نانو 1مل

 

Top of Form

                 

‏عنوان

:

‏‫مطالعه و بررسی خواص اپتیکی نانو‌ذرات کروی (اثر محیط اطراف در‌برگیرنده ذرات بر روی خواص اپتیکی در دمای صفر) جهت ساخت نانو‌المانهای اپتیکی ــ توریهای پراش

                                               

‏توصیفگر

:

نانوذرات
ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌
ریزفناوری
خواص الکتریکی
فلزات
پراش
اوپ‍ت‍ی‍ک‌
موادنانوساختار

‏چکیده

:

هدف پژوهش ‏‫مطالعه و بررسی خواص اپتیکی نانو‌ذرات کروی (اثر محیط اطراف در‌برگیرنده ذرات بر روی خواص اپتیکی در دمای صفر) جهت ساخت نانو‌المانهای اپتیکی ــ توریهای پراش است . دراین پژوهش درباره فناوری نانو٬ نانو‌ذرات فلزی کروی و مطالعه خواص اپتیکی٬ توریهای پراش مطالبی مطرح شده. در میان نانو‌ذرات فلزی طلا و نقره خواص اپتیکی قابل ملاحظه‌ای از خود نشان دادند و خواص اپتیکی وابسته به شکل و اندازه که در بعضی موارد شدیدا به تغییرات محیط دی‌الکتریک اطراف حساسند بررسی شد نتایج نشان میدهد محیط اطراف با ثابت دی‌الکتریک٬ شاخص شکست و رزونانس پلاسمون ذره تغییر میکند.

                 

‏عنوان

:

سنتز و شناسایی نانو کریستال‌های اکسید روی، نیکل و مسرشد نانو لوله‌های کربنی چند دیواره(mwcnts) با روش cvd

                                               

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
بلورها
روی، اکسیدروی اکسید
نیکل
مس
واکنش‌های شیمیایی
سنتز
مواد شیمیایی معدنی
کاتالیزورها

‏چکیده

:

در پژوهش حاضر نانو کریستال های اکسید روی و نیکل و مس با روش های مختلف شیمیایی و فیزیکی تهیه گردید که از مهمترین روش های به کار گرفته شده می توان به روش سل-ژل هم رسوبی شیمیایی، هیدروترمال، و روش های فیزیکی چون: نشست شیمیایی فاز بخار و انتقال فاز بخار اشاره کرد. همچنین در این کار پژوهشی اثر نوع الگو بر اندازه ذرات و اثر نوع روش سنتز بر مورفولوژی و اندازه ذرات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش های انجام شده نشان داد که اندازه کریستال ها در فرآورده در محدوده نانو بوده و مورفولوژی آن توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. و همچنین نانو لوله های کربنی از تجزیه شدن گاز استیلن بر روی نانو ذرات حاصل از اکسیدهای مخلوط نیکل و سریم با خلوص و بهره بالا تهیه گردید که نمونه به دست آمده مورد شناسایی قرار گرفت. پهنای نانو لوله چند دیواره کربنی بدست آمده در حدود ۵۰ نانومتر و طول آن بیش از ۶ میکرون می باشد.

                 

‏عنوان

:

ساخت و بررسی خواص مغناطیسی و الکتریکی نانوذرات نیکل

                                         

‏توصیفگر

:

نانوذرات
نانو لوله‌های کربنی
خواص الکتریکی
خواص مغناطیسی
ریزفناوری
نیکل
اشعه ایکس

/ 0 نظر / 29 بازدید