نانو پروژه

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Top of Form

‏عنوان

:

بررسی ترمودینامیکی رفتار قطر نانو تیوپ کربنی

‏توصیفگر

:

نانو تیوپ‌ها
نانو تکنولوژی
مواد نانو ساختار
ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌

‏چکیده

:

‏‫هدف پژوهش بررسی ترمودینامیکی رفتار قطر نانو تیوپ کربنی و بررسی پارامتر اصلی رشد نانوتیوپهای مخروطی و ارائه مدل تئوری در زمینه تأثیر دما بر افزایش قطر ‏CNT‏ و ‏CP‏ است. برای این منظور جهت پیدا کردن پارامترهای موثر در رشد نانوتیوپهای مخروطی مورد پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق از روش های عددی به کمک نرم افزارهای ‏Matmatica, Matlab, Excel‏ جهت نشان دادن افزایش قط ها استفاده شده است . در این پژوهش با روشهای عددی ، نمودار افزایش قطر CNT‏ و ‏CP‏ در دمای مختلف رسم شده که انطباق کامل بر نتایج تجربی دارد. نتیجه کلی اینکه تغییر دما در حین فر آیند رشد میتواند قطر CNT‏ را افزایش داده که منجر به تولید نانوتیوپهای مخروطی میگردد همچنین باعث افزایش قطر CP نیز میشود نانوتیوبها در فرآیند افزایش قطر بر اثر دما کمتر از ذرات کاتالیست انبساط پیدا کرده و زودتر به قطر اشباع رسیده اند در نتیجه نانوتیوپ بر روی کاتالیست سر میخورد که این امر موجب عدم کنترل قطر نانوتیوپ بر روی کاتالیست میگردد. در نتیجه برای کنترل قطر بهتر است از کاتالیست هایی استفاده شود که چسبندگی نانوتیوب به کاتالیست بیشتر باشد.

‏عنوان

:

تحلیل اجزاء محدود سازه‌های نانو

/ 0 نظر / 150 بازدید