ن1

                 

‏عنوان

:

اندازه‌گیری نوسکاپین و لوسین بر روی الکترود کربن شیشه اصلاح‌شده با نانولوله های کربن چند جداره به روش ولتامتری روبش چرخه‌ای

                                         

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
لوسین
ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ولت- آمپرسنجی‌چرخه‌ای
اکسیداسیون

‏چکیده

:

در این پروژه رفتار الکتروشیمیایی نوسکاپین در سطح الکترود کرب شیشه برهنه و الکترود پوشش داده شده با نانولوله کربن چند جداره، با کمک ولتامتری چرخه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده نقش الکتروکاتالیزوری نانولوله های کربنی در فرآیند اکسایش نوسکاپین بود که برای اندازه گیری کمی نوسکاپین استفاده شد. با استفاده از روش تغییر یک متغیر و بررسی اثر آن را روی شدت پیک نوسکاپین PH=۶ و سرعت روبش ۳۰۰ میلی ولت بر ثانیه به عنوان شرایط بهینه انتخاب شد. در ادامه میزان انحراف استاندارد نسبی کمتر از ۱٪ و حد تشخیص ۸۰ نانومولار و ۴۰٪ میکرومولار و دامنه خطی ۳ مرتبه ده تایی برای پیک آندی اول و دوم نوسکاپین به دست آمد. کارایی روش در اندازه گیری میزان نوسکاپین و بافت پلاسمای خون و چند داروی مشابه بررسی شد. در بخش دوم این پژوهش رفتار اکسایش و کاهش لوسین، در سطح الکترود کربن شیشه برهنه و الکترود پوشش داده شده با نانولوله کربن چند جداره، با کمک ولتامتری چرخه ای مورد بررسی الکتروشیمیایی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده نقش الکتروکاتالیزوری نانولوله های کربنی در فرآیند اکسایش و کاهش لوسین بود که برای اندازه گیری کمی لوسین استفاده شد. در پایان این بخش با محاسبه پارامترهای سینتیکی مربوط به اکسایش لوسین، مکانیسمی برای اکسایش چند مرحله ایی آن پیشنهاد شد.

                 

‏عنوان

:

مطالعه‌ی گروه‌های با مرکزسازهای از مرتبه‌ی بزرگ و محاسبه‌ی اندیس‌های توپولوژیک نانوچنبره‌ها[

                                         

‏توصیفگر

:

گروه‌های متناهی
مرکزساز
چنبره
نانو لوله‌های کربنی
گراف‌ها
ری‍اض‍ی‍ات‌

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش مطالعه‌ی گروه‌های با مرکزسازهای از مرتبه‌ی بزرگ و محاسبه‌ی اندیس‌های توپولوژیک نانوچنبره‌ها است. در این گروه ها به ازای هر عضو گروه، مجذور مرتبه ی مرکزساز، بزرگتر از مرتبه ی خود گروه می شود. در ادامه پژوهش اندیس PI معرفی می شود. این اندیس برای گراف G قابل محاسبه است. این اندیس برای نانوچنبره های کربنی صندلی، زیگزاگ محاسبه شده است. کلید واژه ها: گروه، مرکزساز ‏بزرگ، اندیس PI، نانولوله و نانوچنبره های کربنی زیگ زاگ، صندلی و ‫‍.C۴C۸

/ 0 نظر / 30 بازدید