت به سنتز یک دمایی، زمان سنتز کاهش یافته و غلظت کریستالهای بدست آمده نیز بیشتر شد به کمک ذرات نانو زئولیتی بدست آمده پایه‌های آلومینایی راه دانه نشانی شدند. با استفاده از روش رشد ثانویه کریستالهای دانه‌نشانی شده رشد کرده و به یک فیلم نازک یکنواخت دسترسی شد. پودرهای سنتز شده جهت آنالیز ساختاری توسط بررسی عملکرد نتایج آزمایشات حاکی از افزایش راندمان جداسازی غشاء بود. کلمات کلیدی: غشاء لایه نازک - نانو زئولیت MFI Silicalite-l - تراوش تبخیری.

 

  
نویسنده : محمد درخشان ; ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٦/٤
تگ ها :